Google+

Lontar Usada Cukildaki 1b - 7b

Usada Cukildaki

[1b] Om awighnam àstu nàma sidhì.
Nian mantran saluiring caru, ma, om dewàrcanà upatiante, astitia trêpti narante, bhojanà laksanìti yuktì, ongkàra dewà tarpapanì. Bhuktianì suksmà karanì, anteasti purusà mantrì, anughrà siwà mrêti, sangara dhàrmà laksanì, tlas. Muwah mantran caru, salwiring bhutà, ma, ong bhuktiantu durggà katarì, bhuktiantu kàla mocanì, bhuktintu picaso wacì, bhuktiantu sarwa bhuthànì. Om durggàlo kebhoktu yenamah, kàla lokebhokta yenàmah, pisacà lokebhokta yenamah, tlas.
Nian larà tan waras tinambanan, caronin, bun alêd andong, sàmpian andong, sambat bhutà bhanaspati, carù ring nathàr. Nian kawêruhakêna wangknà gring, ri kàla masan gring makuweh, apan parà dewà padhà [2a] ngêlebangin babhuthàn, hana carù, yan gring gumigil, barong rentet ngawighnà, caru nasi akêpêl, iwak taluh matah, ayabin wang àgring. Mwah yan pêjên gringnia, barong màcan, ngawigna, ca, nasi akêpêl, iwak jajron bawi matah, ayabin wang àgring. Yan nyakitang basing, sang kêbo ngawigna, caru nasi telompokàn, iwak jajron bawi matah, tkeng bhijà ratus, mapàn caru manguliang larà, mantrania panulak wighna, mwah mantra sarwà panulak, yatnàkna.
Nihan tingkah caru ring wong àgring, lwirnia, tumpêng abungkul, matatakan nasi warnà, tkeng rakà, iwaknià sarwà mupas, madulur canàng, 3, tanding, da, asêp, uncuranà mantra, atmà raksà, gênahkna ring dagan wwang àgring, yan durung maseng pjah, glis swara sadenia waras. Mwah [2b] tingkah wwàng gring tibanan, tan bisa waras, caru ayam brumbun, sàsayut pangambeyan, da, pras panyênêng, tkeng rakà, pànlara bwat mawisesà, tduhaknà dening mantra, yan sàmpun purna, irikà duluran tambà.
Nihan caru wàng kneng babahi, mwah wisyà, bhicari, purnà denia, caru tumpêng têlung bungkul, bhang irêng kuning, tatakania nasi mawarnnà, iwak taluh mànak, malêd kulit sasayut, rakà gêti-gêti.
Nihan pamandhi balian, bantênnia bras, tlung gmêl, tlung jumput, nyuh, 1, biu aijas, gulà abungkul, ring amùjà ngagêm linting, lêngania mrik, wus àmantra, orobin wàng agring, ping, 3, caru ika buncal, ring màrggà mah tlu, ajà nolih. Muwah caru pangulih wisia, sàsayut, tumpêng abungkul, tatakan kulit sasayut, marakà sarwa [3a] tasak, skàr,3, warnà, damàr, 3, katih, daksina, panyênêng, canàng, 3, tanding, sasari jangkêp. Muwah aniksanin wwang kneng babai, muwah wisià, ajà mapas dening tàmba, iki wnangània, sudang taluh, ktan injin, sdah woh burat wangi, lênga wangi, lawe satukêl, sasari, 225, bantênàkna ring sanggar kamulan, ma, om ang ung ung ung mang om, anampêk dewà tigà hyang pukulun anampa dewà kamulan, ngawijilang kasakten, carmmà saji dewà di dhalêm purusà sakti, dewà di pusêh, ulun angaji kasakten, mijil kasakten amor sakti, hyang hyang sakti, om bhùtà taksu asih, manut sore dewatà bàyu, sa, carmmàn warduri pinge, carmmàn kêndal, carmmàn bkul, tmu tis, gulà, isinrong, tahap.
Ta, lêlêngêdan wwang gumigil, [3b] sa, rwan bangsing salwiring kàyu, bras bàng, adas, urapàkna.
Ta, kustà yeh, sa, carmman poh hijo, bras bharak, isen, empun kunir warangàn, katumbah, babolong, camêkin cukà, nyanyah, srêbukna. Sêsnia cukà madhadhah.
Ta, gring maktug, nglêmpuyêng, lêsu, kadi ndesti, katgah dening dewà hyang, mwah ngangsùr, ngênêk ring dhadha, jampi, ngaran, sa, akah kênanga, wding bungli, wding kêndhal, wwahing waringin, santên, gulà, tingkih, tàmbus, tahàp.
Ta, dêkah ngangsùr, kadià mgàt ambêknià, tùr ngêmpêt ring hatinia, siyak, ngaran, sa, plosor andong, landaning kpah, lêngà kêlêtik, uyah uku, tahapàknà.
Ta, lêngêdan, sa, siligwi, wding jaruti, wding dukut carmmà, santên kane, bawang pêndêm, gulà, tasik àrêng, tahàp.
Ta, [4a] lêngêdan, mtuàgêtih nanah, banyêh, kadià triak, sa, carmman twi bhàng, wwe wedàng, uyah arêng, tahàp.
Ta, lêngêdan, sa, tain bêsi, jahe pahit, tmu irêng, tmu giring, tmu làwak, bawang ptak, bahêm warak, gtih warak, sarì kuning, wus ratêng tutuh irungnià.
Ta, tutuh sêbêhàjai mwah otot knyàt, sa, slasih mrik, mianà cmêng, cacing base, ulungan dapdap, ulungan suren, padhà mabidang, tmu tis, jruk linglang, bawang goreng, lêngà lurungan, wwè bhàyu, klar den ratêng, pehknà. Muah tuuh sêbêhà, muwah wangkong larà, sa, umbin tunjung, akah bayêm ràja, tain yeh, bahêm warak, gtih warak, puhknà.
Ta, dkah ayan , sa, akah cangkêm butuh, jarak ptak, kumukus, pinipis, wdàkna, warasdenia. [4b]
Ta, uyàng, sa, rwaning jruk linglang, 3, bidang, rajah iki micà, 3, bsik, sêmbar ring talapakan.
Ta, nalêpek, sa, akah bilà, trikatukà, pinipis, wedaknà.
Ta, bangking, sa, damin dapdap, kasimbukan, pacar sonà, kpitan pule, bawàng tambus, kuskus, tahapàknà.
Ta, rumpuh, sa, tingkih jêntung, 3, êmpuning tmu irêng, bangle, gamongan, cêkuh, kunyit, padhà mapitung, iris, katik cêngkeh, pipis wdaknà. Yan tan waras, sa, dalima sakawit, isinrong, wêding pudêh, trikatukà, wwè cukà, dadah, urapàkna.
Ta, balêd, tan kwasa ngêncêh, sa, lublub tmên, bawangàdas, urapàkna, babungut balêd, sa, rwan tuwung kanji, blahan cawan, yeh. Muwah, sa, uyah uku mabjêk.
Ta, tujurumpuh, maluwang, kna [5a] desthi, pakujukut midêr, sa, carmman kacêmcêm, wding maduri ptak, carmman sêtumpur, gêntawas sakawit, daderekan jajar tanah, akah kelor, carmman kulanggean, katumbah, sêmbaraknà. Usugnià, sa, rwan pepe, don isen. Yan tan waras, sa, carmman poh, kapundung, kasambi, sami carmmania mangge, rwan pepe, rwan poh hijo, rwanangkà, rwan paso-paso, rwan sumagà, isen, kunyit, katumbah, sêsêb sami nyanyah, sêmbar. Usugnia, sa, bangle, micà, yeh cukà, madadah.
Ta, balêdan, sa, carmman wangkal, trikatukà, pipis, wwè cukà, dadah urapknà. Malih, sa, akah takêd-takêd. Mwah yan ring jêro, mtu munisrêt, sa, isen kapur, carmman buhu, basa - basa sakawit, sêmbaraknà, urapang wnàng. Muwah waneh, sa, isen kapur, carmman buhu, bras bhàng, [5b] 21, dui wrak, wêdaknà. Pamuhung balêd, sa, carmman kalampwak putih, panggang, bwah jbug, makiruk, madaging mnyàn, tambus, sêsêb, sêmbaraknà.
Ta, balêd, sa, carmman kacêmcêm, carmman kpah, piso-piso, rwan sumagà, rwan kàlampwak ptak, bangle, isen, sêsêb kabeh, mabjêk uyah, cukà, urapaknà. Muwah, sa, don sanggàlangit, trikatukà, pamor bubuk, wwè jruk, pusêrakna. Malih waneh, sa, carmman twi putih, carmman jwêt putih, biu batu, kuwud sumambuh, bawang tambus tahap. Malih, sa, don kayu jàmpi, bawangàdas, pipis, urapaknà.
Ta, mbokan bêsêh, sêbahà, mwang tumbuhan, yan ring pusêr, sa, kapasilan, katumbah, trikatukà, sêmbaraknà. Yan ring batis, sa, arêng tabià, iduh bàng, urapaknà.
Ta, mbokan gatêl [6a] pabrinik, mangêndas, twin basêh, mbokan tki, ngaran, sa, lëngis celeng, yeh jruk purut, badung, apunang. Wdaknià, sa, carmman jpun, isen.
Ta, buh sgarà, wêtêngnia bêngka, mangruduk lwir ombak, sa, wding naga pace, daminia, mùrêmêk daging, wwè ktan gajih, uyah uku, tahap. Muwah, sa, rwan nangka pace, katumbah, babolong, kunyit, spêt-sêpêt, pulàsahi, uyah sinangà.
Ta, tuju, sa, simbukan cmêng, akah balimbing basi putih, akah dapdap, wus ratêng sinangà, wwè ktan gajih, asaban tmu tis, jruk linglang, gintên cmêng, uyah uku, puhkna irungnia.
Ta, kna tiwang, pamali tuju papasangàn, sa, isen makikih, kcirin lênga, tambus, wus ratêng, sari kuning, bangle, gamongan, trikatukà, wawa sangkêp, ulungan dapdap, ulungan [6b], tingkih, liligundhi.
Ta, bisà kapkap, tmu tis, tmu rose, sêmbarakna.
Ta, panês kadalon, sa, carmmàn twi putih, carmmàn tingkih, rwan kakàra lungsir, mbania wawangi sangkêp, gêndis, lêngà, klar den ratêng, tahàp. Waneh, sa, carmmàn bêkul, carmmàn tingkih, carmmàn twi bhàng, rwan kakàra lungsir, tmu tis, kunyit, lunak, gulà, wawangi, lêngà, dadah, tahàp. Waneh, sa, wding nyuh bhàng, jarak bhàng, micà, 7, bsik, katumbah, babolong, bras barak, pipis, wdaknà. Malih wdak ragà, sa, wding gêntawas, gintên, cêkuh, babolong, trikatukà, wwè jruk, wwè limo, apuh bubuk, wdak ràgà, ma, om om gmung durggà wwè tatwà yanàmah, ang pratmà siwà yakramà, om siah, 3.
Ta, salwir tuju, knà rasà, [7a] twi bhàng, salwir mtu nananh, gtih, sapanàngkània, sa, carmmàn krepetan, carmmàn bêngkêl, murêmêk daging, gintên cmêng, pipis, tahap. Muwah, sa, carmmàn suren, wwè cukà, basa gagambiran, dadah, tahàp, ma, om ang ung mang ah, malih yeh madhu, jêbugàrum, dàdah, tahàp. Malih carmmàn tingkih dahà, rwan kakàra lungsir, tmu tis, lunak, gêndis, wawangi, lêngà, dadah, tahàp. Malih kraras biu ktip, mêm nganti sore, esuknià prês, yeh tmu cmêng, daging rong, tahap. Wdaknià, sumanggi gunung, marunggi, lêngà wijen, wdaknà. Pupuh netrà, rwan suren, bahêm warak, asaban getih warak, gintên cmöng, puh netrania. Urapnià, asaban candhanà jênggi.
Ta, tuju bang rasà, beser, mwang kàngan, sa, yeh [7b] anakan, umah tabwan kangkà, ingulêt, sàring, bantênang ring kamulan, akarià ajà katêngabàn, inum.
Ta, matà tumbwan, sa, maja kane, gêbêg ring cawan putra jruk, ma, ong windhuà hêning, hyang ulan hêning, lintàng hêning, pomà, 3, puhaknà. Muwah, sa, rwan pasopaso, bawang adas, pipis, urapàknà. 
Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar