Google+

Lontar Usada Kurantobolong 11a – 20b

Lontar Usada Kurantobolong 11a – 20b

Pangeger ring jro wtêng mangda glis rarene mtu, sa, spàh, lawan bulun butuh, 6, katih [11a] ma, ong sira anglaranin, sirà anamban, mtu, 3, bon lamangan, sphah ikà, mantrà haywà mambêkan.
Pangeger rare ring jro wtêng, sa, kañcingngin madok, doknà ring batuli, winadahan dadasar cmêng, malotar gumi wetthan, iti jajà, wenya tahap.
Ta, rare kabêbêng ring jro wteng, tan kwasà mtu ikang rare, sa, lêngà lurungan, olih àñjaluk pitung kori, ma, ong turu swahà, kon inginùm, lêngà ikà, sisanya apunaknà wtêngnya, phalanya mtu ikang rare, aglis.
Ta, ari-ari tan mêtu swe, sa, wwading kelor carmmanya, tkaning muñcuknya, 3, [11b] muñcuk, uyah arêng, wenya banyu tuli, inum, glis ari-arine mtu denya.
Ta, rare brag kagringan, sa, yuyu batu, ane matah, sahang, daringo, pinipis, tampêl pungsêdnya.
Ta, rare doyàn kagringan, sa, timbrah rinajah kayeki, nyiprih, nyikruh, nyi hriyuh, pinakà kalung ki rare, ca, tumpêng putih, 1, papanggang ayam putih, sahà rakà, sajêng, sampyan naggàsari, ayabin timbràh ikà, mwang ring kàmbàrane.
Ta, rare doyan kagringan, doyan anangis, sa, carmmàning kulampês, kunir, adas, bawang ptàk, uyah uku, jamboknà [12a]
Ta, rare wdi kakab-kakàb, sa, rwaning kakarà, rwaning waribang ane jnar, pinipis, tampêl pusêr ring rare, ma, ki waku lanang wadon kinasihan, yananà akirà ring anak ingsun, lanang wadon kinasihan, mwah kabudêng blang nguyang, tutuhin aku, saparàn-parànku, yan hanà memen bajang, akirà-kira halà, halà ring anakku, lanang wadon kinasihan, mwah kabudêng blang uyang, tututtin somah bane, pommà, 3.
Ta, rare kêkêb memen bajàng, sa, suruh sulasih, mwah lampuyang, kunir, rwani pepe, ma, ong kita bajàng kapas, bajang sarwwa gumatap-gumitip, wruh aku sangkan sarwwanmu, aku
[12b] pinakà gurùnmu, rêp tang ngko sidi mantrànku, suruh ika sêmbarra ring wunwunan rarene. Mwah ring ulun hàrsanya, gamongan, kunir, rwaning pepe, pinipis, usugaknà ring raganing rare ikà.
Ta, yeh susu asàt, kawruhaknà, kang anukangin wong mangkanà, manêgaking asat, katêkêp men bajàng, sa, mpu ning kunir warangàn, sêmbarràkna susunya, laju binêbêhàn pamor bubuk, tinahên den àrata. Mwah makà wdak ring tungtung, iku ccadwayà, sa, rwaning maduri putih, rwanya ne jnar, bràsa pari nitrida àdas, urapàknà.
Ta, mwah susu kêkêb memen bajàng, sa, [13a] [13b] apuh bubuk, ra, mnyan madù, wdakna susunya, purnnà denya.
Pamùrnàning rare, anangis rahinà wngi, sa, gaganging panginangàn, makà panuli, di pamor tulisannà wêlakang nging rare, iti mantrànya, sinurat, ma, ung limah-limah swahà.
Ta, rare kadadak aturu, gagacungi panginangàn, 3, lawas, ma, ong ta kita, laki-laku, sambuta kitthà, jahe nyuklà, wdaknà susuning rare.
Ta, rare wdi aturù, anangis makêsyab, tur kjut-kajut awaknya, sa, rwaning wadhuri pinge, ne jnàr, kapùr, ikà pinipis, pusêrin rarene, maring donya wdi.
Ta, rare tmanasyà nangis, [14a] sa, jasuna pinge, mamah, dokna ri abu hawon, pupukhaknà rare ikà.
Ta, rare gadgak, ngêb jêjêh tan maryyà nangis kakab-kakab, sa, bawang, maswi, lêngà tanùsan, aworràkna kabeh, mamah, pinipis, urut kàrnna ning rare, mwah tangan sukùnya tkaning wuwunanya, ma, ong dùrghgà swahà, lara mùksàh ilang, pommà, 3, waras.
Ta, rare nyettha nangis, sa, kulitting tutu bkul, urang-aring, mamah, pupuknà ring wunwunanya.
Ta, pangùrip rare ring jro wtêng, sa, wàding slàguwi, dwêggan ijo, ne wawu sumbabuh, lêngà wijen, bawàng [14b] tambus, adas, iraggan ktàn gajih, wening susu manàk jumunà, rarene durung mahuntu, bantênaknà ring trêtêpan, ma, ong sang bhuta ari-ari, sang buta rudirà, sapatà dane kakang sirà, bapàran sambutira, mangko sanghyang mrêttha ragà, asung papanganan ring pakanirà, ajà sirà mangah-mangih, ri babu nirà, gnêp sapuluh lek, sira ring jro wtêng, ya tan kasaketanirà, ajà anolih paran-paran wruhha si ring rahinà wngi, kon ibunya nginum awarêgan, urip ikang rare phalanya.
Ta, rare gwam, sa, kameri lanang, susuraknà ring lambe, mwah lidahnya. [15a]
Ta, rare jàmpi, mwang gwam, sa, damùh-damùh ring tbune, mwang pijêr matunù, aworraknà lalodoknya.
Ta, rare jampi, sa, santên kane nyuh mulùng, watù bùlitthan tinambus, wus rateng lêboknà santên ikà, aworrin pijêr matunù, lalodoknà.
Ta, rare jàmpi, sa, bhungàn dusa gde, sêbatah panêgan, bawàng tambus, pinipis, wenya santên kano, aworrin pijêr matunù, kinlà, wus ratêng, lalodoknà, mwah wangwangnya ikà.
Ta, rare jampi, sa, kayu manis cinà, hatin bawang, pinipis, wus rateng, wangwangngaknà.
Ta, [15b] rare jampi yanya masawang kuning, matpi, sa, mijêr matunu, srêbhukàknà jampinya.
Ta, rare jampi, sa, sumbanggi gunung, ring damuh-damùh, ulig wenya santên kane, arapàknà wtêngnya, mwah wangkongnya.
Ta, rare jàmpi, sa, bungan dusa wayà bhùngan pas-pasan, ra, pijêr mtunu, bawi mêtambus, we santên kane, batu itêm batunu, wus ratêng lêboknà ring tambà ikà, raris lalodokna rare ne jampi.
Ta, rare jampi ring jro wtêng, sa, wadi bhàyêm lêmah, wwadi pulêt putih, wwadi silàgwi, ring bawang tambus, pinipis, tahap.
Ta, rare sabahà, mwang jampi [16a] wtêngnya, sa, sumanggi gunùng, damùh-damùh, ra, bawang tambus, wenya santên kane, pinipis, tahap.
Ta, rare sêbahà jampi, wtêngnya mangkak, tur tan harêp mangan, sa, sumanggi gunung, sagêgêm, rwaning pepe gunting, 3, bidàng, 5, 7, pada wnàng, hatin bawang matah, yen krasa grêt ikang rare, wêwêhin pol pandàn, patinya tahàpàknà.
Ta, rare cangkêmnyà jàmpi, sa, carmmaning kêndal bàtukà, ring carmmaning nangkà, pacce, rêmök daging, pinipis, we ktan gajih, uyah arêng, prês saring, tahap. Mwah makàrapnya, sa, don kangkang pacce, arapàknà.
Ta, rare [16b] jàmpi, sa, càrmmàning kêndàl batukà, carmman tuwi putih, carmman gatep, nyuh binakar, lêngà wijen, sinanga, banyuning ggonyosog, pinipis, kabeh, ma, ong brahmà anglarani, wisnu anambàn, lara muksah ilang, waras, 3, tahap.
Ta, rare wtêngnya bêngkà, sa, kêmbangngi wariraktà, pinipis, wwenya arak prawu, aripan makà wtêngnya.
Ta, rare bêngkà, brat denya anguyuh, sa, don katimun gantung, bwang ngadas, uyah sadidik, sêmbar panguyuhànya.
Ta, rare wtêngnya bêngkà, sa, rwaning nangkà pacce, mur, rêmêk [17a] daging, pinipis, we ktan gajih, uyah arêng, prês saring, tahàp, gringnya ikà ngrudùk, ring wtêngnya, mwah makà arapnya, sa, don nàngkà pacce, babolong, kunir, sêpêt-sêpêt, pulàsahi, uyah mnyanyah, sêmbar wtêngnya. Papusêrnya, rwaning sangkàlangit, triktukà, jruk linglang, pusêraknà.
Ta, rare lara ring wtêng, sa, akah silàgwi, klabêt, dwêggàn nyuh ijo, we candanà, tahàpàknà.
Ta, spusêrnya ilêp, sa, lunak tanêk, bauwang, sammi tambus, pinipis, pùsêràknà.
Ta, rare wtêngnya bêngkà, sa, mùñcuk [17b] têki, rwaning mmàr, sêmbarakna wtêngnya.
Ta, rare wtêngnya bêngkà, angañcêng, sa, rwaning nyambu wer putih, isen, kunir warangan, ktumbah, sêmbàr wtêngnya.
Ta, rare iñja brahmà, sa, rwaning tlêng birù, miñcid dahà, pinipis, wdaknà.
Ta, rare krambit, pakaplo-plok, sa, addêng bungan jêpun, addêng bok, ring lêngà tanusàn, olessàknà.
Ta, rare krambit, sa, wong papah, we limo, aworin lêngà tanùsan, kinlà den aratêng, olesàknà.
Ta, rare mising, malolohan, knà tiwang moro, mwang mokkan, babahi [18a] angin, nga, sa, bangle, 3, ris, muñcuk undis, 3, muñcuk, amet haywàngwayangin, ra, triktukà, pinipis, arapaknà wangkongnya. Malih, sa, biluluk lupà, tulisin mantrà, ma, ong punnik, pinipis, tahapàknà.
Ta, rare caccingan, sa, muñcuk pàs-àsàn, pinipis, tahàp. Malih, sa, woh timbul, ne amun manggise agêngnya, ra, triktukà, kikih kabeh, prês saring, meh sumurùp sanghyang prêttanggàdipati, ikà mawutaknà.
Ta, rare caccing, jambe jêbug, 1, daringo, bawang putih, ma, ong cacing mati mtu mati [18b] cinucùking hati, 3, sêmbaraknà wtêngnya.
Ta, rare caccingan, sa, rwaning dapdap, nghing dapdap wong, 3, lêmbar, rajah añja pupu, daringo, bawang putih, pinipis, ma, ong cacing mtu mati, 3, tahàp. Panwêd cacing, sa, talùh bebek kêmbar, talenin lawe putih, 3, ilêh iki rajahnya ... raris tambus, ma, ong anggêsêng tandàsing cacing, anglàranin ring jro wtêng, lah ugag huntune, sun tigas, anglaranin wtêngi rare, cacing ingsun pangan, haywa ko langganà, tambanin lara rogànye syanu, den kadi sanghyang raddityà, lêjàraning ngùlun, byar, 3, waras. [19a] Malih sa, akah manas, triktukà, we wrak, tahap. Mwah sa, mriccà, 21 bsik, kapkap tmurose, 21 bhidàng, sömbar wtöng, yadin harêpà wnang.
Ta, rare cacingan, sa, pripih têmbàggà, mêrajàh bebek hàngsà, ngùluh cacing, ring mote sisik, kapkap, tmurose, 21, bhidàng, sêmbar wêtêng, yadin harêpà wnang.
Ta, rare cacingan, sa, pripih têmbàggà, mêrajah bebek hangsà, ngùluh cacing, ring mote sisik, jangu kàsunnà tunggal, tusuk bênang tridhatu, ma, ong cacing mtu hayo kita ring jro wtöng nge syanù, apan sang bebek hangsà [19b] anucuk kitthà, tan kwasà cacing molih, tkà rêp sirêp, siddi mandi mantrànku, kalungin rare ikà. Daksinnànya, 1, bras akulàk, lawe satukêl, sdah gabungan, artthà, 225, gnêp saupàkaraning dhaksinnà. Nyan pangundêr cacing, salaraning lare, lwar denya, sa, muñcuk dapdap, kasunà jangù, lêngà tanusan, pinipis, tahap ring irêping ngobag-gobàg korine, kurin mamten sakutuse, wawu sandyakalàne, ring dinà, bya, kawukking syape, konkon ngamah cacinge, ikà panudanya.
Ta, rare cacingàn, sa, rwaning waduri, pinipis, prês saring ri wunwuni rare ikà, [20a] mwah tampêlàknà wtöngnya.
Ta, rare knà sisik, sa, akah jali, akàh slàguwi, ring cêkcêk matùnu, ra, bawang mêtambus, uyah arêng, pinipis, tahap.
Ta, rare sisik, yan ya sampun mangamùr, sa, ampruning ayam wiring, tkàning hatinya, panggàng sammi ring soring taratapaning pawon, sundukin tudtudan sampat, 3, katih, amprunyà worin toyan susu, ne manak majumùnya, ma, ong sanghyang raditya ulan, lintang tranggannà, kalisiranin anak, syah syah syah, 3.
Ta, rare sisik, gtihi walês, gulà, sagarà krêsnà, ma, ong dewa masàkên, [20b] tkà pug punah, 3, ong pujut kicik, ingsun añjalùk tatambàn, wujàn, norana indut irêng, hati irêng ta ulihane, irêng, tahap.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar