Google+

Lontar Usada Cukildaki 42b - 50a

Lontar Usada Cukildaki 42b - 50a

Iki pùjà dahà, anggen mamùjà anak beling, mwah ring gagà sawah, sa, yéh anyar yéh candana, bijà kuning, sàmsàm rwan têmên, wding taru puri, wrksa éman, sasarì, 225, wadah payuk anyar, wus minastu, ktisin, ping 3, yan gagà sawah, siratang idêr kiwà, ping 3, ma, Ong [41b] sang tabéyà, pukulun ling nirà Bhatàra Iswara, tumurun saking Dang Kayanganirà, ngrtaning bhùmi landuhaning udan, dadi sarwwa tinandur, phala bungkah, phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhù mantri, angàdohakên sasab mranà, Ong Srìyawé namu-namu swahà, sang tabéyà pukulun lingirà Bhatàra Mahésora tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànira, krtthaning gumi, landuhaning udan dadi sàrwwa tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhù mantri, angadohakên sasab mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà, pukulun ling nirà, Bhatàra Bràhma, tumurun saking dang kayanganirà, krtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhù mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong srìyawé namu-nama swahà, [42a] sang tabéyà, pukulun ling nirà, Bhatàrà Ludra, tumurun saking dang kayanganirà, angantos parì pùjànirà, krtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong srìyàwé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun lingirà, Bhatàra Mahàdewà, tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànirà, ngrtthaning gumi, landuhing udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun lingira, Bhatàra Sangkàra, tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànirà, ngrtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakênsasab [42b] mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun ling nirà, Bhatàra Mahésora, tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànirà, ngrtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun ling nirà, Bhatàra Wisnù, tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànirà, krtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun ling nirà, Bhatàra Sàmbu, tumurun saking dang kayanganirà, angantos pari pùjànirà, ngrtthaning gumi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên, [43a] sasab mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun ling nirà, Bhatàra Siwà, tumurun saking dang kayanganira, angantos pari pujanira, krtthaning bhùmi, landuhaning udan, dadi sarwwà tinandur, phala bungkah phala gantung, , ràméning pakira-kira, annêng prabhu mantrì, angadohakên sasab mranà, Ong Srìyawé namu-nama swahà, sang tabéyà pukulun ling nirà, Bhatàra Nawa Dewatà, manusà ya amintà, panglalukatthàn ikàng sarwwà tinandur, malêtiking prtiwi, ikàng sarwwà tumuwuh, sakàuban dening akasà, sakàsànggà dening ibu prtiwi, sakà slêhan dening Sang Hyang Radityà, ulan lintàng tranggànà, anglukat lêtuhing gumi, sbêl skàla, putêk latêk, nyanyadan lêtêh, wangluh salah tibà, salaki kalukat, denira Bhatàra Iswarà, kapùrnnà dénira Bhatàra Bràhma, krapuh dénira Bhatàra Wisnù, Bhatàra Inamasiwaya, [43b] Ong pùrnnà jàti, pari pùrnnà, Ong suddà larà sudà papà klêsà, sudà papà sudà phathakà, sudà pari pùrnnà, Ong sang Bhatàra Inama siwaya, Ong candang màti busung, lanas pamangungasan, gadgad mrêng, candangêkên basah, kanyingnying kalêngang walang sangit, walang awus, lan tikus pàksi, ajà sira mangan parì nirà, Bhatàrì Strì, mundur sira maring majàkling jamur jipàng, ajà sirà mawali mwah, apan sira dadining wong mati, yan sira arêp panglukatan, manglukat papà nrakà, kalukatà sirà, lanang wadon, apang mulih atmantà, maring Bhatàra Ludra, yan wadon sira dadi istri ayu, yan lanang sira dadi jajakà pkik, tumitisan sira maring ulan, yan sira tumitisà sira tutùr-tutùr haywà lupà, mêngêt-mêngêt haywà lali, hning rupàntà tan patàlutuhan, içrìya nama siwayà, ih sarwwà brgala-brgali [44a] yan sira tanàrêp kalukat, ajà sira ingkéné, ajà sirà mangan pari nirà Bhatàrì Strì, yan sira tanarêp panglukat, tinmah sira dening pradewatà, nàwasangà, moghà sirà êmbêt, jêngkang, màti tan màti, tan mangan sarwwà tumuwuh, ring ràt bhuwana, dadi sarwwà tumuwuh, mwang sarwwà tinuku, urip tan mauripà, mwang sarwwà tinadah, pakêrttinira Dewatà Nawàsangà, kasungsung ring manusà kabéh, mentikang prtiwi, êdoh ikang sasab kabéh, maring bhùtà dngên, Déwà amrtthanin, asarì ikang sarwwà bhinukti, amrtthanikang pangàn kinùm, kang sarwwà wisyà matmahan mrtthà, Ong wrdha wrdhi, ikang sarwwà phalà, Ong sidi rastu ya nama swahà, tlas. Iti kaputusanira Sang Hyang Mpu Pradah, ma, idhapàku Sang Hyang Mpu Pradah, wisesà anggàganà, aku di duuring awunàwun, Sang Mpu Pradah wisesà, duk tanggun [44b]guminé klod, Sang Mpu Pradah amanca warnnà wisesà, duk tanggun guminé kajà, Sang Mpu Pradah amanca warnnà wisesà, duk tanggun guminé kawuh, Sang Mpu Pradah amanca warnnà wisesà, duk bétél sùryyané, sangéngéné, ditu Sang Mpu Pradah manca warnnà wisesà, duk malêkah prthiwiné, Sang Mpu Pradah manca warnnà wisesà, moghà wastu muja Ki Calonarang Ki Gunà Sundà, sêpsêpên pyanakmuné, mogha wastu mùr, Sang Mpu Pradah wisesà, angungkulin bhùwanà sakti, gsêng Ki Calonarang, gsêng Ki Gunà Sundà, gsêng Ki Jaran Guyang, gsêng Ki Panluhan, gsêng Ki Pandestyan, gsêng Ki Pangléyak, gsêng Ki Pamborowan, moghà wastu mundur, bàn Sang Mpu Pradah wisesà, Sang Mpu Pradah angurip, wong jadmà manusà, ring mrccà padhà, kocap Ki Calonarang, kocap Ki Jaran Guyang, anadah wong jadmà manusà kabéh, pétên têndasmu [45a] Ki Calonarang, tan patendas Ki Gunà Sundà, tan patendas Ki Jaran Guyang, mogha wastumu katmah bàn Sang Mpu Pradah wisesà, Sang Mpu Pradah angungkulin bhùwanà sakti, mogha Ki Calonarang, katmah bàn Sang Mpu Pradah wisesà, Sang Mpu Pradah angaturang ring I Dewà Majàpahit, sagnahé Ki Calonarang, sagnahé Ki Jaran Guyang , sagnahé Ki Gunà Sundà, moghà iba katundung bàn Sang Mpu Pradah wisesà, di sétra watês ganda mayu, wisesà, apan Sang Mpu Pradah , anundung Ki Calonarang, Ki Gunà Sundà, Ki Jaran Guyang, katundung bàn Sang Mpu Pradah wisesà, katadah bàn I rangsasà, ban singhà barong, raksasà ràksasi di sétra watês ganda mayu, Sang Mpu Pradah wisesà, 3, Ong sidirastu Sa Ba Ta A I Nama Siwayà, sa, wwé anyar, mawadah parukànyar, sàmsàm bijà kuning, skàr pucuk, tlas. Ma, Ong Sang Mpu Pradah [45b] alungguh putihing soccanku tngên, Ki Calonarang, alungguh bhanging soccànku tngên, I Ràtna Manggali alungguh baraking soccànku tngên, apaniyà mari pùrnnà kang larà, tkà punah, 3, sa, basé bwah akinangan sagnêp, salwiring larà wnàng. Ma, Ong bàyu Sugriwà mungguh ring netra kiwà, bàyu Anggadhà mungguh ring netra tngên, bàyu Anoman mungguh ring tungtunging ilat, bàyu Wayawà mungguh ring idhêp, bàyu Ongkàra mungguh ring slaning idhêp, ring slaning ati, angalapanà sakwéhing larà tuju tluh taranjannà, ilà upa darwwà, nguniweh dêndà uphathà, upathà sanak twi, bapà baleu, kaprnah anom, tan tumamahà, ring awak sarìrané syanu, apanà nglêbur larà nglukat malà, tkà muksah, 3, sing srannà wnàng.
Iti panglêbur ipénàla, mwah ujar alà, sa, jruk linglàng, bwang bhàng, gadbong gdang sabà, padha sadharanà, mamah wwénya dagingin garêm, [46a] dyusakna wnàng, ma, Ong Sang Hyang Bràhma Raja, pagà gsêngan, panglêburan, ipén àla ujar alà, tuju tluh taranjanà, glêh tkà punah sakàlwiring ipén àla ujar alà, kon angsêngà, Ong Srìyawé namu-namà swahà, awunya maya-maya swahà, Ong tlas gunanku, Bhàtàra Guru angilangakna lara wighnàné sang linukat lukatan, sapasira manih, si gdang sabà, si jruk linglàng, si garêm, si bwang bhàng, angilangakna lara roghà, papà klésà, ipén àla ujar alà, larà wighnà, tuju tluh taranjanà, tkà muksah ilang, 3, tlas.
Iti panglêbur uphathà, mwah ipén ilà, sa, toyà ring sibuh cmêng, kadi matoyà, ma, aputih ahning rùpanirà, gêng ira sawijining sasawinigar pinara tlu, aputih ahning rùpanirà, gêngira sawijining bayêm, sinigar pinara pitu, bluk bêluk, akuku sirà, katon lor wétan, taptaratap, [46b] lah hning sumurupà ring agnì, tkà ilang mùrsyah, 3, tlas, yan kwasà déntà ngidhêp kadi mantra iki, yawa tan pamantra sudha pwayà.
Ong Awighnàmastu nama sidhêm.
Nihàn pangawisesan gni kukus, ma, Ong yang gni kukus, maleput maring Gunung Agùng, angundang Sang Hyang Widyadhara widyadharì, angundang Sang Hyang Déwatà - Déwatì, sami pada tumdum maring Gunung Agung, mairingan kilap tatit, pagrudug ngendih ring Gunung Agung, mairingan sarwwà watêk Dewatà Nàwa Sangà mawisesà, apan I gni kukus mawisesà sakti, apan àku pangawak sang Hyang Tunggàl, tunggal wisesà, ngawijilang gni maring luhur, malêpug mangilêhin Gunung Agung, sumélér maring bhuwannà kabéh, apan àku amasangang gunnà pangawruhàn, gunnà pasébhan, gunnà Makàsar, gunnà Mlayu, apan aku sakti lêwih, apan àku gunnané makadi Hyang Lalah, anyêngkêr gumi sajagàt kabéh, kapalayu ikang sarwwà mayà, mayà [47a] Wétan mayà Kidul, mayà Kulon mayà Lor, mayà ring Tngah, mayà ring swarggàn, manlêg gunnàn kuné, maglung cakra wityà, mapan àku sarwwà murub, angêbêkin sasoccàn, sarwwà aéng êndih àkuné, mapayung kêmbar, masamayut aku wsi wàranì, makawacà aku uriping bàyu, pramà wisesà, ahiringan déning gùna mandi, sarwwà lwih tkà padha lwih, tananà amandungin, tananà ngungkulin, tananà anyulubin, Om tananà angracun, amoro aniwang mwah babai, apanaku ngêndih maring luhur, maaran I Gni Kukus, apangawak aku Bhatàra Mahàdéwà, kalih Hyang Srî Mahàdêwì, muwah Yamà muwang Sang Hyang Ludra, Hyang Bràhmà, Hyang Kàla, sami pada mawisesà, sami sinanggà aku lwih wisesà, rêp wong sajagàt kabéh, apan gunnanku né murub, makalangan, maring akasà, umaring luhuring prthiwi, sami mawisesà, kapilayu sarwwà léyan kabéh, ngatonang [47b] gunnan kuné, apan gunnan kuné angilêhin, bhuwannà kabéh, Ang, maring luhur Bhatàra Bràhma, maring sor Bhatàra Wisnù, alah dening gni kukus, apan I gni çakti lwih, maaran I Gni Kukus, Ang Ang Ong Ong, ya nama çwahà, pomà kédhêp mandi mantranku. Pawisesàn Sang Hyang Nawasangà, ma, Ong Sang Hyang ila ila tayan sirà Bhatàra Bràhma ngawé siptà, Ong Sang Hyang Candu sakti tayan sirà Bhatàra Iswara, ngawé sabdà, Ong Sang Hyang Phalà Darwwà, tayan sirà Bhatàra Wisnù, ngawé ambêk, Ong Sang Hyang Tayà, tayan sirà Bhatàra Mahàdewà, ngawé bàyu, anrus ring otot, Ang, Bràhma lokà, mulih ring swa lokà, Ung Wisnù Lokà, mulih maring Màha Lokà, hanà bàyu sabdà idhêp, Ang Ong Mang, Mang Sadasiwà, sah ring papusuhàn, mdal ring cangkêm, anrus ring tungtunging ati, Ung Ong pramàsiwà, sah ring ungsilan, mdal ring irung, anrus ring madyaning ati, Ang Mang Yang [48a] Yang, sadasiwà guru tatwà, sah ring tungtunging ati, mdal ring soccà tngên, Ung Ong Yang Yang, prama siwà guru tatwà, sah ring madyaning ati, mdal ring soccà kiwà, anrus ring tlapakàn suku kiwà, Ang Ang Ang, Yang Yang Yang, siwà guru tatwà, sah ring bungkahing nàbhì, mdal ring tungtunging netra, anrus ring madyaning ràmbut, ingulun pomà, 3,.
Iki pangawisesan banyu kukus, ma, Ong mùrttining àgni banyukukus, ulêming Hyang nàma swahà. Ong Yang Yang ibu alap, sah ring tumpuking ati kiwà, mdal ring soccà kiwà, anrus ring manîking phala kiwà, Ang Yang Yang ibu adam, sah ring tumpuking ati tngên, anrus ring manìking palà tngên, mdal ring soccà tngên, Ang Ang Ang, Yang Yang Yang, Ong Ong Ong, Hyang Siwà Guru Sùryyà Sàrì jàti lwih, sah ring tungtunging rambut, anrus ring uyundasà, Ang Ang sada siwà guru tatwà, sah ring tumpuking ati tngên, mdal ring soccà tngên, anrus [48b] ring nàbhì, Ang Ang Ang, I Yang Yang Yang, guru siwà Détyà sakti, sah ring bungkahing nàbhì, mdal ring tungtunging n ira tà rùpà, raris masarìrà mantra kabéh, ma, idêp aku Sang Hyang Kretthà Kundà Wijayà, mangadêg ring gàmburà nglayàng, aku lidkadà licin, aku sarìning sêmbah, léyak pàdha nembah ring ngaku, aku surupan Sang Hyang Rwà Bhineddà, padhà nêmbah ringaku, sing kumatap kumitip, padhà nembah [49a] ring aku, sakwéh satru musuhku, padhà nêmbah ring aku, Ang Sang, Ih Sang , idêp, Ang Ah, Ong Ang Ang, Ong Ing Ing, Ong Tang Tang, Ong Bang Bang, Ung yêlamuksah. Iti catur winàsa sàrì, sakti tmên, ma, idhêp àku Sang Hyang Catùr winàsa sàrì, atapakan aku Sang Hyang Prtiwi, alungguh aku luhuring sùryyà, apura aku jagàt, alungguh aku luhuring akasà, atapakan aku watu ptak, hanà Dewà sakti, manusa sakti, padhà nêmbah ringaku, aku Bhatàra Siwà bêndé, ih Dewà manusà kàla dngên, tuhuné saking sadrasa, Ong Ah Mang, Ang Ung Mang, Mang Ung Ang Ong, ih ata sabhà, ih Ang, puh Ing muksahéng ngawang-ngawang, 3.
Panglukatan kustà, mwang ilà, ma, Ong Wisnù maring Brahma, daku kustaning kàla wijayà, anambanin, glêh-glêhing sarìrà, anuli anà buyan sangar, laraning budhêng kalingsih, linuh pacêk, kustà udug, ayan édan [49b] kuning banang, wluh bésér, busung kawayà, wrung gumigil, tuju tluh desti, dandà aphasà, sakwéhing malà phathakànku kabéh, pagàgayungan tungtunging rambut, rêping Hyang padhà jati, waras, 3.
Panglukatan kustà, ma, Ong bànyu dhipà bànyu sabrang mlayu, Ong hanà bànyu rùmàmgul, yatà pinutêr, dénirà Bhatàra Guru, dinyus dénirà papa malà, sakwéhing malà phathakà, ilang kabéh, Ong sùrku kàng sùr, samé larà wighnà sah, 3. Panyêsêh, sa, wwé mwadah sibuh, inêm, sisanya anggon makoncéng, ma, Ong bé julit putih, masêbun duur batuné, lumbàng, tkà blabàr agùngé, uli Kadya Kangin, tomploka tkà anyud malolos, tkà ngwéng kédhêp sidi mantranku, poma, 3. Mwah tunggal, sa, nya, ma, Ong clak barak, tli barak, matmu pada barak, tkà syok néyang, 3, sa, yéh tukad lêmpag bàn carang kélor, di tbén salud, ngalih carang kélor ajà nglàwatin[50a], ajà mambêkàn.
Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar