Google+

Babad Pasek Batukaru utawi Kubayan / Kebayan Batukaru

Babad Pasek Batukaru utawi Kubayan / Kebayan Batukaru

TEGES PRASASTI PASEK BATUKARU, BESAKIH, KARANGASEM.

ONG Awighnam astu nama siddham. ONG suddha-suddha ya nama, pukulun pratisuddha ya nama swäha.

Puniki prasasti gagamelan I Gusti Prabali desa, sane mula wenang nincapang miwah nguasayang tur nitah I Pasek Batukaru, rawuhing saupacaraning aci, tur dados pangenter jagat, miwah pakandel ida Sang Naga Basukih, sane kabawosang dados panembahan wong Bali maka sami. Sapunika bawos ida Bhatära Sang Näga Basukih, sane malinggih ring jagat Bali.

Mangkin kabawosang wenten sang nätha ratu Bali, sane ngamel jagat pinaka tedung jagat Bali. Ida rawuh ka Bali duk rahina Budha Wage Kulawu, tanggal ping 11 sasih Kadasa. Ida mawit saking tos Brähmana Wangbang, putran Bhatära Hyang Brahma sadaweg wenten ring Sewambara. Sapunika indik pamijilan ida, sampunang kirang pangugu. Caritayang mangkin ida sang nätha ratu Bali sane mawit saking tos Brähmana Wangbang punika, ida nangun tapa ring gunung Andakasa, nemonin purnamaning sasih Kapat, magenah ring alas Kasa. Irika ida prasiddha nangun tapa salami pitung rahina.


Wus panika, kasuwen-suwen wenten putran ida lanang adiri, mapaesengan sira Arya Wangbang, sane dados nätha ratu ring Bali, mabhiseka : Ratu Pandita. Kasuwen¬suwen Ida Sang Brahmana Wangbang nurunang putra lanang adiri, mapesengan Sang Mpu Wiranätha. Ida sang Mpu Wiranätha nurunang putra lanang adiri, mapesengan sang Mpu Wijäksara, sane dados suryan jagat baline.

Ida sang Mpu Wijaksara nurunang putra lanang adiri mapesengan sang Mpu Jayasemadhi. Sang Mpu Jayasemadhi turunang putra lanang adiri mapesengan Mpu Pastika. Ida wikan pisan ring untenging samadhi, ida taler maparab sang Mpu Siddhyajnyana. Ida nangun yoga ring guwa riksa, nemonin purnamaning sasih Kapat. Kasuwen¬suwen ida nurunang putra lanang adiri, mapesengan Mpu Jayasemara. Mpu Jayasemara nurunang putra lanang adiri mapesengan Mpu Jayawiratha. Ida nurunang putra lanang adiri mapesengan Mpu Jayatatha. Ida sang Mpu Jayakatha prajnyan pisan ring saanggah¬ungguhing upakara sane mamargi ring Jagat Bali, riantukan ida mula pageh ngamong tatakramaning jagat. Kasuwen-suwen ida nurunang putra lanang adiri mapesengan Mpu Nawäsika. Ida sang Mpu Nawasika nurunang putra lanang adiri mapesengan Mpu Wirajaya. Ida sang Mpu Wirajaya ngambil rabi anak liyan, raris nurunang putra mapesengan arya Banculuk. Sirärya Banculuk nurunang putra lanang adiri, mapesengan sira Árya Pamacekan. Ida sane macekin jagate ring Bali, raris kädegang Patih olih Ida Dalem, miwah ngamargiang upacaran Jagat Baline. Kasuwen-suwen ida nurunang putra lanang kälih diri

Sane duhuran mapesengan I Gusti Ngurah Padhamaran, sane alitan mapesengan I Ngusti Ngurah Toya, malinggih ring Gianyar. I Gusti Ngurah Padhamaran nurunang putra lanang adiri, mapesengan I Gusti Delod Yeh, amacekin ring Delod Yeh. I Gusti Delod Yeh, nurunang putra lanang adiri mapesengan I Gusti Kajiwa. I Gusti Kajiwa ngambil rabi kälih diri, saking Gelgel miwah saking Basukih.

Saking rabine duhuran nurunang putra lanang adiri mapesengan I Gusti Gede Basukir, amacekin ring Basukih. Saking rabine alitan sane mawit saking Gelgel, nurunang putra lanang adiri mapesengan I Gusti Gelgel, amacekin ring Gelgel.

Dane I Gusti Gede Basukir nurunang putra lanang adiri, mapesengan I Gusti Kabayan Desa. Dane kuwasa munggah tedun ring pura riantukan dane mula pragusti tosning brahmana, tereh surya Wangbang, pakandel Ida Sang Näga Basukih, rawuhing sapratisantänan ida. I Gusti Kabayan Desa nepetin pisan pamargin upakarane, minakädi acine ring Pura Desa, ring gunung Andakäsa, ring Gelgel miwah ring Basukih, pamargin acine sami manggeh. Yan ring pura-pura panyungsungan panembahan, ngeninin indik pamargin aci, sami kamargiang antuk dane I Gusti Kabayan mawastu jagate prasida degdeg landuh.

Kasuwen-suwen I Gusti Kabayan Desa nurunang putra lanang mawasta I Pasek Batukaru, sane ngamel indik anggah-ungguh upacaraning wali ring Batukaru. Kasuwen-suwen I Pasek Batukaru nurunang santana lanang tigang diri, mawasta I Pasek Batukahu, I Pasek Gadingwani, miwah I Pasek Brejo, maka sami pada ngamong kawibhawan sareng petang diri punika. Dane I Pasek Batukahu nurunang santäna lanang adiri mawasta I Bandhesa Panuhunan. Kadi punika sane ring munggah prasästi miwah gagaduhan druwene.

Salanturnya I Pasek Batukaru mamanah nedunang Ida Dalem Batukaru ring Majapahit, riantukan Jagat Baline sane taler mawasta Jagat Bangsul miwah ring Basukih tan wenten sane ngamel. Punika ngawinang I Pasek Batukaru kasarengin antuk I Pasek Batukahu raris pedek tangkil ka Majapahit. Tan kacarita ring margi, sampun reko napak ring Majapahit. Munggwing daging atur Bane I Pasek Batukaru : "Inggih Ida Dalem, titiang matur sisip ring palungguh Dalem, ledang ugi palungguh Dalem ngampurayang atur titiange. Titiang ngaturin palungguh Dalem mangda ledang tedun ka Bali, mangraris ngamel jagate ring Nusa Bangsul, miwah ring Basukih, mangda wenten kasungsung antuk kramane ring Bali, mangda wenten pinaka cundämani, mangda palungguh Dalem ngrahayuang jagate ring Bali, riantukan putung nenten maderbe pamucuk. Sara ledang kayun palungguh Dalem manjakang kramane ring Bali, titiang wantah nawegang matur sisip ring palungguh Dalem, riantukan wantah palungguh Dalem sane patut nruwenang jagate ring Bali, ledang ugi palungguh Dalem nglinggihin pinunas titiange, titiang misadia ngiringang palungguh Dalem kasarengin antuk kula warga sami".

Ngandika Ida Dalem : "Nah yan keto, I Pasek Batukaru bareng I Pasek Batukahu, apanga ngiringang manira lakar tedun ka Bali". "Inggih, titiang misadia ngiringang pakarsan palungguh Dalem, titiang pacang ngiringang pamargin Palungguh Dalem, sareng itiang maderbe pianak ipun I Pasek Batukahu ".

Tan dumade, Ida Dalem raris mamargi, kairing antuk bhagawanta, watek panditane sami ngiring, para Arya, tan keni winilang akehnya sang ngiringang, Prabekel, maka miwah kawula, minakädi mundut keris kawitan, sabusananing tedun mayudha, maka miwah geringsing wayang, rawuhing räjabrana, samian ka pundut ka Bali.

Gelising carita, sampun reko rawuh ring Bali, ring Linggärsapura, raris makarya puri, rawuhing parhyangan, sane kawastanin Parhyangan Pangulun Jagat Bali. Maka samine punika kakaryanin olih I Pasek Batukaru. Sang kalih nampanin palungguh Dalem. Dane I Pasek Batukaru mawosin jagate sami ring Bali sareng dane I Pasek Batukahu, mangda jagate sami rahayu. Yukti rahyu jagate ring Bali sapanyeneng Ida Dalem. Pantun tahune nados, salwiring tinandur pada mentik tur nados, salwiring sane patut tumbas mudah, antuk kawisesan palungguh Dalem, sampun prasida njaya Satru, kabhaktinin miwah ikasayangang olih panjake, tan pendah Sang Hyang Indra tedun ka jagate, anut ring sadaginging aji, miwah sästra saroddhrti, nenten wênten bhaya pakewuh, sapanyeneng Ida Dalem. Samaliha sarwa kewehe kalintang ajrih ring kaaktian Ida Dalem, miwah padanda Siwa Buddhanê tan mari tampek ring Ida Dalem, sane maka sami sampun prasida ngasorang indriya, pituwi sampun maraga tatwa miwah weda paraga, mawastu landuh jagate sapanyeneng Ida Dalem ring Linggarsapura, katampanin antuk I Pasek Batukaru miwah I Pasek Batukahu, makäwinan rahayu jagate ring Bali rawuh ring Basukih.

Sapunika indiknyane, mawinan tan ambat-ambat sayang danene sareng kälih, I Pasek Batukaru miwah I Pasek Batukahu, rehning mula dane ngaturang jagate ring Bali, riantukan dane mula prajnyan ring daging sastra, duweg ngrawos, awinan sang kälih kasayangang rawuhing para Aryane sami.

I Pasek Bandhea Pamuhunan, ngedumang linggih para Aryane, Arya Kenceng kalinggihang ring Tabanan, Arya Batan Jeruk kalinggihang ring Mangwi, Arya Notor Wandira kalinggihang ring Tambangan, Arya Patandakan kalinggihang ring Karangasem, Arya Kutawaringin kalinggihang ring Den Bukit utawi Buleleng. Sira Arya Belog kalinggihang ring Kaba-kaba. Sami pada ngamong kaprabhon, makädinnya Karangasem sane pinih ajeng. Yadyan Tabanan taler kaarepang antuk Ida Dalem, sakewanten I Pasek Batukaru nampanin pangrawose sami ring Jagat Bali rawuh ring Basukih. Yadiastun ring jerowan wantah dane sane ngisiang sarajabranane sami, okan danene mandhesain ring Bali.

Sapunika sane munggah sajeroning prasasti, mdasar pangonek sastra, sane patut kasungsung, olih santänan ingsun sami, sane mawarga Pasek mwang Bandhesa, da rered teken kawangsan, da marasa andapan teken sasamen manusa, rehning sapratisantänan ingsun mula katurunan Brahmana Wangbang, elingang pisan piteket ingsune, sampunang pisan lali ring kawitan miwah masameton. Wantah ingsun mula kawitanta, sane ngawanang kita dumadi dados manusa, ingsun Brahmawangsa, pandita jäti, sane nurunang I Pasek Batukaru muwah I Pasek Batukahu. Yan kita tusing rungu teken piteket ingsune, kita tidong I Pasek Bandhesa Pamuhunan, tidong santanan ingsun, tidong terehan Majapahit, keto piteket ingsun teken cening ajak makejang. Yan cening pageh ngamong kapasekan, salampah laku muwah ring dija ugi magenah, cening lakar manggih bagia rahayu, keto panadosannya, tan kirang bhoga babuktian, panjang yusa, tan pakirang arthabrana, sugih tur Seger oger. Yan cening tan sutindih ring kawitan, mogawastu cening mapiyak-piyakan sajeroning tunggalan ceninge makejang. Anak kakaden nyama, nyama kakaden anak, rehning tusing tindih teken kawitan, keto piteket ingsune teken cening ajak makejang.

I Pasek Gadingwani nurunang santana lanang mawasta I Pasek Pajengan, sane patut ngamong gagaduhannya sami. I Pasek Gadingwani sareng okane, kalugra antuk Dalem, ngamongin purane ring Basukih, sareng kalih ngamongin kärya pangekadasarudran, pamargin käryane 100 warsa pangrawuh käryane punika, kärya panca bali krama, 10 warsa pangrawuhnyane, pangodalane ngawarsa. Punika sane kamongin antuk I Pasek Gadingwani mwang I Pasek Pajengan, rawuhing nguduhang juru tabuh ngelingang Bhatära Sang Hyang Siyem.

Yan munggwing daging upakära kärya, Ida Dalem sane ngwentenang, sakewanten I Pasek Gadingwani mwang I Pasek Pajengan sane nguduh sang ngaturang ayah. Sang kälih kaicen pangayah pada mitungatus, rawuhing juru sapuh ngsasih, sane mararesik ring sapura-pura ring Basukih, tur kalugra mambil-ambilan miwah malap¬alapan ring Basukih, rehning mula kawulan Dalem, jumenek ring Basukih, ngemit Ida Bhatara ring Panataran Agung. Gebogan pakemite 80 diri, sara ledang kayune malinggih irika, polih bhukti carik uritan atenah, magenah ring Kalianget. I Pasek Pajengan polih bhukti carik uritan atenah, magenah ring Padengdengan. I Pasek Batukahu kalugra ngelingang upakara piodalane ring Pura Batukaru miwah ring Ida Bhatära Ratu Ayu ring Pamuhunan. Pujäwalin Ida Bhatära ring Pura Batukaru, ring rahina Anggara Kliwon, Medangsia, kasuwen-suwen kakisidang ka rahina Budha Umanis Dungulan. Pujäwalin Ratu Ayu ring Pamuhunan, ring rahina Purnamaning sasih Kadasa. I Pasek Batukahu kaicen pangayah pitungatus diri miwah bhukti carik uritan atenah magenah ring Auman. I Pasek Bandhesa Pamuhunan, kalugra ngamangkwin ring Puseh, piodalan Idane ring rahina Budha Wage Kulawu. Punika amongan I Pasek BandheSa Pamuhunan, kaicen pangayah satak diri, miwah bhukti carik uritan atenah magenah ring Kuwum. I Pasek Batukaru kaicen pangayah siyu diri, bhukti carik uritan asibak, magenah ring Piyak Bhukti. Sametonê sami kaicen linggih antuk Ida Dalem, sane ngawinang jagat baline rahayu, sapanyeneng Ida Dalem ring Basukih, tan wenten janma purun malaksana corah, antuk kasiddhyan Ida Dalem, katampanin antuk I Pasek Batukahu, kalaksanayang antuk I Bandhésa, riantukan saking dane ngaturang jagat Baline ring Dalem, maka panghuluning Jagat Bali, mangda Jagat Baline rahayu, kawiaktiannya sira I Pasek Batukaru nruwenang Jagat bali, awinan rep sirep Jagat baline. Sapunika parindikannyane sand munggah ring Piagem puniki, yukti sapunika, sampunang tuna pangugu, puniki prasätin I Pasek Gadingwani, sane sandang katohin antuk Ida Bhatara Kawitan, sapratisantanan I Bandhesa muwah I Pasek, eda meweh ngarepin wong katah, ingsun ngembanang cening. resepang tur rasayang jeroning kayun ceninge, boya sangkaning ngadu ada, pituwi mula agem-ageman ceninge. Sapunika panyeken Ida Bhatara Laluhur, sampun sami munggah jeroning Prasasti miwah Piagem puniki, sane patut tohin saking mangkin rawuh ring pungkur wekas. Yukti sapunika piteket Ida Bhatara Kawitan sane malinggih ring jagat Sunya, micayang pawarah-warah ring pratisantänan Ida sami.

Mangkin ngiring lanturang malih caritane, sampun suwe panyenengan Ida Dalem Bangsul, ngaran : Bali. Ida madruwe putra kakalih, sane duhuran istri, sane alitan lanang. Sane istri nyeneng agung ring Jagat Lombok. Munggwing êtangan jagate sane kagamel antuk Ida Dalem wenten pitung pulo, inggih punika : Selaparang, Sambhawa, Bugis, Makassar, Singapura, Brangbangan miwah Bali. Kadi punika akeh pulo-pulone sane kagamel antuk Ida Dalem, sakewanten sami masewosan agama, taler dane I BandheSa sand mawosin jagate sami, sane wenten ring Bali rawuh ka Jawi. Munggwing gebogan panjake maka sami wenten pitung keti. Sapunika sane munggah ring Aji Pamancangah, awinan I Pasek mwang I Bandhesa dados mandhesain, rehning sang kälih mula wenang, apan mula tunggal maraga asiki. Yan pangangken pasametonane tan dados ngangken maseton ming pat, ming telu. Pangangken pasametonane wantah mamisan, pinih doh mamindon. I Pasek mwang I Bandhesa mula wenang mujanggain. Sapratisantanan ingsun, yadiastun sabeloga, mangda eling ring raga, sampunang lali mujanggain, sampunang lali ring sastra, rehning punika mula patut karyanin, Sang Hyang Aji kabawosang päwakan bapa.

Yan sang mujanggain seda, wenang nganggen panganggen ingsun, mawasta wadah padmäsana, patulangane lembu, tatakan apine mabahan siya tebih, undag 5, panganggène mangda sarwa putih, rikála nyiramang layone patut matatakan daun pisang kaikik, makala, makajang, sästraning kajang : ANG UNG MANG, SA BA TA A I, NANG MANG SING WANG YANG, RANG TRI, SAH AKRESYANG, nandhe rèsya, ONG HRASANG, TRIYA bhujangga ya namah, sah klasa, SANG BANG TANG ANG ING ONG, ONG MANG ANG, UNG YANG.

Toya pangentase mangda nyucuk nunas ka Tunggang, tan dados kelidin, saratang pisan makta suci asoroh, maguling bebek 1, daksina 1, sasantun sageneping sasantun, inah 700, ring ida sang pandita sand ngrayonin yajnyane, taler nunas tirtha pangentas, kanista, madhyama, uttama, kanista jinah 1700, madhyama jinah 4000, uttama jinah 8000. Nunas tirtha ka Pura Dalem, masuci asoroh, sasantun sageneping sasantun, jinah 500.

Yan ya nu mawak walaka, mabeya, yogia mabade tumpang 7, magaruda mungkur, patulangane sarupaning buron, Sara ledang kayune, makapas turut pitu, mahuncal kapas turut pitu, maselag palendo magantih, matatakan api undag lima, nunas toya sampunang ngelenin, sakadi inucap ring ajeng, ka Tunggang, ka Pura Dalem, sapunika panyekene, sane munggah ring Prasati miwah Piagem puniki, rehning mula paican Dalem, sapanganggen Dalem mantuk kalugra kanggen, rikálaning mabeya pati, kanggen antuk I Pasek mwang I Bandhesa, relining mula mawit saking Brahmanawangsa, tur dane sane ngênterang jagat Baline, Ida Dalem wantah nyeneng kewanten, maka cundamani panyungsungan Jagat Bali. Pamekasnya I Pasek mwang I Bandhesa sane mula waged mababwos, sakita arepe midabdabin jagate, tan wenten sane purun piwal ring dane sang kälih, samaliha däna ring anak lacur, yadiastun majeng ring ida sang pandita tan tuna ngaturang punia, rawuhing ring para punggawa tan tuna maturan, awinannya sami nyayangang. Indike punika sane katama antuk pratisantänane sami, mawastu manggih rahayu, luput tan keni papanjingan, tan keni tategenan, tan keni ayahan, yan polih ngebug kori agung apisan ping kälih ping tiga, katundung ka desane sane doh, yan apisan ping kälih, kaampurayang ugi tan wenten iwang. Malih yan wenten para wesya, ngambil santanane luh, yan rahayu pangambile sakadi ngambil papadan danene, masangkepan bareng, yadiastun mabuncing mangda sareng kalih, yan tan sapunika yan wenten ngalegayang, math alih, ajak nyamane makejang, di tongosne alih, yogia matiang, takenang dumun lalintih kawitane apang tawang, yan I Bandhesa, pituwi I Pasek, serepang lalintih kawitane. Yan ya ngaku nyama, yan tusing tawang kawitane, alih serepang, da sayang tekên jiwa, sawireh yan ada anak tan pakawitan, tan patereh, tidong mänusa, ngaku-aku terehing Pasek, yan tusing ngisi piagem, tan pendah wawalungan, ngaku-aku tan pabhukti, kadi punika sane munggah ring Aji Pamaricangah.

Yan bwat kacuntakan, yening rare durung kepus punsed lampus, cuntakannya abulan pitung rahina. Yening sampun kepus pungsed lampus, cuntakannya 21 rahina. Yening tuha bajang lampus, cuntakannya 21 rahina. Sapunika tatinasan piteket ingsune ring kita, ane ngranayang kita manggih bagia ring dija ugi magenah, salampah laku pada sadia, prasida ngisi gumi, byuhing wadwa, siddhi ngucap, wak bajra, ONG ANG UNG, UNG AH, nama. siddhi, rehning kita mula santänan ingsun, I Pasek Bandhesa, ane ngenterang gumi Baline rawuh ka Basukih. Samaliha mula saking kuna, nibakang tatepasan iwang patut. Kadi punika sane munggah ring Prasasti Piagem puniki. Mangkin wenten warah-warah ingsun, yan kita ngwangun kahyangan marupa Paibon, napike marupa Babaturan, palinggih rong tiga, palinggan Ida Mpu Tri Bhuwana. Wenten gedong manjangan saluwang, palinggan Ida Mpu Kuturan, wenten gedong rong tiga, palinggan Ida Sang Hyang Tiga, Brahmä, Wisnu, iswara, wenten bale tegeh saka pat, palinggan Ida Mpu Pangrurah, wenten gedong jampel, palinggan Ida Mpu Magata Magati, wenten sanggar agung, palinggan Ida Bhatara Sinuhun ring Gunung Agung, wenten gedong pasimpenan, aturane ring kahyangan, wenten gedong singhasari, genah sarwa lewih minakadi manik-manik, sane kakasubang olih ida panembahan.

Puniki Surat kajang panguripan ring kahyangan, hala lawan hayu, hayu lawan hala : MRONG ONG MANG NANG ONG ANG MANG, ANG MANG ANG.

Kadi punika sane munggah ring pratiti likita Pamaricangah, I Pasek wenang nyembah Kawitan, ring Ida Mpu Kuturan, Mpu Ragarunting, Mpu Ajnyana, Mpu Hawan, Mpu Wuluwatu, Mpu Pradah, Mpu Kawitan, Mpu Siwagandu, Mpu Pamanisan, Mpu Dalem Blangbangan, Mpu Sakti, Mpu Tirthägama, Mpu Wisesa, Mpu Aji Guru Tunggal, Mpu Padungya, Mpu Mahismara, Mpu Brahmä, Mpu Wisnu, Mpu Brahmä Singhawatu, kadi punika katatwan panembahan, ägama-ägama, kahyangan ring Bali, wenten kahyangan ring Paibon, asing-asing nyembah patut mapapegat, nangken purnama tilem, sang jati tindih ring Kawitan, wenten pralingga ring kahyangan. Pamargin agamane ring Bali, kapatindihin ring tunggaalannya sowang-sowang. Sajeroning ngamargiang Agama Tirtha, wenten nunas tirtha ring ida padanda brähmana. Yan I Pasek mrabekelin, anyaksain, ngelihan Desa, patut nunas titha ring ida padanda Buddha. Yan ngubayanin, angrurahin, nyedahan desa, majengin, patut nunas tirtha ring ida padanda Mäs. Yan dados pamangku, panyarikan patut nunas tirtha ring ida Bhujangga Sakti. Yan magama nukuhin, amacekin, patut nunas tirtha ring ida Padanda Kamenuh. Kadi punika warah¬-warah I Pasek rikala nunas tirtha ring sang brähmana sane mungguh ring likita pamaricangah puniki. Kabawos uttama, rehning ida sang brahmana sane patut kaharepang pisan olih I Pasek, sajeroning pamargine nangun karya hayu lawan hala, ida sang brahmana sane patut mrayaScittain I Pasek sajeroning hala hayu, tindihin ugi pamargin

ägama Tirthane, minakädi nunas tirtha ring ida padanda sane sampun putusing yan ring sang maraga resi, taler patut aturin sajangkepa, manut tatakramane ring Bali, asing¬asing patut tanggungang antuk mräyascitta hala hayu, salwir sane wenten ring Bali, ring luhur ring sor, saking pikamkam Ida Mpu Kuturan, nulad pidabdabê ring Majapahit, tri näma jätining brähmana, saking titah Ida Bhatära Brahmä, karagayang olih Ida Mpu Tribhuwana, kapisekenang malih olih Sang Hyang Tiga, rawuh kabenjang pungkur, rawuhing pratisantänane, mangda sampunang ngawag makaukan. Patut tur wenang ngangge asing sungkemin, sane paling kelih yogia anggen pamucuk, marep ring I Pasek. Indike ngawe kapetengan boya tunggal, wasta pada wasta, santäna pada kasantana, kalugra pada kalugra, ägama pada agama, mukti pada mukti, panjak pada panjak, malantaran polih paswecan Dalem, miwah brähmana, para ärya, satriya, para ratu, sane nyeneng ring Bali, mangda sampun jeg ngaku patut tur wenang, sane sudi wantah sang ngamong gagaduhan panugrahan Ida Dalem, punika maka bhukti pinih kelih, patut piturut sareng sami, sane nénten ngamel gagaduhan, tan patut sareng-sareng, ngaku-aku tan pabhukti, tur wenten pamikukuh marupa likita, gagaduhan paican Dalem, ring I Pasek Bandhesa. Asapunika sane munggah sajeroning parasasti saha cap Dalem Batukaru, jatining panugrahan ida sang mahämuni, sampunang tuna pangugu, sampunang tan pärcaya, sampun tan kémad ring kawitanta, ida puniki sane mapesengan Bhatära Katon, sane ngwentenang cening.

Yan cening tuna pangugu, cawuh, tan sutindih ring piagem puniki, janten kapastu olih Bhatära Kawitan, ANG UNG MANG, wastu wastu pari wastu, mentik punggel, macarang empak, tan hana amanggih rahayu, tunggalanya, katonya anak, kapastu de Bhatära Kawitan, ONG hisep, ANG hisep, MANG hisep, sapunika pamastun Ida Bhatara Kawitan.

Cening patut eling nyembah ingsun ring Pura Batukaru, apan pamuspan ingsun ring luhuring Watukaru, saha bhukti tanah ring Belong, apan ingsun polih paica saking Dalem. Ingsun jatining I Pasek Batukaru, mapangarah ring pratisantänane sami, ONG suka wreddhi prajnyan santäna wahu awêt ehet, ANG UNG MANG, suka sriya dirghayusa, ingsun jäti mapangarah ring santänan ingsun sami, sampunang obah ring tereh kawangsan dane I Pasek Batukaru.

Munggwing Ida Dalem Tarukan, sane mapuri ring Bungha, katurin rabi antuk dane I Dukuh Bungha, okan dane I Dukuh Bungha, mapesengan jero Sekar, nurunang putra lanang adiri, mapesêng I Gusti Gede Bandhem. Ida Dalem Tarukan ngamel rencange ring Tiyanyar, Belong, Presandaya, Lebah, rawuh ring Kubu Poh Tebel.

Sasampunnya suwé malinggih ring Bungha, wênten pakarsan Ida Dalem Tarukan pacang kesah ka Taruk, raris ngandika ring putrane I Gusti Gede Bandhem, mangda ngaturin santanan dane Arya Pamacekan, sane mawasta I Pasek Batukaru, riantukan jagate ring Belong suwung.

Irika raris I Gusti Gede Bandhem digelis lunga ka Basukih. Tan kacarita ring margi, sasampunnya napak ring Basukih, raris ngandika ring I Pasek Batukaru : "Uduh Paman Pasek, titiang nyuwun wacanan Ida Dalem, mangda Paman tangkil ka puri Bungha, rêhning jagate ring Belong suwung". I Pasek Batukaru nyawais : "Inggih yan asapunika, titiang ngiring pangandikan I Gusti". Wus punika raris mamargi ka Bungha. Tan kacarita ring margi, digelis reko napak ring Bungha, raris pedek tangkil ring Ida Dalem : " Pukuhin palunggih Dalem, titiang pedek tangkil ring buk padan cokor i dewa". Ida Dalem raris ngandika : "Uduh Paman Pasek, wireh gumine di Belong suwung, jani ace mapangidihan teken Paman, nguduh Paman macekin mwah ngisiang guminê ditu teked ka Pura Batukaru". Riantukan pangandikan Ida Dalem sampun katampa antuk I Pasek Batukaru, irika raris I Pasek Batukaru ngamel jagate ring belong rawuh ring Pura Batukaru, ngamargiang piodalan ring Pura Batukaru rawuh ring piodalan Ida Bhatara Ratu Ayu ring Pamuhunan. Degdeg reko jagate ring Belong réhning sampun kapacekin antuk I Pasek Batukaru.

Keto piseken ingsun teken santanan ingsun makejang, teked ka pungkur maka kayang-kayang, apan mula panugrahan Dalem Tarukan mwah panugrahan Ida Dalem Baturénggong. Kéto wibhawané I Pasek Batukaru, da obah, da ima, teken kawitan, kéto piseken ingsun. ONG SA BA TA A I NA MA SI WA YA, ONG ya nama swriha.

Caritayang mangkin Ida Dalem Tarukan malih katuran rabi olih I Dukuh Dharmaji, mapesengan Jero Dangin, madruwe putra lanang adiri mapesengan I Gusti Gede Dangin. Ida Dalem Tarukan raris késah ka Tarukan tumuli jenek linggih irika tur sampun reko lami nyeneng ring Panarukan.

Sapunika piseken Dalem, sampunang tuna pangugu ring katatwan gagaduhan puniki sane munggah sajeroning surat. Sapunika tatinasannyané, réhning puniki mula gagaduhan muwah pamaricangah druwéné. ONG ya nama siddham. Iki gagaduhan I Pasek Batukaru.

Batukaru, ngamargiang piodalan ring Pura Batukaru rawuh ring piodalan Ida Bhatara Rani Ayu ring Pamuhunan. Degdeg reko jagate ring Belong réhning sampun kapacekin antuk I Pasek Batukaru.

Keto piseken ingsun teken santanan ingsun makejang, teked ka pungkur maka kayang-kayang, apan mula panugrahan Dalem Tarukan mwah panugrahan Ida Dalem Baturénggong. Kéto wibhawané I Pasek Batukaru, da obah, da ima, teken kawitan, kéto piseken ingsun. ONG SA BA TA A I NA MA SI WA YA, ONG ya nama swriha.

Caritayang mangkin Ida Dalem Tarukan malih katuran rabi olih I Dukuh Dharmaji, mapesengan Jero Dangin, madruwe putra lanang adiri mapesengan I Gusti Gede Dangin. Ida Dalem Tarukan raris késah ka Tarukan tumuli jenek linggih irika tur sampun reko lami nyeneng ring Panarukan.

Sapunika piseken Dalem, sampunang tuna pangugu ring katatwan gagaduhan puniki sane munggah sajeroning surat. Sapunika tatinasannyané, réhning puniki mula gagaduhan muwah pamaricangah druwéné. ONG ya nama siddham. Iki gagaduhan I Pasek Batukaru.
Puput sinurat ring Jalan Jelantik Gingsir 72, Sukasada-Singaraja,
duk rahina Radite, Paing, Matal,
Sakawarsa dwi guna nawa, Anubhägya sang anurat

2 komentar:

  1. Mohon diposting dalam bahasa indonesia, agar bisa jelas dimengerti. suksma

    BalasHapus
  2. Mohon bisa dibantu dalam terjemahan bahasa indonesia, untuk bisa terus dilanjutksn ke anak cucu...

    BalasHapus