Google+

Lontar Usada Pamugpug 1b – 11a

Lontar Usada Pamugpug 1b – 11a

[1b] Om awighnàmàstu.
Iki pamungkah bhatarà guru, sarana, toya anyar ring jun pere, samsam rwaning kmoning, sasantun gênêp, jinah, 1700, mantra,

iki pamungkah bhatarà guru saking swarggan, pinaraga aku sang êmpu praddhah, ingiring aku dening cambrà brag, sakti wisesà, cambrà bàng layahnya rengreng, iniring dening sonà satus wulu, blàng huyang mùsêr gantung, mapuyàng-puyangàn, ring hangkon-hangkon, uniweh blàng kuning wlêngkêr, sukunya huyang-ùyangàn, ki tampak mêlês arane, ngùniweh ki ptakà saptà arane, layah mubêbêd, yan tukàr pañcasonà sakti ikà iniring dening babêklan, pañcasonà padhà sapulung, pañca ambêk lin tigàng likùr, kari ajêng si pañcasonà sakti, akên amburu bhùtà, amburu dngên, amburu wong andesti, anluh anrañjanà, amburu wong amasang [2a] papêndêman papendeman, acêp-àcêpan, umik-umikan, sasawangan, angadakakên panês bharà, rarajahan, yà ngko padhà binuru, dening sonà satus wulu, manglup àlêsu tan pagalih, tan kwasà tumindakà, dungkul sukunmu, kukul tanganmu, bgà cangkêmmu, bongol karnnanmu, bhùta matanmu, bsêh atinmu, sawdhàng kitanmu, bingung kàrêpmu, siddhà punah papaksanmu, waya kità blas, kita tan pàksà, i leyak katon dene padha-padha nmu janmà, tan kwasà kità masiluman, wus wayà nama swaha, Om sarining pùjà ya namah, amatenin desti tluh trañjanà, amatenin palwasan hili-hili, Om ganggà saraswati ya namah, Om saddhàsiwà ya namah, tutùr jati ya namah, sawànekang namah, buru bhùta putih, kàla kali, yaksà yaksi, pamalà pamali, sàmpulung [2b] daràh, si kundalà si kundali, mwah sakwehing dngên prêkasà kabeh, padhà ingiring dening sonà satus wulu, bêngbêng bala nirà, i rangdeng jirah, nì calonarang, nì calon kuning, nì balung kuning, i macan anggreng, nì lêndha nì lêndì, nì misàwdhanà, ki balung kurung, nì bùta crêmi, nì bhùta angadhang-addhang ring dalan agung, padhà ngêb tan kwasà tumindakan sukune, tangane tan kwasà lumimbeyan, soccane tan kwasà tuminghal, karnnane tan kwasà ngrêngà, irunge tan kwasà angungas, cangkême tan kwasà angùcap, tan pakarikà mayàwakta, lêsu lipyà lumah atinmu tan pangên-angênà, uwug layahmu, bhaddhisu tuli, kàdhi tunggak padhàmu, Om sijabhahi, tan kwasà kità maranin, apan ko anùr desti, awakmu dewek, anluh awakmu dewek, anrañjanà awakmu [3a] dewek, Om seselo wangke, tiwang bangke apteng idêp, tiwang jangat tan mandi yà, tiwang sgarà tan mandi yà, tiwang kbo tan mandi yà, tiwang jaran tan mandi yà, tiwang kdêt tan mandi yà, tiwang pamali tan mandi yà, tiwang bgà tan mandi yà, i bhùta saliwah tan mandi yà, i bhùta latêk tan mandi yà, sapàkayà magawe tiwang, danawà tan mandi yà, aku jati bhatarà guru, anglanglang ring madyapaddhà, aku amugpug amunah, si tàmisayà, sing anglaranin janmà manusà, pugpug punah tà ngko denku, SANG BANG TANG ANG ING NANG MANG SING WANG YANG, WANG YANG ANG ONG MANG UNG, AH AH, KDREYAH, UNG UNG MANG BANG SANG, ênwrog-ênwrog sakti wisesà, saking dùrggàmayà, sing kajoti makà samà sakti, sanghyang prêkasà, sabalà sariyut, mwah sakwehing brêghalà kabeh, sasiddha karyyane, sirà sang calonàrang [3b], sakwehing desti kabeh, ajà sirà wani siddhi gawe, mwah tluh trañjanà, apan àku kamulanirà bhatarì dùrggà, tan wani tà ngko sakwehing desti tluh trañjanà, apan àku sanghyang mahàsakti, dùrggàmayà, apan àku amugpug amunah, sakwehing sakti aeng, mwah sakwehing sañjata nirà nì calonarang, apan àku wnang, sababêkêlan i rangdeng jirah, nì calonarang, nì balung kurung, nì balung kuning, sang macan anggreng, sang bhùjanggà windu, sanghyang candu sakti, angapi-apih, sang ratu rantêk, sang kalikà abhàng, haywà tà kita moruk siddhà gawe, ajà ta kità ulik silih gawe, apan àku amrêthanà sirà, sirà maratuning desti, tluh trañjanà kabeh, kità winaton denku, yen kità anamà desti, anluh anrañjanà, [4a] tan tumamah papaksantà, ring awak sariranmu, tkà rêp sirêp kità, tkà tulak-tulak sakwehing desti, tluh trañjanà, pangêmban-pangêmban sang bhùta banaspatiràja, sanghyang ngalàwati, sang kumbàwati, apan àku angrapuh kità kabeh, sirà pinaka ratuning desti tluh trañjanà, yen ana wong andesti, anluh anrañjanà, wastu tà ngko tan têkà maring awak sariranmu, wastu tà ngko den kadhi aku dening watu, wastu den kadhi akmuh dening malelà, sinusunira ring awakmu dewek, Om tulak tanggul, tà ngko kàla kabeh, jati ring awakmu dewek, ANG, 3, OM, 3, MANG, 3, BANG, 3, MANG.

Nihan sanghyang ghnicandrà, mantra, Om sang kàlacandràghni, candra bherawà, Om cakràghni srasah, MANG, ghni jayeng ràt, ANG,
[4b] ghni mukà, ih, ghni mukà mùrtti jati, Om ghni rêsyà mukà, Om ghni sewakà, Om ghni bhàjra, Om ghni anglayang, Om ghni mkah, Om ghni mirah, Om ghni pusphà jati, ANG ONG MANG, Om mùrub ring sariraning lidah, ANG, mùrub ikang ghni bhajrà ring tinghal, mùrub ikang ghni mukà ring cangkêm, mùrub ikang ghni mrêtthà ring tungtung nging lidah, mùrub ikang ghni sewakà ring irung, mùrub ikang ghni rêsya mukà ring pupusuh, mùrub ikang ghni anglayang ring tlênging tinghal, mùrub ikang ghni srasah ring gtih, mùrub ikang ghni mirah ring hati, mùrub ikang ghni manilà ring inan limà, mùrub ikang ghni jayeng ràt ring dasaring pritiwi, mùrub ikang ghni satingkêbing ràt ring pañcêring pritiwi jati, mùrub ikang ghni lodra srasah ring dasaring sagarà, mùrub ikang ghni wisesà ring dasaring danu, ih, 3, gsêng ikang lara roghà wighnà ring pusêr tasiking sari[5a]rà, gsêng salwiring papà ndrakanirà ring kasaktening sarirà, gsêng salwiring gring agung ring sandining sarirà, gsêng salwiring papàning apapà, papàning angùcap ring gumining sarirà, Om gsêng ikang gring ring sariraning kulit, MANG, gsêng raraning ararà ring kawawaning gtih, Ih, gsêng narakanirà ring sùksmaning daging, Wong, gsêng salwiring gring ngùrà ring sùksmaning gajih carmmà, ONG, gsêng salwiring gring ngagùng ring kawtuwaning hwat, ONG MANGKARÀ wastu, aku aku anglêkas watêking ghni wisesà, mangùrip kulit daging gtih, hwat gajih carmmà, sarirà bhatarà bhayu, miwah bhatarà yamà, ONG MANG GANG SANG MANG gsêng, mangùrip manusà, papaning apapà, manusà gring hnyag patladtad, kustà êmpas, kustà pnyu, kustà banyêh, kustà gtih, kustà babi, kustà pahi, sakwehing kustà bsêh, [5b] kustà gringsing, kustà bhintang, kustà têmbagà, kustà papasangan, kustà alu, kustà jangat, salwiring kustà lumbang, tan tumamahing manusà, padarwwaning dewà, waras salwiring manusà, urip salwiring gùmi sarirà, janmà manusà, matamba gring kagsêng, gring katundhung, gring kasêngkêr, aku mangalahang gring agung, salwiring sopàmastuning cor, tmah bhùjanggà lêwih, tmah brahmanà, kañca desà sakaton, sakatoning larà roghà wighnà, alah punah jangkah rêbah, gsêng anyud kumaritis dadi wringêt, apan dewaning ghni angalahang, gring agùng, anggêsêng gring salwiring larà, salwiring papaning apapà, sàndhrakaning wong manusà, tkà gsêng anyud, luhùr ring ulu puhun, tkà alah, tkà bungkah, tkà kdas, ikang gring, waluya jati ikang sarirà, sùksmànira ring sabdhà bayu idêp, mulih sa[6a]riranirà ring sùksmà, mulih maring sabdhà, mulih maring bayu, mulih maring idêp, ANG ANG ANG UNG MANG ONG, mulih maring sùksmaning sanghyang ghni pusphà jati, ring mùrttining idêp, mulih maring swargganing sùràphati, ikà sùksmaning idêp, ikà putusing ghni, putusing larà, putusing tambà, ikà swargganing i bapà, nì meme, ikà pagnahan i kaki, nì dadong, ikà makà swargganing sabdhà, swargganing bhayu, swargganing idêp, swargganing ajñanà, mulih tunggal dadi sawiji, ikà ingaranan sùrà wadhù, ikà màwak pritiwi, rumàwak akasà, slaning ikà maniking na hulu dadi sùryyà, bungkahaning ikà manikaning larà, dadi hyang rathih, titising ikà ndadi bintang damuh, kawruhaknà ring raghantà, pomà, sarana, yeh anyar mwadah jun pere, samsam pucuk lambà, tmên, endong bàng, bras bàng, sasantun gênêp, tkaning sagi-sagi[6b]nyà, jinah, 2700, bantênyà tumpêng bàng, 2, mamuñcuk iñjin, sampyan endong bàng, syap biying mabukakak, isin jronyà mapanggang, mwadah klakat suddhamalà, iki mantranya, mantra, Ih sang kàla ghni lodrà, iki tadah cacarontà, gsêng ikang gring, pomà, 3, wusàmastu, kutang ka pêmpatane, banyu ikà dusàkna wong agring, kàdhi kramaning atoyà. Iki pañca ghni, sarana, wnang, mantra, ANG UNG MANG, ANG, uriping brahmà, UNG, uriping wìsnu, MANG, uriping iswarà, idêp aku angrehang sanghyang sùksmà, ngawijilakên ghni pañca, SANG BANG TANG ANG ING, Om ghni putih mtu ring pupusuh, anggêsêng sahananing dùrggà tkà sakà wetthan, mtu gsêng, 3. Om ghni abhàng mtu ring hati, anggêsêng sahananing dùrggà tkà sakà kidul, mtu gsêng, 3. Om ghni [7a] kuning mtu saking ungsilan, anggêsêng sahananing dùrggà tkà sakà kulon, mtu gsêng, 3. Om ghni irêng mtu saking ampru, anggêsêng sahananing dùrggà tkà sakà lor, mtu gsêng, 3. Om ghni mañca warnna ring tumpuking hati, anggêsêng sahananing dùrggà tkà sakà ring têngah, mtu gsêng, 3. Om ghni pangrêngà mtu ring karnnà, ghni tinghal mtu ring soccà, ghni Ongkara mtu ring irung, ghni mayà mtu ring tungtung nging lidah, anggêsêng sahananing tuju tluh trañjanà, desti moro tiwang sàmpulung, babahi, sahananing larà roghà, ring kulit ring daging, ring otot ring balung, ring sumsum, kalêbùr kagsêng denirà sanghyang aghni sabwanà, mtu gsêng, 3, Om ghni sabwanà murub makabar-kabaran, mùrub sirà ngêbêkin pakaranganku ne, yen anà wong alà paksane, alà kira-kirane, wastu kità gsêng manadi [7b] awu, sing angungkulin sing anulubin, waluyà gsêng mandadi awu, mtu gsêng, 3, apan ghni mùrub ring harêpku, ring kiwà ring tngênku, ANG AH, 3, aku pangalah sakti.

Iti wastu pungkuh, panulak sarwwà roghà mwang malà, sarana, toyà ring sangku, samsam kayu sakti, bhijà ptak, mantra, Om wastu pungkuh dangàscaryyà, yà siwah, astu bhatarà siwà, angluwarakên sakwehing lare mtu uku walà waddhi, kasungsang carik, katadah kàla, katiti bhayà, karakà bhayà, kabandà bandanà, katadah kàla, kalwaranà dening bhatarà siwà, makàngùni mtu kadanà kadini, pamtuning jong ngunting-ngunting, sara padhà tunggaking wareng, prawu saràt panyà, buñcing kêmbar, kang trisùlà, krêsna bala dewà, sanak pandawà uruju, tulaking kdhukan, kama jayà kamà ratih, kalwaranà [8a] dening bhatarà siwà, yan ka toyà ka ganggà dewi, ka pangawan, ka sambêt ring glap, ka pritiwi ka catur lokà, ka guru paduka, ka clapati, ka upayàpati, ka ayap kalà, katadah kalà, kalwaranà dening bhatarà siwà, makàngùni wtu uku walà waddhi, sintà, landêp, ukir, kurantil, tolu, gumbrêg, warighà, warighadyan, julungwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, mdangsyà, pujut, pahàng, krulut, mrakih, tambir, mdangkungan, matal, uye, mnahil, prangbakat, balà, ugu, wayang, klawu, dukut, watugunung, kalwaranà dening bhatara siwà, yan katibanan saraswati, katibanan dangdang, kahutahanà dangdang, sathàsah saking guwungan, salakunang, yan karubuhan padhà ring nganà lumbung, karubuhan sanggar, [8b] kagunturaning hod, karubuhan kayu agung, kapañcingan buron, kapañcingan kakuwung, kapañcingan caraking tahun, kapañcingan linus, kaghne kalêbon àmùk, kalwaranà dening bhatarà siwà, ngùni ikà lêmah sanggar lêmah mbàng, lêmah mdêk, balembong caraking tawun, setrà watês pabajangan, pakàtkan pamênggahan agung, pahumbukanà bhùtà, samùr pangkung jurang rejeng atukad bangkà batu lumbàng palungguhaning bhùta, pisacà pisaci, dngên sampulung, pamalà pamali, ngdho kpuh karameyan, alas agung padhà dawà, pàwubaning bhùtakalà dngên, undung-undung silunglung watu tinumpuk, parang rejeng, lêmah gigiring sampi, amundhuking lêbuh, lêmah mêndêk, ucùr-ucùr balembong caraking tawun, paguyanganing warak, pasrukaning landak, lêmah anggawe [9a] ning kapitan, kelà kapitan, yan yan utu-utà agung kabuyutthan, tanananing saupatakaning uphata, upadarwwaning cor, gagoddhan bañcanà, apenalà ujar alà, muksah hilang dening kidul, kaki sarayu, kalwaranà dening bhatarà siwà, makàngùni sakryaning upayà dùrjjanà dustà, ctik racun, upas buntêk, basang-basang, upas wàt warangan, desti tiwang moro tluh trañjanà, kalwaranà dening bhatarà siwà, uniwehaning atmà candalà papà, mijil saking samayaning lokà, cabol, mbor, bhùta, plud, kicêr, borang, sudat, dilêng, bà, bisuk, sombeng, bengor, prut, bongol, pañcêk, curêk, gondhong, pelà, sunggaran, lawêdig, brêkut, borok, kipak, kiting, kutung, tunà, jugêd, [9b] udug, edan, busung, kahangan, ayan, ckehan, mañjukuming, banang, bluh, beseh, ungkuk, darih, tapas, bulenan, dyag, tubug, tuñjuk, btêg, buyan sangar, rumpuh, cabol, dêngkêk, blàng, parang, koreng, kalêbùrà kalukatà denirà sanghyang wastu pungkuh, dangàscaryyà, kalwaranà dening bhatarà siwà, kasaksenan denirà sanghyang triyoddhasakti, bro bhùmi rapuh, candrà raktà agni yasà manili, ratri wisandyen aniñcah, kajnênganà dening saptà rêsi, pañca rêsi, karawêtanà dening sanghyang mandi raksà, sanghyang tayà, sanghyang candu sakti, kawastu wananà dening sanghyang saràswati, kalukat kalwaranà kang àrupà jati, tananà mandi-mandi, tananà tulah-tulah, sapà-sapà, swati dirggàyusà [10a] pùrnnà jati, dening sanghyang wisnu mùrtti jati, swasti swahà.

Iti pùjan sanghyang wastu pungkuh. Iti danùr weddhà, panulak sarwwà gring, sarana, toyà mawadah sibuh, maswi wnang, mantra, Om pritiwi pinakà pangadêgan ingulun, akasà pinakà pañjênêngan ingulun, kadhi amanah angagêm sañjataning dewatà kabeh, duppà, danda, trisùlà, moksalà, kontà, gaddhà, bayubhajrà, gunung, sing kalà dangàstra, skarurà kêñjoti, sun panahakên ring pritiwi, bubùr ikang pritiwi, sun panahakên ring akasà, buntal ikang akasà, sun panahakên ring sagarà, asat ikang sagarà, sun panahakên ring gunung, rubuh ikang gunung, sun panahakên ring dùrggà kalikà, ruwatên dùrggà kalikà, sun panahakên ring pepelikà wewelikà, ruwatên pepelikà wewelikà [10b], sun panahakên ring satru musuhku, lêbùr tan pasesà ikang satru musuhku, Om kamà siddhi tan atmàhan ajanmà, ring tuju tluh trañjanà, desti upayà krya apayà, ujar alà, ipen alà, Om aji danùrweddhà, para satatà, rêp sirêp, 3. Nihan pamañcut knà gunnà, sarana, toya anyar mawadah sibuh cêmêng, timbà ya ping 3, skar bàng, kuning, ptak, mantra, Om pritiwi akasà, sakalangan, apan àku anambanin janmà buduh, apan àku amugpug sakwehing gunnà, gunnà sasapi, gunnà pelet, gunnà kuning, gunnà saliwah, gunnà irêng, gunnà bolot, tkà pugpug denku, tkà waras, Om syà meghà, syà tambà, syà larane syanu, lamun ko mtu tan pahari-ari, kwasà ngko anglaranin, [11a] tan kapugpug kità denku, sang kamàputih, sang kamà bàng, sang kamà gading, ngko tkà pugpug punah, 3, urip syanu, apan àku amugpug gunnà sundà, gunnà jaran guyang, gunnà latih, gunnà ambàr, satus dwàlapan warnnaning gunnà, tkà byà byà.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar