Google+

Lontar Usada Dalem 1b – 18b

Lontar Usada Dalem 1b – 18b

[1b] Ong Awighnàmàstu.
Patngëran tlas ring kapatin, iti wariga dalëm, ning nghàjñanà, hana pùrwwà bhumi ring bwanàlit, apan hanàjñanàntàgring tan kawasa tinggal, tlas sanghyang urip wus atinggal.
Malih yan wus karasà tëtngëran mwang ngacicidrà, ikà druwà wwang mangkanà.

Iti lwir rikang honadhi.
Nihan patngëraning winya, lwirnyà, yen tan pabhayu, upas tahunan kaglarani, sa, wah jruk, gulà, hisin rong, pipis patiwyà hinum.
Yen kuning kukunya, kërikan gangsa glarani, sa, [2a] ëñcah bebek, kunir warangan, tahap.
Yen jnar socanyà asa bàng, upas dewek kaglaranin, sa, carmmàn poh hijo, lunak tanëk, wenya bayëm puring, inum.
Yen matrà kukunya karawat bang, upasing hyang nglaranin, sa, jukut ranti, adas, bawang tambus, inum.
Maka bàng, kadi mtu, kawasa uyang, pipilingan kadi cinlëk, kuku bhirù upas manglarà, tawarën.
Tluntu yogah agatël, knà warangan ika, kukurah indening yeh angët, gumigil tan pantarà turra watuk [2b] tan pantarà, kna raratus, sa, rwan pucuk putih tan patlak saka wit, hinum, japan dening mantran panawar, wdaknyà rwa ning katepeng, tutuhnyà wdak dahuti, kasisat putih, sari kuning, kalëmbak kàsturi, puhhaknà.
Yan gumtër paglaning tanganyà, knà ctik ika, pùhhaknà, wnang tinawar.
Yan kna, ctik upasmat, sa, candàna, hasat ring dulang dulang dulangan, tain ñlati, càrmman bëngkël, càrmman këndal, sami panggang haywà winàlik, pipis, we bayu wenyà, hinùm, ma, Ong hayu gumi, kewu hana janma manunà, [3a] tejà bhùmi hana teja manùnà, bhatara hana manùnà, amlaku kasakten, makàsiddhà siddhi mandi mantranku.
Gring angrintik ring jro wtëng kadi siwul, knà upas ika, glisang tawar, yan masih angrintik, gringnyà, knà upas bantën ika, sa, mbutan gdang tambus, uyah arëng, takap dusdhus dening gumpang kàng ngagring upasing kbo ingël anglarani, tan dadyàngucap mingel kewalà, sa lënghàrungan, bawang ptak tunggal, padang lëpas, ma, ong bëngkëk.

Ta, kna winyà, sa, rwaning [3b] dapdap, rwaning tingkoh ne ngùddha, who tingkih, bawang, tmu tis, urapaknà.
Malih, sa, mbungnging dapdap tis, santen, ktan gajih, adas, ma, Ong ctik tiwang galùghà atal putih, ctik tiwang sawari putih, mantrà saliwah putih, takëp ctik tiwang saliwah putih, mantrà kaddhi arëp, manik, sa, babakan pule, santën, gintën, sàri, kasuna jangù, pipis patinya inum, ma, Ong ctik tiwang galugà, ctik tiwang macan punah, ctik tiwang kbo putih punah, ctikti bhùtha ya punah, gsëng sira gsëng, campa tebah cabar.

Ta, knà upas sanghyang, sa, paya puwuh, klapa, kunir [4a] warangan, adas, pipis inum, ma, Ong awuning karuyu kahlà, amadëmi wong, wruh aku ring kamulanmu tka tawar, 3, awu ning kbo gule amadëmi wong, wruh aku ring kamulànku, tka tawar, 3, awuning kbo dungkul kule, amadëmi wong, wruh aku ring kamulanku, tkà tawar, 3, awuning upas sanghyang, amadëmi wong, wruh aku ring kamulanku, tka tawar, 3, siddhi mantranku.

Ta. Knà wisya, sa, rwa ning kwañji, yeh bras, bawang, pulasahi, patinya tahap.
Malih, sa, lublub tingkih, candanà ingasab, santën kane, isinrong, maja kane, tahap.
Malih, sa, akah dapdap, rwaning sëmbung, kuwud kumruk, wdak ring kulaknya wong kabeh, gagambiran, [4b] patinya tahap.

Upas ring rambat denyànglara, panas mauyangayingan, sa, tbu, yeh bwah, bakùng, kasunà, patinya inum.
Ta, mtu nanah gtih sapanangkanyà, sa, inan kunyit, warangan, ckuh, gamongan, isen, rwaning truk ñañah, patinyà tahap, worana sari lungid. Lamun amangan, carmman campakà pinanggàng, mantràning mantran tuju.
Ta, mtu nanah sapanangkanyà, sa, wwaning tuju mùknà, sëmbung, isen, sàri ingid, santë, inùm.
Ta, mtu rah saking bagà, sa, gamongan këdis, yeh ñoño, tmu tis, waluh pait, wwe cukà, tahap.
Ta, ngamdalang rah [5a] buuk, sa, jruk purut, inùmaknà.
Ta, rare, mdalakën rah, sa, toktokan ñuh sari, pulàsahi, inum.
Ta, mtu rah, sa, lunak tanëk, palit uyah, santën kane, gulà inùm.

Ta, anguyah rah, sa, isin rong, kapùr, madhù, kayu manis, carmman asokà natar, patinyà inum.
Ta, nguyah rah, sa, micà, rwaning uyah - uyah, pule, asëm taun, bawang adas, tahapaknà.
Malih, sa, yanyàkaya taji - tajin rupa ning rah inguyah, maka sadanà, pupusing pisang warangan, samunti da [5b] wanyà, rajah, i i, yenyà amucang, laris pinangan, waras denyà.

Ta, drasànguyah sarupanyà, sa, wwaning pulët, akah silàguwi, sari lungid, majakane, majakling, tañjung raab, uyah arëng, patinya tahap.
Ta, tuju ranà, bngang, mtu gtih nanah sapanangkanyà, sa, carmman klampwak ptak, isen, candana, sarin pucuk, majakane, inùm manih, sa, carman karesek, carman kalëpu, sëmbung bëndà, murëmëk daging, gintën, mahmah patinya tahap.
Ta, manguyuh rah bngang, mwang ranà, sa, akah ñuh bang, jarak bàng, micà, 9, bsik, sàrin padi, katumbah [6a] babolong, bras bàng, wjakaknà. manih, sa, wwaning antawas, gintën, dresan, sàrin padi, urapaknà.
Ta, añangañangan, sa, rwaning tasikan, 21, bidang, rwan bayëm luhur, 21, bidang, rwan kaliki, binakar, rwaning pule, 21, bidang, patinya tahap.
Manih, sa, isen kapur, tingkih isinrong, inum, ampase urapaknà, waras denyà.

Ta, beser, sa, kambo - kambo, kuñit, urap siknikanyà.
Manih, sa, kuñit madhù, tinakëh, inum, arapa wnang.
Manih, sa, gamongan, 7, iris, micà, 7, bsik, [6b] uku -uku, yeh angët, inùm.

Ta, karangan, sa, wwaning ñuh, wwan unhusilit, tka ning rwanyà, wwaning ràja tangi, limo bali, wenyà, inum.
Ta, nggarëgës, anguyuhakën rah, sa, carmmàn dapdap tis, mwang lublubnyà, micà, 1, yeh aron - aron, tahap.
Ta, ngrëgës anglampuyeng, sa, panggaga, tëbu, katimayà, tain we, bañu, ma, ong kita upas baruwang, ki ingundurakën, dening katimayà, apan panangkàntà saking nùnà kling, undur ta salutapa lungha nanùtangin tahap.
Ta, ngrëgës alëtih, sa, lunggahing kayu jok, linmëng, palapahnyà [7a] isen, pàsuk tahap.
Ta, tuju bok mwang bngàng, sa, lampëni putih, sakawit, nyu tunu, bawang tambus, adas, ma, ong bolaning wong, bol mëngkëm, nañëh mneng, pramadà mantram, 3.

Ta, mising nanah, sa, carmman twi bàng, ligundi, kusambi, ampo, yeh angët, inùm.
Ta, mising, sa, asaban iñjin, adas, tahap.
Manih, sa, carmman twi bàng, pulan gulà, panggang haywà winalik, inum.

Ta, malolos, sa, muñcuk simbukan, bangle, 3, iris, gintën cmeng, tahap.

Ta, mjen, sa, gulà, [7b] nyuh, bras agëmël, pangan.
Malih, sa, yeh bayu, inùm, ma, ong barah mintar, bañu mintàr, bañu saking sàgarà, tkà sirëp bañu agung, siddhi mantranku.

Ta, lëlëngëdan, sa, bangsing waringin, tëbu cmëng, santën gulà, inum, ma, ong pjen angamuk sakwehing lara ring jro wteng, padha ngamùk puput dening hyang tayà, wars, 3.
Ta, mising lëlëdan, swe tan waras, sa, kulit bwah dalimà, rëb kaya samsam, ñañah den rateng, brañañah ratëngàng, woring sàwatarà, dhuhing toyà, ñañah den rateng, brañañah ratëngang, woring sàwatarà, dhuhing toyà, yopok ning pàyuk yoyuh
[8a] anya, tkeng wangkonge.
Ta, mawatuk ngutah rah, sa, wwaning susukup, wwan tampak liman, patinya inùm.
Ta, ckëkën, biyaknyà gtih mawor nanah, sa, akah këndal, wwan kasine, wwaning warù, gula, gintën, kulabët, tmu, lunak bau plut, wenya inùm.
Ta, mokan malëpus, bungah mambahang, mokan lëplëp, nga, sa, carmman jwet, càrmman kusambi, tain ñulati, wor pipisaknà, lepaknà.
Ta, mokan ring jro, muñi mëtu sërëg, sa, isen, kapur, càrmma buu, bras bàng, 21, bnik, dui wrak, lepaknà.
Ta, [8b] mokan lëplëp, sa, juet sakawit, kàlëpu sakawit, kayu sangkà, kuñit warangan, isen kapùr, sari podi, taning wangkong, katumbah, tingkih, trikàtukà, càrmmàn kusambi babakar haywà winalik, urapaknà.
Ta, mokan ring jro, mokan bañu, nga, sa, bun ptingan, bangsing waringin, uyah - uyah macanggah, rwan tuju musnà, patinya tahap.
Ta, mokan bësëh mangurëkurëk, mokan kakipi, nga, sa, mpuning tmu tis, katumbah, añjung raab, sa, trikàtukà, sari podhi, tahap, [9a] sëmbar.
Ta, mokan ring jro, ckëh - ckëh, mtu nanah, sa, kunir warangan, dui jruk linglang, makà tambà, tahap.
Ta, mokan ring jro, mtu nanah, sa, kunir warangan, càrmmàn pule, kayu batu, maswi, tumukus, 3, katumbah, lënga wijen, tahap, sëmbarnyà rwan tingkih dumlà, candana, lungid, maswi, tingkih.
Ta, sakaluiraning mokan, antukën rah, ring cangkëm, ring irung, ring socà, ring purus, ring bhagà, ring silit, sa, rwan kasune, candanà, tanah ring tunggak, ampo, kulabët, gulà, gintën irëng, santën, [9b] lungid, patinyà tahap.
Ta, wteng, laràyan mokan ring jro, sa, kapkap, atin gamongan, isen kapùr, micà, bras utuh, sëmbarraknà.
Ta, panas tis, sa, gamongan, lëngis tanùsan, pipis wdaknà. Manih, sa, jëbuggarùm, we ktan gajih, wdaknà.
Ta, awak panas, sa, buah base, bras bàng, wdakaknà.
Ta, panas marapah, sa, ñuh, adas, jruk linglàng, bloñokaknà.
Ta, panas tis, sa, gamongan, tingkih, bawang, adas, pipis, përës, dadah, bloñohaknà.
Ta, [10a] tan mtu pluh, sa, rwan pole, trikàtukà, santënkane, kinla, bloñohaknà. Grah uyang, sa, papasan, padang lëpas, lunak tanëk, adas, dadah wdakanà.
Ta, uyang ngulasah, buka panggang, sa, pule, bawang, adas, wwe jruk linglang, tahap.
Ta, jampi agung, laranyà, mamëngkà, ring wteng kaku, ring ulun ati sada ngangah, mwang nëk, makokokan tan pgat nada tngal, sa, akah kutat kdis, akah ñuh mulung ne ngùda, lublubuhu, kaworrin tasik, bawang matambus, bhàlulang kbo, winasuhan dana [10b] brësih, pes peddëm, tahap. Sëmbar ring waduk, mwang hulun ati, sa, babakan pule, ñuh matunu, tmu tis, katumbah, babolong.
Ta, basang bëngkà, mwang warang, sa, mëmëniran, sumanggi gunung, càrmmàn pule, wwe këtan gajih, tahap.

Ta, larà wteng, sa, asaban candanà, tingkih, bawang tambus, tahap.
Manih, sa, jëbuggarum, càndanà, ktan gajih, patinyà tahap.

Ta, arak atakëh, madhu atakëh, cukà satakëh, imeh rahinà, sing lara wteng, waras denyà.

Ta, pamali, larà angulët, [11a] ring wteng, ring ati, awak pati pacëki, tan kwasa mambëkan, sa, asaban càndanà, tingkih, bawang tambus, tahap.
Manih, sa, jëbuggàrum, trikàtukà, bantënang ring sëndining jineng, mula lor wwetan, sembar gringe den aratà.
Manih, sa, ron kasiden, ulung ngandon dadap, isen, kunir, tingkih, isindrong gnëp, sëmbar gënahing gring.
Manih, sa, ulungan dapdap, gamongan, kunir, tingkih, bawang, sëmbar.

Yenyàmacëk ring gigir,mwang ring dada, tùr manunggek, mwang mangrintih, tiwang pamali papasangan, nga, sa, carmmàn, pule, tmu tis, [11b] tingkih, ñuh matunu, sëmbar tahapaknà.
Yan masih yàgring, tiwang pamàli knà moro, nga, sa, bras, cabe krusuk, kasunà jangù, sëmbaraknà.
Ta, pjën, sa, woning dmung, wan pucuk putih, bawang tambus, bañun bras, inùmaknà.
Ta, sa, bangsing waringin, wwan siddhaguri, bawang, patinyà inùm.

Ta, larà pjën, rwan sanggàlangit, adas, tahap.
Manih, sa, rwan katepeng, adas. Tambà, angising rah, sa, roning kapas sagëgëm, atin isen, atining ckuh, sëpet - sëpët.

Ta, [12a] wdak salwirraning tuju, sa, wwan kucubung kasyan, wwan campakà kuning, bangle, trikatukà, ulig.
Ta, pamupug knà gunà, sa, kalëmbak kasturi, bayëm warak, candana jënggi, wwe tuli, isindrong, pipis den alëmbat, tingkah akàryyà, tngah ngwe bnër, pùhaknà irunge, mwang tatereknà.
Ta, rah mtu ring ngirung, tan pgat, sa, rwaning wadharà gudung, gajih yuyu kuningnyà, wwe jruk linglàng, patinyà inùmnyà.
Ta, tuju ngamdalang nanah, saking bhàga, saking purus, sa, rwan kapà - kapà, tmu, gintën, sari lungid, patinyà [12b] Inum. Arappa tunggal, sarine norà milu, kinlà rumuhun.
Ta, larà wteng, mwang barah, sa, sembung, pule, ñuh, sami bakàr, sari, pulàsahi, adas, taluh siap añar, kuningnyà, ma, ong barah jampi, budëng kalingsih, tetemudan, yan barah jampi, budëng kalingsih antëga guruning sabdà, pupug punah, talu warsa.
Ta, barah wus mangëndas, sa, babakan kusambi, candanà, gulà, santën, inùm.
Ta, badasà, sa, rwan kasimbukan, yeh angët, isen, ñuh, gintën [13a] sari, lungid, sëmbar, ma, ëmbah api ëmbah , biyas, lës kuliwës mampët, 3.
Ta, sakit angùyuh, sa, rwaning ghgà sari, uyah arëng, giling, tahap.
Ta, ngamdalang rah, ring sarirà, tuju bùh putra, nga, sa, blimbing bulùh sakawit, woning taru mangùhut, yeh bungkak ñuh mulung, raginyà, marrëmëk daging, tahap.
Ta, macëk - macëk, sa, isen candana kikih, bwang, bras putih, sëmbar.

Ta, lara macëk, bungkil gdhang sabhà , lunak, santën kane, trasi bhang, ma, ong kaki komarà siddhi, añaluk tatambà macëk angërës amulës [13b] laràti, buyanati, kaki komara gadà, anamba danà lara waras.
Manih, sa, rwaning lirang kang anom, mpuning kunir, tingkih, jëntung, candanà, sëmbar.

Ta, ngañcukring dada gigir, sa, tmu tis, dong bwang, glam, sëmbar.
Ta, daging otot mangëñceng, sa, ndungù, adas, sëmbar.
Ta, edan doyan mangan, sa, paidhuh, sulasih cmeng, ma, ong, aràh sipini, sàrwwa, graha wini swahà.
Ta, edan doyan mangan rahhinà wngi, tan warëg, sa, jruk linglang, rinajah sangkan paran, pùhaknà.
Ta, edan mangigël, sa, myana [14a] irëng, sulasih, kundang kàsih, pëhaknà, ping, 7, waras denyà.
Ta, edan angidùng, amañjang akakawin, angùcap dewa, sa, wong warangas, pëkhanà.
Ta, edan angùcap dewà, sa, duwëgan, adas, pëhaknà, tahap wanang.
Ta, edan angawe, anangis rahinà wngi, sa, wwaning duwëgan ijo, tahap, pùh wnang.
Ta, edan, sa, isen, taining kbo cmeng, gamongan, pet wwenyà, rajah tunggang mneng, ma, ong bhatàri dùrggà ingsun añjaluk atambà edan, sapatakàng anglarani iku pun anu, pukulun aja walangnghati, apan iku wara [14b] siddhi saujarku, pëhanà.
Ta, edan anglalawang, sa, sasawi, kamarunggi, trikàtukà, ma, ong asta asta halà - halà, àrwgangna widi swahà, aha astu.
Ta, edan guyon, sa, kasturi, wijining kamarunggi, liligundi, wwan mimbà, trikàtukà, ma, ong ena enala nama swahà, pùhaknà.
Ta, edan anggàmlali tai uyuh, widdhakakën, sa, sulasih, myanà irëng, papare, mamah, pëhaknà.
Ta, edan kalawas, sa, sigugu cmeng, kumring wruk, sawngi, esuk apuh [15a] aknà.
Ta, edan klar aturu, sa, twak warahan, pëhaknà.
Ta, edan, amalà awaknyà, sa, sasawi, ñamaruggi, adas, trikatukà, ma, ong astu hala - hala, sàrwwa grahà widi swàhà.
Ta, edan gumuyu, sa, wijining kamaruggi, liliguddhi, wwan mimbà, trikatukà, ma, ong age - age ati - ati, sàrwwa yuwadi bhasa swahà.
Ta, edan, anëmbang, sa, kajanti, daringon, bwang ptak, micà, bangle, gamongan, jahe, tmu irëng, sindrong, bañu tuli, pùhaknà, astwakën.
Ta, edan, sa, gamongan, daringon, bwang ptak, pëhaknà, ma, ong sang bhaga [15b] purunà, sira sanganglarani bhaga purunà, sira amarasi, wruh aku mulanta ngùni, makatngën sanghyang raditya, maka kiwa sanghyang ratih, kadi pangadangane sanghyang radityà, mangkanà padang mataning hulun, byang cliring, 3. Mangkanà mantrànyà. Rajahing gamongan, kayeki bhaga lawan purunà.
Ta, edan, awor ayan, sa, këmbang kalëlëngan, pet haywa kamayan, pùhaknà, waras denyà.
Ta, edan anguyuh, sa, rwan waduri, gagaritan pipis kabeh, wwenyà tahap, pëhaknà, urapakën sari - sari.
Ta, edan, malalung, sa, rwan [16a] sasawi, 3, bidang, rwan kamarunggi, kamaligi pusuh, pëhaknà.
Ta, edan, hana buh wtëng, sa, wwadhing liliguddhi, bratawali, ma, atutur ya namah swahà, pëhaknà.
Ta, edan, aturu, sa, sdah tmu rose, 7, bidang, rajah sangkan paran, tahap, pùhaknà.
Ta, edan angame anangis rahinà wngi, sa, duwgan ijo, kameri lanang kang anom, adàs, tahap, waneh pëhaknà, waras denyà.
Ta, edan, amala wong, sa, sdah tmu rose, rajah rupà kangagring, meghà mëddung, singgulaknà, pëh warasnyà.
Ta, edan, ngame wong, sa, santën [16b] ñuh ijo, santën tingkih, adas, pëhaknà.
Ta, edan tahun, sa, gamongan, rinajah tunggàng mneng, dukut sewu, pet wwenyà, ma, ong bhatàri dùrggà ingsun añjaluk tambà edan samà ta kànglaran iku pun anu, ah walanghati apan iku waras siddha saujarku.
Ta, edan, sa, amprun celeng, walirang, ginangsà ring tambaga, pëhaknà matërung.
Manih, sa, uyah asëm, ma, sanghyang kalà dora kalà, apan aku kalà, pupuraknà.

Ta, edan, sa, rwaning jënggi, 7, punggël, bwang ptak, wwenyà uyuh ing rare, pëhaknà.
Manih pupuh [17a] edan, sa, rwan myanà cmeng, kasunà tunggal, daringon, kabeh rinajah bajrà moknàlà, wus rinajah pipis kabeh, ma, ong kaki citra gotrà, kaki pañarikàn, ingsun añjaluk supuhane si anù, hana si pupuh edan brantà ñapñap, sa, myanà cmeng, bawang ptak tunggal, daringon, palëbùrana rare, dasamalane siyanù, trimayà, kaki tungtung bhùwanà, wastu hilang, ong ong nama swahà. Wus minantran, pùhaknà irung sang ngagring.

Ta, kàrdnà larà, sa, rwan sigugu, kapùr, we añar, puhaknà kàrdnanyà.
Manih, sa, rwan sulasih, buràt manis, tagik [17b] alit, yeh bayu, pùhaknà kang kàrdnà.
Manih, sa, rwan bayëm luhur, adas, pùh kang kàrdnà.
Manih, sa, rwan kamàrunggi, kuñit, uyah, lëngis, wus, klà, pùhhaning kàrdnà.

Ta, tuli mapruk, sa, trikatukà, pipis tetesin lëngis, klëring krang, pùh kàrdnànyà.
Ta, tuli curëk, sa, rwan susuruh lanah, panggang den sdëng - sdëng, pùh kàrdnànyà.
Ta, mata ulëran, sa, gtih warak, ñalin kidang, pùh kneng socà.
Ta, mata gatël, sa, carmmàn kapuddung putih, tkaning rwane, uyah, lunak, pùhaknà.
Ta, mata [18a] pceh, sa, jruk purut, matunù, ñali syap biying, pùhaknà.
Ta, mataknà tumangwan, sa, tmu kuñit, rajah bulan matan ai, pipisaknà.
Ta, mata karogan, kneng tuju rambat, sa rwan kayu dlëg, sulañjadà, adas, yeh susu, we tuli, ma, ong aja kola nàta kolà.
Ta, mataknà tuju, puhaknà sabran wngi, mehaturu wngi.
Ta, mata mlëtus, sa, tingkih jëntung, lunak, yeh susu, uyah uku, pëhakneng socà.
Ta, mata saputan, sa, bwah pti, yeh bwah ngùdà, tambus, pùh kang soca.
Ta, mata saputan mwang tuju, sa, bwah samañjahi, kang nganom, [18b] tkaning kulitnyà, palit ambëngan, pulàsahi bali, pipis.
Ta, arip, sa, mica, woning tki, bwang lanang, sipataknà. Pupuh sangkaning tangen, sa, rwan twi, uyah lënga wijwn, puhhaknà.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar