Google+

Babad Bali Pura Dalem Batu Kuub

Babad Bali Pura Dalem Batu Kuub

Miyasa Sanghyang Pasupati, aneng gunung raja, tasak yogan Ida, kesabatan tiba maring luah, kekenaning watu, ketug linuh, ujan angin, kilap tatit, metu ong rare sangkaning watu, ireng rupan niya, ane wetu sangkaning didih. Putih rupan niyan rare, sakeng kane ngaran luah ika tukad lipak, yeka wong rare maka rua, a lila ulangun ring wana, rauh tengahin kenana, kepanggih antuk lembu, tuk ketakenin,
Dewa makakalih, sira Idewa kalih,sira I aji,sira I biyange"
ngenika anake alit, "tiang ten uning ring ramerena"
Dija purie
tiang tan uning ring umah
Matur I lembu, titiang uning pemangkan iratune, iratu puteran Sanghyang Pasupati ngaran Dalem Kembar, Dalem Putih, Dalem Selem, I ratu mijil sangkaning watu, uli mangkin ngaran Dalem Batu Putih, Dalem Batu Selem. Nanging ten dados sareng kalih madeg agung, wenang senunggal angamong rat,
mebaos wong rare kalih "Lembu,ane cenang patut among gumi, lembu?"
ngerawos I lembu "ane wenang ngamong jagat, sane Selem, apan Selem meraga Wisnu, angawa dayuh ikang negara" aketo atur I Lembu
memaos anake alit "Lembu, Dija patut tiang nongos"
mebaos I Lembu, "Dening I Dewa peragan Watu, nika wenten batu mekelep, kesunarin antuk Surya, patut irika I ratu mekarya rajiya wastu ngaran batu mekelepan. Sapunika atur I Lembu, ring ong rare ireng.

Moos ong rare ireng, "Lembu, Suksma tiang, nanging teken tiang ring I Lembu, Dija I dewa megenah Lembu"
matur I Lembu, "Genah titiang ring alas kawengku antuk wana raja"
ling wong rare "Lembu sakeng make ngaran, unguannya taro apan Lembu ngetarang Dalem tiange matur I Lembu titiang tampi.
lembu masaur "I dewa mastu genah titiange, ngaran taro, titiang mastu genah punika, Dening iriki Dewa kecunduk ring titiang, wokasan ngaran gumi Ketemu, amunika tiang ngerawos ring I dewa. Titiang pacang mepamit nyewarga, yang tan I ratu uning ring titiang, tiang I Lembu Nendini, ilang puasira I Lembu Moksa, mekerana lokange kuang Lembu ane keditari bin asiki".

Mangkin memeos anake alit kekalih :
Baos Batu Putih: Dewa Batu Selem, Dening aketo baos I Lembu, Dini I dewa madeg ratu, apan tiang tan dadi iriki sareng madeg, tiang ngalin I dewa angungsi genah, mapan mijil kembar I dewa ngamong gumi, tiang apang polih ngamong jagat, akenten ling Dalem Batu Putih, Memaos Dalem Batu Selem nah memarga I dewa, sakewala elingan sampunang lali pewijilane kembar ale ayu peparenge, dija I dewa megenah wekasan apang ketemu ring tiang, apan ada payolas I lembu, ngewastu unguan katemu, aketo baos Dalem Batu Selem, angungsi ungguan Dalem Batu Selem, amnos Dalem Batu Putih, ngelas kayun memargi ida ngauhan ten ngewastu genah ida memargi madan gumi Losan, sue ida me-mutang-mutang ngelod kauhan ring tengahing alas, nenten naaning keni rayunan, kelangkung kasetang kelangkung keluene; Keleson ida ring tengahan alas, tan sida memargi melinggih ida ring tengahin alas ke-sedih-sedih Dening keluen kelangkung ; eling ida ring baos I Lembu, nguningang boos I Lembu reke putran SANG HYANG PASUPATI, irika ida ngastawa Sanghyang Pasupati, lancik pengastawa ida ane toya wetu sangkaning Siti,, Nika karayunan,, becik kayun ida menawi kesewecan antuk Widhi. Irika ida ngewastu alase, nukasan yan dadi gumi ngaran "BATUYANG” .

Wusan ida mastu alas, aget ida ana parekan akeh mendakin sehanannin menesa : Gaduh, Kebayan, Pasek, Dangka, ngukuin, penyelaweyan, langkung pangubhaktin ipun nyiwi angan Dalem.

Wenten baos Dalem, nah amone bhaktin cai apin manira, ajak cai ma kejang, Bisa cai ngelinggihan, agung manirane, manira ngewastanin tongose ne dadi gumi “BATU AJI” raris kiering bahan ruang kapancime lampah ira.

Rauh ring pacime mesanekan puasira kairing dening ruang, irika kekaryanin linggih ,, ling ida Dalem, kita ruang mani sedaya, sangkane ruang rauh manira dini, manira pastu tongose ene. Uli jani meadan gumi  TEGGE’’ tur ida melinggih irika, wenten asasih irika, ida melinggih purna dayuh, nirmala data kayun ida

irika ida mewastu, kering den ruang Sedaya” Pastun Dalem, saking mangke ngaran gumi "BATU BULAN’’ Lega ruange sami ngiringang, wenten baos Dalem, cai ruanga ajak mekejang. Desengke manira ngalain cai ke panji medesa, manah manira sungsung sat suba ace, kenten baos Dalem, Roange sami ngiringang memargi.

Dalem kepancimewane. Rauh ring tengahing alas, tan wenten jatma epanggih irika ida nyiksik aga ngayun-ngayunin yanin gede dadi agung ruange cenik sing bani paak, yan tengah dadi agung ruange endep sing purun tangkil.

Akenten penyiksik Dalem ring raga, eling sedeke ngardi gumi ring Batuyang, Anake cenik ane seneng anening kayune memanggih yang, Irika raris Dalem ngenistang raga nanging pekatune nirmala. Kaget Dalem, wenten parekan katah nangkili dahat pengubhakti ring Dalem kaula, kadi kebusanin antuk kenaka kayun Dalem. Irika ida mastu tongos iruang okasan dadi gumi ngaran gumi "KAYU MAS’’ 

Iruang sami ngiring, Baos Dalem ring ruang, ruang aci mekejang, sing ja ane ening medasar ban nista masih mangguh ayu, jani acemastu. Kala nista ace mangguh ayu sangkaning ruang ace mastu okas dadi gumi ngaran gumi KALANIS’’, Ace dini nyinyid raga ngaran DALEM TUNGKUB, 

Tongos caine mejalan nangkil ngaran SEMAN BANTAS, unguan batas wus meurip, aketo boos Dalem, 

Sue ida melinggih irika becik pekayunane lila purna nirbana. Pastu ida genahe yan dadi gumi ngaran GUMI TAMAN, unguan ida mesuci.

Kasuen ida malinggih irika nyansan tan becik kayun ida dadi Dalem nyidnyid raris ida ngastawa : sama polahe kadi ring Batu Yang,, Kacep ida Sanghyang Pasupati, praya nunas genah, patut linggih Dalem Putih. Ane sakya ngemara, ketiba ring Dalem Putih. Manga lunga ngedaksina wana ,, Irika Dalem wus ngastawa, tur mastu genahe DALEM YANG BATU, raris ida memargi ngedaksinawana, rauh ring Sakenan, ketangkil antuk I Dukuh Preteka, Sakenan unguan nya,, Atur I Dukuh Sakenan, I dewa sira titiang tan uning, Lunga kija mapi karya, nganika Dalem, manira Dalem Batu Putih,, Pacang milih tongos , mangde manut genahe Dalem Putih’’ I Ratu sira madue okene, baos Dalem manira tan uning ring ramerena wijil manira ring tukad Limpar Kembar pawijilan manira Selem kalawan Putih, wijil sangkaning batu. Dalem Batu Selem sampun angawawa gumi, sawengkoning Gelgel.

Manira tan oleh ngamong rat, sangkan pituduh I Lembu ngeranayang ace anurang lampah, ibe tua nyen apang manira uning ‘’ Kaget I dukuh tur kesaup Dalem kalinggihang ring Pelangkan. Atur ipun I dukuh, Ratu Dalem titiang parekan palinggih cokor I dewa, I Dukuh Preteka Sakenan Cokor I dewa nurunang titiang, titiang ngelahang, cokor I dewa ring buhpadan cokor I dewa,

Inggih yang cokor I dewa praya milih genah, titiang ngaturang saha ruang’; Baos Dalem manira trima. Raris I dukuh nganikin pianak : Cening pianak bapa sadia cening bapa kerahuang atuk Dalem napi kayun milih genah ‘’ Cening nyen ngiring, sajang pangubhaktin ceninge iring ida ke Uluatu, ditu ida iring apang sungsunge teken ruang ceninge pelajain ruang ceninge metata atur, Cening pelajain ragman I dewane utamanin pediksan, yang suba bisa apang ada dukuh Uluatu. Panak I Dukuh ngiringan matur I dukuh ring Dalem, Ratu Dalem memarga cokor I dewa, Titiang tua tan wenten ngiring. Parekane ngiring satmaka sampun titiang’’ Raris Dalem memarga kairing antuk I dukuh,, Rauh ring Uluatu, kaget Dalem manggihin Petung Gading beling.

Ngendika Dalem, dukuh - ,, Tembe manira ngemangguh Tiing Petung gading beling. Kapanikayang I dukuh, munggal, atur I dukuh : ,, Ratu Dalem titiang tan makte gegawan napi anggen titiang ,, Meling Dalem ring makte pejenengan. Kawite metu ring tukad Limpar ,, ngaran kerise I JALA KETENGGENG. Raris ida ngunus pejenengane I jala ketenggeng, kesempal belinge I Petung Gading ‘’mesat tungtungne niya ngelangit ical, Beling metu rare Wadu Ngandika Dalem ring I Dukuh : ,, Dukuh rarene Dukuh nyuang piara dini. Muncuk tiyinge ilang kelangit. Uli jani tongose adane LUHUR. Apan ya ngelangit langit ngaran luhur. Okasan nyen ja nunas toya mekerti yadnya dadi nganggon mucuk tiying mecapah. Sapunika pendikan Dalem. Atur I Dukuh : ,, Ratu Dalem titiang ngiringan. Titiang irika pacang nukuh. Dalem recang titiang parekan cokor I dewa pacang ngiring mekarya puti. Puput purin Dalem, Pemargin ida anggen pepasih puri. Dening pajang lombong antuk ida memargi saking Limpar wastaning purine,, Jimbaran’’. Dalem mepasih Dalem Batu Putih Jimbaran. Boosan I Dukuh Uluwatu kesedih-sedih ngemban anake rare bane tusing ngelah meme. Dija men ruruhang dane susu. Kala I dukuh sedih negmban anake rare wenten kidang rauh ring alase, jek wirose mesusuan anake rare ‘’Rahine wengi keemban antuk I kidang. Kasuwen kanti duur anake alit tan maan kekenaning lara. Ditu I dukuh sauh raos : ,, ih cening ingerang uli jani bapa ngelabuhang raos. Cening rahayu kalih kepasusuan olih kidang, ngepit patih kidang, yang rjenung ngepet patia kidang anadeh kidang wastu apang kekenaning sakit grehastha.,

Cening apan lekad uli tiying Petung Gading, thening adanin bapa: I LUH PERING GADING, terehan I dewa, bapa, wekasan tan dadi piles nganggo galar tiying, apan luwute mimitan I dewa/dewane tiying. Nyen je pules megalar ban tiying terehan I dewa, bapa, wastu apang kekenanging sakit grehastha. Keto sapan I Dukuh. Ucapan Ni Pering Gading cucud ngayahain I Dukuh, arin dadi pengayah anake tua. I Dukuh kala memeningan raga, keayahain antuk Ni Pering Gading, tulia kadi Sanghyang Siwa, Keayahain antuk I Suprabha. Rupane Ni Pering Gading mehayu, carma gading, pekaryane manuting gegaen I Dukuh. Tan surud memetik gae ring pondok luir ipun ring peabianan. Ucapan Dalem Putih Jimbaran, Sampun puput purin ida, pekaryan Dalem Putih Jimbaran tan led ring bukit mekarya peabianan. Keiring ban parekan. Kadi sue pemargin ida memetik ring peabianan, ketemenin polih simpang. Kesimpangan antuk I Dukuh Uluwatu arsa ida simpang, kiering antuk I Dukuh, rauh ring pedukuhan melinggih ida ring pepelangkan- Ni Pering Gading kala repot ring perantenan. Keguin antuk I Dukuh, kekenken ngaturang canang lekesan, aktur ring Dalem baos I Dukuh.

Ewo Ni Pering Gading mekarya canang lekesan tur ngaturang ring Dalem. Kaget Dalem mececingak., ring hayuning wang pewistri dewata tulio yang manon. Nangdika Dalem : ,, Dukuh, nyen anake luh ne ?’’

Ulatur I Dukuh, Ratu Dalem puniki pianak titiang. Ngandika Dalem : ,, yang saja pianak Dukuh, ace arsa apang ia kapuri, anggon ace rabi. Matur I Dukuh Ratu Dalem, turas ring titiang, nenten sandang Dalem ngarsang panyeroane. Mangda sampun sangkaning titiang, ngawe sepung ngebukin purine. Ngandika Dalem : ,, Dukuh, apa krana yaning warna pianak Dukuh, anak nyandang dadi penampan puri’? Dukuh nyandang meaturan ke puri. Matur I Dukuh : ,, Ratu Dalem, amanah titang tan malih penyeroane cokor I dewa madruwe sedeke nyempal petung gading antuk pejenengane I jala ketenggeng, medal wong rare. Picayang cokor I dewa ring titiang. Puniki sampun madan Ni Pering Gading. Ngandika Dalem : ,, Dukuh, sedeng melah duen manira ia tusing dadi, nanging dadi, Dukuh nunas, wenang ngaturan. Yan ace ngemban, tan wenang kepadmi ring sentana ngaran. Dukuh nunas : Ngemban suba pianak Dukuh, wenang ace ngarsang Nepadmi : Matur I Dukuh : Ratu Dalem, nenten pajang titiang yening Dalem ngawi wenang, aturang titang Gelis keambil antuk Dalem. Sampun dados rabin Dalem Putih Jimbaran. Geginane Ni Pering Gading sami kadi pondok I Dukuh memetik ring pewaregan : mesodo rayunan Dalem. Dalem ngansan sarat ngawe peabian ring bukit.-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar