Google+

Lontar Usada Cukildaki 24a - 30b

Lontar Usada Cukildaki 24a - 30b

Yan ilà gnit, matingkah kusthà, makosok, sa, rwan pàs-pàsan, 27, bidàng, apuh matah, kosok, dening batu, apang ngênah akahnia, wus putus raris tibening tambà.
Yan anà ilà ring bukun àwak rasà sakit, anggania smtuan rùpaning bhàng, karyanang lêngà pangurut, ra, kulit pai, isin lungsir, nyalin pnyu sisik, nyalin be julit, mwang atinia, layàh klêsih, isin nanipi slan bukit, gtah suruh, sinrong wayah, limo, jruk purut, 3, bsik, ngawe, bia, ka, kla ring kwali wajà, ngarêping hyang, da, gde, srêgêping sàsantun, ji, 727, canang, skàr pucuk, arthà, 27, abiantarà waras denià. Mwah ngawe lêngà, sa, sudhamalà, nyuh bulan, nyuh udhang, nanusin, bia, ka, sàmbuknià anggon munpunin, mbàn lêngà, skàr pucuk nàgasari [24a] trusi, warangan, warirang bhàng, kuning, biru, sandhawà, tain wesi, uyah uku, tain sangian asab dening tàmbagà, tain nanipi, kasunà embània, jangu dwàng guli, miccà jumput, tabia bun, 5, bulih, katik cêngkeh, 11, kinlàr puput sakadiàrêp, lisahaknà ngêlion ika rajahing kwali wajàmantran kinlà, ma, ang, 3, bràhma gni sakti mùrtti ngsêng larà denage, gsêng, 3, nàmaswahà. Mwang tingkàhing ilà sami, ngwangun brathà, tan wênang mangan salwiring nyingêt, ngapit, ngêncêr, mamatik, madwi, bhawi, sarwwà mamdhàng, yan istrinia tan katmu ring kakùng sanggama, yan lanang tan wenang matmu ring istrinia, yan sirà murug brathà, tan dadi pùrnnà, tan dadi ruwat dening balian muwah dewà, gring jugà ya satatà, mangkàna pamidandanià, sanghyang cukildaki, [24b] muwang sangàmbêl larà, pituduh sang mlaku bàlian, aywà ngurangin, nglintangin, iti jugà tinutakên, aywà simpàng manahtà, ilà esthu ngamong wwang gring ilà, jah tàsmàt, moghà ayu wrêddhi yanàmah om. Malih yan patngêran ilà, yan matrangtrangan gringnia abhàng, tan wênang usadhanin.
Yaning bêlang matan batis matan limà, tan wênang tàmbanin, yan nora liwat, wwang usadhanin. Mwah patngêran ilà lungsir, amrênik rùpanià bêbêl, lungsir babi, ngaran. Abhàng tùr tan mrênik lungsir lumbà, ngaran.
Yan mrênik lungsir pangawan, ngaran. Amrênik keskes, lungsir gurih, ngaran. Bulun matà tlas, mwah alis tlas, lungsir klikis ngaran. Nora amrênik, mabibih, lungsir ebeg, ngaran. Bhàng tùr warnnania bhàng, lungsir brahma [25a] ngaran. Amrênik sawang dkil, lungsir wisnu, ngaran. Amrênik pucuk irêng, lungsir tingkih ngaran. Bhàng tùr miluluk, lungsir biluluk ngaran. Asah sawang gadhing, kadi bulenan, lungsir binthang, ngaran. Abhàng tùr sbuh, lungsir tamaggà, ngaran. Carmmànià sungkab, lungsir, ngaran. Nora amrênik, pthak rupanià, lungsir kasà, ngaran. Asah dêkil nora amrênik, lungsir meghà ngaran. Irêng asah nora amrênik, lungsir tanah, ngaran. Amrênik tmu glang, lungsir bêbêd, ngaran. Angêndas gringnia ring suku, mwang tangania kukul, lungsir gruguh, ngaran. Blig nora amrênik, lungsir be julit, ngaran. Keskes norà amrênik, lungsir kores, ngaran. Yan cdêk ring tngah, lungsir kakarangan, nga.
Ta, ilà paràng, sa, parangan bhàng, [25b] tain wêsi, juuk, wdaknà. Muwah gring lawatàn, smug ring mukà ring awaknyà, nora ngêndas gringnyà, ikà gring lawatan, ngaran, wnàng usadanin.
Ta, kusthà, sa, jruk purut, atin isen, jae pait, pijêr, gintên, miccà, ktan irêng, lungid, sàri, sida wayah, anssanà, pipis kabeh, olesakna. Malih, sa, warirang bhàng, kosoting alàng-alang, lepaknà. Manih, sa, tabia bun, krusuk, trikatukà, sdah tmu rose, sukun, sêmbaraknà. Manih, sa, jaum-jaum putih, wding lumbà-lumbà, basà-basà, kayu tmagà, sami wêdaknyà, lêngis nyuh mulung, den gêlas, mulu jarsanyà, daksinà gde, bras acatu, arthà, 26a, suruh ambungan, gawe lêngà, aywà ngarêpi sanggah kamulan, wus ratêng lisahaknà.
Ta, ilà lungsir, putih, sa, warirang bhàng. [26a] isén kapùr, wwé jruk, wdaknyà.
Ta, ilà kuning, sa, atal, wwe jruk, wdaknyà. Ta ilà gudug, sa, wariràng, wwe jruk, wdaknyà.
Ta, wudug salwiring ila, sa, ligundi, maduri jnar, sami rwanyà, ra, warirang bhàng, warungan, damar selà, pipis, lengà klapà ijo, klaring kwali wajà, lisah kna.
Ta, ila salwiring, sa, carmmàn bhîlà, barakan bengsi, trusi, katik cêngkéh, sampàr wantu, tri ktukà, pipis wdaknà.
Ta, pagawen wong alà, sa, carmàn campakà kuning, mulu, érsanya, mabak aywà ngwayangin, kpitan kapuk ne ring setra, malih tanahé dipunya tampule, tulang klêsih, tulang balwàn, tulang macan, wekan patola sutra, wekan gringsing tri ktukà, pipis, yeh idhu bhàng, wdaknà.
Ta, ila, sa, gadhung cirnà, katik cêngkéh, isen kapur, [26b] wwe madhu klà, sàrî lungid, puhknà.
Ta. ilà ùpas krayap, sa, carmmàn kàyu phalà, sindrong wayah, wwe cukà, wdaknà. Malih, sa, basé suruh wangi, wding katang-katang putih, kumukus, warirang bhàng, gadung cinà, dui jruk, pêh knà.
Ta, ilà, mtu rah, sa, carmmàn clagi dà, carmmàn kusàmbi, sindrong wayah, wwe cukà, wdaknà. Malih, sa, kalemba kasturi, glugà, sàrî, wor madhù, wwe jeruk, puhknà.
Ta, ilà gnit, sa, carmmàn tinggulun, carmmàn kayu basé, tri ktukà, pipis, wwe banyun sàndawà, wdaknà. Malih, sa, majà kané majà kling, gadung cinà, padhà asab, candanà jênggi, peh knà.
Ta, salwiring ilà, mtu ka jabà, sa, carmmàn poh gadhing, carmmàn sulatri, phalà kdis, sàmpar wantu, maswi, tri katukà, pipis, wwe arak, wdaknà. Mwah, sa, carmmàn kàyu batu, carmmàn kayu [27a] boni, musi ajumput, tabya bun, 3, bulih, kasunà, 1, wdaknà. Mantranira kabeh, ma, idhep ingsun Sang Hyang Guru Tunggal, angusadanin lara ring nghulun, ring kulit ring daging, tkà purnna jàti, waras, 3. ma, Om Sang Nàgaruntik, angusadanin lara ring jabà, mwang ring jro, tkà pupug punah, 3, Om Sang Tanjung-lati, amileting larà, tuju ùpasta taluman, ùpas putih saking sundà, lebur punah, 3, Ang Ung Ah. Awighnàmàstu.
Ta. sawàh kamranàn, salwir wighnà ring sawah, sa, rwan êmpag ireng, bulun kàmdawang ligundi, cusà kling, uku-uku, boot, pangi, sami rwanya. Bantennyà, pisang kinulub, sàsarip ktumbat, bantal pudak, lengà wangi buràt wangi, sdah woh-wohan, sasàri denà sangkep, Ma, Ong kàra nama çiwayà, Angkàra Sang Hyang Anggasti, anak irà Bhatàra Guru, masalìlàhang ring kono, [27b] wruh aku sangkàning ngùni, saking Bhatàrì Dùrggà, sangkàn ta ngùni, malwar sakwehing amighnaning sawah, lwar, 3, Ong Sang Bhimà saruda konkon kità, ingsun rowanganira, hanà lanas kalengang, walang sangit gadgad, uler candang, bilang ikuh, sakwehing mranà tkà byar, 3, sembarin suruh turose, 5, bidang, tri ktukà, sawuraknà iser kiwà, ma, pukulun Hyang Nini Canikà, Hyang Mahàmuni, Batu Kawu Sakenan, Uluwatu, Hyang Nini Màçceti, sêngsêngên sakweh ubwantù, aywa wanehaken, asabhà ring parîning hulun, Ong doh tangkopa mignà, wruh aku ring katatwanmu, yanko dadi celeng sidà malung, dadi yà tunggeng, tkàmu dadi brit, mastu mu dadi ambeng, bawulanmu dadi kalêbang batu, uyuhmu dadi walang sangit, gtihmu dadi putih, dadi gagangan, ulunmu dadi prit glatik, bondol sangsyah, ptingan, syungmu dadi [28a] tikus, sarwwà wighnà dadiyamu, Bhàgawàn Anggastya ngaranku, anak Bhàtàra kinontà umilàri kono, amunta wruh ring katatwanmu, tan pamangan tanpàndà, apan ko wus kasapà denku, ilang tan kojoh bara.
Ta, sawah kamranàn, sakàlwir wighnàning sawàh, sa, rwan singkil, rwan sàmpàng, rwan ligundi, dangung sami nêbêk, wwe ring purisyaning kbo, sira tkênà ider kiwà, ma, Om ngkàra nàma çiwayà, angkàra Sang Hyang Anggasti, anakirà Bhatàra Guru, Bhàtàra Guru sumalahà ring kono, wruh aku sangkàn ta ngùnì, saking Bhàtàrì Dùrggà sangkàn ta ngùni, lah pomà, 3. Ta, parì kamranàn, sa, sgà gadang, bwàng bhong, sre bhang, wadahin balunbuk, tanem ring ulun sawah, ma, Ong nini saptà banges, ajà amangan Sang Bhàtarì çri, rambut sadanà, hanà ganjaran ta, sgà gadang bwàng bhong, trasi [28b] bhong, Bhatàra Guru anambanin, siddi mandi kedêp mantranku.
Ta, candang, sa, jruk àlit, carmmànnya ngkàl, yeh cukà, ma, Ong Sang Hyang Indra tumurun maring Madyàpadhà, anambakin Bhàtàra Sri, kneng wighnà, apan àku anambanin, sakwehing candàng, candang api, candang lukluk, candàng lanas, candang gadgad, kedêp màntranku.
Ta, candang, sa, ligundi, 3, munycuk, tancebàknà nggoning parì kamranàn, ma, Ong Sang Hyang uler uor, uyuhmu dadi lemah, tainmu dadi bànyu, siddi mantranku.
Ta, candang, sa, babàkan pangi, tri ktukà, ulig, yehanya prês, siràt ider kiwà, ma, Ong pangabahà ingsun anyaluk tatamban candang, lanas, candang kubal, candang atà, candang lukluk, mati busung bulun landakên, tambanên den sidi mantranku.
Ta, candang, sa, limo, awu, babakan wangkal, pangi, [29a] wwe arak, siràt ider kiwà, ma, Ong Sang Hyang Indra tumurun maring Madyapadà, anambakin Bhatàrì Srî, knàwighnà, apan aku anambanin, sakwehing candang, candang api, candang lukluk, candang lanas, candang gadgad, kedêp mantranku.
Ta, balang sangit, sa, ambu, sanggah cukcuk, nyanyah klapà, gendis, ma, gempàng-gempung, I walang sangit, paran den lungà, ginoreng, ki balang sangit, kdi kuning, 3. Ma, Ong mundur kità ktus cenik, palemahan kità di Nùsà ukud, siddi mandi mantranku tkà sidi.
Iki tumbaling sawah, sa, kàyu tubtub, rajah Sang Hyang Tanyà, tancebàknà, mwah pangalah tikus, yan putih kayu padmà, rajahknà, yan walang sangit, kayu katimahan rajahknà, tlagàknà, yan wiyung kàyu ingan-ingan, tlagàknà, yan kedis, don bendà, tlagàknà, banten tumpeng putih kuning, papanggàng [29b] sata, kadi tising banten, mwah yan wijungan, kàyu waru tlagàknà, yen wranên, rajah wong-wongan, wowohàn, tinrapaknà marepadhù, carùnya, sgà gadang, pucuking tumpeng bhàng, brang bhàng, jahe. Iki mantrannyà, ma, Ong sang mong sarap ya bwayà, singà matàngko suminggah ngko, apan aku tkà, syah, 3, Ong bajo linglung, dewà linglung, ya rikà manusà tan linglung, apan dewà lagi linglung, 3.
Panawar mranà ring sawah, sa, bras galih, 7, sàmsàm, dapdap tis, tibàknà ring sibuh, madaging wwé, ktisaknà ring sawàh ider kiwà, ping 3, ma, Ong pukulun ingsun angundurà amangan sawah, ingsun puputih, uleran gadgad, candang lanas mati busung, kalengang kalembing, blangsat, mundurà sirà mangetan, mangidul, mangulon, manglor, cicindil tikus atgàl, alalang gnah irà, byara padhang, moksah ilang, 3, Pangiid walang sangit, sa, bhîjà [30a] kuning, anggen sàmsàm, bantenàknà ring sanggar, laju parid, tibàkna ring sawah, ider kiwà, sidà çrananya.
Panundung walang sangit, sa, watu bulitan, 3, bsik, ma, ih ki balang sangit, I batu bulitàn, nundung walang sangit, klod kawuh I balang sangit, amangan I padhang lumbung, pakulêman I balang sangit batan kpuh ranndu, sing tkà konkon nyongkok, tekà kumi kumah ko, kedêp sidi mandi mantranku.
Manundung balang sangit, sa, gadung makikih, wwé cukà, rwan intaran, anggen nyiratang ider kiwà, ping, 3, ma, Ong walangkang ngkàng walang kingking, kalêbang walang sangit, buku pakruduk, lanas mati, mreng màti, balang sangit mati, tkà màti, 3, wus nyiratàng thamakep wak ping, 3, mapwah, ping, 3.
Ta, walang sangitan, sa, pamor bubuk, siràtaknà ider kiwà, ma, Ong ngko walang sangit, pamati upasmu sakwehmu lempuhàn tuwà, [30b] mandadi mukuming.
Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar