Google+

Lontar Usada Kurantobolong 21a – 30a

Lontar Usada Kurantobolong 21a – 30a

Ta, rare sisiksik, sa, rwaning bungkàk samsam, ra, adàs, kinulig, pupuknà siwàdwarànyani rare.
Ta, rare sisik, sa, dhaging rong wayah, ne kêtangkêp, sêmbàr twêd bawunya, haywa kapuruging lêngà romànya sêkari ya ne glêm. Nyan càrùning rare siksik, suwe tan waras, tan waras dening tambà, makà carunya, bras àkulak, pañci, lawe satukêl, sdah ambungàn, artthà, 225. Saha rakà den agnêp [21a] gagghodoh tumpi, ayabin rarene gring.
Ta, rare sisik, mwang cacingàn, sa, gtihi layah hombo, tok manis, àrok inum, iki mantrànya, ma, ong cacing mtu mati, 3, waras.
Ta, rare sisik, sa, akah jali, triktukà, tok masêm, tahàp. Malih sa, be toke, ngalih ring dinà, bya, ka, pinanggàng, wus ratöng, wehaknà wong agring, kon mangan.
Ta, rare sisik, sa, wwading silàguwi, akah jali, wadding pahang, akah iñja lilit, bhawàng tambus, ring cêcêk matunù, pinipis, cêk kabeh, aworin ariggàn ktan [21b] gajih, patinya tahap.
Iki prêtekàni rare sisik, wnang winangun sasuwùk, sa, pripyan têmbàgà, rinajah bebek mangùluh caccing, mwah matulis mantrà, kayeki rajahnya, nyàprih, nyàkriyuh kriyuh, mwah mantràne, ong sacacing mati, haywa kita he ri kene, apan sang bebek amangan cacing, mtu kita kabeh, mtu, 3. Malih prêtekàning sisik, yan rare agring hengêtàkna swacandràning mrannà, yan ya sisik meggà, abang rupa netranya. Yan ya sisik ambun, duddà tinghalnya. Yan ya sisik tumangsi, amuli ring rah ikà. Yan sisik lêngis [22a] hning netranya, mwang giling bulùn netrànya, mwang nangis amaling-maling, yan sisik taluh, dudda tinghàl ni rare, mwang giling-giling bulun matthanya, anangis amuli-muli, mangkanà ngaràn, sisik, patatngêranya.
Ta, kuliràn, mwang tan kwasà amangan, sa, sambung gantung, kunir warangan, dùnya gêmêt, tingkih, adas, sêmbar susunya.
Ta, rare kuliran, sa, wêding sömbung rambat, tmutis, lêngà lurungan, tahap. Malih sêmbarnya ring sikun kupingnya, ring twêd bawongne, sa, bwah pidùh, bintang brah, triktukà, sêmbàr rauhang ka gigirnya.
Ta, rare kuliran, sa, suga klê, nga, kasunà [22b] jangù, wenya cukà, katahap, mwah wdaknya, sa, carmman tingkih, don suba klêngà, carmmàn kayu adêm, wdaknà.
Ta, rare kwà, sa, umbin gadung, 3, ris, tusuk antuk taji, 3, katih, tampêlaknà laranya.
Ta, rare kwà, sa, blalang kbo, rajah kadi iki, ...., nuju bya, ka, raris gsêng, tampêlaknà laranya. Mwah maka wdaknya, sa, sasawi, ccabe kdi, triktukà, bràs bàng, wdaknà.
Ta, rare koreng, sa, carmman kayu widharà, bras padi gundil, kêñcur, 3, [23a] ris, ra, pulàsahi, pinipis, wdaknà.
Ta, koreng, sa, carmman kalampràk putih, ra, triktukà, pinipis, wdakna.
Ta, rare koreng, sa, rwaning mimbà, tmutis, lêngà tanusan, pinipis, tahap. Mwah bratanning rare koreng, aywa maweh iwak isining sgàra, mwah sùkù ro ring sukù phat.
Ta, rare koreng krek, awaknya gnit, sa, lêngis nyuh mbulùng, kàryyanin arêpin sanggah kambulàne. Mumpunin antuk sambuknya, krayanin kawùn bulunya, anggen mumpunin, ika kbaeh, mangda yà mdal lêngis, wus ratêng, [23b] sa, bwah paparon, tabyà bùn màbakar, nanghing akahnya, ring miccà, goreng sammi, wus ratêng, lisahaknà rare ikà.
Ta, rare koreng makàwàknya, sa, wwading madhuri putih, kasunà jangù, kasunà jangu goreng ring lêngà tanùsan, lisahakna.
Ta, rare koreng, sa, bwah crêmme, ra, triktukà we wrêwwak lammà, wdaknà.
Ta, rare koreng, sa, carmmàning kwañji, lublub dapdap, bawang tambus, pinipis, wùs ratöng, dadahin, kcirin lêngis tanùsàn, sampun puput, olesaknà. Wus tuh, mwah wdaknya, sa, wwadi kwañji, ra, triktukà, wdakna.
Ta, [24a] rare koreng, sa, carmmàning dwêt putih, lawos, uyah cengceng tutup, pinipis, wdaknà.
Ta, rare koreng, sa, carmmaning widawà, wot padhdi gundil, kêñcur, 3, ris, ra, pulàsari, pinipis, wdaknà.
Ta, tampak kutthaning lare, koreng, wawu denya huwas, mangdà paripùrnnà awakning rare, sa, rwaning myanà irêng, tmu irêng, kunir, pinipis, wenya lêngis tànusàn, prês saring, inum mwàng wwêdhaknyà.
Ta, rare gnit gatêl, sa, kàpkap isen, triktukà, pinipis, inùmwàng wdaknà.
Ta, rare awaknya gatêl gnit, sa, hêmpol, triktukà, we idhù bàng, wdaknà.[24b]
Ta, rare awaknyà gatêl bintul bil, sa, ronning pepe, ronning gdàng spöt, bawang ngaddas, wdaknà.
Ta, rare btêg, sa, carmmàn dàpdap, lisahin awaknya.
Ta, rare grah mbrapah awaknya, pànês, sa, rwaning pulêt-pulêt putih, sêmanggi, pinipis, pupuknà, siwwàdwarànyà.
Ta, rare pàktugtug grah, ckehan, sa, wwading kasisat putih, wwading sasawi putih, wwading ikuh lutung putih, kunir, katik cêngkeh, màswi, [25a] sindrong ngùdhda, pinipis, tahap.
Ta, wdakning rare glêm, sa, don suren, sindrong gagàmbiràn, klà sadrannà, we asabàn candànà, we wandàwà, wdaknà.
Ta, rare grah bahêng, sa, bras isen, jahe, sêmbàr awaknya, sa, rwaning blingbing wsi, rwaning pasatthan lêngis, rwaning crêmme, jit bawang, ring jalikàn, wdaknà.
Ta, rare grah klar ànginum we, sa, wwading pañcarsono, wwading urang-aring, wwading bkul, nyuh tutunu, tmutis, pinipis, tum gantung, wus ràtêng tahap.
Ta, rare grah blangsàh, awaknya uyang-ngayingan, raris tur ngliyêp, sa, liñjong [25b] canging, padàng lephas, kulit talùh syap, pinipis, wdaknà. Pamàpas, rare glêm, kilàkanti, tabya bhùn, wenya wrêk lammà, pipis, tàhapàknà.
Ta, rare màrlupà lêsu, uwon, sa, don liligundi, bras, ckuh, isin tingkih, triktukà, pinipis, wdaknà, mwang makà wdak sukunya, sa, bras barak, bwah base, maswi, kasunà jangù, wdaknà. Mwah makà sasingêlnya, sa, don bawùs, triktukà, wdàknà.
Ta, rare tan kwasà mangàn, sa, paku nasi, we iraggàn ktàn gajih, ra, bawwang tambus, pinipis, tahap. Mwah, sa, kasimbukkan, [26a] yuyu gàmpil, kuwùd sumbambuh, bras barak, bawang, haywà ngakak, sammi timbung, antuk tiying ngampel, ne ngùddà, wùs ratêng, tahap.
Ta, rare tan kwasà mangàn, sa, bras bàng inasab, bawang adas tambus, tahap.
Ta, rare àngrigis, tan kwasa mawwak, sa, talùh tambuyukàn, jruk linglang, bawang, santên kane, tasik krêsnà, tahap.
Ta, rare awaknya putih saddà dkil, bràg wtêngnya manining, sa, jruk purùt, kiniruk, dagingin tmutis, tambus, wus ratêng tahap.
Ta, rare brag, waduknya sàyan [26b] manining, mwah amangàn tan kwawà warêggà, sa, rwaning mambu, kunir wàrangan, cukà tawùn, klà ri kawali wajà, wus ratêng, tibaknà madhù, gulà manggalà, gulàsari, goreng, tahàp. Mwah sêmbarnya, sa, rwaning dausà waya, jajar tanah, tmutis, bras padi gagghà, tingkih tunù, bawang adas, sêmbar awaknya kabeh. Iti mantràne, ma, ong ong sabê hahêp, sabhayu mulih ring ngùrungàn, mùlih, 3.
Ta, rare awaknya tan waras, sa, maswi, mriccà, kinêmkêm, upin irungnyà.
Ta, rare nyêm, tan harêp àmangan, sa, wwading pahàng, wwading bkul, [27a] wwading wadani, wwadding sarikonto, bawang ptàk, pinipis, we anyar, batu itêm, rajah kadi iki, ong ang kpalwariyung ong. Nghing socca wintên anggen, ngrajah, pêndêm den ahêbang, usàpanês tibaknà ring tambà, tahàp. Mwah sasingêlnya, sa, rwaning bawus, triktuka, we cuka tawun, sasingêlnya, mwa pàpusêrnya, sa, wading karokan, hemawati, caruban, apuh bubuk, pusêrràkna, mwah mangawaknya, sa, krikan bowok, gamongan kêdis, kasunà jangù, we cukà twak tawùn, wdaknà.
Ta, rare tàn harêp àmangan, sa, wêding sambung wattang, wwading silàgwi, wading pañcarsono, wading [27b] kasimbukkàn, bawang ngadas, we wrêk, wwading gondà, wwaging kasegseggàn, rwaning ganggangàn, triktukà, pinipis, wdaknà.
Ta, rare cangkêmnyà bengor tan pasàngkàn, sa, carmman dapdap, carmman pungùt, paparyya mulungan, madhù klupà, asêm kawak, rêmêk daging, pinipis, tahàp satêngà, anggen sêmbar atngà.
Ta, rare bsêh, sàkking tan pasàngkàn, cangkêm rarene, mwah sangket, sànggonya bsêh, sa, tahin jlati ring ngàbangàne, ne tusuk dening dwin ambêngàn, raris tunu, awunya pet, aworin kàcang ijo, 3, bsik, triktuka [28a] pinipis, we idu bang, arapaknà. Yan rasà têtêl, aworin socaning bangle.
Ta, rare ngising rah, sa, rwaning waribbang, rwaning sambung bangke, sami mabjêk, tahàp.
Ta, rare ngasi rah, sa, rwaning waribang, rwaning sêmbung bangke, ra, sêpêt-sêpêt, bawang adas, pinipis, tahap. Mwah arapnya, sa, wwading bayêm rajà, bawang ngadas, arapin wangkongnya, tkànning siksikanya.
Ta, rare mokkan akbo, anguyuhhakên nanàh gtih, wtêngnya kaku, tur bêngkà, katilalwa nangkà, bawang, tasik krêsnà, pinipis, jamoknà. Mwah sêmbar waduknya, sa, jàgung, [28b] kaselà, batu nàngkà, bdêl antuk tasik, wus mabdêl wasuhàknà, sampun brasih, sêmbar wtêngnya.
Ta, rare bolnya plud, sa, wêding nyuh mulung, bawang adas, iñjin, spöt-sêpêt, pinipis, saring, jamoknà.
Ta, rare srêttha nguyùh, sa, rwanning kàtimun gàntung, uyah sàdidik, sêmbàr panguyuhanya.
Ta, katpuk tagah, sa, ulungàn bungan jêpun, sandat, krikan canàna, tmutis, bras kuning, sêmbaraknà. mwah sa, rwaning majàgawu, rwaning sandàt, sami ulungànya, ra, sarikuning, sêmbaraknà.
Ta, nyàng rare lêlêpàtùrù, [29a] ri kàlanning wêngi, sa, we bwah ngudda, kêlêmbàk kasturi, ingàsab, tutuh màtane, mwah sa, wwading gàndola putih, bawang adhas, pinipis, papilisaknà.
Ta, rare sigsiggan, sa, padàng lêphas, wwadding pàku nyarêm, tumukus, pinipis, wdaknà.
Ta, rare ckutthan, sa, bwah dalimmà ne tasak, kuskus, wus ratêng, tibannin madhù, tahap. Mwah makàsêmbarnya, sa, rwaning katepeng, adas, sêmbar unàtinya.
Ta, rare clêkutthan, sa, bwah dalimmà putih, gulà manggala madhù, wus ratêng càmpùr kàbeh, tahap. Mwah makà [29b] sêmbarnya, sa, don katepeng, isin tingkih, bawang adàs, sêmbàr ulun hatinya, muwah bawunya.
Ta, rare matanya larà, sa, kêmbang sempol, tkanning wenya, kêmbang paspasan, pinipis patinya, puhaknà ring netranya. Mwah arapnya, sa, dumlan canging, rwanya, hatin bawang, pinipis, den àlêmbat, papilisaknà netranya.
Ta rare beseh, sa, bwah kamàligi, pinipis, tampêlaknà siksikanya.
Ta, rare watùk kiningan, sa, rwaning blimbing wsi, triktukà, sêmbar dadanya, tkà ning sambà-lambànya.
Ta, rare mawatuk, sa, akah katepeng, [30a] akah tampàk liman, akah soka natar, nyuh tunu, sêmbar dadanya. mwah yan wong àtwa mawatuk, wêwêhàkna bhàngle, akah kaccang, sêmbaràknà dadanya.
Ta, rare mutah-mutah, sa, ckuh, mpuning kunir, ktumbah, adàs, pinipis, tambus, tahap.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar