Google+

Lontar Usada Dalem 19a – 33b

Lontar Usada Dalem 19a – 33b

Ta, busul, sa, kapokopokan mabulu, wwe jruk linglàng, trikatukà, inum.
Ta, smutan, sa, landaning kpah, uyah uku, urutaknà sing larà.
Ta, btël, sa, lalarì, kararasing gdhang sabà, rwan jarak aking, sami ginsëng, rok pipis, ragi trikatukà, wdaknà. Tan mtu pluh, sa, rwan pule, bangle, trikatukà, bloñohaknà, nghing dadah rumuhun.

Ta, [19a] puruh, sa, tingkih jëntung, iris, ma, sapagëlo, yen meh rene patambaning anglëmpuyëng, den waras, 3, pilisaknà.
Manih, sa, jahe, rajah kayeki,________ , daringo, gamongan, ma, ong kayalàka kapaluh kaya là ring smà, tanangëlu, tëndase si anu, siddhi mandi mantranku.
Manih, sa, gamongan, bawang bàng, 3, bnik, rwan katang - katang, bidang, pipis pinilisaknà, ma, rëng lërë lëngkà nakaning socca, lahli waras.
Manih, sa, rwan papare ambulungan, bwang bàng, tmu, tingkih, adas, pipis papilisaknà.

Ta, jampi mamëngkà, sa, wwaning [19b] dhapdap tis, wwan silàguwi, dumlan duwëgan ijo, wus ratëng, ëmbanyà sari, lungid, balulang kbo tinunù, rok ring tambà, inùm.
Ta, bëngkà, sa, rwan kasimbukan, sulasih, bangle, bwah jëbug, pipis den alëmbat, urapakning wteng.
Ta, bëngkà, tan knà ngising anguyuh, sa, bañuning lunak tanëk, warirang, bangkët kunir, santën, tahap.
Ta, awak lupà, sa, wwan kayu puring, ingasab, wwe angët, makà wwenyà, wdaknà.
Ta, lupà, sa, pulàsahi, ckuh, bras tambus, pipis wdaknà.
Ta, wteng mangkak, sa, rwan timaha, cëkweh, gëntën, [20a] rokabeh, pipis, inùm arap wtengnyà.

Nyan tambà tiwang brahmà, sa, wwaning bungkak samsam, trikatukà, bras akidik, yen laranyà maluwang, mandëlik socanyà, tiwang bangke, nga, sa, kakap, trikatukà, sëmbaraknà.
Mwang yan kukul tangan mwang sukunyà, tiwang guritthà, nga, sa, rwan madhuri kang jnar, trikatukà, arapaknà.
Yanyà mutah - mutah, tiwang balubur, nga, sa, kakap tang jnar, 7, lëmbar, ulungan rwan jruk linglang, 7, lëmbar, trikatukà, ma, ong ki tiwang blabùr, tumbëng baher mantrangku. Tahap.

Iti tumbal tiwang, sa, batun kapas, ungkun dening rwan [20b] awar - awar, tanëm arëping lawang kang agring, ma, jambe urung, urung tunggal, wurung kabeh, urung pande pti upang ajì, pangumik, pangalah, pañawang, pangalah tan pasasaput, tan pasasabuk.
Mwah mantra ning ananëm, ma, nini tangar, kaki tangar, kaki kmitanà nghulun, da mambahang leyake mai, 3.

Ta, tiwang babai, mwah tiwang gombeng, sa, cabe krusuk, trikatuka, bras bang, pipis arapaknà. Manih, sa, kunir, trikatukà, apuh bubuk, pipis urapknà.
Ta, tiwang ayan pëdëm bangunang, tur mandëlik, tiwang tojos, nga, sa, rwaning kampinis, bwang bàng, ngatut akah, puh [21a] irungnyà, inùmnyà, sa, rwaning mimba, càrmman kamanduk, cukà tahun, arak, kabang kakawà ring tembok, mantrani dening mantran tiwang.

Yanyà pdëm bangunang, tiwang utara, nga, ta, sa, tain seknek, ati gamongan, trikatukà, arap dadanyà.
Yanyà larà ring pusër, tiwang kënul, nga, ta, sa, micà, 1, bnik, rwaning samañjahi, trikatuka, tampëlaknà pusërnyà.
Tiwang tkà lemeng, mangurëkurëk, tiwang mong, nga, sa, babakan bila, kulit wohnyà kawanà, raab dañuh, sami gseng, trikatukà, pipis, dwi idubàng, urapaknà.
Ratu mañjaya [21b] manggawe tiwang, mangëtor awaknyà nora glëm, tiwang linùh, nga, ta, sa, umbin paspasan, umbin kanà, batu këmbung, sampar wantu, mica, katumbah, lëmbàtaknà, ma, idhëp windu aturu, mulih ring dagingku sidhëm ya namah swahà.
Yan këbus awaknyà nora glëm tur mangëtor, tiwang angin, nga, ta, salwiring kayu tongosin kabàng, càrmmane toktok, luhun dadah ëngsut di kabangnge, jëbugarum, gintën cmeng, wdaknà, ma, ah sirà, 3, ring [22a] bayu gnahnyà, ma, sadpadha angùmbàng sarì sakti, tka lukat rana ning yeh ñom, 3, jeng yan mangënëk ulun angën, tùr mamëpët, tiwang sinduràja, nga, ta, krikan kau, dwan tabu, palit uyah, micà, 7, bnik, sëmbarraknà, ma, sùknmà pada, rana paddhà, ah uh, 3.
Yan bnëh kñàng ototnyà kaukauk, tiwang baruwang, nga, ta, we jruk linglàng, nggen papërës, ma, samalahin, idà mayoghà hi mahin, tkà ngëb, jeng, 3, marajà wadna, kita angakita angaki ngranà, angakit windu, angakit lëh, arëbi sakti, jeng, 3.
Yan masambat - sambat wtëngnyà, tiwang guritthà, nga, ta, muñcuk [22b] sëmbung, mban lawang, we jëruk linglàng, tahap, panglëbùrraning lara wighnà ring wtëng, ma, aja mandilak ikang bwadnà ya nama swahà, lukat kawah, lukat àtma, jeng, 3, yah.
Carutcut - carutcut ring jro wteng, tiwang rakata, nga, ta, bungan awon, mica, ulig, we cukà, ma, idpaku punpàta wang, mulih kita ring batu macpak, ah uh, mneng, jeng, lepaknà.
Yan maluwang mangañcakañcuk, malulunan, tiwang sindu ràjà, nga, ta, jru trikatuka, ma, ong atma jilihah, tkà kërët, jeng, 3, wdaknà, ta, salwir ring tuju.
Gnit awaknyà kadi bulenan, knà ràjà panulah, ta, bangle, cabe [23a] bungkut, tampuyak, miñcid wot bagatul, ma, ong jula julità, aja nglaranin, gilahin, tkà luwar, 3, pipis wdaknà. Mandus yeh angët, palapahnyà rwan tinghulun, katëmpùr sami nesa, ma, sari gtih urip, sari àtmà urip, jeng, 3.
Nunggak - nunggak awaknyà, tiwang katket, nga, ta, babakan bangyang, katumbah, bawang, sëmbaraknà.
Kriyak - kriyok wtengnyà, tiwang balabùr, nga, ta, jahe lëkak, 3, iris, sëmbaraknà.
Mëpët - mëpët angkihannyà, yen meling, tiwang brare, nga, babakan kelor, masuwi, isen, 3, iris, wdaknà ulun [23b] hati mambatu, tan eling, tiwang angin, nga, ta, tabya bungkut, bangle, kunir warangan, sëmbaraknà.
Yan bahag awaknyà, socànyà kuning, tiwang bràhmà. Nga, ta, sa, babakàn jëpun, jahe, 3, iris, sëmbarraknà.
Yan këbus awaknyà pluh pidit, basang malulunan, sring amalaku toyà, tiwang ghni, nga, ta, babakan nangkà, trikatukà, sëmbarraknà.
Yan bnëh wtengnyà, mëpët ulun hati nora meling, tiwang bahi, nga, ta, sarana, babakan buu, uyah mañañah, sëm-barraknà. Nunggek nunggek awaknyà, tiwang lele, nga, ta, sa, babakan [24a] tinghulun, isen kapur, kunir, padha ma, 3, iris, nùli sëmbar.
Yan bëseh wtengnyà, mëpët uluh hati nora meling, tiwang bawi, nga, ta, sa, babakan buu, uyah mañañah, sëmbarraknà.
Yan curut - curut mamëpët, tiwang tikut, nga, ta, sa, trikatukà, sëmbarrang.
Yan ngabëtbët awaknyà, tiwang asu, nga, ta, sa, babakan ahà, iñjin, bras barak, sëmbaraknà.
Yan gënit awaknyà, tiwang jawat, nga, ta, sa, babakan kananggà, kacupit waru, 7, muñcuk, sëmbarraknà.
Këbus awaknyà pakàñëtñët, mwang pakañëtñët, tuju ghni, nga,______ ta, sa, babakan [24b] jruk, babakan ñambu er putih, bawang, sëmbarraknà.
Yan këbus awake makà ukud, tuju gumi, nga, ta, sa, akah pucuk putih, akah ikuh lutung putih, ckuh, adas, sembarrang.
Ta, bawong juwëh, sa, akah dausa, akah bëkul, akah gangyang, trikatukà, urapaknà.

Ta, bangkyang juwëh, sa, kunir warangan, jbugarùm, arapaknà.
Manih, sa, gamongan, pulàsahi, urapaknà.

Ta, buh ring jro mambarah, jampi sinyà kunang, sa, pañcarsodà, atin langkwas, ckuh, gulà, santën kane, sindrong sadharadà, bangkëtmu, tahap, mwang lepaknà.
yan [25a] barah batu ring jro, ta, sa, mamëniran, kakang api, cabe, bangle, we idubàng, ma, kbëlang- kbëling, mamukaling - mamukaling, buh balada, lampah tambà, tkà surud, tkà, singgah, mandi akal kita, ah, 3.
Ta, barah ring jro, idu drës mijil tan pgat, sa, tmu tis, rwan pañcarsodà, gintën, yan arëp angët, gintën dena kweh, yan arëp atis, kdik gintënyà, tahap.

Ta, awakka panas, sa, rwan dhaunà kling, trikàtukà, lunak, sëmbarrakna.
Manih, sa, rwan pucuk bhàng, daunà kling, bañuning sajeng, wdaknà.
Manih, sa, rwan kayu puring, bangkët kunir, [25b] patining lunak, cuka tahun, wdhaknà.

Ta, awak panas, sa, rwaning sëmbung, ñuh tunu, pipis dena lëmbat, lepaknà.

Ta, panas tis, sa, gamongan, lëngà tanùsan, pipis wdhaknà.
Manih, sa, jëbugarum, we ktan gajih, wdhaknà.

Ta, awaknyà panas, sa, bwah base, bras bàng, pipis wdhaknà.
Ta, panas marapuh, sa, ñuh adas, jruk linglàng, bloñohaknà.
Ta, panas tis, sa, gamongan, tingkih, bawang adas, pipis prës dadah bloñohaknà.
Ta, tan mtu pluh, sa, rwan pule, trikatukà, santën kane, kinla, [26a] bloñohaknà.
Ta, grah uyang, sa, paspasan, padhang lëpas, lunak tanëk, adas, dadah, wdhaknà.
Ta, uyang, balasah, buka panggang, sa, pule, bawang, adas, wwe jruk linglàng, tahap.
Ta, panas uyang ngayingan, sa, kayu tulak, kayu sàngkà, daunà kling, caddanà, we limo, wdhaknà.
Ta, panas karanà ring jro, sa, mëmëniran, paspasan, adas, sarì, dadah, bloñohaknà, sëmbar kawanà.

Ta, panës ring jro, sa, wwan sidagwih, dhuhi santën, inùm.
Manih, sa, sumanggi gunung, adas, duhi santën, [26b] tahap.
Manih, sa, tambo kutuh, tombong, bakar, ktan gajih, bwang tambus, puhaknà irùngnyà.

Ta, ëngëd lawas tan waràs, sa, gintën, ji, 5, lunak tanëk, srë bàng, uyah, cuka tahun, tahàp ring dadasàr cmeng.
Ta, gumigil, tan kwanà mangawe, sa, damin dapdap, pañcarsonà, sumpit pule, tum kuskus, bwang tambus, wwenyà iragan bras, tahap.
Ta, jampi wangke, lara ring lambe, ring ilat, alëk ambacin, sa, wwan dapdap, wan këndal, carmman turi bàng, sulasih mrik, tum kuskus, mbanyàgagambiran anom, adas, [27a] pulasahi, sari lùngid, bwang tambus, tahap.
Ta, jampi agung, laranyà mamëngkà, ring wteng kaku, ring ulun hati sada ngangah, mwang hnëk, makokohan tan pgat, sada tngal, sa, akah kutat këdis, akah ñuh mulung ne ngùdà, lublubuu, wor ring tasik, bwang tambus, bhàlulang kbo, wiansuhan dena brësih, pres pëddëm, tahap. Sëmbar ring waduk, mwang uluh hati, sa, babakàn pule tbël, ñuh matunù, tmu tis, katumbah, babolong.
Ta, sabaha bëngkà mwang warang, sa, mëmëniran, sumanggi gunung, càrmmàn pule, wwe ktan gajih, rëmëk dhaging, tahap.
Ta, [27b] pulasahi, sari lùngid, bwang tambus, tahap.
Ta, jampi agung, laranyà mamëngkà, ring wteng kaku, ring ulun hati sada ngangah, mwang hnëk, makokohan tan pgat, sada tngal, sa, akah kutat këdis, akah ñuh mulung ne ngùdà, lublubuu, wor ring tasik, bwang tambus, bhàlulang kbo, wiansuhan dena brësih, pres pëddëm, tahap. Sëmbar ring waduk, mwang uluh hati, sa, babakàn pule tbël, ñuh matunù, tmu tis, katumbah, babolong.
Ta, sabaha bëngkà mwang warang, sa, mëmëniran, sumanggi gunung, càrmmàn pule, wwe ktan gajih, rëmëk dhaging, tahap.

Ta, [28a] ning jineng, mulu lor wetthan, sëmbar gringnge denta.
Manih, ron kasinen, ulungan dapdap, isen, kunir, tingkih, bawang, sindrong gnëp, sëmbar gnahhe agring.
Manih, ulungan dapdap, gamongan, kunir, tingkih, bawang, sëmbar.

Yan yà mëpët - mëpët atinyà ning luhur, budëng tatmunën ikà, ta, sa, bangkëtmu, micà, 21, bnik, gilut.
Yan masih agring, sa, patining bangle, gintën, tahap.
Ta, ati hnëk, tan knà alungguh, mwang wangkongnyà larà, budëng kalingsih, nga, ta, sa, rwan kadal, binakàr, muni sajumput, den akeh, patinyà inùm, wëdaknyà myana irëng, adas, [28b] tingkih.
Ta, puruh, sa, jahe, rajah kayeki,___________ , bawang rajah kayeki,_________ , ma, ong bhatàrà I luh ayoga ngadëging panonku, tkà sanak, rëp siddhà mantrànku.

Nihan patngërraning winyà, lwirnyà,
yen tan pabaya, upas tahun anglaranin, sa, weh jruk, gulà, isindrong, pipis patinya inùm.
Yan kuning kukunyà, krikan gangnà nglarani, sa, ëncëh bebek, kunir warangan, tahap.
Yen jnar socanyà, asmu bàng, upas dewek anglarani, sa, carmman poh ijo, lunak tanëk, wenyà bayëm puring, inùm.
Yen [29a] matra kukunyà marawat bàng, upasing hysng nglarani, sa, dùkut kuranti, adas, bawang tambus, inum.
Mata bang kadi mtu, kawasa uyang, pipilingan kadi clëk, kuku bhirù, upas manglarà, tawarrën.

Ta, untu ogah tùr gatël, knà warangan ikà, kukùrah I we angët.
Gumigil, tan pantarà, turra watuk, tan papgatthan, knà raratusan, sa, rwan pucak putih, tan patlak sakawit, inum, japën panawar, wdaknyà rwaning katepeng, tutuhnyà wwan jahuti, kasisat putih, sari [29b] kuning, kalëmbak kasturi, pùhaknà, yan kumtër paglangganing tangan, knà ctik ika, pùhaknà.
Wnang tinawar.
Yan kënà ctik upasmat, nga, sa, candanà, asak ring dulang dulangan. Tain ñulati, carmman bëngkël, carmman këndal, carmman waru, sami panggang, haywa winalik, pipis, we bayu wenyà, inùm, ma, ong haya gumi, kewù hana jadma manùnà, tejà gumi hana tejà manùnà, bhatàrà gada manùnà, amalaku kasakten, maka siddhyà mandi mantrangku.
Ta, tan knà anguyuh, sa, bañuning bras, sindrong, gagambiran, tahap, sida mtu denyà.
Ta, [30a] tan knà angising anguyuh, tai buritan, nga, sa, kakap, pulasahi, bawang, adas, uyah, sëmbar siknikannyà. Maka arap silit katak, sa, àmbën canging, akah jaruju, pulàsahi, bawang adas. Maka inùmnyà, sa, lëngis tànùsan, atakëh, wwe jruk linglàng, atakëh, uyah uku, tahap.
Manih, sa, babakan tingkih, we cukà, tahap.

Ta, tan knà ngising, sa rwaning kaliki ne dumlà, winjëk, lunak, santën, bawang goreng antuk muluk celeng, tahap.
Ta, btëg, sa, inan kùñit warangan, babakañ canigarà, babakan tingulun, wdhakaknà.

Iki [30b] tëngran wong mati, yan kajumput carmànyà wong agring, raris, lëslësaknà, kari kadi kajumput uni carmmanyà, pjah wang mangkànà.
Malih yan tinhën nakanyà ring kuku wus tinhën, yan tan asmu abàng, pjah wang mangkanà.

Ta, awak panas, sa, kakap gantung, sësëb mangde agal, bjëk antuk uyah arëng, wus mabjëk, mdhaging isen makikih, gamongan makikih samà ring isen, katumbah, babolong, damek antuk toyañ canadà, ingasab, raris kus-kus, sàmpun rateng, sëmbaraknà kabeh. Makà harëp, ring buku - buku, sa, babakan nagasari, ckuh, pulàsahi.
Ta, rare [31a] awak panas, sa, rwan gëntawas, bjëk antuk uyah, urab antukl apà kinikih, pes tambus, wus rateng, sëmbarraknà awak kabeh.
Ta, pamëñcah mwang bnëh ring wteng, sa, tibah sumëntal, sindrong jangkëp, we ñah kinlà, wus ratëng, tahapaknà. Makà panampël ring ulun ati mwang ring wteng bnëh, sa, wong kilas clagi, misi lunak tanëk, sindrong wayah, demek ring santën kana, alëdin dawun tibah, rinajah garuddhà, tampëlaknà.

Ta, salwirring tilas, sa, rwaning kangkang yuyu, bwah përon, tawan, sindrong wayah, lënga tanusan, ikà anggen [31b] ginoreng, wus rateng, wolesaknà.
Malih makà pamasëh, sa, isen atënggëk manuk, rwan dapdap, pinipis, amet prësanña, nggen mamaseh.
Malih makà panëtël, sa, klungah sinluh ring ñambuk, binakàr, sàmpun karanà angët tëtëlaknà.

Ta, pañampi wteng kanin ring jro, sa, isen, candanà, padha ingasab, ginawe toya wedang, sàpun umuluh luwabanñane, tibaning prapatthan, ring madhyà ning prapatthan, patining asaban candanà, asaban isen, sendok ping tlu, tahap.
Ta, gring [32a] kadadak, ngutah mising, mwang malolongan, upas bngàng denyànglarani, sa, akah nàmbu er, akah padang blulang, bras bàng, ktan gajih, bawang tambus, pipis prësaring, tahapaknà.
Haji montong, sa, waning ambulu, waning karuk, mica, pipis dena lëmbat, asaban timbrah, winehan madhu, urapaknà ring pantà, sakarëptà siddha, bratanya tan katmu ring istri, 3, rahinà.
Pamageng panta, sa, pijër cihnà, damàr selà, pipis, dhuhing madhu, tahap marëp mangetthan, sidà pañjang denyà.
Ta, panglanang, bubur ktan gajih, bañu ning sajëng manis, bëbëhin micà, [32b] nganën.
Ta, rahasyà, sa, limo purut, pipis, wdhaknà rahasyà.

Nyan pamaenak bàga, sa, ghajihing tikus, ghajihing dadali, sinama bagi, urutaknà bagantà, kanyà mwah denyà.
Manih, sa, lënga uduking kacapà, lënga uduking tikus, sinama bagi, urutaknà baggà sari - sari.
Manih, sa, babakan gintungngan, mpuning kunir, mricà, phalà, madhù kalupà, gtih angsadà, pipis, tahap.
Manih, sa, isen kapur, limo purut, wdaknà ring bagghà, byaktà suranà denyà.
Manih, sa, [33a] lawos, lampuyang, mpuning kunir, katumbah , lungid, pipis, urapaknà ring bagghà.

Ta, puputihan, sa, kamubugan, sakawit, daringo, jasu ptak tunggal, uyah arëng, tahap mangetthan.
Ta, yan arëping wong istrì, sa, bubùr ktan gajih, wus rateng bëbëhhin micà, 21, bnik, antiganing sawung añar mëntah, 1, duhing santënyà, klapà ijo, panganaknà.
Panglanang, sa, majà kling palà, lungid, jruk purut, waning cungor, pipis kabeh, kcirrin lëngà, urapaknà ring pantà, suwe denyà mangkas.
Pangundang kamà, sa, këmbang jaruju, jasun ptak tunggal, [33b] gilutaknà.
Pangurip kamà, duwëgan ijo, kang kamruk, kinlà maknih ring cangkoke, wus kinlà tinwun madhù, panganaknà.

Puput kasurat, antuk Ida Bagus Ktut Gdhe Ëngkëg, ring Griya Taddëg Batur Rëning, Prabëkëlan Mambal, Distrik Abiansmal, dinà, ca, pwa, wara ugu, titi, pang, ping, 14, sasih, kapat, I Sakà warnà ni lokà, 1883, masehi, 1961
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar