Google+

Lontar Usada Kacacar 20a – 28a

Lontar Usada Kacacar 20a – 28a

Yan hana wwang kacacar, ri wawu glêmnya, haywa sang anukangin anyahak, phalanya tan sipi matbêl ikang puwuh wtunya, tùr alà, apan sami mtu sahananing puwuh alà mwang ayu, kewalà soroh tamba panglangah puwuh, ika jugà anggen.
Yanya karasa alà pacang puwuhnya, balikàknà mwang lukatàkna dening pùjasrawwe. Yanya sampunya karasa rahayu, wnang sahakàkna. Ikà kengêtakna ginawà de sang anukangin wwang kna gring kacacar.
Iti panglukataning wwang kacacar, pùja srawwe, nga, phalanya, yan hana puwuh alà ring dalêm sarirane angadakakên [20a] pati, tlas mtu denya, phala awet urip ikang wwang ika.
Yan katkaning gring kacacar, sanak putunira, lêkasàkna sai-sai, kalaning tngah ngwe, mwang kàlaning sandekàla, haywà tan ingangge de sang anukangin, sa, toya mawadhah payuk anyar, ikà anggen adyus, mwang inùm sai-sai, tingkahing akaryya dhaksina, 1, gnêp, martha 1700, canang 3 tanding, majinah11 swang-swang, ne atanding aturaknà ring sanggar kamulan, mwang ngasêp den awangi, mantràkna ring arêping sanggar, sêsantun ikà, mabras acatu, lawe tukêlan, wus pinùjà, tibàkna ring wwang agring, tingkahing atoya, ktisang rahupang inùm, padha ping pitu, sesanya, dyusakna, talêr ring arêping sanggar, phalanyà [20b] Ràhayu ikang puwuh. Muwah yan siwadwaraning wwang agring mantranin wnang, sêsantun ika wnang kàlap, bilang makaryya panglukatan ika, dhaksina ika mwang sasantun, talêr mdalang haywa sirà tan masadhana sêsantun, yan sampun puput sapula-palinya, irikà wnang kàlap sêsantun ikà, ma, Ong Ang Ung Mang Ong Ang Ung Mang, tri dewatà paramà sidhyam, sapta sunya nirbhanà paramà sidhyam, sàh yoggi maha sidhyam, sukla nirmmala asaktyam, pùja srawe mahotama, sarwwa papà patakà pùrnna ya namah, sarwwa ilà lara rogà wighna pùrnna ya namah, sabdha idhêp suddhà ya namah, Ong Ong Ong, Ong srì jagat padhuke byo namah, Ang Ah, jêng, tlas. Tingkahing anglêkasàkên mantrà iki, ambayu mati, mangulah caya, [21a] idêp mtu lingsir wetan, luhuring manobhawa, ma, arêp ampeha ring wtêng, mngà mtu mngà, 3. ika anggen mulurin, toya ikà madaging bungan jêpun, mwang sakalwiring pamalik, mantràkna dening puja srawwe, haywa sira sang anukangin tan ingangge.
Iti mantrà pùjà srawwe, sa, toya mawadah tambang ne anyar, samsam wija kuning, mwang bungan jêpun saha dhaksina 1, màrtha 1700, mantràkna ring arêping sanggar kawitan. Yen têpêt dentà myasàkna, phalanya tlas puwuhe alàne ring jro dalêm, sami mtu ring jaba, haywa sira tan ingangge, ma, pukulun sanghyang gururekà, jadma, manusà nirà anglêkasàkên pujà srawwe, andhà uriping manusà jati hning, kamrêtthanan de [21b] Bhatàra, Ong paripùrnna sarirane syanu, Ang Ung Mang, Ong, Ang Ah, Ong siddhir astu ya nama siwa ya, Ong sarwwa rogà aroharà, tlas. Iti mantrà siwa nirmmalà, maka pamalik puwuh, sane alà ring dalêm, sakwehing puwuh alà, ne tan katon den sang anukangin,
iki wnang maka pamaliknya, sa, yeh kuwud nyuh gading, kinasturi, madaging asaban candana, majagawu, mnyan madhu, sami ingasab, aworàknà ring wwe bungkak ikà, mwang sêsantun, den agnêp, màrtha 1700, asêp den awangi, ma, Ong siwa nirmmalà dewatà, tri dewati, tri bhùwanà, sarwwa malà paripùrnnam, ila patakà moksanam, dùrggà kàlantakà jayam buddha prawàksira dewam, bhùtà wadwa nirà [22a] kotyàm, Ong sarwwa wisya tirtta waranyam, Ong siwa nirmmalà mrêttànam, tirttanam mahapawitram, dùrgga kàlantà, sri dewi pùrnna sajatyam, tirtta mrêttà mtu saking swargga, siniram dening bhatàra paramàsiwà nirmmalà, angantuàkên bhatàra buddha, waluyà sira, dadi bhatàri sridewi saraswati gangga, Ong prêtamà suddha, angilangakên papà patakà, dwitya suddha, angilangakên lara roggà, tritya suddha, angilangakên lara wigna, catùrti suddhà, angilangakên sarwwa kàlà kàli kalusà, Ong pañcami suddha, angilangaknà sarwwa mala wigna, Ong siddhir astu yà nama swahà.
Iti mantrà anggen ngawêtwang puwuh ala ring dalêm sarirà, sakàlwiring puwuh alà, ne angadakakên pati, iti pùjà [22b] Pamandha yusà, nga, trapakna ring wwang knà gring kacacar, phalanya yan tan sinilir dening bhatàrà buddha, tan suddha dening wwang angleyakin, yan sira angangge mantrà iki, yanyà sampun kàtrapan, wwang kna gring kacacar dening mantrà iki, yan talêrnya pjah wong ikà, jatinya kapilih dening bhatàra buddha, pitaranya mantuk ring swargga buddhalayà malungguh ring meru màs tumpang limà, mandadi dewatà dewati, haywa sira umangênakên sanak putunta, maka sadhananya, sa, kuwud nyuh gading kinasturi, madaging asaban candana, mwang skar suddhàmalà, pinùjà ring arêping sanggar kamulan, dampingana dhaksina 1, nghing mangde gnêp màrtha 770, ma, Ongkaram saddha siwanta, amrêttanam, sudàtmakam, sarwwa ilà upadrawam, sarwwa [23a] rogga winasayam. Ongkaram tri bhùtà tri dewyam, bhùtà layam wisantakam, sarwwa ilà rogga patyam, sarwwa klesa winasayam, brahmà wisnu iswara dewyam, mrêtta sañjiwani jiwam, sarwwà papà patakà pùrnnam, sarwwa dosa winasanam, Ong Ang Ung Mang, Ang Ah, mrêtta suddha ya namah.
Iti malih duluranya, sarining mrêtta sañjiwa, nga, ma, Ong suddhà mrêtta sañjiwà, pùrnna ya namah, tlas.
Iti pambêbayon, sa, toyà mawadhah sibuh cmêng, lêbokakna wijà, bêbêhakna ring wunwunan, haywa keh inguyup, Ong putra putri dewanan mati, tan ànglus panglêsu ingêtàknà, bayu prêmana ne syanu, rumangsuk maring anggane, uragàne syànu, tkà sgêr. 3. Malih pambêbayu, ma, Ong Ong Ong praja mani ya namah, [23b] Ong Ong Ong bhùtà bali ya namah, Ong Ong Ong dewa sanghyang ya namah, tlas. Mantràknà asing bhaya, haywa tan prayatnà. Malih bêbayon, sa, toyà mawadhah sibuh cmêng, mwang wija kuning, siratin wwang agring, inum, rawupang padhà ping 3, ma, sira hyanging sunya, ingsun angundang hyang hyanging sunya, muliha maring prêmanà gati, tkà sgêr, 3. Malih pambayu, tngah wtêngnyà, ma, sanghyang atmà pariatmà, mulih maring dhampu ulung bang, tlas. Iti mantrà panulung agring, yan hana wwang agring rahat, Ong Ong mati brajà wisesà tkà andhawà urip, bayu sabdà idêp, tlas. Mantràkna ring slagan alisnya.
Iti mantrà maweh sêpah ring wwang agring, ma, Ong atma tkà i bayu, waras, 3. [24a] Malih mantrà maweh sêpah, ring wwang agring, ma, Ong urip muwah, uriping urip mulih maring bayu sabdha idêp, tlas.
Iti panyahak puwuh, mwang pinaka sang mahayu puwuh, sa, toya anggen padyusan wwang agring, pulangin sanggawuk, 3, bêsik. Ma, Ong madheyam, mati ta yà matiyam, apan mati buron apasang-pasang, anglurah samañca, tan hana kabuyutan aeng, tan hananing bhùwanà mandhi tana kabuyutan àgung mandhi, padyusanirà padukà bhatàra guru, tkà sahak, tkà pùrnna hayu waras, 3. malih pamahayu puwuh, ma, Ong sang kulang kaling, aja sirà anglaranin ring jro wtênge syanu, awalik ta sirà puwuh sukun, puwuh wêsi, puwuh tambagà, puwuh lintah, [24b] dadi sirà puwuh sanggawuk, puwuh katumbah, dadi hning sira kabeh, dadi ta sira puwuh siyah, 3.
iti panyahak puwuh, sakalwiring puwuh, sa, gamongan 3 ris, pulasai, bras pinge, ma, Ong i akasà ma ra la wa ya Ung, Ong tkà sahak, 3. tamba ikà wdhakàkna. Malih panyahak, sa, kapkap, tabya bun, kapkap, mica, kapkap suruh wangi, isen kapur, bras bang, antawali saguli pañjangnya, pipis, yeh cukà tahun, wdhakàkna, ma, pukulun bhatàra buddhà, bhatàra guru, anguripàkna manusà kabeh, Ong paramàsiwà nirmmalà mrêttà ya namà swahà, Ang Ah, jêng. Malih panyahak puwuh, sa, isen, gamongan, kapkap, bras bang, candhana, bawang bang, sami ingasab yehnya. [25a] banyun bras putih, sêmbarakna makà awak. Malih panyahak ka tngah, sakalwiring puwuh, sa, umbin bakung, bawang putih, umbin bakunge marajah taya amusti, pinarud, prêsaring, petên wenya, mantràkna pùjasrawe, haywa nglenin, tahapàkna, haywa sira hima-himà, yan wwang wawu glêm, awasàkna den apdhas, haywa sing tka nyahak.
Iti tngêran puwuh ring jro, yan angilut awak laranya puwuh lindung, nga, sa, gtih lindung, trikatukà, mantram pamalik puwuh anggen ngamantrain, wus amantra basmaknà wwang agring, ma, pukulun kaki putih irêng, paran dereng karyyanirà, ingsun anggwe candhi bhang, candhi putih, tanàna sang ratu biyane, tka wurung, 3. [25b] muwah yan hana wwang agring, lara wtêngnya, tùr ya niwang, puwuh nàga ring jro, nga. Muwah yan hanà wwang agring, lara siksikanya, rawuh ring kakolonganya sada lara, puwuh nagà ring jro, nga, maka pamaliknya, sa, gtih katak, gtih lindung, sami padha idup, bungan sempol, anggen natakin, mwang toyà mawadhah coblong, sami lêbokàkna ring toya ikà. Mantran pamalik puwuh anggen ngamantrain, wus amantra, raris potong katak ikà, mwang lindunge, rahnya aworaknà paturu rah, bhasmàknà wwang agring, toyane ring coblong anggen adyusin wwang agring, muwah upàkaranya, dhaksina 1, màrtha 1700, bantênakna, ring sanggah kamulan, nêmbah ring [26a] sarwwa mayà, ma, Ong sa ba ta a i na ma si wa ya, tangan kinudungakên kar, mwang maka caru, ayam irêng, wehing wwang agring. Muwah yan hana wwang agring lara wtêngnya angulêt, nghing ya nora niwang, puwuh anipi ring jro, nga, sa, akah paya puwuh, kunyit warangan, pamor bubuk, bawang tambus, pijêr, tahapàkna. Muwah tamba puwuh, anipi ring jro, sa, isin tingkih, bawang tambus, wenya tahapakna.
Ta, puwuh anipi ring jro, sa, akah katang-katang putih, wandhawa, yeh santên, tahapàkna. Mwah sa, embong kutuh, tombong pinanggang, wandhawa, bawang tambus, pùhakna irungnya.
Ta, yan lare nangis macara, tùr loso-loso awaknya, dakang be julit ring jro, [26b] nga, sa, akah padhang ngalya, slagwi, yeh iragan ktan gajih, pijêr, tahapakna. Malih, sa, sibuh cmêng, dagingin pañcing, dagingin toya, ma, Ong Ang Ung Mang, Ong ring idêp. Ktisin wwang agring mwang inum, sesanya dyusakna wwang agring. Muwah yanya angokoh ngokoh puwuh landhak ring jro, nga, sa, kasela putih lawas, pinarud, yeh iragan ktan gajih, bawang tambus, pijêr. Tahapàkna, mwang kaselà ne gantungaknà ring luhuring wwang agring aturu. Ika pamarisuddhanya puwuh landhak.
Ta, yanya kanyatnyat kanyotnyot tùr anyujuh cangkêm, puwuh bikul ring jro, nga, sa, bulun meng, gêsêngaknà, tatakin dêdasar, madaging toya, lêbokakna ring toyà, [27a] siratin wwang agring mwang dyusaknà, carunya, sa, padi gantungakna luhuring wwang agring aturu.
Ta, yan dinyusan wwang agring jêjêh, tan wani mulating toya, tùr ngidêm, socanya tan wani mulat, puwuh kambing, nga, muwah yanya ciplak-ciplak, puwuh kambing, nga, sa, bangsing bingin, sane nguda, ktan gajih, pijêr, bawang matambus, tahapàkna, yanya kari agring, sa, sibuh cmêng misi toyà, muñcuk bingin pitung muñcuk, talenin lawe irêng, lêbokakna ring toya, ma, Ong Ang Ung Mang, Ong ring idêp, siratin wwang agring, sesanya dyusaknà, haywa nginum, padha maping 7, siratang lawan dyusakna. Muwah yanyà ciplak-ciplak, sa, rwan bunut, pipis, yeh asaban [27b] candhana, wdhakakna ring awaknya kabeh.
Ta, yan dinyusan jrit-jrit patikêpug, mwang gatêl awaknya, tùr makuyang kayingan, mwang dumplak-dumplak, puwuh mañjangan ring jro, nga, sa, krikan tanduk mañjangan, iragan ktan gajih, ra, bawang tambus, tahapàkna, ma, Ong yang parame ta ya. Malih makà wdhaknya, sa, candhana, isen kapur, tinambus, sami asab, wus ratêng, wdhakàkna awaknya kabeh. Muwah makà padyusanya, sa, toya mawadhah sibuh cmêng, muñcuk waru, 3 muñcuk, lebok àkna ring toya ikà, ong sang mona-mona nama swaha. Mukanya simbuh ping 3, dening muñcuk waru ikà, toyania anggun adyus kewalà, aja nginum, ika makà pamari suddhaning dakang manjangan, [28a] ta, yanya êngà-êngà, tùr lañjak-lañjak, muncuknya sada irêng, dakang singà, ngaran, sa, don samangkà, dyusàkna. Ta, yania ngrimik cangkêmnya, sada kapah kijapanya, mwang pakrêtkêt akwaknya gatêl, tùr pakàjutjut, dakang pnyu, nga, sa, jêbugàrum, kunir warangan, padha ingasab, olesàkna laranya. Malih, sa, isen kapur, asaban candhana, kcirin yeh jruk linglang, olesakna. Muwah maka inumnya, sa, montong byu gdhang sabha, wandhawa, slagwi, asaban candhana, tahapàkna. Malih, sa, sarang burung, gula pasir, dalima putih, paya puwuh, wenya inum, ta, yan hanà wwang agring kacacar, nangis ring wngi, kadi swaraning bajrà, puwuh kingking ring jro, [28b] nga, sa, bulun celeng ginsêng, luhuring dhadhaning wwang agring, wadahin dedasar wus ginsêng aworin gtih syap biying, lêbokakna ring toya ikà, raris basmain wwang agring ring arêping pawon, wenya dyusakna, aja nginum, iti mantranya, ma, ong nini bhùtà kala edan, kaki sang bhùtà kàla edan, aja sira tungtung tangis, iti tahapên sajinira, syah, 3, muwah prêcarunya, sa, bras bang anggen nasi, iwaknya bawang, mwang nasi pinge, iwak putih, sgêhanya dadyang limang kêpêl, alêdnya rwan andong bang, mawadah kawu mabulu, gnahakna soring wwang agring aturu.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar