Google+

Lontar Usada Cukildaki 24a - 41a

Lontar Usada Cukildaki 24a - 41a

Ta, tikus, sa, bubur pirata, bantenàkna ring pundukan sawah, marep kadulu, ring tngah sawiji, ma, nini guru ajà sirà sabhà ring kéné, ring sawah ingsun.
Ta, tikus, sa, bubur sucî, wadah rwanabà, 3, lembàr, bêbêdin lawe ireng, bantenàkna uloning sawah 1, ring tngah, 1, ring tbénan, 1, ma, Ong Sang ngacingicùng, ajà mangan pariningsun, parî nira Bhatàra Guru, lamun sirà krêng mangan parî nirà Bhatàra Guru, ingsun lbokên ring kawah api sirà, lamun sirà tan àkrêng, amangan parî nirà Bhatàra Guru , kajà kawuh lakuntà, lamun sirà krêng mangan parì nirà Bhatàra Guru, klod kangin lakuntà. Mantraning bubur dulurin banten, wus minantra bantenaknà ring pangalapan.
Tumbal tikus, sa, clàbingkah ring pàmpàtan, rajah batis tanpa sirah, pendem ring pangalapan, ma, budi mangamah, tongada awak, ada wak, sirà [31a] htong àda, tong dadi mangamah. ca, tikus, sa, bubur piratà, 4, tamas, ca, mancadéçà, ma, kaki bhùtà guguh, nini bhùtà guguh, aywà mangan parînku, êné tadah sajinirà bubur piratà, siddi mantranku.
Ta, kdis, sa, mêrwi nungkusing godong kawawasan, doknà ring sawàh, bilang bucu, ma, Ong nini Bhatàra Srî, yan sira rke atatà mwàh, patêtmu nirà, sang prit sang glatik, sang bondol, sang ptingan, sangsyah, paran sigawene, doh pêng, tkà ngangêl.
Ta, mranà, sa, suluring kacicàng, inrêb, apuh bubuk, mantra ngarepin sanggàra, ma, kamà nirà Bhatàra Sumamuràt, mandadi sirà lanas, mandadi sirà mrêng, manadi sirà màti busung, apanàku anak ìrà Bhatàra Guru, anambanin sirà, mundur sirà klod kauh, syah, 3, siràtaknà ider kiwà, ping, 3.
Ta, ulêr, sa, muncuk pàndan, anggen ponjok, [31b] pjàng ring sawàh, ma, Ong ulêr màti, tkà Ida Sang Hyang Garùddà joh tàngko màti, 3,.
Ta, lanas, sa, iduh bhàng, jangu bwàng putih, sêmbar idêr kiwà, ping, 3, sakwehing amah lanas, ma, Ong Bhatàri Wastù anambanin ulêr ring sawàh, sirà pàdukà Bhatàra Indu, hanà anjuluk iduh bhàng, anàmbhananà ulêr ring sawah, hanà Pàduka Bhatàri Nini anjuluk asung sirà nambhananà ulêr ing sawah, sakàlwiraning sawah joh pêt waras, 3.
Ta, mrêng, sa, lêngis kameri, warirang, tri ktukà, boreh, sêmbarang, wus sinaring, wadahin bungbung, gnahàng ring pangalapàn tan pamantra.
Ta, mrêng, sa, carmmàn kadoya, mpàg, kàyu tulak, uyuhing kbo irêng, wwe wrak, wadah payuk ànyar, ma, Ong sang mrêng putih, sang mrêng abhàng, sang mrêng kuning, sang mrêng irêng, sang mrêng manca warnna, ayo sirà tumraping gagà sawàh irà Bhatàra Guru,
iki papanganning [32a] tà, alumuh sirà mangan, wus irà mangàn, lunghà sirà maring pùrwwà sangkà nirà, yan sirà tan lunghà, sun lbok àkên sirà ring sàgara, trus ka phathalà, tkà pupug punah, tkà sirêp, kécêp siddi mantranku.
Pangiid jukutan, sa, kliki, tancêbàng bilang atbih, Ong magulé tkà podontà, usapait, batun jukutthan, tong mangulé ta po batun jukutthan, êp màti pakêdêpdêp, sidi mantranku. Malih yanàndur tbenan lolohàn tuut, ngatbenàng, hajà nuut pundukan, yan nglamat idher kiwà, yan ànguwusàken marep kadulu, ma, dhùh adà ditu batun jukutthan, laku idà miid ka pundukan, sing nya idà kalangkahàn, bàn Sang Hyang Nagà, rebah dalême adà dini tkà lwar lwar.
Ta, candang, sa, tiying buluh, tancebàng, ring samà tngahnya, iki rajah tiying,
Pangiid walàng sangit, sa, [32b] sibuh mêng, iki rajahnyà, sitàtaknà tan pamantra wnàng.
Nihàn dewaning sàrwwà tinandur, kawruhaknà, yanandur, sambat nàmaning dewanya kang tandur, hayu phalanya mokoh, tùr luputing mranà, ndyatà, dewaning klapa, nga, Sang Hyang Sramà Tlagà Manik. Déwan nanduré, nga, Sang Hyang Srì Màbhraja. Déwaning gdàng Sang Hyang Srì Maglungan, nga. Déwan kacang, nga, Sang Hyang Srì Manoté. Déwan kayu màs, nga, Sang Hyang Srì Mahini. Déwan ubhì, nga, Sang Hyang Srì Magubung. Déwan jarak, nga, Sang Hyang Srì Marumpuk. Déwan tales, nga, Sang Hyang Srì Madompok. Déwan bekul, nga, Sang Hyang Srì Nuthalà. Déwan kudé, nga, Sang Hyang Srì Maricchì. Dewaning kêmbàng, nga, Sang Hyang Srì Marùmbhà. Dewan kàyu purì, nga, Sang Hyang Irijati. Dewan andong, nga, Sang Hyang Srì Apadhdà. Dewan surah, nga, Sang Hyang Srì Managarani. Déwan jagùng, nga, Sang Hyang Srì Maningal. Déwan kaselà, nga, Sang Hyang Ratu Maglung. [33a] Dewan pàyà tuung, nga, Sang Hyang Srì Grénténg. Muwah ri kàla anandur, kang sawiji-wiji, sàmbat déwana rumuhun, raris urugin, ayabin bantên rumuhun, déwan kàng tandur ayat, bantenyà tipat canang mrakà atanding, canang lengà wangi burat wangi, kàryyanang sanggah cucuk, bantenàknà ring uluning tgal, yadyàpi hanà ring sawah, mangkàna kéngêtàknà ajà lupà. Iti, ta, knà tuju, sa, lengà kletik, jruk purut 200, bsik, klapà basal, sami pinarud, winor kinêtik, lisahaknà, lêtongé pinangàn, bantên sakàdaton, sahà wadah, papahé sawawadah, lêngà ikà, pinutêr ping limà, ajà màmbêkan, ma, Hyang Kàla Dùrggà, lumindih Sang Hyang Ayu, mùrtthi mùr. Rajahing kwali, Bhagà purus, têndas pàt pàt, sang njutthà, slimpêt, 2. Muwah tingkahing ngawe lengis, sa, antiganing ayam [33b] anyar, kinulub, wus ratêng, pétên jnàrnya, bjêk dokna ring kwali waja, yan gring budhêng kwa klingsìh, udug ayan sangar, buyanàti, ma, Ong gigiyah adà konkon àyo langgàna, anambanà wluh bésér udug buyan sangar, budêng klingsis, ngênêkàti, tatmunên pjên, salwiring awakù milupà tàmbhani denta waras, 3, iduh putih, tatambhananmu, tkà waras, 3,. Muwah ngawé lengà sakti, akéh pangraksanyà, wwong wandu lanang denyà, sakweh lara waras dényà, sa, lengà klêtik, sing klapà ginawé jatuné wnàng, akar kutàmpi, kàyu manguut, kàrùk, jaum-jaum, pohong-pohong, tambhà bisà, bhamà bhàng, kàyu bràhma, uyah, lunak tanêk, buranji, sénté, kakajar, latêng, kàyu gadung, pùrnnà jiwwà, ma, pakulun pàduka ranini, pàduka Bhatàrà, manusanirà amintà lêngà, anàmbhananà lanang, déntulusà [34a] lanang, sakwehing lara roghà, udug singêl, rumpuh rimpuh, buyan sangarr, waras-waras, 3,. Rajahing kwali têndas wwong sirah, 3. Lêngà kapurusàn, ma, Ong kaki Bhatàra Bràhma, tulunganà aku alêlêngà, tanpa guru, panténku Sang Hyang Manik, kukusing gni sarà Sang Hyang Iswara, urubhirà Bhatàra Bràhmà, wanginira Bhatàra Mahadéwà, arêng irà Bhatàra Wisnù, awun irà Bhatàra Çiwà, angosahakên kàlalanakan, kapurusàn, nyabran anjaluk pangakas pranà, satatit gêngnganara watà, gêr, 3, sa, blarak kinlaring klapà ijo, mùlu airçanya, lêngà kusambhi, lêngà wijen, plêming ngalu putih, palit pàndan, sarì, isin rong, sarì gnêp, rajahing kwali, tunggal lawan pamipisan, iki rajahannyà,
Ta, kàma asab, mwah yan kna tuju, sa, rwa buhukang sdêng [34b] ayu muncuké, pitéséjé, mbànyà sinrong dén sangkêp, yan wrus dadi, worin dwêganijo kangku maringêt tahap, makàryyà ring dinà, su, ka, mdangkungàn, titi suklà, ping, 4, saptami, rah, 3, teng, 7.
Ta, yan ayam kna gring grubug, sa, wijà jnar, wadah rwan tatumpur, wehin kang ayam amanghàn, siratang ring natàr, iki rajahànnya ;
Iti pamugpug cor, sa, toyà, piniyos, ma, makpug gumi pratiwi mlêsat saking akasà, apanàku tan kaungkùlan, dening Sang Hyang Kàla Cakra, apanàku angambat-rambat gorowong, apanàku guruning udhathà kabeh, mayang Sang Hyang Sangéngé, ujarna bondan kalêngang bunàng ring panggalangan, Ong lêbur ko Sang Hyang Tàyà Tayì akumpul ta kingaring tuju tluh tranjanà, sing tkà bara padhà sowah, Ong Sa, Ba, Ta, A, I nama siwaya. [35a]
Ta, Pastà lêmêt tan kwasa matmu ring wwong istrì, sa, uluning satà walilé, uluning bulusan, tkaning minyaknyà kabeh, ra, daging rong den sangkêp,..........)*, nyuh mulu, nyuh sudà malà, pét minyaknyà, kàyù widarà, ligundi arungan, phalà urung, warirang bhàng, wor kabeh, goréng déning kwali wajà, rajah cakra, trisulà, mancajanyà, wus ratêng, pùjà déning manobhawà putus, ma, smàswétà Iswarà Dewêm, sarwwà klesà winasanêm, sarwwà papà wimoksanêm, sarwwà roghà prahasanêm, nàma swahà.
Pangurip kàma, sa, kuwud sumambuh, nyuh mulung, mùlu airsanya, tombong, woh dlimà putih, arumàn wandawa, sarì nagasarì akaryya ajà katngabàd, upakaranya, daksinna, 1, jinah, 700, mantra ngarepin sanggah kmulàn, widadahan, cawan sutra, rejà dening rejà srawé. Urap wangkong, sa, wding paku lipan, [35b] wding paku tumbuh di kayuné, wding pakis nathà, wding paku jambhi, wding bekul, pulasai, lungid, pinipis, urapàkna ring wangkong.
Ta, kàma asat, mwang éncéh, sa, bubuh ktan gajih, wwenya rwaning médong pinras, saàng, 5, bsik, panganàknà.
Ta, purus lêmêt, sa, mlêming satà palìlé, gêmpong dapdap wong, gempong têtêr, tkaning wêdnyà, lajà ring dauh, krikan luu, srêbuk sarin kusambhi, sahàng, lengis damar wayang nuju tumpêk, anggen goreng kabéh, ma, Ong Sang Hyang Bràhma, wéhin hulun purus dénàgung, akas adawà, langgêng angmit, 3, lépàkna ring pastà, lanang denyà.
Ta, pastà lêmêt, sa, rwaning kamoning, 25, bidang, kasunà, 1, badih, tmugiri, 7, iris, wwénya madhù, urapàkna ring madyà, tkéng pastà, mwah untalàkna.
Ta, kàma asat, tanana kumnyêt ring istrì, sa, bras parì gagà, tmugiri, kum déning pasucén, [36a] sàmpun mês, irag, déning silà candani, worin gulà batu, gulà pasir, binubur dening kwali wajà, ring dinà A, Ka, wus ratêng, tahap.
Ta, kamà asat, kama buru, kàma éncéh, smarà màti, sa, suluring waringin, wding kendal betukà, kuwud sumambuh, tombong panggàng, ktan gajih, woh dlimà wayah, sàrikuning, pinipis déning watu jawà, rajah pastà, bhagà, ma, Ong Bhatàra smarà, pukulun amintà pamredhi smarà, pamintà pastà akas magêng, Ang Ung Mang. Plukatan, smara rusak, sa, toyà, 3, pancoran, siwur anyar, 3, skàr tunjung putih, tunjung bhàng, tunjung bhiru, skàr sudà malà, mwah tlêng bhìru, tlêng putih, skàr pucuk bhàng, daksinà, 3, rantasan putih, sapradheg, katùr ring sanggah kàmulan, Ong Ung urip, Ong Mang Ung urip, Ong sidirastu yànamah, tlas.
Ta, pastà lêmêt, yan bedà smarà, wnàng nggàwé [36b] tambà pangêndag, sa, aruman wandawà, dwêgan sumambuh, bulung dayà, woh dlimà putih, madhù, wding siligwi, tbu malêm, gulà batu, iragan ktan gajih, mùr rmêk daging, wor kabéh, presaring, jamokna, ma, Sang Hyang Bhayu ring sarìra, tri tinunggalàkên, mangkàna tgêsnyà, Sang Hyang Aji Saraswati, ajà murug, kalinganya ikang wong upapàti, dening Sang Hyang Sùryyà Candrà, wétning amadà dewà, anjamah istri kàla rahinà, mwah nuju dinà, A, Ka, Bu, Kasa, Ka, pùrnnàma tilêm, panca prewanì, nuju wton dadinan, ikà matmah kàma asat, kàmatus, kàma màti, ila dahat, adrsaksat buron padhanyà, lara tan larà, waras tan waras, mangkàna upàdrawanira Sang Hyang Suryyà Candrà, jah tà smat tatastu wastù.
Ta, pangurus wtêng bgah mwah mangkàk, sa, gtah blatung gadhà, taluh magoreng, pangan.
Ong Awighnàmastu nàma sidhêm.
Nihan kaputusan [37a] Krsnà mùrtti, sa, kampuh putih, rajah Krsnà, anggen pamugpug wnàng, mwah anggén pamancut, nggén pasikpàn, yanyà maçranà wwé, rarajahanikà, tangan kiwà ngagêm gni, nggén njaya-njaya wnàng, ma, Ung Ang Mang, adhpàku Sang Hyang Krsnà mùrtti, rumawak aku dewà, Bhatàra kabeh, tumurun Sang Hyang Krsnà mùrtti, saking swarggàn, angadêg aku ring sùryyà candra, Ang, angrangsukang ràja bhusanà, mapinggêl aku astà karo, manting anting maglang gongsor, mapatitis àku magrudhà pungkur, maglung agùng, masoccà aku kadi sùryyà kêmbar, acangkêm àku gowàmbà, iring àku kadi sùmùr bandung, atangan aku pasurawe, ràmbutku kagimbal-gimbal, Ong munggah aku ring jampannà êmas, lunghà aku ka swarggàn Indralokà, katmu Bhatàra kabéh, Ung Ang Mang, katmu Bhagawàn kabéh, pada asih maring aku, apan àku Sang Hyang Krsnà, mùrtti, [37b] Ong gégér prwatêk Nàwasangà, sami anggawà pùjà mahà sakti, Ong tumurun Sang Hyang Krsnà mùrtti, ring mrccàpadà, angadêg ring prtiwi, ngamijilang kasaktyan, Sang Hyang Krsnà mùrtti, Mang Ong mijil gni ring sarìrà, Ang mijil saking netra, Ang mijil saking irung, Ang mijil saking kàrnnà, Ang, mijil saking cangkêm, Ang, mtu gni saking tangan, Ang, mtu gni saking suku, wong sajagàt kabéh, gsêng desti tuju tluh tranjanà, tkà gsêng, 3, lyak bhùtà kàla dngên, padhà lêbur, 3, Ong mdal gni saking dhadhànirà, Ong murub angêbêkin jagat bhùwanà agùng, mtu I Tumpàng Orddà, tkà [38a] nêmbah maring aku, mtu Ki Tumpàng Kéli, tkà nêmbah maring aku, mtu à siwaning jagat kabéh, aku makà siwaning Bhùwanà Agùng, sing tkà padhà rêp-sirêp, né amaksà awak sariranku, Ung Ang Mang Ung, tkà sakti sidi pùjàning déwa saktì, tkà sakti, 3, aywà imà.
Iti ghni sabhuwanà, nga, aywà wéra, sa, wnàng, ma, Ong Brahmà pùrwwà Mahéswarêm, Bràhma ghnéyà mahésorêm, Brahmà daksinà Bràhmanêm, Bràhmané rityêm Rùdhranêm, Bràhma pancimà mahàdewêm, Bràhma Sangkàrêm bhayabhyêm, Bràhma Uttarêm Wisnù twêm, Bràhma Sàmbuni Airsanêm, Bràhma madyà sadhatiwêm, Bràhma punêm, cakra trêm bujanggà aghni, aghni mayà mahà déwêm, Ang Ung Mang, 3, atmà raksà donyà. [38b] Ong Awighnàmàstu nàmasiwayà. Ma, Ong Sang Kàla candra Bherawà, Ong cakra ghni srasak, Mang ghni jayéng ràt, Ang ghni mukà, ih ghni mukà mùrttijàti, Ong ghni rsya mukà, Ong ghni manilà, Om ghni Bhajra, Ong ghni manglayàng, Ong ghni mkàh, Ong ghni mirah, Ong ghni puspàjàti, Ong ghni mrtthà, Ang Ung Mang, Ong murub ring sariraning lidah, Ang murub ikang ghni candra ring tingal, murub ikang ghni ring cangkêm, murub ikang ghni mrutthà, ring tungtunging lidah, murub ikang ghni sewakà, ring irung, murub ikang ghni rsya mukà, ring pupusuh, murub ikang ghni puspàjàti ring tlênging pupusuh, murub ikang ghni nglayang ring tlênging tingal, murub ikang ghni srasah ring gtih, murub ikang ghni mirah ring ati, murub ikang ghni manila ring inanlimà, murub ikang ghni jayéng ràt ring dasaring prtiwi, murub ikang ghni satingkêbing ràt, ring pancering prtiwi, jati, murub ikang ghni lodra, sah sah saking dasaring sàgara, murub ikang ghni wisesà, ring dasaring danu, [39a] ih lah gsêng ikang larà roghà, mighnaning pungsêd, tasiking sarìrà, gsêng salwiring papà naraka nirà, ring kasakténing sàrìrà, gsêng salwiring gring agùng, ring sandining sarìrà, gsêng salwiring papà ning apapà, papàning ngucap ring gumining sarìrà, Ong gsêng ikang gring ring sarinning kulit, Mang gsêng raraning larà, ring kawatyaning gtih, ih gsêng narakanirà, ring sùksmaning daging, Ong gsêng salwiring ngurip sùksmaning gajih, carmmà, Ung gsêng salwiring gring tatwaningwàt, Ong Mang kàrawastu, Mang kàrawastu, aku anglêkas watêking ghni wisesà, mangurip kulit daging gtih , wat gajih carmmà, sarìrà Bhatàra Bhàyu, miwah Bhatàra Yamà, Ong Mang gsêng mangurip manusà, papàning ngapapà, manusà gring nyug patladtad, kustà amas, kustà pnyu, kustà babi, kustà banyêh, kustà gtih, kustà pai, sakwehing kustà bsêg, kustà gringsing, kustà bintàng, kustà pai tambagà, kustà papasàngan, [39b] kustà alà, kustà jangat, salwiring kustà lumbhà, tan tumamahing manusà, padarwwaning déwà, padarwwaning manusà, warastà salwiring manusà, urip salwiring gumi sarìrà, janmà manusà matambà, gring kagsêng, gring katundung, gring kasêngkêr, aku pangalahàng gring agung, gring ngurà, salwiring kustà kabéh, salwiring cor pamàstuning cor, tmah bujanggà lêwih, tmah bràhmanà, kancàdesa, sakaton, sakatoning lara roghà, wighnà, akah punah jangkah rêbah, gsêng nyug pakuritis, dadi waringêt, apan dewaning ghni angalahang gring agùng, angsêng gring salwiring larà, salwiring papàning ngapapà, sanarakaning wong manusà, tkà gsêng nyug lutur, ring ulu puun, tkà alah tkà bungkah tkà kdos, ikang gring, waluyà jà tikang sarìrà, sùksmanirà ring sabdà bayu idhêp, mulih sarìrà nirà, ring sùksmà mulih maring sabdà, mulih maring bàyu, mulih maring idêp, Ang Ang Ang Ong Mang Ung, mulih maring sùksmaning [40a] Sang Hyang Ghni Puspàjàti, ring mùrttining idêp, mulih maring swargganing ghni sùrapàti, ikang sùksmàning idhêp, ikang putusing ghni, putusing larà, putusing tambà, ikang swargganing bapà ibu, ikà pagnahan i kaki dadong, ikà sarìràntà, ikà makà swargganing sabdà, swargganing bayu, swargganing idhêp, swargganing ajnyanà, mulih tunggal dadi sawiji, ikà ingaranan sura wadù, ikà màwak prthiwi, rumawak akasà, slaning ikà maniking nahulu dadi sùryyà, bungkahing ikà maniking lara, dadi Hyang Ratih, titising ikà dadi bintang damuh, kawruhaknà ring ràgantà, Ong SA BA TA A I NA MA ÇI WA YA, sa, yéh anyar, wadah jun péré, sàmpùn pucuklambhà, rwan têmên, andong bhàng, bras bhàng, kramaning matoyà, sasantunya gnêp, sasarì, 2700, gnêp, sa, tumpeng bhàng, mapucuk injin, sàmpyan andong bhàng, ayam wiring mapanggàng, saisin jajron, mwadah klatkat [40b] suddà malà, ma, ih Sang Kàla Ghni Lodra iki tadah cacarontà, gsêng ikang gring, poma, 3, iki ghni lodra ghni bherawà, nga, aywà sing wruh. Iki ngaran bhajra dantà, ma, Ang Ong Ung panglêkasan bhajra dantà, ngamijilang ki bhajra dantà, ngamijilang ki bhayu ghni, ring tungtunging ngilat, mijil ring ngati, ngambah ring soccà, mijil ring tungtunging papuswan, ngambah ring pabahàn, mijil ring lumpiting papuswan, ngambah ring ngungasan, lumkàs ring tutuking limpà, mijil ring kàrnnà, lumkas mijil ghni I Bhajra Dantà, mdal ring cangkêm, ring ngungasan, ring soccà, ring kàrnnà, ring pabahàn, mabayu sirà Bhàjra Dantà, Sang Hyang Ghni, kbus tang panàgaranràt, sàgara gumulak, danu gumulak, sarwwà tumbuh padha gsêng, sing arêpin I Bhajra Dantà, gsêng, bhìmà sakti atanding gunà kadibyané, gunà kawisésané, andilah sirà Bhajra Dantà, kapilayu sira ring Bhìmà sakti, mundur sira [41a] ring Bhìmà sakti, Bhùtà Pisaccà Bhùtà Dùrggà, kadilah ring I Bhajra Dantà, satho jalmà manusà gsêng, Sang Hyang Wisnù atanding gunà kadibyan, anglêkas àmùrtti angaji Krsnà, anglêkas angaji sirah syu ro, acangkêm syu ro, airung syu ro, asoccà syu ro, akàrnnà syu ro, atangan syu ro, anting-anting aginitri, ababadongan, angrêgêp anglêkas angrêgêp, matmahan gsêng Ki Bhajra Dantà, matmahan kasor Ki Bhajra Dantà, kagsêng ring Bhatàra Wisnù, matmahan I Bhajra Dantà dadi awu, poma, 3, iki panglêkasan ring ràga, sa, wnàng.
Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar