Google+

tegesin Dewa Tatwa

tegesin Dewa Tatwa

Om awighnamastu nama sidam.

Iti tegesing DÉWA TATWA.


 1. Nihan tingkahing makérti ring parhyangan, wnang kapagêhang maka anggén awig-awigring makrama pura, né ngaran trikrama siwa tirta, tgêsnia, trikrama, ng, tingkahé tatiga, lwir, siwa, ng, panyiwi, darma, ng, widi, tirta, ng, toya. Kang toya, ng, tan adwa. Lingania, siwa darma tirta, ng, nyiwi ring widi, antuk budi laksana suci jati. Marmaning sarwa babantênan wnang pinrascitanan ruhun, maka pangilanganing sarwa lêtuh, olih tirtaniong sang wiku pandita putus, ring parhyangan kunang. Wi, ng, nora, ku, ng, céda, pandita, ng, pradnyan, putus, ng, puput, tgêsnia sang sida pradnyantan pacéda.
 2. Nihan tingkah angadêgang pamangku. Yan kaputungan pamangku, wnang ikrama pura twi ipamaksan, malih mamilih pacang pamangku, kramania, dén upakara dumun, saparipolah gamania, mapadêngên-dêngên, mawintên marajah, majaya-jaya. An wus madêg mangku, dugi malih ngrêrêh rabi, sawusé winarang, wnang imangku lanang wadon nyapuh déwék, mwang ngaturang panyêpuhan ring palinggihé ring pura.
 3. Yan kalaning wang istri campuir ngranjing ring pura, wnang danda gung arta, 1900 kéténg, tur nyêpuh ring pura ika. Smalih yan hana wang krama pura ikang ngawruhi kramané wang istri kadi arêp, nging tan aprasadu ring kang parayogya ring pura, wnang danda gung arta, 1900 kéténg, mulat mnêng , ng.
 4. Yan hana wang istri knéng lara, tan dadia ngaraja séwala, laju ya ngranjing ka pura, wnang danda ngaturang upakara sasêpuh agung ring pura ika, apan kasukan lêtêh, ng.
 5. Yang hana wang édan angranjing irng pura, wnang tundungan twi paksanên antêr ring sang adruwé jadma. Yan i para pamaksan pura ika kang adrêwé wang édan ika, wnang tibanana danda gung arta, 2500 bidang. Nging yan dudu i krama pura ika kang adruwé wang édan ika, tan wênang dandanên. Pura ika yogya pinrayascitanên uga olih ikrama pura.
 6. Yan hana wang gring hila, tan dadia kapura-pura, apan ia maka pangalahing Déwa, ng. Ya marmania tan wnang wang gring hila umunggwing désa, wnang inênahan ring têpining tukad.
 7. Yan wang kala ring pura anguyuh, angising twi angligas, amcikana wdihan kunang, wang dosa kni pakakludan, caru manca sata ring pura. Yan wang kari raré, tan wnang dandanên.
 8. Yan hana wang umanék ring pura-pura, makadi ring parhyangan, tan pakon ikang anogia, wnang danda gung arta, 4500 kéténg, tur kni bantên paspuh.
 9. Yan hana wang akrida ring pura, wnang danda gung arta, 57000 bidang, tur kna amahayu pura sapari kramania. Yan padé hana wang wruh ring solah mangkana, nging tan mrêsadu, wnang danda gung arta, 4500 bidang, mulat mnêng, ng.
 10. Yan wang anyorah padrwéaning Widi, né magnah ring pura, wnang danda manut nista, madia, utama, 500, 4500, 5700 bidang, tur ngaturang guru piduka panyawang, mwang caru manca klud, sama dandania ring wang akakaruh ring pura, mahétang dandotama mwah pangupakara kadi arêp. Mwah yan wang mati ring pura, twi adwé pianak ring pura, têhêr wang amahayu kahyangan kadi arêp.
 11. Yan wang rumusak padrêwyaning pura, né kantun magênah ring jroning kakuwuban pura, wnang danda nikêl kadi harga salwir né karusak.
 12. Yan wang kumalanjang, tan saking pakon sang yogya, laju ya nêdunang pangadêg déwa, saluirnia sané magênah ring parhyangan, wnang ta dinosan, ngaturang caru pancaklud, mwah pamrayascita lwih, karna angungkuli srênggi, ng.
 13. Ring wang amasang pangalah Déwa, wnang danda gung arta 57000 kéténg, saha ngaturang bantên padudusan mwah prayascita.
 14. Yan kalaning pamuja wali ring pura, pradé hana wang umucap clêmcêm, yadin mararan gagitan, mwang wang umupak kunang, amisuh, wnang ya dinosa, ngaturang bantên panyêpuh mwah pangêntêg linggih.
 15. Ring wang angopak, amisuh ring pura, sêdêk angaturang babantên, wnang danda gung arta, 700 bidang, tur ngaturang panyêpuhan.
 16. Yan wang aprang ring pura,tur macihna makanin sumirat gêtih, wnang danda swang-swang gung arta, 4500 bidang, mwah ngaturang panyêpuhan mapadudusan, caru pancaklud, parêng rwa.
 17. Yan hana wang têdun ring pura, angaku-aku Déwa, pangaloké, yan dudu Déwa, wnang danda gung arta, 16000 kéténg, tur ngaturang pamrayascita ring pura ika, yan tan sahika, malalis kang Déwa saking kahyangan. Nihan pracihnaning jati Déwa lumingsé, tan têlês tinoyanan, tan gêsêng inapwiyan, karaning katkang mangké, yan ngaturang pali-pali ring pura, majalaran wé mwang apwi.
 18. Nihan pamrêdwaning wang têdun angaku Déwa, dén pintonana olihing bahan kawu, sapangkoning tangan karo, sapamucang swénia, yan tan tumamah kang apui iriya, tuhuning Déwa lumingsyani. Nanging yan tumamah punang agni, dudu ya Déwa lumingsé, Kala ya maka awakania, wnang katamanana wigraha kadi arêp.
 19. Mwah maka cihnaning Déwa kaparaga, hana tang utpada wtu tan papramana, apa lwirnia, ujan angin tan pakala, kilap tatit, ktug lindu, surya kalangan, makadi sang para jana ngkana, pada rumasa kahilangan jiwa, lwir péndah tawulan, tan kahan paksa, pada akingking kunang. Yan mangkana pracihnania, ya wnang ginêgên, mangkana loka drêstané lagi.
demikian sekilas lontar tegesin Dewa Tatwa, semoga bermanfaat.

2 komentar:

 1. Om swastiastu
  Tolong sekalian diartikan dalam bahasa indonesia

  BalasHapus
 2. Mohon diberikan terjemahan nya dalam bahasa Indonesia 🙏🙏🙏

  BalasHapus