Google+

Lontar Usada Kurantobolong 30b – 40a

Lontar Usada Kurantobolong 30b – 40a

Ta, rare sulà, ma, ong dùrghgà sàrwwà mayà-mayà, ping 3, mantrà. sa, sing karêgut.
Ta, rare sulà, sa, ligundi, kasuna jàngù, pinipis, ma, ong lêmbu putih, accangcang ring netrà, aja siràmangan ring wtêng ne syanù, sinungàngùlêt, lah wàras, ngda, pusêraknà.
Ta, rare mising alolohan, kna [30b] tiwang moro, mwang mokan, babahì angin, nga, sa, bangle, 3, ris, muñcuk undis, 3, muñcuk, ngamet haywà ngwayangin, ra, kasunà jàngù, pinipis, haraàknà, wangkonya, mwah sa, bhiluluk lupà, tulisin mantrà, ra, sarilungid, ma, ong punik, 3, pinipis, harapàknà wangkonya.
Ta, rare kasêmbat, sa, muñcuk kêndung, muñcuk waru, isin tingkih, bawang adas, pinipis, tahap.
Ta, rare kêsêmbat, sa, muñcuk kêndung, muñcuk warù, isin tingkih, bàwang ngàdàs, pinipis, tahap.
Ta, rare blàhàn, sa, [31a] bwah base, wadding tambà bisà, bwah jêbug, rwaning naggàsarì, ra, sintok, jêbug garùm, katih cêngkeh, maswì, triktuka, pinipis, we idu bàng, urùgàkênà bêlahnya.
Nyan patêngêranya rare agring, ne anglaranin, yan ya ngasih-asih, lingnya bajang babahìl, i sukàhil, i mikahil, ênto krannà kagringan, tambanyà, sa, rwaning dingin-dingin, bawàng ngadàs, pinipis, wdaknà.
Nyan càrùning rare bàjangàn, ingêtaknà wtunya, ring triwarà, mtu ring dorà, bantênya, pnêk, 2, iwaknya, ayam wiring pinanggàng. Yan ya mtu [31b] wà, bantênya, pnêk adanàn, iwaknya brumbun pinanggàng. Yan ya mtu bya, bantênnya, pnêk hadan, iwaknya ayam bwik pinanggàng.
Iki babàyon rare, ma, ong idêp aku sanghyang guru rekà, sanghyang dasàbayu prêmmanà, ingurip bayu sasar, bayu karogan, bayu kadesti, tka urip, ang ung mang, waras, 3, tlas. Mwah mantrà ring pêh, sa, maswi, rajah kadi iki, ong ang ksamlwariyung.
Iki babayon rare, ma, ong nini kammà ratih, kaki kamàjayà, sanghyang nglagà prannà, nunggu rare, bayu sabda idêp, tan karesyan, nut àsih, wisyà sih, dewàsih, gring wisya pràmanà, [32a] tka punah, 3, rare tkà waras, 3, ah ang ung mang, sidhi guru swahà. tlas.
Iti pasikêpan rare, rahasyà dahat, ma, ong sunya, 3, mahya, 3, aku angadêg ring dasàbayu, jujuk di hànak-anakàn netrane lyàk kabeh, kurung sapakryanya sahsah, 3, udêp, 3, tka rêp, sirêp, sidi mandi mantrànku, tlas.
Nyan mantran paripêh, sa, skul, 3, kpêl, iwak sarin bungà, uyah arêng.
Iti pangêmban rare, ma, ong sanghyang kombà raksà, kombara siddi, kombarà tuduh, hêmbanaknà anakirà bhatarà [32b] guru, asing halà paksane, tkà punah, rare tka waras, 3, sa, kasùnà jàngù, wus minantrà, sêmbarakna talapakàn tangan sukunya. Palanya akweh pangraksa ni rare, sammi paddà mawisesà.
Iti pangurip bayu, pangsêng pañca mahà bayunya, sa, maswi, rajàh, kadi iki, sang bang tang ang ing, tpêtthaknà ring irung, idêp trus ring hati, ma, ong tang bang yang mata dewi, suksmà siwwi, mrêttha ya nammà swahà, a a ah, jöng, tiwaknàkna ring karnnà, idêp trus ring nyali, ong ing yang siwwi suksma nirmmalà, sada mapamrattha ya namah, ong hrang hring sah pramasiwi mrattha namà [33a] sarirà, wasudewa yà, ong siwatmà mrêtta nama swahà.
Iki mantran pupuk, ma, ong jañci sudha ya namah, ong daya mrattha wisnu, yà namah, sa, bawang.
Iti mantran pupuk, ma, uh ih mrêttha saking tànanà, ang ung mang, sa, sakà wnang.
Iki pasikêpan rare, sa, maswi, rajah kadi iki, ... Phalanya luput sapakryaning wong ala, ungguh ring maswi, rinajah ta yà, gnahaknà ptêting wong rare, rajah ingasêppan, ong idêp àku sanghyang tunggal, ingapiting sajatà sakeng tananà, ah mwah mantràn asêp, ong brahmà dewà ya namah, ong ludrà ya namah, [33b] ong dwastà ya namah, ong kalà kalikà ya nàmah, ong sarwwa bhaya ye namah, swahà, tlas.
Iti pasikêpan rare, makà pangraksà jiwà, sa, pnêk bang, 1, pnêk hirêng 1, pnêk putih 1, iwaknya isin sawàh, sahà rakà, malêd don endong bàng, dàmmar linting lêngàwangi, 3, katih, daksinnà, asêp, ma, idêp aku sanghyang triyoggà sakti ngraksa jiwà, sanghyang siwa wisesà ngraksa sabda, sanghyang siwa sumdang ngraksa idêp, sapa wani sakwehing lyak tkà baktyàsih, sarwwà satru tkà nêmbah, gunà wisesà tkà punah, apan rarenirà bhàtara guru, tan kneng kàcacaban, [34a] kacampuran, tan kêneng syanù kaungkulan, sarwwà sàtru têkà bhàkti yà, katkan gsêng, 3, rêp siddi mandi mantrànku. Yan durung masànya pjah, akweh pangràksa sira wisesà, anggon waras denya.
Iki panglukatan, sa, we anyar, wadah batok irêng, ma, ong astu, 3, ong bràhmà saraswati dewi siwa mrêttha y namah, ong ung wisnu sri dewi saddasiwa mrattha ya namah, ong mang iswarà umadewi mrêttha ya namah, tlas.
Iti pujà sadewà, dhuk sinurupan de nirà, bhatara guru, mangruwat rênaning bhàtari dùrghgà [34b] ring setra gandàmàyù, dhuk amujà tirtthà lwirnya, saksannà yekaà paddà, amusti guru sirà, iti pastutinya, ong tayà-tayà, y namah, swahà, ong hyang hyang i ya nama swahà, ong sapa-sapakeng tayà, mulih màring tayà, ya nama swahà, ung sarwwa wignà tka sakeng sunya taya suksmà, malih tka sakeng sunya taya suksmà, ya nama swahà, ong sakwehi padda samala ptakkà, tkà sakeng sunya taya suksmà, malih mareng sunya taya suksma y namah swahà, ong rupa dhala ilà, ta sakeng sunya taya suksmà, malih sakeng sunya taya suksmà, ya namah swahà, ong guru ni wignà ya namà swahà, ong saràswati [35a] ya namah swahà, ong wighna tka saking tananà, mulih saking tananà, ya nàmmà swahà, ong sakwehing lara roggà, tka saking sunya mulih saking suksmà, suddà lara suddà ptakà, ilà-ilà danda upata, padukà ring ràt bhwànnà kabeh, tka lêbùr muksah, malih saking sàngkan parannirà, ong sunduraptu iya nama swahà, ong satinggaling hulùn mangakat, tuminghali nghulun, saking tlagà dwajà, nira padda bhatara iswarà, akiris akilamayà, tina sunya taya nêman tuñjung putih, sinuyu slakà, parateku patinana, pinanah ingsun, angluwaranà sakwehi lara wighnà, udug busung buyan [35b] sangar, beseh manging wong kilatthan, wuttha tuli picêk, salah pati, makandat, matya ngipi, matya mlabur wer, tan wruh yan kasida lêpas, lara rogane syanu, upatthà, 3. Malih, sa, gadbong pisang sabà, rajah cakrà, aris lêboking toyà ikà.
Iti usaddà dharmmà putus, bwating rare candi lawan kalimosaddi, kurantà bolong drowe dalêm. Nihan patngêràn rare mijil, anùt sàptawarà, ra, sasalangnya bolong, cà, irêng rupaning rare, pêpêt, lêpa-lêpanyà bolong. a, blah rupani rare, pêpêt, duhùr susunya bolong. bu, [36a] kuning rupaning rare, walikêtnya bolong. wrê, anang rupaning rare, pêpêt, pusêrnya bolong. su, arompoh rupa ni rare, pêpêt, sasalangnya bolong. sa, abang rupaning rare, pêpêt, bagà purusnya bolong. Yan ya mtu tan panut, bolong, yan ya anut, kabolong pêpêt, nga. Mwah yan ya ,u, wêtoni rare, bayanya, leknya, 7, lek, bantênya, skul pañcangan, iwaknya ayàm putih, pinanggang, wuwùdu grih, sambêl bañjah, jangan kulub, ranti, tape, skul, indunging bajang, babù tulad-alid, babu among bhabutan endah [36b] puput idungù lêphas, utanya, 505. Pa, wtuning rare, baya kalanya, lumampin-lampin, lumur bantênya, skul puñjungàn, sarasi, iwaknya ayam wiring pinanggàng, sambêl kareri, jangan kulub làmbayu, induning bajang, babu jêngki, tàmong babu pênguh, papun kadungut, lpas, hartthanya 909. Pwa, wtuni rare, baya kalanya, bisa ngucap, mamalayu, bantênya skul puñjungan, iwaknya ayam putih syungan, pinanggang, balung gaganding, katumpang agung, wuwudu grih, iran, ganti narahsan, indunging bajar, babu ulad-alid, among babu hàti, puput kindukut, [37a] lphas, utthanya, 707. Wa, wtuning rare, bayà kalànya wruh angucap, sapangon, papànganten, bantênya skul puñjungàn, skul aron-aron, balung gêgênding, calon agung, jangan pepe ingasêm, sambêl jahe, indung ki bajang babu sugih, among babu wiro, pupuking dukùt, lêphas, utthanya 404. Ka, wtuning rare, baya kalanya, añjejengkong, mamalayu, wruh ababasahan, iwaknya ayam borontok pinanggàng, grang asêm celeng, antalu, jangan kulub pepe, sambêl sàtang, indungi bajàng, babu norokah, among babu kalà prawoni, pupuking dukùt, [37b] lêphas, utthangnya, 808.
Mwah yaning iswarà, wtuning rare, baya kàla wnginya, 5, wngi, salek, alungguh, mamalayu, samrang sapanon, jajakà, manak sapisan, kakurù denya anglaranin, tbusànà tumpêng, 1, iwaknya tutukon pajalan, jajattah calon, balung ktupang, rumbah gile, sasak mdah, angan daging sapagili, gagodoh tumpi, sambat sanga sdàhan smayà, nggwaning ngacaru, ri salêr. Mwah kang belàn indung bajangnya, hrih agung, lambarang ayam. Mwah tbusin ring dalan mangetan, pnêk, sasgà, iwaknya rumbah gile, sàmbat, bhuta ndohakên.
Mwah yaning brahmà wtuning rare, bayà kalanya, [38a] wngi, salek, angadêg gêtêp, lumage-lage, manak pisan pjah yà misi denya nglaranin, tbusanà tumpêng i bungkul, iwaknya jajatah calon, rumbah gile, gagodoh tumpi, sambat sang bhuta sdàhan smayà, kabelanya indung bajangnya, katupang ngagung, balung gagênding, mwah tbusin ring dalan mangidul, sgêh pnêk, iwaknya ayam wiring pinanggang, sambat bhùttà mangguh.
Mwah yan mahàdewà wtoning rare, baya kalanya, 7, wngi, leknya, acacapêt, manak apisan, aputu pjah yà, lêngê, dewanya anglaranin, têbusànà skul pucukulan, iwaknya bawi, jajatah calon, gagodoh tumpi, kàng [38b] sinambat sang ngasdàn smayà, kabelaning indung bajangnya, rêmpah wadhuk, jajatah meme, mwah tbusanà ring dhalan mangulon, sgêh sapnêk, iwaknya jajatthah calon, rumbah gile, gagodoh tumpi, sambat bhuta pangawan.
Mwah wisnu wtuni rare, baya kalanya, 4, wngi, leknya 4, lek, bisa lungguh, rumàputrà, papanganta pjah yà, tan harêp àmangan, denya anglaranin, tbusanà skul kinokoh, sambat sàng asdàhan smayà, kabelaning indung bajangnya, sàwung irêng linambarang, bêbnêman syungan. Mwah tbusin dalan mangalor, sgêh sapnêk, papanggang ayam irêng, sàmbat bhùta wiro.
Mwah yan siwà wtuning rare, [39a] baya kalanya, 8, wngi, 8, lek, mamalayu, acacapêt, babeger, bleyan pirêt, atuwùh maputu pjah yà, anglu denyànglarani, tbusanà tumpêng abungkul, iwaknya grih gatêl, papanggang ayam, gagodoh tumpi, sàmbat sàng asdàn smayà, kabelàning indung bajangnya grihagàng, kapiti, katumpang agung, sarwwa kweh, mwa tbusanà ring lbuh, sgà sapnêk, iwaknya grih kapiting, sambat kalo prawoni.
Ta, tan kna càmpùr, sa, sari kùning, bungsil nyuh nyamulung, bun ngungkulin marggà, tahin mwati ne ring ambêngane, ane tusuk tàjin ambêngàn, pinipis ikà, wus ratêng, wenya banyu tuli, [39b] ma, ong sanghyang adidhawa sumuruping sanghyang rêrêpêt, sanghyang pêpêt sumurupi sapdê-pdêt, sanghyang dêdêt, sumurupi sanghyang tan kênà ingucàp, tunggalan mantràknà panyarang ring awangke, siddi mandi mantranku, ma, ong kaki ogoh-goh, kaki ogoh-ogohbatu bolong makêplug, tka cêkêbros, ong kaki ogoh-ogoh, kaki ogoh-ogoh, batu bolong makaplug, tka cêkêbros, ong kaki ogoh-ogoh, kaki ogoh-ogoh, batu bolong makaplug, tka cêkêbros, siddi mandi màntranku.
Ta, rare sisik, sa, kameri lanang, toktokan nyuh, kembung ni snur, ktan gajih, [40a] wen susu mànak pisan, ma, ya ki rare cili, apapangantenan, têrage gdong, alalangseyàn, sungkàbên, tka syuh, 3, tutùh socanya.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar