Google+

Lontar Usada Pamugpug 21b – 28b

Lontar Usada Pamugpug 21b – 28b

Nihàn pamatuh agùng paingkup àgùng, sarana, we anyar mawadah sibuh cmêng, siniratang mìdêr kiwà, ping 3, wus mangkanà, ktisin wong agring, kàdhi tingkahing matoyà, sisanya sinyuk kang gring, mantra, Om idêp àku bhatarà guru, jagran añjaluk pamatuh agùng, paingkup àgùng, kapatuh gumine dini, gumi aeng pamênggahan aeng, karapuh de nirà bhatarà guru, mwang ring sanghyang tunggal, patuh rapuh kàsih maring aku, pritiwi akasà, patuh ingkup kang bhùwanà, bhatarà guru bhatarà siwà, patuh wetan kidul, kulwan lor, rapuh patuh ingkup, bhatarà wisnu patuh rapuh, kasih maring aku, iswarà mahàdewà patuh [21b] gumine dini, sanghyang srì indrà guru yamà ludra brahmà kàla ummà, patuh gumine dini, gumi aeng pakarangan aeng, patuh rapuh, asih maring aku, karapuh denirà bhatarà guru mwang sanghyang tunggal, kamàjayà kamà rathìh patuh ingkup, kamà kumatap-kumitip, patuh ingkup, guru dùrggà pitarà patuh ingkup, mangku gumi patuh ingkup, guru putrà guru putrì patuh ingkup, dewà pitarà patuh rapuh, kasih ring aku, nìnì bhatarì dùrggà, patuh kàla kabeh, pamali kabeh, patuh ingkup, siwaning pamali, pangrurahing pamali, patuh ingkup, pamali kabayan panyarikan, patuh ingkup, pamali ngapit ngalingkuwin, patuh ingkup, pamali bhùta bongol, patuh ingkup, bhatarà guru sanghyang tunggal, pamali sasawangan, aji- [22a] ajyan, patuh ingkup, pamali manunggek, pamali manusuk, pamali mañca warnnà, patuh rapuh kasih, ya nàma swahà, dewà patuh, manusà patuh, ya nàma swahà, UNG ANG MANG, dewà pamali ya nàma swahà, bhatarà guru angundhuràkna kàla pamali manyakitin, mulih ka kayanganmune, Om singgah, kàla singgah roghà desti, singgah, 3, hopetanàma. Pamatuh agùng paingkup agùng, mantra, UNG ANG MANG, gùmi samà g-umi sajagàt bhawanà, pritiwi akasà, sanghyang sùryyà ulan lintang trangganà, duk gumine sumdàngtalà, hanà dewà manusà, hanà gùmi wetthan, kidul, kulon, lor, maring tngah, kapatuh kahingkup padhà patuh, kasih, 3, bhatarà siwà pramanà mangrapuh gùmine dini, patuh sanghyang srì indrà [22b] guru yamà ludrà brahmà kàla umà, patuh ingkup sabhùwanà, bhatarà guru sanghyang tunggal, patuh ingkup sabhùwanà, sing matangan masuku macangkêm masoccà, padhà patuh rapuh kasih maring aku, guru sumdangtalà, wintên sumdàngtalà, nrapuh gùmine sajagàt, kabeh padhà patuh ingkup maring aku, dewà pitarà mangku gumi patuh rapuh, durggì padhà patuh kasih, kamà dewà kamà dewì patuh ingkup, kamà cilì patuh, kamà ngandhang kamà singgah patuh ingkup, kamà satru musuhku, padhà patuh rapuh maring aku, dùrggà desti tluh trañjanà, padhà patuh ingkup, sing matangan masuku padhà rapuh kasih ya nàma, kapatuh guru tunggal, siwà, sanghyang tunggal, ibhù pritiwi, akasà, ngrapuh gùmi sabhùwanà, gùmi wetan kidul, patuh rapuh, gùmi kulon [23a], lor, rapuh patuh ingkup, gùmi tngah patuh rapuh kasih yà maring aku, gùmi aeng tgal aeng patuh ingkup, padhàsih paguyanganing warak, patuh rapuh sih, lulut àsih kapatuh, bhatarà siwà, bhatarà guru, mulaning gùmi, nìnì bhatarì dùrggà, ngrapuh patuh ingkup, sabhùwanà, kaki bhatarà kàla, ngrapuh kàla syu, padhà rapuh patuh ingkup, guru putrà putri patuh, kàla kali patuh, kàlacakra bhìwà patuh, bhùta kapiraghàn patuh ingkup, bh-uta mañca warnnà patuh, bhatarà siwà, sanghyang tunggal, bhùta siwà, kaki bhùta, patuh ngrapuh sing marà ring aku, bhùta abhàng irêng patuh ingkup, bhùta putih kuning patuh, bhatarà siwà guru sumdàngtalà, ngrapuh gùmine dini, patuh ingkup, bhatarì umà patuh ingkup, sabhùwanà, bhatarà siwà [23b] pramanà sakti, rapuh sabhwananing pamali, patuh rapuh ingkup àsih, siwaning pamali patuh ingkup, prapañcaning pamali patuh ingkup, pamali maktu mamoleng patuh ingkup, pamali pêpêt, pamali bgà, patuh ingkup, pamali ngalingkuwin, padhà patuh ingkup, pamali bhùta bongol patuh rapuh ingkup, pamali manusuk, pamali kowà sirà padhà rapuh, pamali sasawangan, acêp-acêpan, patuh ingkup, pamali manyakitin, patuh ingkup, bhatarà guru mulaning gùmi, aku ngêlwàr pamali nêduh, kita klod kawuh unduran sirà, kpuh randu pasadahan sirà, tukad dalêm pacêbùran sirà, apan àku anaking hyang tan katinghalan, aranku manik gumulung, têg nyêr, 3, pamatuh agùng pahingkup àgùng, wus munggah ing meru tumpang solas, ring akaryyà pamatuh agung [24a], asikêp sañjatà, cakrà, trisulà, gaddhà, iniring laweyan añjà pupu, raregek, kumangmang, mamdi, kutu-kutu padhà patuh ingkup, kasih maring aku, Om dewà patuh ya nàma swahà, Om kàla patuh ya nàma swahà, Om pamali patuh ya nàma swahà, Om manusà patuh ya nàma swahà, Om desti patuh ya nàma swahà, ONG ANG MANG, pomà, 3, sarana, toya anyar mawadah sibuh cmêng, ngalêkas ngarêpin sanggah kamulan, daksinna canang buratwangi, jinah 500, sapuputà.

Papatuh agùng, sarana, yeh anyar, mantra, ih twalen magnah ring pùsêring gùmi, aku wruh ring pùsêring gùmi, twalen magnah ring setrà, aku wruh ri huluning setrà, i twalen magnah ring huluning pangkung, aku wruh ring huluning pangkung, i togog magnah ring lawat, [24b] i twalen mandadi batu, batu mandadi paras, paras mandadi kukus, kukus mandadi yeh, yeh mandadi langit, langit mandadi lêmah, lêmah mandadi (ta)nah, tanah mandadi janmà, matmu padhà manyamà, i twalen magnah ring hati, matmu paturu yeh, sabdhanyà, ANG, brahmà, MANG, iswarà, UNG, wisnu, ingsun añjaluk pamatuh agùng, bhùta patuh, kàla patuh, dngên patuh, leyak patuh, tkà dewà patuh, tkà patuh ingkup, kalikà pucuking lidah, bhatarì durggà pukuhing lidah, bhatarì umà madyaning lidah, kalikà tulakàkna ring madyaning lidah, bhatarì dùrggà tulakàkna ring madyaning lidah, waluyà jati bhatarì umà, bhatarì umà mantuk ka cungkub cantiking lidah, tumurun iddhà bhatarà guru, saking swarggà sùràlayà, anggawà tirthà mahàmrêtthà, ring kundi manik, [25a] ngamrêthaning bhatarì umà, waluyà linukat dadi hyang rathih, mantuk ring swarggà sùràlayà, tananà dùrggà, tananà leyak, tananà tluh trañjanà, mantuk ring swarggà sùràlayà, amor sirà ring bhatarà guru, lah poma, 3.

Pamatuh agùng, sarana, yeh anyar, kayu sakti, talining bênang tridatu, 3 ilêh, siratàkna idêr kiwà, ping, 3, mantra, bapanmu, ANG, anganggo sakà wnang, salwiring mabàyu, masabdà, maidêp, tkà patuh, 3.

Nihàn pamatuh agùng bhùmi aeng mwang tgal pakarangan, sarana, we ring sangku, mantra, Om aeng-aeng, tan hananing aeng- aeng, ilà-ilà tan hananing ilà-ilà, mandi-mandi tan hananing mandi-mandi, wnang-wnang, tan hananing wnang-wnang, apan inghulun wênang, apan àku sanghyang dharmmà wisesà, anglukatên sabhùwanà, anglukatên jagàt, angalahakên bhùta dngên, [25b] angalahakên dùrggà dùrjjanà, anglukatên larà wighnà, uphataning wong atwà, ujar tan prasandi, uphataning desà, kalukat dening ganggà sakti, kagsêng de nirà bhatarà brahmà, sakà wetan kidul kulon lor ring tngah, ring sor, ring luhùr, gni mùrub makatar-kataran, panggêsêngan sarwwà mandi, lêbùr ila tan pasesà, Om sa ba ta a i na ma si wa yà, Om noranà bala-bala, dùk tan hanà saking tan hanà, angawang-ngawang, anguwung-uwung, dùk nora langit, dùk noràna pùrwwà, dùk noràna kekeres, dùk noràna madyà, dùk noràna komarà komarì, dùk noràna swastà, apan àku sanghyang dharmmà sakti, ngi, syah mangetan, aku mangundur, gni mangundur, bànyu manglor aku mangundur, grêh swaranku, krug kcapku, kilat angkihanku [26a] angin, apan àku angundurà, sakwehing doràkàla, bhùta dngên, sakwehing angkêr sagunnanmu, sapangan gunnanmu, sawisayanmu, kapugpug kapùjà denku, apan àku sanghyang dharmmà sakti, ngi, Om sanghyang tirtthà kamandhalu, angùrip-hurip wong janmà manusà, mandadakà kità matêtlês, makatles kita bhuwana alit, di lemah pucuking lemah mendek paguyanganing warak, has ulung kasiratan dening banyu suci, kalukat padha maluya jati, mamarek kita ring bhatari kusuma wadon, padha mamarekin kita ring bhatara guru, lanang mamarekan kita, wus mawarnna kita, wus mandadi kita widyadhara wudyadhari, sampun kita marupa dede, sampun kita marupa durgga, sampun kita marupa kumangmang, mantuk kita kaswarggan, madamar-damar kita, masu, [26b] luh-suluh kità, mabhìjà kuning kità, makêmbangùrà kità, molah-molah kità, pinakà patlasan kità, Om sa ba ta a i nama swahà, Om sanghyang tayà toyà, pinakàdyusanku, sanghyang ràja panulah pinakà kramasku, sanghyang mandiraksà pinakà kcapku, sanghyang hayu pinakà buratku, sanghyang tulak tanggul pinakà kmuhku, luput àku dinesti, luput àku sakryà upayà, apan àku tosing sanghyang tayà, aku sakti, ngi, Om sa ba ta a i na ma si wa yà, ngi, sarana, wìjà kuning, dapdap tis, pucuk bhàng, yeh anyar mawadah sangku, skar têmên, dyusaknà wong agring, mwang ring karang mìdêr kiwà, ping, 3.

Pangasih dùrggà, sarana, lêngà buratwangi, mantra, duh nìnì rekàmayà kosùnyà, sirà mangrekà leyak kabeh, desti kabeh, kawit irà wisnu ndadi mrêtthà, ngamrêtthaning [27a] sañjiwani dadi mabhikà, sah yà ikà, matmahàn dadi krêsnà, tibà sirà ring wilàtiktà, dadi rangda ring jìrah, sirà mangleyak masiwà ring sanghyang brahmà, majalaran ring bhatarì dùrggà, ring kayangan gandamayu, uripirà mrajàpati, patinirà bhatarà wisnu, ih ingsun manuduh ngrekà kità, apan ingsun sanghyang sùnyà nirmmalà, sahà wongkarànglayang, amatuhanà bhùta asih dewà asih, sing tkà satru leyak padhà asih, bàyu sabdhà idêp asih, brahmà wisnu padhà asih, iswarà asih, sing tkà padhànêmbah dungkul, sagunnà wisesà nêmbah, Om ngêlaring sùnyànang sadyà siddhi swahà. Idêp àku liman putih amangan pandestane tkà tulak, 3, sangkanmu [27b] saking sunda, tka punah tka punah tka punah, tka kita saking bali, bisa kita amasang gunna, wit kita saking sunda, aran kita ki calonarang, duk kita saking tngah, sang mpu pradah gurun kita, marep kita mangetan, bhuta putih siluman kita, marep kita kidul, bhuta bhang siluman kita, marep kita kulon, bhuta kuning siluman kita, marep kita manglor, bhuta ireng siluman kita, jumneng kita ring tngah, bhuta amanca warnna pandadyan kita, lungha kita maring kabuyutan, sang mpu pradah anglukat kita, lungha kita ring pempatan agung, kala kalika aran kita, bhujangga lewih anglukat kita, aja kita aweh ala, ring awak sariranmu, lungha kita ring setra agung, bhatari durgga angawe kita, apan aku pangawaking panca pandhawa, tan wani ya ring aku, wastu [28a] sing ngko andadyà mayà, tan wani yà ring awak sariranku, apan àku pangawaking sang mpu pradah, tkà patuh tulak tunggal, 3, tkà hilang ring awak sariranku, 3, sarana, talusuk kbo, tutuh dokna ring toyà mawadah sibuh cmêng, reh ngarêpin sanggar. Bhuta dngên saking sarirà, mêntokakên saking sarirà, bhùta dngên ring kulit, bhùta bhàng ring daging, wtu adalan ring wuk, bhùta saliwah ring otot, mtu saking jariji, bhatarà sangkarà ring tngah, mtu adalan ring rambut. tbah-tbah dadantà ping tlu, 3, amtuhakên bhùta, mantra, Ih tkà saking sarirà, iki tadahan tutùr palunghà, sun konkon maring syanu, anluh yà, andesti anrañjanà, mangsula maring awake, apan mangkanà panunalah lilah liluh lilah liluh, sing awdi den anêmbah, wdi, 3, [28b] mantra, Om aku mantênang mangùlih-ulih, êngko makasà, lambemu makarsà janà, tken awak sariranku, bisà ngko manluh manrañjanà, mulih atinmu, ngko bisà mamoro maniwang, mulih ring sukunmu, ring tanganmu, sakàlwiring mulih ring awak sariranmu, mulih tken somahmu, tken pyanakmu, tkà pugpug, dening awak sariranku, klod kawuh papundhuranmu, siddhi kedêp mandi mantranku, mantra, Om mayon minakà salarimu, samà minakà paturonmu, aku sang dangdang putih, kinonkon maring wumahmu, ati ngko sirêp, 3. sarana, sgà abhàng, wadahanà kawu, malih soring kawu, tatakanyà, klatkat suddhamalà, alêdnyà don byah, latêng, base, sulasih, katak lanang, matali lawe irêng, kutang ka marggàne agùng. puput.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar