Google+

Niti Sastra Sargah 13

Niti Sastra

Sargah 13

Cardula Wikridita ---/oo-o-o/oo-/--o/--o/o//

Niti Sastra Ayat 1
Wwang tan wring çruti rūpa lingga mangucap çāstreng sabhā manḍala.
Himpêr wwang manikêp matangga magalak ngkāneng alas durgama.
Tambangnyeki bêsarrikā gagangikang tunjung talinyāmikut.
Durān sambhawa teki yan kawênangāngde hasyaning wwang mihat.
Orang yang tidak mengenal adat lembaga, jika hadir dalam rapat yang membicarakan ajaran-ajaran, sama saja dengan sebuah tugu. Ia dapat disamakan dengan orang yang hendak menangkap gajah liar dalam hutan lebat, hanya dengan memakai tali sebesar gagang tunjung untuk mengikatnya; mustahil usahanya itu akan berhasil; malahan ia akan ditertawakan orang yang melihatnya.

Niti Sastra Ayat 2
Wwanten durgama wiṣṭining bhuwana din tan prayatneriya.
Ring go yan malungid sungunya magalak, ring wwang maweng sanjata.
Wwang tang rājakulān mawāni gulungeng cardūlawikridita.
Têkwan lwah madalêm asantêr amulêk, stri rakṣakān bhiṣana.
Di dunia ini ada bahaya-bahaya besar yang harus kita hadapi dengan hati-hati sekali, yaitu : banteng yang bertanduk panjang lagi runcing yang sedang mengamuk; orang yang membawa senjata; anggota keluarga raja yang berani bertanding dengan sardulawikridita (singa buas); sungai dalam yang deras arusnya lagi banyak pusaran airnya; dan lagi wanita. Awaslah, semua itu berbahaya.


Niti Sastra Ayat 3
Sang bwat sewaka ring wwang uttama-jana mwang sang wiçeṣeng jagat.
Kadyanggāni malintanging tasik iwêh mombak magöng bhiṣaṇa.
Sāksāt wwang dumilat ri landêpi têwêk, sarpenaras kādbhuta.
Himpêr wwang mamêkul çariranikanang çardūlawikriḍita.
Orang yang mengabdi pada seseorang ternama atau mengabdi pada seorang raja sama dengan berlayar di laut yang bergelombang besar, penuh mara bahaya. Sama juga ia dengan orang yang menjilat mata keris, atau mencium ular berbisa, atau memeluk singa buas.

Niti Sastra Ayat 4
Yang ring deça taman haneki sira ng angdon sanja munggweriya.
Tan wwantên kula wandhu warga nguniweh tang mitra tapwan hana.
Sang wijneng aji tan haneriya tuhun tistis tan iṣṭālaya.
Tan yogyāmbahên ing sarāt, jagat ikāngde sangçayeng wwang mara.
Jika suatu daerah tidak pernah dikunjungi atau didiami orang, dan disitu tiada terdapat sanak-saudara, apalagi sahabat atau orang-orang suci, maka daerah yang sepi dan tidak menarik hati orang untuk mengunjunginya itu tidak baik diinjak manusia. Tempat itu terlalu berbahaya bagi orang yang mengunjunginya.

Niti Sastra Ayat 5
Ring wadhwādhika ring swawarga yan anūt karmeng ulah sang tuhan.
Yogyān kawruhaneki kāsihana de swāminya tan giṇḍala.
Mangkā mitra sêdêng manêmwa lara yogyāninditān kawruhi.
Lawan stri suruding dhana nda huningan de sang kakungnyawelas.
Jika pegawai yang terkemuka dan termasuk sanak-keluarga sendiri tidak menyalahi kebiasaan dan kelakuan tuannya, patutlah ia dihargai dan disayangi, oleh tuannya; hendaknya jangan sampai pegawai itu dilepas. Begitu juga kita harus menghormati dan memperhatikan sahabat yang sedang menderita kesengsaraan. Begitu pula halnya dengan bini (yang tetap setia), di waktu si suami kehilangan kekayaan; suaminya itu harus menunjukkan perhatian dan rasa kasihan kepadanya.

Niti Sastra Ayat 6
Nāhan hetuni sang widagdha puruṣāngambil ri kanyottama.
Yadyan sora ri rūpa yan gunawati çuddha ng kulanyobhayān.
Mwang stri sor guṇa, rūpa dibya manulus pantês wruheng sasmita.
Tan hopên sira sang su-rūpa guṇawān mwang kanya janmottama.
Selayaknyalah lelaki yang bijak memilih wanita utama. Biarpun seorang wanita kurang elok rupanya, asal ia cakap dan berasal, patut dipilih juga. begitu juga halnya dengan wanita yang kurang kepandaiannya akan tetapi indah parasnya dan mengerti akan kehendak lelaki. Dengan sendirinya tidak menjadi soal : perempuan yang cantik, berpengetahuan lagi pula keturunan orang baik-baik.

Niti Sastra Ayat 7
Mangkā tāmrêta sangka ring wiṣa ya towin yogya rakwālapên.
Mwang tang rukmi sakeng awidya tuwi tan milwālayanyagêlêh.
Ring çāstrādi sakeng açuddha-kula towin yogya rakwālapên.
Stri ratnān mêtu ring wwang alpajananā yogyālapên çobhita.
Layak kita mengambil madu dari dalam racun, atau emas dari orang bodoh, sebab barang itu tidak jelek karena tempatnya. Juga ajaran yang baik harus kita ambil, sekalipun dari orang yang rendah asalnya. Wanita indah jelita, biarpun asalnya dari orang biasa, patut juga diambil; wanita itu bukan tak suci.

Niti Sastra Ayat 8
Ring stri yan pinakottamā dwiguna ring bhuktinya sangkeng pumān.
Lāwan buddhinikā caturguṇa mapês jatinya tan karkaça.
Sangkeng sāhasa ṣaḍgunānggêhika tan krūra ng manah mardawa.
Yan ring sanggama kāṣṭabhāga sira sang swāminya kokteng aji.
Wanita yang dianggap utama ialah yang makannya seperdua makan orang lelaki, kehalusan budinya empat kali budi priya*), lagaknya hanya seperenam priya, jadi tidak kasar, melainkan lemah-lembut; adapun tentang sanggama melebihi delapan kali priya. Begitulah bunyi ajaran.

Niti Sastra Ayat 9
Ring wwang wastu ing iweh hinuttama hane dehanya nityeneneb.
Sangkeng lobhanikangalap guna muwah ring harsa tan kagraha.
Yekangde hilanging sakawruhika ring purwatemah wigraha.
Nda tan kagraha rakwa teki wekasan cirnabalik nirguna.
Pangkal kesulitan yang terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Nafsu loba menyebabkan orang tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakannya. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama jadi hilang dan akhirnya habis sama sekali. Karena tidak bisa mencapai cita-cita tadi, budi yang baik pun berbalik menjadi keburukan.

Niti Sastra Ayat 10
Wwang mūrkāmbek anêmwakên phala magöng sangkeng kaduṣṭakraman.
Siddhe sādhyanika nda tan kataman ing lajje dukāning para.
Tan tolih ri sadoṣa len kaluṣa tan ketung wimohāngliput.
Bheda mwang muni-pakṣa rakwa satatāngdohi ry ulah mangkana.
Orang tamak merasa mendapat untung besar dari pada perbuatannya yang jahat. Jika tercapai tujuannya, ia tidak sekali-kali merasa malu melihat kesengsaraan orang lain. Ia tidak memperdulikan dosa atau ketidaksucian, sebab hatinya sudah tertutup rapat. Lain sekali sikap orang suci; mereka itu selalu menjauhi perbuatan jahat.

Niti Sastra Ayat 11
Ring wwang çakti mabhoga ṣaḍ-rasa lêwih tān campur ing bhakṣaṇa
Çakteng maithuna tan saheng wara wini manggêh surūpahalêp.
Lāwan yan sêdênging dhanecwara wibhuh nang dana nityolahên.
Yekā kājar i purwakarma phalaning sthirāpagêh ring brata.
Hendaklah orang yang berkuasa itu makan makanan yang suci yang berisi keenam rasa; hendaklah ia mengecap kenikmatan pergaulan dan selalu dilayani isteri yang patut baginya serta indah rupanya. Karena kekayaannya menjadilah ia berkuasa, maka hendaklah selalu memberi sedekah dan berbuat kebajikan. Itu semua, menurut ajaran karma, adalah buah dari pada laku yang teguh jujur (dalam kehidupan yang sudah-sudah).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar