Google+

Lontar Usada Pamugpug 11b – 23a

Lontar Usada Pamugpug 11b – 23a

Nihàn pamugpug sanghyang dharmmà, mantra, Om nìnì mala tan pangungku sanghyang dharmmà, sing ngadêg rubuh, siing kotal rêmpak, apan àku sanghyang dharmmà, tumurun àku sang mpu pradah, saking swarggan, mayoghà aku ring akasà, arupà aku bhatarà siwà, maglang maslimpêt asawilomàn, mahanting-anting matrinàyanà, macatùr bhùjà, angagêm hulun sañjataning prêwatêk dewata kabeh, bhajrà, duppà, dandà, moksalà, pasà, angkus, cakrà, trisùlà, padmà, dêdêh ikang pritiwi [11b], bubar ikang akasà, ocak ikang sagarà, rubuh ikang gunung, rêm-rêm sanghyang rêdityà, ulan lintang trangganà, geger prêwatêk dewata kabeh, catùr lokàpalà, iswarà, nahisorà, brahmà, ludrà, mahàdewà, sangkarà, wisnu, sambu, siwà, korsikà, garggà, maitri, kurusyà, prathañjlà, indrà, bharunà, kowerà, yammà, bhewarnnà, makàngùni widyadharà widyàdhari, bhaghawan wraspatiràja, sami tumon ring kasaktyan ingulun, hulun agêmpung amugpug amunah, sagunnà pangaruhe nì calonàrang, ya tà nì calonàrang, dùk sirà mayoghà ring setra ghandàmàyu, anggêsêng kang janmà manusà kabeh, asañjata sirà bhùta-bhùti, yaksà-yaksi, pisacà pisaci, desti tuju tluh trañjanà, dete-daityà, dànawwa, gsêng kang [12a] janmà manusà kabeh, mayoghà tang hulun manih, ingùrip kang wong kabeh, mayoghà tang hulun arùpà bhatarà guru, mapunyà tang hulun madanà nortti, mawewehan maslokà, masrutthi majapà mantra tang hulun, waluyà urip kang janmà manusà, gêmpêng-gêmpung dete-daityà, danawwà, bhùta bhùtì, yaksà yaksi, pisacà pisaci, desti tuju tluh trañjanà, maring larà roghà ning janmà kabeh, Om ganggà ya nama swahà, mìdêr tang hulun anunggang lêmbu putih, akalihan lan sri mahàdewì, pinayungàn dening garuddhà, ingiring hulun dening dewata nawasanghà, tkaning sad kahyangan, ring arêpku bhuta saha sañjatà, mayoghà tang hulun, anglu tà malà pathakaning janmà manusà kabeh, atapakan bhùta sakoti-koti, amatenning [12b] nì calonarang, pjah nì calonarang matmahan awu, amyoghà tang hulun malih, angùrip nì calonarang, arùpha hulun sanghyang tunggal, hanà ta wisesà, waluyà urip nì calonarang, mapuspà mandilah, ring pinakeng hulun, ayoghà hulun malih, ONG MANG ONG MRENG, ih ya tà nì calonarang, pamulih kità maring pùrwwà desà, anêmbah kità ring bhatarà iswarà, haywà tan pangastyà ring katutùranirà sanghyang dharmmà, tutùr-tutùr haywà lali, mengêt-mengêt haywà lupà, lukat-lukat malà pathakaning janmà manusà kabeh, suruddhàkna salwiraning gunnà pangaruhmu, kryà upayà desti tuju tluh trañjanà, dete-daityà danawwà, nebo ring kita, wastu tà ngko tan tumamah sagunnà pangaruhmu ring sariran ni ngulun, yan ko sumurup soring sagarà, wastu tà ngko mtu wetan, pugpug wetan [13a] mtu kita kidul, pugpug kità kidul, mtu kita kulon, pugpug kità kulon, mtu kità lor, pugpug kità lor, mtu kità ring têngah, apan àku bhatarà guru, tan kênà ring samudrà, kumlêm aku tan àlês, awali yà tang hulun mannih, andadyà ràja yoghyà, sungaknà ring kami, apan hulun amugpug gunnà pangaruhmu, yan tkà ring dalêm kapatyastà, andadyà kità wakul, lampus sakà gunnà karyyantà, atùraknà ring kami, apan hulun anglukatà, samalaning wong kabeh, amugpug sagunnà pangwruhmu, jêg aku sakti, hyang tan padewata, hyang tan pakahyangan, aku sakti sukà salamà hning, ja. sarana, yeh anyar, mawadah jun pere, samsam dapdap, tibah, tmên, pucuk, sagi-sagi gnêp, jinah, 170, canang mrakà wohwohan [13b], jinah, 66. Nihan pamugpug, sarana, banyu tridatu, samsam kamurugan, kayu tulak, kayu tawà, gdang sabhà, banyu tuli awor kabeh, pinutêr midêr kiwà, sasantun gênêp, bras 6 kulak, ktan iñjin 5 kulak, jinah gung ngartthà 250, bnang satukêl, mantra, Om tuju tluh tkà sakà wetan, pamulih kità mangetan, putih rupantà, tuju tluh tkà sakà kidul, pamulih kità mangidul, abhang rupantà, tuju tluh kità sakà kulon, pamulih kità mangulon, kuning rupantà, tuju tluh kità sakà lor, pamulih kità manglor, irêng rupantà, tuju tluh mtu kità ring têngah, amañca warnna rupantà, pamulih kità maring sabrang mlayu, ring cêmpa kêling jamùrdhipà, tuju ning hyang tuju ning hyang tuju ning manusà, tuju ning pama[14a]li, pamulih tà maring bapà babuntà, tuju ning kumangkang kumingking, tuju ning kumalap kumilip, satus akutus, syah syah, 3, apan àku anaking bhatarà guru mahàsakti, amugpug tuju tluh trañjanà, pugpug puna, 3, sirêp, 3, Om sa ba ta a i na ma si wa yà. Nihan pangulah tuju, mantra, Om tuju tluh trañjanà, saking pùrwwà, pugpug mulih mangetan, tuju tluh trañjanà, saking kidul, pugpug mulih maring daksinnà, tuju tluh saking pascimà, pupug mulih mangulon, tuju tluh saking utarà, pupug mulih manglor, tuju tluh saking madyà, pugpug mulih maring têngah awàn, têngah danu, têngah sagarà, têngah watês, têngah setrà, yen anà tuju tluh saking ranìnì raksasà raksasi, yen anà tuju saking sabràng, anyabràng sakà lwir [14b] ning sabràng, pugpug mulih maring sabràng, anyabràng kabeh, apan àku anak bhatarà guru tunggàl, aku guru putra, putra ning hyang kabeh, Om sa ba ta a i na ma si wa yà. Nihan pamugpug tuju, sarana, jruk linglang, mantra, Om sarwwà dùk tananà akasà lawan pratiwi, dùk tananà rêdityà ulan lintang trangganà, sapàtà haranà samanà, bàyu sabdà idêp, hanà samanà, dùk tananà jagat bhùwanà, samàngundurakên bhùta dngên, desti tuju tluh trañjanà, sakwehing ilà-ilà, ring awak sariranku, tkà pugpug punah, muksah ilang larà kabeh, siddhi mandi mantranku. Pamugpug tuju, sarana, bangle, lawos, triktukà, kuning, suruh tmu rose, apuh bubuk, carmman bohok, carmman pangi, carman bhillà [15a], jruk linglang, pinipis den alêmbat, wenyà cukà tawun, wdaknà, mantra, Om manirà mangundurakên tuju tluh, tuju moro, tuju papasangan, tuju rarajahan, tuju pandestyan, tuju hlih di lampah bilang buku, tuju di pagulingan, sakwehing tuju, apan aku gurunmu, apan aku bisà amugpug, sakwehing tuju, pugpug punah êngko, dadi êngko tahi, katibà êngko kakawah, kaidêp siddhi mandi mantranku.

Nihan pamugpug tuju, sarana, we anyar mawadah payuk kêdas, samsam bijà kuning, skar warnnà, 7, sasantun gênêp, jinah, 1700, mantra, UNG ANG MANG, sanghyang puh siwàmrêtthi, mangadêg hanà ring têngah, wruh kamulaning bhùmi, dùk bhùmine sumdàng, tananà bhùmi lawan langit, karekà bhùmi jawà, mkah, madhùrà, sambawà, [15b] seran, sasak, bàli, wruh sanghyang puh siwàmrêtthi, mamañcut desti tuju tluh trañjanà, papasangan, papêndêman, rarajahan, kabañcut tuju bruwàng, tuju bêngàng, kabañcuting gunnà pandestine, kabañcut tuju smut, tuju gatêl, kabañcut bàn sanghyang puh siwàmrêtthi, gunnà pamanês barane kabañcut, tuju mañca warnnà, kabañcut saking mbàng, mulih kità kaêmbang, mtu kità saking mlayu, mulih ka mlayu, mtu sirà saking jawà, mulih sirà ka jawà, mtu sirà saking mandurà, mulih sirà ka madurà, mulih pandestyane syanu, mtu sirà saking sasak sambhawà, mulih sirà ka sasak sambhawà, mtu sirà saking jro prawu, mulih sirà kka jro prawu, mtu pandestyane saking dùrggà, mulih kità ka dùrggà, mtu kità saking bhùta kàla dngên, mulih kità ka bhùta [16a] kàla dngên, mtu kità saking pamali, mulih kità ka pamali, mtu kità pandestine sakà wetan, mulih kità ka wetan, mtu pandestine sakà kidul, mulih kità ka kidul, mtu pandestine sakà kulon, mulih kità ka kulon, mtu pandestine sakà lor, mulih kità ka hlor, mtu pandestine saking têngah, mulih kità ka têngah, mtu kità ring raghà sarirà, mulih ring raghà sariràne syanu, wruh puh siwàmrêtthi, amañcut tuju bruwàng, tuju rumpuh, tuju bêngong, tuju bêngang, tuju moro, tuju gatêl, tuju banyu, tuju smut, tuju blatuk, tuju bantà, tuju upas, kabañcut bàn sanghyang puh siwàmrêtthi, mtu amañca warnnà, pugpug pandestine punah, [16b] aduh wruh sanghyang puh siwàmrêtthi, amañcut larà roghà ring sariran syanu, wnang kabañcut kapugpug pandestine, janmà manusàne, ONG ANG MANG, wnang sirà sanghyang siwàgêndu, siwàmrêtthi, mamañcut tuju ring raghà, sanghyang prannà raghà, mamañcut tuju ring rambut, mulih ka rambutte syanu, tuju ring karnnà, mulih ring karnnane syanu, tuju ringhal, mulih ring tinghale syanu, tuju ring irung, mulih ring irung nge syanu, tuju maring cangkêm, mulih ring cangkême syanu, tuju mtu ring inêban, mulih ring inêbane syanu, tuju mtu ring hati, mulih ring hatine syanu, tuju mtu ring pupusuh, mulih ring pupusuhe syanu, tuju mtu ring ungsilan, mulih ring ungsilane syanu, tuju mtu ring ampru, mulih ring amprune syanu, tuju mtu ring walung, mulih ring walunge syanu, tuju mtu ring sumsum, mulih ring sumsume syanu, tuju mtu, wnang kabañcut bàn sanghyang [17a] siwàgêndu puh siwàmrêtthi, amañcut malà tuju mañca warnnà, tuju mtu ring pulo mañjêti, mulih ka pulo mañjêti ne syanu, pugpug punah pandestine syanu, tuju mtu ring tundun, mulih ka tundune syanu, tuju mtu ring basang wayah basang ngùddhà, mulih ka basang wayah basang ngùddhà ne syanu, tuju mtu ring limpà, mulih ring limpane syanu, tuju mtu ring daging, mulih ka daginge syanu, tuju mtu ring balung, mulih ka balunge syanu, tuju mtu ring bwa-bwahan, mulih ring bwa-bwahane syanu, pugpug punah, tuju ring cucupu manik, mulih ka cucupu manike syanu, tuju mtu ring tangan suku, mulih ka tangan sukune syanu, kabañcut bàn sanghyang siwàmrêtthi, pugpug gunnà tujune punah, mulih saking tananà, kabañcut kalêbùr punah, tuju mañca warnnà, pugpug punah, 3, ONG ANG MANG, singgah pamali, singgah dngên, si matyà [17b] singgah, malà tuju singgah, roghà kalêbùr malà, phatakà, udug, buyan, sangar, edan,, kalêbùr bàn sanghyang siwàmrêtthi, siwàgêndu, amùjà malà tuju rumpuh, amugpug amunah yà nàma swahà, ONG ANG MANG, siddhi rastu yà nàma swahà.

Nihan pamatuh agùng, sanghyang jagàtnathà, sarana, wnang, mantra, idêp àku sanghyang girinàtha, wùmah aku ring swarggàn, tumurun àku ring madyapadhà, angadêg aku ring akasà, marùpà aku sanghyang dùrgghà, matêngêran aku sanghyang sapuhjagàt, kawisesà dùrgghà kabeh, sapàtandingha ring aku, sakwehing bhùta desti, tuju tluh trañjanà, padhà ngêbhakti yà tken aku, leyak putih anêmbah ring aku, leyak bhàng anêmbah ring aku, leyak kuning anêmbah ring aku, leyak irêng anêmbah ring aku, leyak amañca warnnà nêmbah [18a] ring aku, leyak katon anêmbah ring aku, bhrare bhùta dngên, padhànêmbah ring aku, sakwehing satru musuh padhàngêbhakti yà ring aku, sakwehing krodhà asih tken aku, apan àku marùpà bhatarà girinàtha, lwih aku sakti, ring larà wisyà, alah dening aku, apan àku sanghyang sapuh jagàt, anapuh sakukwehing gunnà satru mawisesà, anapuh anàk krodhà padhà mawisesà, sakwehing sañjatà amati-amti, padhà punah-punah, 3, tkà tan pati aku luput, sakwehing kryà upayàdi, satru musuh kabeh, apan àku sanghyang wisesà, tan kataman satrunku kabeh, ANG, UNG, MANG, 3, jumnêng sanghyang rathih, jumnêng bhatarà dewà, jumnêng bhatarà brahmà, jumnêng bhatarà wisnu, jumnêng bhatarà guru ring tngah, jumnêng sanghyang ekà, sanghyang tuduh, tkà patuh, 3, ANG UNG AH, 3, ONG, sanàhahn [18b], isrìyàwe nàmu nàma siwa yà. Nihàn pamatuh agùng, sarana, tahin bsi, pêndêm den marêpat, ring paduning wumah, we kewasà ring sibuh cmêng, skarurà, ktisang kabeh, ktisang ring karang, mantra, Om nìnì bhatarì dùrggà, ingsun añjaluk pahingkup agùng, pamatuh huluning lêbah galintung, paguyanganing warak, jujut ingsun atakon, sapà arane nìnì bhatarì dùrgghà, kaki bhatarà guru, bhùta irêng aranyà, bhùta kuning, bhùta abàng, bhùta amañca warnnà, padhà mulih ring putihing hati ring pupusuh, ring hati putih, ring ungsilan putih, ring ampru putih, tkà ingkup, 3, bhùta hlaring kalasà silih asih, ring pasuddhen, galangan pangawak kàla gajah mìnnà, lomba-lombà, prêsyu nugà duyung, bhùta lêbah sireng sêndi, bhùta ngalap sireng waton, [19a] bhùta ngloh sireng likah, bhùta jangjang sireng galar, bhùta ngêbah sireng sasakà, bhùta ngarêp ring adêgan, bhùta ngundah sireng tilam, bhùta ngêt sireng cacanden, bhùta nguki sireng tutub, tkà patuh ingkup, 3, bhùta anggàpti, bhùta mrajàpati, bhùta banaspati, bhùta banaspatiràja, bhùta tayab, bhùta janggitan, bhùta wadokàla, bhùta ning kalikà, bhùtaning kaliku, bhùta pela-pelu, bhùta pamala-pamali, bhùta haru-hara, bhùta lindu, bhùta kamutug, bhùta suku tunggal, bhùta añja-añja, bhùtta raregek, bhùta mdhi-mdhi, bhùta tangan-tangan, bhùta waringin sungsang, haywà sirà amrêbheddhà,

iki sangupatintà, DWONGH, bhatarà guru jwang gumine dini, patuhang swarggà sùr-alayane, tkà patuh ingkup, 3, Om prêsaddhà swahà, Om rêsi kundali [19b] mitrê pùjà mayà dewà, Om mrêtthà siwà anggrapah sùryyà candrà lintang trangganà, karapuh de nirà watêk dewata kabeh, sanghyang tunggal manggrapuh mandadi mrêtthà yogyàng, ji, padhà mulih ring arddhàcandrà. ANG MANG UNG, 3, jöng.

Nihan pamatuh agùng, sarana, yeh anyar, mawadah sibuh cmêng, maktis bahan porosan, sasantunya gnêp, jinah, 1700, canang mrakà, jinah, 25, mantra, Om dewà sakti, tumurun maring tngahing gumi, masàmbaddhà tkening pamali, tkà patuh slat sagarà, patuh slat bukit, slat danu, ditu di slat gumi, makà kubonan manginum, dewà padhà dewà, padhà patuh ingkup, 3, bhatarà padhà bhatarà, padhà patuh ingkup, 3, pitra padhà pitrà, padhà patuh ingkup, 3, sàmpulung padhà sàmpulung, padhà patuh ingkup, 3, dngên padhà dngên [20a], padhà patuh ingkup, 3, desti padhà desti, padhà patuh ingkup, 3, papasangan padhà papasangan, padhà patuh ingkup, 3, sakeng sasawangan, umik-umikan, sami padhà patuh ingkup, 3, pakêdek pakênyung panyulingah, macandà manyamà tken àku patuh ingkup, 3, sajà ngko baribin, ring sanak rabhintà, aku manyamà, saling raksà saling êngêhang, saling jagà kita tken àku kabeh, piwkas siddà bhatarà guru, ih pomà saling raksà, nyamane tken àku kabeh, patuh ingkup, manyamà tken àku, êdà êngsap bapàne tunggal, memene tunggal, awak manyamà, ari-arine sakuronan tuwune, patuh igkup, 3, macandà malali barêng rahinà wngi, yà tunggal bàyu sabdà idêp, sapangan inume tkà patuh [20b] ingkup, 3, rumawak tunggal tken àku, ajà lali ingêt êdà nêmbah tken bhataraning bhùmi, ne nyen mandadi bhùta matunggu gumi, ne katut dadi pamali matunggu gumi, piwkas bhatarà guru, awak manyamà, êdà maibukan dini barêng di janmà padhà, ingêtang piwkas bapane bhatarà guru, tkà patuh tkà ingkup, dewà patuh, bhatarà patuh, pitra patuh, patunggal ajà mangapit manyuduk, patuh ingkup, 3, apan magumi tunggal, sapangan inume tunggal, magumi patuh ditu barêng i meme, wkas bhatarà guru, di tngah kangin kawuhe, di tngah kajà klode, tkà patuh ingkup, 3, nyamànkune paling wayah, dadi pamali patuh, ampulung patuh, kumatap-kumitip patuh, sing mahulu masocà makarnnà, mairung macangkêm, matangan masuku, mapungsêd, sing sabagà mapurus, [21a] sing masabdà mabàyu masbakan, yà padhà patuh ingkup, 3, Om siddhi pamatuh hirà bhatarà guru sakti, tkà patuh ingkup, 3.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar