Google+

Lontar Usada Cukildaki 8a - 14b

Lontar Usada Cukildaki 8a - 14b

Ta, matà tuju, muwah tumbuhan, sa, nyalin gadagàn, nyalin nanipi, nyalin dêlêd, asàb, woh gdàng sabha, woh gêdang renteng, timbung, bubur ktan gajih, majà kling, sàmpar wantu, katik lanang, garêm uku, tahap. Wdaknia, sa, carmmàn tinggulun, pulàsahi, candanà, kasunà, bun tan pàwit, wdaknà. Panawutnià, sa, rwan dusa kling, pulàsahi, candanà, wwè gamongan, usugàkna.
Ta, salwir mata lara [8a] tan kneng lungguh, muwah wangkong larà, budha klingsih, nga, sa, rwan kêndal, musi jumput, pàtinià inum. Waneh, mianà cmêng, adas, tingkih, pipis, wdaknà. Muah têngêr wwang màti, bwat kalih dasà dinà, yan hàna wwang katon putrênin matania kàlih, kadi kunang-kunang, pakàdepdep latinià masawang gsit, sdêngnià ngucap mtua widuh, awaknià katon pakàcêdêl lambanià, iku tngêring pàti, yan àrêp, nguripà, ta, ulungan majagawu, ulungan bingin, ulungan bêngkêl, mnyàn, gamongan alit, cêkuh, musi, sêmbar dadanià.
Ta, tatulak tuju kawisian, sa, jruk purut, jruk linglàng, lunak tanêk, santên nyuh hijo, inum.
Ta, knà, wisià madhat, sa, klàpa nyambulung, dalimà putih, rwan kasimbukan, rwan pacar [8b] sonà, santên nyuh hijo, inum.
Ta, tàmpiàs, sa, liligundi lanang, sakàlmulan, pet tigang desà, wding madoro, ne mêntik ring marggà aghùng, trikatukà, gsêng kabeh, saring tàhap, ampase dagingin pamor bubuk, limo, cukà, maswi, krikan tungkêd, wdaknà. Usugnià, sa, urirang, obàt, lengis nyuh nyambulung. Yeh pandus, sa, yeh wedang, mabasa carmmàn pangi, kalampwak.
Ta, paad tur dkah, sa, blimbing buluh, sakàmulan, sumanggi gunung, wwe arak, tum bwang tambus, tahàp. Pusêr ulun arsà, rwan kamoning, katumbah, 3, kunir, 3, ris.
Ta, mbokan mêtu gtih sarung, saking silit, sa, kasinen sakamulan, tanah tunggak, klêbêt, gintên cmêng, maja kling, maja kane, gulà, dui santên [9a], tahàpknà.
Ta, mbokan mêtu gtih, saking tutuknia tan pgat, sa, panak biu ktip, tambus, ngamet aywa ngwayangin, prêsin tatune, babakan kulit cêlagi, katumbah, sari lungid, apuh bubuk , tahàp, wdakna.
Ta, Mtu rah saking cangkêm, saking silit irung, sa, wding jruk purut, madhù, sami takeh, tahàp. Malih wding jruk purut, jruk linglang, badung, candanà, sami matakeh, tahàp.
Ta, mtu rah drês ring sarirà, tuju buh putra, nga, sa, balimbing buluh sakàwit, wding taru manguwut, murêmêk daging, wwe bungkak nyuh nyambulung, tahàp. Muwah candanà jênggi, asab, klabêt, lênga tanusan, sinrong, sami matakêh, dadah, tahàp. Mwah rwan sêmbung, tmu tis, sinrong, tahàp, dadah.
Ta, dêlêp, [9b] wangkong larà, ulun àti, mtuà badês, delêm brahmà, nga, sa, skàr pucuk lambà, trasi bhang, uyah, wwè wrak, tahàp.
Ta, pêpelengan bukà clêk, mata bukà saru, sirah bukà bungkàh, ngalêmpuyêng, puruh untêk, nga, sa, kapkap, mica, rwan jruk, sêmbar twêd bawongnià.
Ta, wangkong lara, mdalang nanah gtih, tur ngêndêl, tiwang kapu, ngaran, sa, kunyit, wding tampak limàn, sami takêh wwènià, mwah wding tampak bhelà, inum. Wdaknià blimbing basi sakawit, sahang, trikàtukà, wwe wrak, pipis, wdakna.
Ta, rumpuh, sa, wding têtêr, trikàtukà, wwe wrak, wdakna. Malih jruk linglàng, tambus, kari angêt glilingin larania. Panulak gring salwirnià, rajah talapakanià wwang gring, kadi iki.[10a]
Ta, lara makêplos-los, mtu gtih saking tatunia, mbokan ngaran, sa, rwan tamba bisà, rwan kamoning, kunyit, maswi, pipis, urapakna.
Ta, uyang nyakitang sirah, sa, tain sbatah dadap, bras bhàng, mnyan madhù, candana, upih masaluk ring punyania, krikàn bale aghung, tanah ring sornia, jumput ping, 3, trikàtukà, biah kdis, lêngis, dadah, arêpan wong agring.
Ta, rumpuh, sa, nanipi, tlêdhu, lalipan, papetet, lênga anyar, goring kabeh, lisahakna. Waneh, sa, umbin gdang sabhà, sinrong, trikatukà, wwè cukà, wdakna.
Ta, tuju rumpuh, kna, desti, sa, tingà-tingà, culung, tain bangkung gsêng, trikatukà, blahan cawàn, blahàn payuk ring setra, pinipis, wdakna. Panusdusania, tain [10b] jaran, umah spuh.
Ta, krambhit moro, pakàples-ples, awaknia, mananah pakêberber, sa, rwan kasimbukàn putih, katumbah, babolong, pipis, dadah, urapàknà.
Ta, krambhit wong, sa, rwan paku jukut, usam, bras barak, nyanyah, sêmbaràknà.
Ta, krambhit àpi, sa, ulungan don bêngkêl, rwan kutàt kêdis, rwan bun nanipi, sêmbaràkna.
Ta, ngtor tangan sukunià, sa, carmmàn clagi, gamongan, montong, isen, sinrong wayah, yeh cukà, pipis, tahàp. Muwah, sa, carmmàn clagi, mwah kulit bwahnyane, carmmàn kusambhi, tmu irêng, isen, gamongan, kunir wdaknia.
Ta, awak gudis, êmpuk gatêl, mbokan leplep, nga, sa, carmmàn kasambhi, jwêt sakàwit, bêngkêl, [11a]sakàwit, carmmàn kayu sangkà, kunir, isen, carmmàn kacêmcêm, katumbah, nyanyah, sêmbarakna. Sesnià, rwan isen, rwan bêngkêl, lablab.
Ta, koreng, sa, mpuning kunir tunu, lêngà wijen, trikatukà, lêngà ring tapungan, lisahakna.
Ta, koreng, sa, carmmàn pangi, wding madhuri, kinikir, lêngà, kasàmbi, lêngà tanusàn, lisahkna.
Ta, kustha sarùpan kustha, yadian dras toyanià mtuà, twi gatêl, sa, tabià bun bungkut panggang asibak, warirang kuning, lêngis tanusàn, dadah ring kwali wajà, lisahknà.
Ta, bwating koreng, sarùpan gatêl, sa, bwah kacubung, mnyan madhu, jbugàrùm,wolesakna.
Ta, jampi dludlu, utah-utah, madidih, sa, babakan bunut mabulu, basanià bwangadas, sêmbarakêna. [11b] Muwah tahapàkna. Muwah tong-tongan dwgàn, adas, sêmbarakna. Urap waduk, sa, bwang bang, uyah, urapakna.
Ta, kustha, sa, tuhung kanji ne kuning, kasunà jangu, sinrong, sêmbar. Tan kwasà maglêkàn, sa, gtah jarak, bungàn paspasan, mianà cmêng, tahapàknà.
Ta, buh, salwir larà, macêk-macêk, sagnahnià, sa, sdah, tmu rose, katumbah, kunir, bwàng, katik sate, ring longan bale banjar, sêsêb sami, sêmbar.
Ta, buh ring jro tan arêpàmangan, sa, sumanggi gunung, tmu tis, montong isen, kuskus, wwè jruk linglàng, padhà pêndhêm, sari lungid, bwang tambus, pipis tahap.
Ta, jàmpi ring jro, sa, rwan pacar sonà, dapdap tis, lawos, tmu tis sangkêp, tahapàknà.
Ta, buh ancêng [12a] ring jro, tùr ckeh-ckeh, sa, mpuning kunir, jruk linglàng, padha pêndhêm, sari lungid, tahapàknà.
Ta, buh êndêl, ngùmêl-ùmêl snêb, sa, krikan jruk manis, tmu konci, kunyit, isen, umbin tki pasih, ktumbah, babolong, sêmbar ulu karsania.
Ta, buh tan pasangkan, larània màcêk-macêk, sa, ulungan don dapdap, kêndal, ulig dadah, wus ratêng, yeh candhanà ingasab, wdaknà.
Ta, ngredek tùr êngsêk, sa, sumanggi gunung, ulêt dening santên, wwe jruk linglàng, tahapàknà.
Ta, dkàh ngredek, sa, bubur ktan gajih, kuwud nyuh mulung, ne sumambuh, lêngis muluk bebek, umahàn, panghan, 10, dinà, waras denià.
Ta, ckehan smutan pagridip, sa, rwan dapdap jênar, katumbah, sêmbar dadanià. Wdaknià carmmàn, [12b] clagi, canigara, isen, tambus, sinrong, pipis wdhaknà. Mwah rwan clagi, wwè candànà, wdaknà.
Ta, watuk makelkelàn, triak mawor nanah gtih, buh ring nàbhi kàjarnià, sa, wding bungkàk nying-nying, candhanà ingsab, jruk purut, lunàk tanêk, bwang tambus, sêmbar dadanià.
Ta, cêkehan munyi srêt, knà krikan gangsà, sa, kasela putih, alawas, sabràng, bwàng matah, inum. Nihan tambà rumpuh sangar, sakwehing larà, pùrnà denia, sa, lêngà kusàmbi, lêngà lurungàn, lêngà wijen, skàr clagi, jruk purut, 33, jahe pahit, isinrongàji, 50, gluga, atal, trosi, wariràng, damàr sêla, pijêr, trikatukà, wding waringin ring setrê, wding madhuri, wding àdal-adal, pinipis kabeh. Bantênia, tumpêng putih kuning, sajêng, daksinnà, [13a] bras àkulak, lawe satukêl, sàri, gùngàrtha, 333, mantrania, om ranini bhatari dùrggà, ikà mantranià.
Ta, edan salwirnià, sa, tain sàsapi buduh, tain jaran punàma sadhà, jarak bhàng, smut mgàt marggà, puh karnnà, irung, cangkêm, mwah socanià.
Ta, edan karogàn olih piutangan, sa, skàr gàmbir, 9, skàr anggrek ulan, 9, skàr tunjung, 9, yeh bwah, kalembà kasturi, dedes, puhknà irungnia, wdaknià, sa, matan jahe, 9, matan ckuh, 9, matan buyung, 9, wdaknà. Padiusnià, sa, wuk capur bhaja dilablab, dius wang àgring, hing pàngadêg. Tutuh mwah, sa, skàr gambir, jargilo, càmpaka kling, anggrek ulàn, majà kane, majà kling, asabàn kalemba kàsturi, jarmawa, madhu klupà, salodakà, [13b] baêm warak, gtih warak, puhknà. Edan olih dewà pitrê, manusà, uyah kudà cmêng, tain wêdus, tain wêgàng, yeh nyonyo, kalêmba kàsturi, puhknà irung, karnnà, cangkêm, makaryyà, bia, ka, tduhang ring kamulàn, bantên gênêp, kampuh saparadhêg, itik pthàk jambul. Muwah tutuh, sa, wwahing batun càmpakà kuning, sagêgêm, sidhêm brêkis, bok maborbor, tutuhknà.
Ta, buduh tan pasangkàn, sa, muncuk tbu, 11, muncuk micà gundhil, 21, bsik, puhknà. Wdaknià bras àjumput, ring sagêgêm.
Ta, knà jaran guyàng, pagridip, tangan sukunià, sa, bras barak, trikatukà, tabia bun, wdaknià. Tutuhnià, yeh akah têlêng putih, jruk linglàng, uyah uku, pêh irungnià.
Ta, kepek tangan sukunià, jriji tan [14a] kwasà ngêmêl, sa, carmmàn kpàh, bulun cicing, bulun bangkung, pitolà sutrê, magsêng, trikatukà, wwè wrak, wdaknà.
Ta, tuju rumpuh, sa, tingà-tingà culung, tain bangkung gsêng, trikatukà, blahàn payuk ring setrê, wdaknà. Panulak tuju kawisian, sa, jruk purut, jruk linglàng, lunàk tanêk, santên nyuh hijo, inum. Panguru salwiring larà, sa, jruk purut sakàwit, akah sàsawi, lêngà klêtik, inum.
Om Awighnàmàstu. Iti wisaddhà gring agùng, aywà tan waspadhà anukangin, aywà tan wruh ring nàman gring agùng, apan dahating ilà-ilà, yan tan wruh, mawalik laranirà, knà sapa nirà sanghyang dandhà, awasaknà rùpaning gring, duk ring ngawas, da, arthà, 125, burat wangi lênga wangi, asêp. [14b]

Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar