Google+

Niti Sastra Sargah 3

Niti Sastra

Sargah 3

Padmakeçara / Kalengenngan

o-o/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/oo//


Niti Sastra Ayat 1
Têgal tan ananing dukutnya tinilar têkapi paçu taman hanānglawad.
Nadi tan ana toya suṣka matilar sarasa hiku dumeh padāsêpi.
Ikang purusa hina dina kasihan tinilarakênikang warāngganā.
Narendra na-parikṣa nirghrêna dumoh balanira matilar manginggati.
Lapangan tiada berumput ditinggalkan oleh binatang; tidak ada binatang yang suka datang kesitu. Sungai yang kering, tiada berair, ditinggalkan oleh burung kuntul; itulah sebabnya menjadi sepi. Orang laki-laki yang hina dina dan miskin diletakkan oleh kaum perempuan. Raja yang kurang periksa dan kejam, ditinggalkan oleh rakyatnya; mereka itu lari dari padanya.

Niti Sastra Ayat 2
Surudnikanang artha ring grêha hilangnya tan ana winawanya yan pêjah.
Ikang mamidara swa-wandhu surud ing pamasaran umulih padā nangis.
Gawehala hajêng manuntun angiring manuduhakên ulah têkan.
Kalinganika ring dadi wwang i sêdêng hurip angulaha dharma sadhana.
Jika orang meninggal dunia, harta-bendanya tinggal di rumah, tidak dibawanya. Orang yang melawat dan keluarganya hanya mengantarkan sampai kekubur, lalu pulang sambil menangis. Hanya kejahatan dan kebajikan yang mengikuti dan menunjukkan jalan keakhirat. Oleh karena itu selama hidup ini kita hendaknya selalu beramal saleh sebagai bekal (untuk mencapai surga)


Niti Sastra Ayat 3
Anitya tikanang hurip nwam i wayah kasugihan atilar nda tan sthiti.
Ikāng surata sanggameka kadi langgêng apuhara wiyoga lanā.
Adharma kalawan sudharma guna mūda wêdi-wêdi kaçūran utama.
Sadardha hananing carira tumuwuh tekani pati manut nḍa tan hilang.
Hidup ini tidak kekal, sifat-muda dan kekayaan meninggalkan kita, tidak awet. Kesenangan bergaul terasa seakan-akan kekal, tetapi nyatanya menyebabkan perceraian, jadi tidak abadi. Kehidupan tidak teratur dan kehidupan saleh, kepandaian dan kebodohan, rasa takut dan keberanian yang tiada taranya terdapat berdampingan dalam tubuh manusia, sampai mati tidak terpisah dan tidak akan hilang.

Niti Sastra Ayat 4
Ikāng dumadi janma rūpa maka bhūṣaṇanika sumilih têkeng sabhā.
Surūpa maka bhūsananya kula çuddha piniliha merêk ri jöng haji.
Suwastra maka bhūsane kula minukya sira têka ri madhyaning sabdhā.
Suçastra maka bhuṣaṇa kṣama mahangrêsêpi manahi sang maharddhika.
Orang yang rupawan nampak bersinar dalam pergaulan. Orang yang rupawan dan berdarah bangsawan dapat menghadap raja. Dengan pakaian yang bagus, dapat kita berlaku gagah dan dalam pergaulan kita dianggap terkemuka. Orang yang terpelajar suka mengampuni dan dapat menawan hati orang-orang terkemuka.

Niti Sastra Ayat 5
Caturtha pamariksaning puruṣa deça kula guṇa gawenya kawruhi.
Suwarna pamarikṣa purwa dinadar pinalu hinaluban cinedana.
Pamidanani sang mahājana caturtha dhinik inujaran ndä tan hade.
Pinidananing artha tan wawa-rêngên wêksasn ika dinaṇḍa ring pati.
Empat hal harus diperhatikan untuk menyelidiki seseorang bangsanya, keluarganya, kecakapannya dan pekerjaannya. Menguji emas : diasah dulu, lalu ditempa, dibakar dan dibelah. Menghukum seseorang dilakukan dengan empat jalan : dinasehati dan dimarahi. Jika tak menjadi baik karenanya, lalu didenda. Jika tetap tidak mengindahkannya, akhirnya dihukum mati.

Niti Sastra Ayat 6
Caturtha wilanging masuk suka ri purwaka mamuhara duhka tan hade.
Ikang wwang ahutang lawan çrêgala-maithuna suka ri sêdêng minangkana.
Salah-salahanekanang wwang atitusta wêkasanika duhka tan hade.
Wineh suka sêdêng sinanggama magarbha wekasanika duhka tan hade.
Ada empat peristiwa, dalam mana kegembiraan selalu diikuti oleh kesedihan, jadi tidak baik, yaitu : Orang utang; anjing gandeng; orang yang bersenang-senang melebihi batas penghabisannya mendapatkan kesusahan; orang perempuan yang bersenang-senang dalam pergaulan dan akhirnya berduka hati, jika ia menjadi hamil.

Niti Sastra Ayat 7
Kapetanikang artha duhka linakon tang adagang alayar mapet dhatu.
Huwus katêmuning dhanātiçaya duhka hinayam-ayam ing durāt-maka.
Hilangnikanang artha tan sipi maweh prih-atin alara duhka kāsyasih.
Kalinganikang artha bhājanani duhka tilarakêna de mahājana.
Mencari kekayaan itu susah; orang berdagang dan berlayar akan meletakkan dasar untuk itu. Akan tetapi jika sudah terkumpul kekayaan itu, kesusahan pun datang, sebab pencuri selalu mengintainya. Jika uang itu hilang, orang berduka-cita, menyesal dan jadi melarat. Pendek kata : uang itu hanya mendatangkan kesusahan saja. Maka dari itu orang yang tinggi budinya menjauhi uang.

Niti Sastra Ayat 8
Prayoganikang artha kāncana tulūngakena ng alara duhka kāsyasih.
Karakṣanikang artha tan hana waneh dana pinaka pagêr surakṣaka.
Wwayāgêng atiwega tambakana bengkungên upamaning artha setuha.
Têmahnika hilang bêdah nirawaçesa kahili kadawut lajêrnika.
Faedah harta-benda ialah bahwa kita dengan itu dapat menolong orang-orang yang dalam kesusahan dan kemelaratan. Jalan yang sebaik-baiknya untuk menjaga harta-benda itu ialah dengan memberi sedekah; itulah pagar yang kokoh. Harta benda yang ditimbun itu sama dengan arus yang besar dan deras, biarpun ditambak dan dialirkan ke jurusan lain, akan hilang hanyut dengan tiada meninggarlkan sisa apapun jua.

Niti Sastra Ayat 9
Warāmrêta mawor lawan wiṣa tang āmrêta tika ng alapên têkapnira.
Ikāng kanaka len puriṣya mapulang, kanaka juga kapeta kumbahên.
Gunottama waropadeça yadi tucca kahananira yogya yan prihên.
Adhasstha wêtuning wadhūttama surūpa halapênira sang mahājana.
Jika madu tercampur dengan racun, kita harus dapat mengambil madunya. Dari campuran emas dan kotoran, harus diambil hanya emasnya, lalu dicuci. Layak kita menuntut kepintaran dan pelajaran yang baik-baik, biarpun kepada orang kecil. Perempuan berasal dari kalangan rendah, asal ia cantik dan kelakuannya baik patut diambil oleh orang besar.

Niti Sastra Ayat 10
Bhatāra haricandanātiçaya tisnira lumêwihi tejaning wulan.
Satisnira kinālihan kalêwihan têkapi wacana sang mahardhika.
Ikêng dahana bahni tikṣṇa mapanas lumêwihi sira tejaning rawi.
Panasnira kinālihan kalêwihan têkapi wacannaning durātmaka.
Betara Hari Candana itu dengan perbawanya, melebihi sinar bulan. Walaupun demikian, kata-kata seorang berilmu ada dua kali itu dinginnya. Api menyala itu panas, melebihi panas sinar matahari. Akan tetapi panas kata-kata penjahat ada dua kali lipat.

Niti Sastra Ayat 11
Swabhāwanikang lalêr maharêpang braṇa purihika darpaning kanin.
Ikāng wayasa kāka darpa harêping kunapa midêring ambarāng-layang.
Ikāng kujana dadyaning kalaha kahyunika mulati duhkaningpara.
Ksamā mudita kahyuning sujana dharmanira mulata tuṣṭaning para.
Tabiat lalat ialah suka kepada luka, akan menambah sakitnya. Meskipun gagak biasa melayang-layang di udara, ia suka sekali kepada bangkai. Orang jahat suka menyebabkan orang berselisih; ia gemar melihat kesengsaraan orang. Sifat suka mengampunkan orang lain dan sifat lemah lembut disukai oleh orang baik-baik; kebahagiaan orang lain dihargakannya tinggi sekali.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar