Google+

Mantra upacara Pitra Yadnya

Mantra upacara Pitra Yadnya


Tirta Puwa Pangentas Wong Preteka.

Ong idam toyam wimalan dewam sarwa kali kalusa prasame namah swaha.
Ye toyamciwon ce yah, ye toyem prameng srayem, brahma, wisnu, swaroma yem, tat to sima murti dewam.
Ciwa angga Siwa samahen, Siwa Murti suka wahem, pawitram mangghalam, dwam sarwa manggalanne sanem, sarwa tirthem siyemsawem.
Antaranta maye cubhem, nugrahanem bagawan dewi maye datem.
Maheswaram, tirtha jatah pawitrakah, jale dewam rsi sangke, twe meweh sapwe mi yadi ye na sakti bhawisiyate.
Om ganerem maha tirthem, sarwa papa winasanem nama, ste bhagawan Gangga nama ‘stuti nala muwapuh.
Salilem winalem toyem-toyem tirtha swibbhawa wanem subiksa ye sama toye, dewanemlila nasanem. Gangga tirtha ye maha bhuta, maha nadhi tre priyem tatha sarwa dewati, deweye nameste ye namo namah.
Hung hur suma gangga idem toyem.


Nyiratin Tirta Sawa

Om jala siddhi maha sakti sarwa siddhi sarwa tirthem.
Siwa mrtha manggala ye Sri Dewi sawa mutate, nama siwa ya namah.
Nama windu awaye swarem prabhu ibhuh samma kerttem maka patakwa sanem.
Om Atma tattwatna sudhamam swaha,
Om Ksama sampurnaya namah,
Om Sri Pasupatiye namah.

Tumuwut sang pitre adi nyasa ring catur desa, pamulihan sanghyang Atma (Ngentas) :

Om Ang sarwa dewa bhiyo namah swaha (purwa/angga bajra mudra)
Om Ang Sapta Rsi bhiyo namah swaha (daksine/mukha dada mudra)
Om Ang Pitre bhiyo namah swaha (Utara hradaya/cakra mudra)
Om Ang Saraswatiye bhiyo namah swaha (pascima/jihwa/nagapasa mudra)

Menekan Tangan.

Om Ang Sapta Rsi bhiyo namah. (tangan kanan tiga kali)
Om Ang Sapta Pitra bhiyo namah (tangan kiri tiga kali)
Om Ang Sarwa Dewa bhiyo namah (tangan kanan lagi sekali).

Kramaning Pamuspaning Pitra.

Utpatti, Sthiti, Pralina, Brahmangga, Siwangga:
Triaksara, sami iti weta-wetanya. (Atmanadhi, 72:81-82)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar