Google+

Tutur Angastia Prana

Tutur Angastia Prana

[1a] Ong Awignamastu nama sidam. Iki katuturan Rêsi Bagawan Angastiaprana, madruwe Ida putra kêkalih, sane duwuran lanang, mapsengan Ida Sang Subrata, sane istri mapsengan Ida Sri Satiakrêti. Ida Bagawan Angastiaprana, puputing panugrahan, saking tapa brata, maraga Rêsi Boda, maraga Ida wong kara sara, raris sang putra lanang-istri, raris matur, Inggih paduka sang Rêsi, tabeya pakulun, kaula umatur tan kê-

[1b] na tulahsarik, raja panulah ring hyang suksma. Sumawur Bagawan Angastiaprana, Uduh anak ingsun kalih, napi pamalakun cêning ring bapa. Singgih batara, yan onang batara lugraha, ring kaula titiang nunasang, satingkahe dados jadma, sapunapi wite ring kuna. Sumawur Bagawan Angastiaprana, Sapuniki cêning kawite ring kuna, cening maraga Sang Hyang Siwa atma, duk sang bapa muang sang ibu sami bajang, cêning ngalih tongos, sang bapa muang sang ibu, pada ngêlah ka-

[2a] sêmaran, smaran sang bapa, maharan Smara-jaya, smran sang ibu maharan Smara-ratih, cêning maharan Smara-sunia, sami kasusupin manah sang bapa muang sang ibu, dadi matêmu karsa pada karsa, ya matêmu dêmên pada dêmên, masalin aran, sang bapa smara lulut manahnya, sang ibu wnang manahnya, cêning Smara-asih arannya, nyusup ring ibapa, muang ring ibu, krana matêmu pada suka, cêning dadi Sang Hyang Sunya-atma, duk matêmuang sanggama sang ibu ring sang bapa. Cêning Sanggama-molah, arane, nyusup ring


[2b] kaman sang ibu, muang ring kaman sang bapa. Nanging kamane kasilurang dumun, ring Ida Bagawan Dwija, sarêng ring ibu Patni-murti, sarêng nyilurang, mula kamane bang ring sang lanang, kama putih ring sang wadon, aketo kawite, awinan ada jadma dadua, luh muani, katurunang mawasta I Calikamayang-suksma, I Calikamayang-jati, nyilurang kamane putih ring sang lanang, kamane bang ring sang wadon, mara pada karsa, sang lanang ring sang wadon, ditu sang atma ngalih tongos, wau karsa pada karsa,

[3a] sang atma di têngah karsane magênah, wau liat pada liat, sang atma di têngah liate magênah. Wau sabda pada sabda, sang atma di têngah sabdane magênah. Matêmu bayu pada bayu, sang atma di têngah bayune magênah. Di ngantiang pêsu kamane, sang atma sang Kama-molah arane. diawor kamane, sang Kama drêsta arane, di pêsu kaman memene, sang Kama-drêsti arane, diawor kamane sang Ajambalang arane. Rawuh ida Sang Hyang Nilakanta, mastu nulia kêntêl kamane, kadi taluh, Sang Hyang Antiga-jati arane

[3b] rawuh dewata sami, malih Sang Hyang Sênêng, Sang Hyang Mêlêng, kawastu antuk sang Hyang Suksma, batara Wisesa. Dadi kama kakalih, kama bang lawan kama putih, maharan Kama-jaya Kama-ratih, tunggal dadi abêsik, masuk ring Antiga-jati, dadi bayu prêmana, muah dadi rasan bayu, dadi bayu panunggun urip, Sang Hyang Sêlêng, metu saking têlênging atin i bapane, dadia atma, ngaran I Tukuping-jiwa, maraga ong kara sumungsang, Sang Hyang Mêlêng, mêtu saking atin sang ibu, dadia atma, mangaran I Kirit marga, mraga

[4a] ong kara ngadêg, ong kara sumungsang, ika dadi ong kara rwa bineda, ika dadi marga pati, muah margan urip, ika dadi prêtiwi, muah akasa, muah angawe aturu muang ngawe atangi, sang Hyang atma roro, I Pita Tukuping-jiwa, muah I Kirit-marga, mraga bayu prêmana, dadi sawiji, ring Sang Hyang Antiga-jati. Malih umatur sang Subrata, mwah sang Satiakrêti, Inggih ratu pranda, risampunenul, sang Kama-jaya, sang Kama-ratih, ring sang Antiga-jati, sapunapi, malih kada

[4b] dosanipun. Raris sumaur sang Rêsi, Sapuniki cêning, disampun dadi abêsik, Sang Hyang Mêlêng ring Sang Hyang Sêlêng, dadi ya Kama-jaya, Kama-ratih, nyusup ring Antiga-jati, raris rawuh Sang Hyang Murcaya, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Ngalêngis, Sang Hyang Raja-tangi, Sang Hyang Murtining-lêwih, watêk nawa sangga, sapta rêsi, panca rêsi, sang hyang tiga wisesa, karekayang manusa, Sang Antiga-jati, bau mareka manusa, mawasta Sang Prêtima-jati, irika watêk dewata asung,1, Sang Hyang Akasa aweh sirah, 2, Sang Hyang Ji

[5a] niksa, aweh rambut, 3, Sang Hyang Surya Candra, aweh soca kiwa têngên, Sang Hyang Bruna aweh ungasan, 4, 5, Sang Hyang Marga-laya, aweh lobang irung, Sang Hyang Kuwera aweh karna, 6, 7, Sang Hyang Marga-suara aweh song karna, 8, Sang Hyang Yama aweh cangkêm, Sang Hyang Prigi-manik, aweh untu, 10, Sang Hyang Rijasa aweh gusi, 11, Sang Hyang Mangkêp tan Mangkêp aweh lambe,12, Sang Hyang Madulata, aweh using alêt, 13, Sang Syang Citarata, aweh rasaning ilat,

[5b] 14, Sang Hyang Lêpe aweh dodot, 15, Sang Hyang Lêking aweh tadah,16, Sang Hyang Kanakotunggal aweh bahu,17, Sang Hyang Watu-gumulung aweh bêbatun salakan,18, Sang Hyang Taya ngaweh tangan, 19, Sang Hyang Pancana ngaweh angga, 20, Sang Hyang Têmang, aweh suku, 21, Sang Hyang Munyêng aweh usêran, muang udêl, 22, Sang Hyang Ngênta-ula ngaweh ulun arsa. Malih panca rêsi asung, Hyang Korsika aweh carma, Hyang Gar

[6a] ga aweh otot, Hyang Kurusia aweh balung, Hyang Prêsta-jala aweh sumsum. Malih umatur sang Subrata, miwah Sri Satiakrêti, Inggih paduka Hyang Rêsi, sampun asapunika, malih wentên panyarita malih, sumawur sang rêsi, uduh anak sira kakalih, wentên panyaritan ipun, ida sang hyang nawa sanga asung, Hyang Iswara aweh papusuh, Hyang Misora aweh paparu, Hyang Brahma aweh ati, Hyang Ludra aweh usus, Hyang Mahadewa aweh

[6b] ungsilan, Hyang Sangkara aweh limpa, Hyang Wisnu aweh ampru, Hyang Sambu aweh inêban, Hyang Siwa aweh tumpukaning ati. Tumpukan ati ika, ngaran, bayu. Bayu, ngaran, atmane maraga sang hyang urip, yan kawite dadi manusa, kamane, nanging ada ya nyarêngin, dewa, kala, atma, atmane dadi matungalan sami, dewa, kala, matunggalan maring atmane, manysup ring manusa, tatêlu ngawakin manusane idup, di suba ada dewa, ka

[7a] la, atmane ngawakin, ada nyamania patpat marêngin, ari-ari, yeh nyom, ênto mêtu saking i bapa, gêtih, luwu-luwune, mêtu saking imeme, kaman ibapane dadi Manusan, bayun kamane dadi Kala, rasan kamane dadi Atma, sarin kamane dadi Dewa. Kêranane ada kanda êmpat buta, kanda êmpat dewa, ban kamane dadi Kala, rasan kamane dadi Atma, sarin kamane dadi Dewa, nah ênto ngêmpu manusane. Duk ia urip

[7b] têkaning matine, punika ngawe ala, miwah ngawe ayu, ngawe mati, ngawe urip, ngawe papa, ngawe swarga, swarga nu idup, swarga suba mati, ngawe luwung, ngawe tulus, ênto sêdêng tangarin, tingkahe dadi manusa, apan imanusa dadi umah swarga, apan pamargan uripe, pamargan matine, pamarganing ala ayu, masusupan dadi bikas, manusa tan adoh mati kalawan uripe, tunggal gênahnia. Malih sang putra kakalih umatur, Pakulun padu

[8a] ka sang Rêsi, mawinan wentên, kanda êmpat dewa, kanda êmpat buta, sapunapi punika ratu, raris mawacana ida, inggih sapuniki cêning, kandanipun. Ari-arine, bayune dadi Antapreta, rasan ari-arine, dadi Pitara, sarin ari-arine dadi Dewa, ada Dewa di Pusêh. Malih ring papusuh, dadi Anggapati, swargania Hyang Iswara, magênah ring idêp. Malih gêtihe dadi Kala, rasania dadi Atma, sarinia dadi Dewa Dalêm, mulih ring ati, da

[8b] di Banaspati, swargania Batara Brahma, magênah ring manah. Malih yeh nyome dadi Dêngên, rasania dadi Atma, sarinia dadi Dewa Tungkub, mulih ring ungsilan, dadi Mrajapati, swargania Batara Mahadewa, dadi sabda. Malih luwun-luwunia, dadi Buta, rasania dadi Soga-atma, sarinia dadi Dewa Pasaren, mulih ring ampru, dadi Banaspatiraja, swargania Batara Wisnu, dadi ambêk. Punika kanda êmpat buta, muah kanda êmpat dewa

[9a] arania, sabdania iki: ih, ah, eh, huh. Sabdan dewa iki: ing, ang, eng, ung. Sabdan atma iki: ngang, ngong, ngung, anging sami kawah, sami swarga dadinia. Malih nêmbah matur sang kakalih, Inggih ratu sang Rêsi, sapunapi awinan sinêngguh kawah, klawan swarga, emêng kawula ta, pakulun, raris sumawur ida sang yogi swara. Uduh anak ingsun kita, sapuniki parikandanipun, i dasa bayu dadi dasendria, panca bayu, dadi pancendria, ika

[9b] tunggal dadi tatêlu, bayu sabda idêp. Nah to buin ya manunggal dadi dadua, ane dadua buin manunggal dadi abêsik. Yan suba keto ban nunggalang, to mangilangang lêtuhe, swarga juga kapanggih. Malih umatur sang putra kakalih, Inggih ratu sang Rêsi, sapunapi panunggalan punika, sumawur ida sang Rêsi Brata, Nah sapuniki cêning, ane mawasta bayu, matêmahan aksara, nah kene aksarania: sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya, malih ne mawasta bayu, matêmahan pancaksara, kene

[10a] aksarania: sang, bang, tang, ang, ing. Malih ne mawasta triaksara: ang, ung, mang. Malih ne mawasta rwa bineda iki: ang, ah. Malih nunggal iki: ong, puput panunggalan ipun. Buin ada tri aksara, kewala ada rupa dogen, kene rupane:…………, ya nunggalang kene,…………., (ong), tuah amonto puput pangrêgêp ida sang rêsi, anging arang wong mamanggih yan tan panugrahan sang hyang suksma, punika awinan sang mahyun ring tutur darma pandita

[10b] mabrêsih skala, malih mabrêsih niskala, apan manusa maraga skala, maraga niskala, ring skalane apang bna brêsih, apan bna madukan di skalane, têkening ring niskalane bina pakatonanipun. Malih umatur sang putra kakalih, Singgih paduka sang Rêsi, warahana denia trang ring kawula, raris sumawur sang Rêsi Brata, Uduh cêning sapuniki kawitne, salwir kapangan antuk i meme miwah ibapa, to sane kapangan kinum, sarinia manadi kama, kamane ento dadi

[11a] manusa, manusane mawak lêtuh, apan kadaden kama, kadadenan gêtih, ika lêtuh skalane, kulit, daging, sumsum, ika ngaran, kawah, ane mawasta swarga, bayu, sabda, idêp, ika swargan, malih isin punika, kala, atma, dewa, kaadukang ring kamane, kala, atma, dewane, barêng lêtuh, krana ada nêraka sêkala, nyusup ring manusa, luirnia, ane mawasta nêraka sêkala, peceng, perot, matiwala, gondong, kutung, ki

[11b] ting, darih, gudug, buduh, ayan, 10, warna. Ane mawasta nraka niskala, kênêhnia sakit ati, bayu, sabda, idêp, rasa mengêt, sami nêraka, kêrana ada mati magantung, nêbêk raga, mati ngamuk, punika, dewa kalania sami nraka, sang atmania nêraka, ring dumadinia, ngaba gring malagendah, punika krana ada prêdana idup, prêdana mati. Malih ne mawasta prêdana idup, bau lêkad matêlah-têlah, kêtus pungsêd, matêlu bulanan, maotonan,

[12a] matubah, mabiakawon, makala-kalan, maklias, makala hning, mapadudus, mawintên agung, punika ngawe brêsih skala, ring idupe. Malih prêdananing mati, manutugang buka têlun. Yan matêlah-têlah solas dina, ngaben, mapuwun, nyêkah mamukur. Punika gawe, pada ring lawan, matêlah-têlah, kêpus pungsed, samania. Yan sang rêsi, nora wruh, ngawas sang hyang atma, branane liu têlah, atmane tulus kasasar. Yan sang

[12b] rêsi wruh angawas atmanira, malih wruh ngarad sang hyang atma, tumulih panugrahanira, saking brata tapa, wruh mangarad nyaman sang mati. Malih swargan sang hyang atma, krana sang rêsi tan surud, ngamong tapa brata, malih panugrahan, punika sadianga pisan. Malih yan makalan-kalan, miwah nubah, nêlu bulanin, ngêmpugin, mamêtik jambot, aja sira ngumandêlang balian gênta, tan prasida ikang karya. Malih umatur sang Subrata,

[13a] muah sang Sri Satiakrêti, Inghgih ratu sang Rêsi asapunapi sane patut pa mrêdanane, mangdene tan salah para, yan mrasteka rare, nêlu bulanin, ngotonin. Nah kene cêning kramanipun, masih sang suba wruh ring katatwan raga, wênang mangantêbang bantên, nah apa krana keto, apan, dewa, pitara, kala, to buka tatêlu ngaraganin sang rare, mawak bayu, sabda, idêp, kalane manadi bayu, atmane manadi sabda, dewane dadi idêp, ênto ane tatêlu

[13b] sing ja dadi bêlas, yan ilang abêsik, dadi ilang makêjang, yan têka abêsik, têka ya makêjang, apan to sang atma ngajak dumadi, dadi manusa, atmane dadi urip, dewa, kala, to dadi bikas, krana ada bikase dadua, jêle têken mêlah, mati têken idup, pulês têken mangêndusin, darma têken badohos, bêlog têken ririh. Gunane masih ada dadua, gunan kalane dadi liak, gunan dewane dados amba. Yan mrasteka manusa, yan tan uruh ngarad dewa, ngarad atma,

[14a] tan prasida ikang karya, waluya upakara, kutang ring têngahing marga, wiadin sang brahmana rêsi, wiadin sang bujangga rêsi, yan tan ida uning asapunika, nalêr tan prasida ikang karya, kajarnia rêsi corah aranta. Tan kacrita gêlis umatur sang putra kakalih, Inggih titiang nunas lugra kêni sampun ratu titiang, kêni paraning tulah, asapunapi awinan ida sinangguh corah, apan sampun sang rêsi ida ngaragayang weda. Nah kene cêning tingkahe, dudu wedania,

[14b] anggenia ngawedain. Dudu sêsapania, anggenia nganteb bantên, dudu pangastawania, anggenia ngarad. Nah ênto mawasta corah, asing mamauk mawasta corah, asing corah mawasta dusta. Apan ida sang rêsi sami paragayan patirtan, wênang ngadu darma pitutur, mangulah dasa brata, mangadêg darma jati, triwikrama catur buja. Malih umatur sang putra kakalih, Tabeta pakulun kaula umatur, nuhun trang kang kaula, ring rasa

[15a] ning triwikrama, muang ring rasaning catur buja, raris sumawur ida sang Rêsi, Nah kene cêning patute sang rêsi, ane madan triwikrama, maraga Sang Hyang Tiga-wisesa, Sang Hyang Jagat-wisesa, mêtu ring bungkahing bayu, Sang Hyang Antara-wisesa, mêtu ring bungkahing sabda, Sang Hyang Adnyana wisesa, mêtu ring bungkahing idêp, iti pangastawan Sang Hyang Jagat-wisesa, m: ong, ang, Sang Hyang Jagat-wisesa, mêtu sira ring bayu, alungguh sira ring bungkahing adnyana sandi, ong, ong sri jagat guru paduka ya namah swaha,

[15b] poma. Iti pangastawanira, Sang Hyang Antara-wisesa, m: ong, ong Sang Hyang Antara-wisesa, ya namah swaha, mêtu sira alungguh ring têlênging adnyana sandi, ong, ong sri Antara-wisesa, jagat guru, paduka ya namah swaha, poma. Iti pangastawane ring Sang Hyang Adnyana-wisesa sandi, m: ong, mang, Sang Hyang Adnyana sandi wisesa ya namah swaha, alungguh sira ring tungtunging adnyana sandi, ong, ong Adnyana-wisesa sandi, jagat guru paduka ya namah swaha

[16a] poma. Nah keto pangastawan ida Sang Hyang Jagat-wisesa, anging pada ida madruwe sisia. Malih sang Subrata matur, Inggih ratu punapi awinan ida pada madruwe sisia. Ah kene cêning apan mula kamulania tatêlu, kabisania 3, jêlenia, 3, mlah yane, 3, bawania, 3. Malih umatur ida ianak, Inggih ratu sang Rêsi, maka awinan, karawos wantah tatiga, sapunapi katêrangan ipun ratu, raris ngandika ida sang Rêsi yadnya,

[16b] Nah kene kawite, krana tatêlu, bayu, sabda, idêp, ênto ne madan kawah tatêlu, jêlen bayune kawah, jêlen munyine kawah, jêlen kênêhe kawah. Yan rahayu bayu, swarga, rahayu munyi swarga, rahayu kênêh swarga. To bayu, sabda, idêp mangawakin, ditu nunggal papa swargane sang manusa. Dadi jêle, dadi mêlah, dadi guna jêle, dadi guna mêlah. Buin gunane nesti, naut, nêluh, ngaleak, ênto kahawakang ban I Buas, nongos di gumi Bêdol,

[17a] dadi pasambungan basang wayahe, ring basang ngudane, di pangantungan kakondone, barêng sang Antapreta, sang kala, sang buta, sang dêngên, ênto ne kahawakang ban I Buas, Ni Ranggreng Jirah, Ni Ratna manggali, Ni Larung, Ni Kekek, I Guyang, I Kadêbong basah, Ni Gabdil, I Curenggeh, I Sawandana, I Lênda, I Lêndi, I Kêtepeng-reges, to makêjang sisian Ni Rangdaning Jirah. Gunania patpat paturu luh, madan I Aji, I Mêlok, I Dêdês, I Lê

[17b] nyad, to paican Batari Durga, ida Hyang Batari Durga, magênah ring gebering lidah bêtene, I Dewa Dalêm Mrajapati, magênah di bongkol lidahe, ênto madan setra Gandamayu, buin yan anggon kawisesa, sangkêp ka Gunung Agung, imanusa sakti rêgêp, tunggal maring atmane, sang manon kalane, Anggapati, Banaspati, Prajapati, Banaspati-raja. Malih I Purwanggana, I Jayeng-rana, ênto sami ajak, malih mantrane kaputusane itung, yan Dalêm Sume

[18a] ru, Dalêm Mêkêtu, Dalêm Sinunggal, I Dewa Dalêm ajak, tunggalang ring sang manon, ring imanusa sakti, nyamane ajak mabrêsih, mabrata ajak, gêlunin ajak madahar, mambuh ajakin, rêgêpang ragayang Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa, Sang Hyang Darma Siwa, ênto rêgêpang. Anging nyamane makêjang brêsihin, dewa, kala, atma, anggo di ragane, wnang brêsihin, êda ngandêlang mabrêsih aji bantên, wiadin tirtan sang brahmana, wiadin toyan sênggu, toyan

[18b] dewa, yan kulit daging mabiliakna. Yan bayu, sabda, idêp, rasa, mengêt, ênto tusingja kêna, malih pabrêsihan ênto, nata yasa, yoga, sêmadi, nah apa kranane keto, skalane mabrêsih skala, niskalane mabrêsih niskala, ane madan niskala, ênto tonden mabrêsih. Malih ianak umatur, inggih ratu sapunapi reh sampun ngangge krêta weda ida, Uduh kene cêning pamargin

[19a] ênto, yan sampun uning ring marga kasunian, uning mangastawa, uning ngarad kala, dewa, atma, tur uning ngatonang atmanira, ênto mawasta sang rêsi putus, yadian sang brahmana, bujangga, satria, arya, kasinoman, yan sampun katon denia, sang hyang atma, wênang sakama-kama manahnia, ênto mawasta anak menak, sida ikang gawe poma. Malih umatur sang putra maka kalih, Inggih ratu sang Rêsi, yan kadi titiang asapunapi, patut dados titiange,

[19b] kêni sampun titiang talpaka, nunas ring singgih pranda, raris ngandika ida sang rêsi Angastiaprana, Uduh cêning anak ingsun, sama kawênangan sang kakung lawan sang wadon, apan tunggal kawitnia nguni, kama ya pada kama, bayu ya pada bayu, rasa ya pada rasa, anging apang priksa ngamong kayun, yan kirang priksa ring raga, ala kapanggih, lamun priksa ngamonga kayun, rahayu kapangagih, apan tunggal gênah skalane ring niskalane, yan ala ring skalane, ring niskalane

[20a] barêng ya ala. Yan ya rahayu ring skalane, barêng ring niskalane rahayu, swarga skala, ring niskalane masih swarga ya, apan skalane dadi wadah kaniskalan. Malih umatur ida ianak kalih, Ratu paduka singgih padanda, kaula nunas sane trang pisan, raris mangandika ida sang Rêsi. Nah kene cêning, apang trang cêning miarsayang ring ragan cêninge. Ane madan skala, kulit, isi, wat, balung, sumsum, nah to di ragan cêninge skala.

[20b] Nah yan buat atmane, rasane, mengête, uripe, ênto ya saling krêtiang, awanan ada, pakrêti idup, pakrêti mati, apang pada nêmuang rahayu, jêle mêlah makêjang di ragan cêninge, yan ne jêle saking pawêtuania, ênto madan kawah nraka, ane rahayu mijil saking idewa, ênto madan swarga, ane skala kabuat antuk manusa, ane êning dini di sêkala, sang atma mamuatang, krana ada papa nu idup, ada papa suba mati. Ane

[21a] madan papa nu idup, sakit tan onang sambat, wênang wusan ajak makrama desa, ane madan mati papa, mati salah matine, dadi tumandang, dadi têktêk lintah, dadi iris-iris poh, nah keto pragat pawarah bapa têken cêning. Malih umatur sang putra, inggih ratu padanda, kadi titiang, sapunapi patutne, Kene to cêning plajahin to apang makêjang di ragan cêninge, dewa, kala, atma, atmane di panunggalan cêninge dadi umahne, dadi guna

[21b] dadua, guna ngaleak, 1, guna balian,1, krana dadua lagune, jêle mêlah, pulês ngêndusin, idup mati, papa swarga, blog ririh, darma badohos, pacul bangga, trêsna gêdêg timpalne, anak mula pada matimpal, kala, têken dewane. Krana anake maturan, maruntutan nasi warna, nah to apang cêning nawang, dening ane kaastawa, dewa, kala, atma, weda pangastawane tatêlu, pangastawa kala, 1, pangastawa dewa

[22a] pangastawa atma, 1, yan tuara keto, nora ada nampi babantênane, prabia waluya makutang di têngah jalane, nah keto samania. Bwin cêning tastra di ragan cêninge pêtekin, yan ane ma gênah di lontare, waluya orta ênto, twara ja ada gunane lamun apa, kewala orta ênto, tastrane di raga nah ênto dadi guna, dadi sida sakti, pêsu uli bayu, uli sabda, uli idêp, saluire kene, yan kawite twah sarin pangan

[22b] kinume, yan ampas, ya ane dadi bacin, dadi êncêh, sarinnyane dadi kama, uli muani dadi Kama-jaya, uli luh dadi Kama-ratih, nah ênto matêmu ring jêro wêtêng, nah ni meme magênah ring gêdong krêti, nah ênto kawastanin, antuk batara, dadi manusa, ada gêtih, yeh nyom, ari-ari, luwunnya manyarêngin. Bayunia dadi buta, rasania dadi atma, sarinia dadi dewa, krana ada kanda êmpat buta, kanda êmpat dewa,

[23a] kanda êmpat sapta atma, muah nawa sanga. Buin dasaksara, dadi tutur usada kamoksan, luir ya dasaksara di raga kene. SANG: ring papusuh, gunung nia Maha-meru, pawêtunia, Siwa Hyang Iswara, dadarinia Supraba, dewania Hyang Indra, buronia lembu, sanjatania Bajra. BANG: ring ati, gunung ya samudra, tamania Bagenda, buronia wilmana, dewania Sang Hyang Yama, Hyang Brahma, sanjatania Gada, dadarinia, dewi Saraswati. TANG: ring ungsilan, gunungnia

[23b] gunung Lawu, tamania Botrawit, buronia naga, dadarinia Dewi Tluki, dewania Hyang Mahadewa, pamtunia pandita, trus ring lalata, sanjatania Nagapasa. ANG: ring ampru, gunungnia Nata bang, tamania Windu ratna, buronia garuda, dadarinia, Dewi Rantên-aji, dewania Hyang Wisnu, trus ring ilat, wtunia prabu. ING: ring madia, ring pagantunganing ati gênahnia, gunungnia Argamanik, tamania Tlagakanta, buronia gajah, dewania Siwa Guru, dadari

[24a] Sri Wirancana. NANG: ring paparu, gunungnia toya, tamania sêk paring, buronia swari, sanjatania dupa, dewania Hyang Misora, dadarinia Sri Mahadewi, trus ring irung, wtunia sang brahmana. MANG: ring usus gung, dewania Batara Ludra, dadarinia Manuk swari, buronia singa, sanjatania Moksala, trus ring lidah, wtunia para rêsi. SING: ring limpa, dewania Batara Sangkara, buronia kuntuk, sanjatania Angkus, dadarinia Sri

[24b] Mahadewi, trus ring irung. WANG: ring inêban, dewania Batara Sambu, gunungnia Tambala, buronia warak, sanjatania Trisula, dadarinia Gagar maya, trus ring rambut, wtunia bujangga. YANG: ring madia ring pagantungan papusuh gênahnia, gunungnia Andakwana, tamania padadaran, buronia winata toya, linggan ida Batara Siwa, tunggania dadari kabeh, muang watêk nawa sanga, ring pagantungan papusuh, ring pagantungan ati, gênah ida sang hyang urip.

[25a] Punika katuturan pasasatonia, sane munggu ring raga (2) luirnia, badawang nala ring talapak batis kiwa têngên, sang kêbo raja ring jarijin batis kiwa têngên, sang naga wilêt ring tundun batis kiwa têngên, sang lêmbu suranggana ring matan batis kiwa têngên, sang asu gêmplong ring wod, bulun awake alang taji, munyi badohos, ò, api atêgal, sang asu yaksa, ring karna pamêtunia, sang yama ring cangkêm pamêtunia, kayu curiga bulun matane baduwuran,

[25b] ò, sungga kadutan, bulun matane bêtenan, ò, sêgara êndut, lêtêh kênêhe, ò, sêgara api, brahma munyine, ò, batu macêpak, lobang cangkême, ò, titi gonggang, layahe, ò, tukad gêde, pêhêse, ò, ujan gêde, yeh mata, ò, gulêm gêde, rambute, ò, to makêjang bisa mancanen sang hyang atma, yan pacang nga nraka sang hyang atma. Mawanan sang wruh ring tutur, priksa pêsan ring raga, apan saking iraga ngawe jêle mêlahe, krana

[26a] tangar jadmane makênêh dadi pandita. Malih umatur ianak, Inggih ratu sapunapi patutne kêtangaran sang Rêsi, Nah keke tingkahe cêning, jadmane makêjang mawak sêkala abagi, mawak niskala abagi, tur ya ngêlah meme bapa skala, ngêlah nyama ka skala. Ka niskala ngêlah masih meme bapa, ngêlah nyama ka niskala, ngêlah awak ka skala, ka niskala ngêlah masih awak, ênto pada baang mrêta, pada baang tongos. Meme bapa ane ngalêkadang iraga, mula

[26b] ada. Meme bapa ane niskala masih ada, ênto nurunang atmane, ibapa madan Nareswara, ni meme Nareswari. Nyamane kaniskalan, I Purwanggana, I Suptanggana, I Suranggana, I Jayengrana. Buin ane ngêmpuang iraga. I Babu Lêmbana, Ni Babu Ugian, Ni Babu Abra, Ni Babu Kakere. Buin ane ajak lêkad, ya apang tawang, ari-aine dadi Antapreta, gêtihe dadi Kala, yeh nyome dadi Dêngên,

[27a] luwune dadi Buta. Ênto ya pada ajak mabrêsih, makliyas, maklêni, to pada mawak kaniskala, gaenin aji sêkala. Yan bna tusing bisa ngarad kala, ngarad atma, ngarad dewa, pêdas tan prasida ikang karya, apitui ja sang brahmana, sang bujangga, yan tan uruh ring weda pangastawa, kado gawene, da mangandêlang balian gênta, yan tusing nawang pangastawania, têken weda pangastawan bantên, têken wedan lis, ênto

[27b] sang rêsi mangda pada uningin ida, apan sang rêsi maka patirtan skala lawan ka niskala. Malih umatursang putra, Ong sriyawe namu namah swaha, inggih ratu awinan tan wênang umandêl sapunapi, apan sang wawalen malingse ring sang dumadi, Ênto cêning sang wawalen, nora wêruh angastawa kakalan sang rare. Muah atman sang rare, katêkaning ane ngaraganin sang rare, muah ane nurunang jadmane makêjang, ênto ya

[28a] tan kêna pangastawa. Iti pangastawania, sarana, toya anyar, mawadah payuk, sêkarnia manca warna, asolas swahan, samsam wija kuning, ditu nunas di gênah bantên, panigang sasiane, ring sanggah panampine nunas, m: I Kaki Siwagotra, Nini Siwagotra, sira angatag kabeh, pada dewan sang rare kula, luir Hyang Jagat-wisesa, Hyang Antara-wisesa, Hyang Adnyana-wisesa, sang hyang manunggu urip, muah sang hyang mrêtyu jiwa, maka jiwanira

[28b] rare kula, satkaning pakakalan ipun, muang atmanipun sami, maka rajêg tuwuh, ngarajêgang urip sang rare, kon ia rawuh sami, manyusup ring ragane si jabang bayi, walung kabeh ring raganipun, manusanira. Pakulun angaturana sarining bantên pamrêdanan ipun, apan sampun tutug tigang sasih. Pakulun manusanira, angaturin paduka batara, anyumput sari, mamukti sari, angisêp sari, sarining bantên suci sukla, saha rarasmen

[29a] têgêp, lalawuh miwah pangidêr-idêr, malih angaturin pakakalan ipun, punjung sapangkon nasi warna, enak sira pada mamukti, yan sampun puput, mamukti sarining bantên, manusanira amilaku tuwuh, amilaku urip, nunas tirta pabrêsian pangêning-êning, panglukatan panyudamalan ipun, pangilanganing rêgêd, satêkaning panumadin ipun, pada ring dewanipun, pakakalan ipun, mamatuk pasasaton ipun, muang sang dumadi

[29b] uli lanang uli wadon, satêkaning pangêmpun ipun, mangda sida brêsih dening tirtan batara, poma rastu poma, poma (3x). Puniki pangantêb bantên pawotonan, ú: toya anyar, mawadah payuk anyar kêdas, nora porong, sêkarnia warna 11, swahan, samsam jangkêp, wija kuning, nunas tirta di gênahnia mabantên. m: oong, ang, ung, mang, pakulun kaki Among nini Among, sira ngamong atma bayuning manusa, pakulun ingsun

[30a] angaturana bantên tatêbasan, pawotonan ipun i anu, pnêk agung pnêk alit, sang wung winangun urip, miwah sêgêhan maulam lumrah gile, jajatah calon, rêmpak waduklik bawi, sasak mêntah, daging sama giling, grih gantal grih kapiting, gring agung, cacêpan, talusawung linêmarang, apanyungjung tunjung bang, tunjung pinge, kalih cuci, sorowan, pang pagêh tuwuh pagêh urip, bantên tamaning jati, kasundaran pras

[30b] panyênêng, kajênêngang dening Siwa Sadasiwa Pramasiwa, kasaksinin denira Sang Hyang Triyodasa-saksi manusanida, pakulun angaturakên sarining bantên pamilakun ipun ianu wantah Paduka Batara katuran, amukti sari anyumput sari, yan sampun puput Paduka Batara amukti sari anyumput sari, manusan ida amilaku rahayu, satêkaning dewa kala atma turunana ipun, apang sami amanggih rahayu, pakulun nini Lulut kaki Lulut, bêcikana rajêgang

[31a] tuwuh ipun ianu, sampun pinêgakakla kayonan wandira waringin, panêduhan widyadara-widyadari, amêpêking tuwuh watu, pakulun Bagawan Kaliwatu amêpêking tuwuh ianu, satru musuh ipun manjing ring gua garbane ianu, sungsung batara tan kêna raja pinulah, kita kêneng sungsungan btara, apan wus nora, pakulun Batara Mrêtra-bwana, Batara Mrajapati, muah I Buta Mrêtyu-jiwa, wangsulakna atma jwitan ipun ianu, apang sampun

[31b] kainêbang sarining manusa ring madiapada, wulikakna atma jwitan ipun sianu, angrangsuk ring raga kurungan ipun, anyusup ring kulit daging otot walung sumsum, bilang buku bilang sandi, trus têkeng bayu sabda idêp, kasusupan sarining urip, poma (3x). Malih yan ia mabyakawonan, matoya, matêpung tawar, mahêlis, natab bantên, kawukin makêjang, ajak barêng-barêng, deania, kalania, atmania, nika sami

[32a] sami gêlunin, yan twara keto, tan prasida ikang gawe, nah ênto krana tan mangandêlang pêsan, engengan, apan tan wêruh mangarad atma, muang dewan sang dumadi. Iki pangastawan butannya, m: Ih Kaki Siwagotra, Nini Siwagotra sira angatag anak ingsun kabeh lwir ya I Antapreta, I Buta Kala Dêngên, I Anggapati, I Mrajapati, I Banaspati, I Banaspatiraja,

[32b] muah I Babu Lêmbana, I Babu Ugian, I Babu Abra, I Babu Kakere, muah I Jlair, I Slabir, I Makair, I Mokair, kon amêtu kabeh, mabrêsih, mabyakawonan, malukat mahêning-hêning, sarêng kalawan ingulun, den pada rahayu, poma (3x). Puniki sabdane ngajakin, yan mambuh, ya tongosang ring kulit sirahe, yan madahar,tongosang ring bongkol

[33a] lidahe, yan kayêh tongosang ia ring kulite. Tlas. Malih umatur sang kalih, Inggih ratu sang Rêsi, punika sang manusa, reh dewa kala ajakin, sapunapi mangda sami rahayu. Uduh cêning anak ingsun, ênto twah pagawen Sang Hyang Tuduh. Nah dewa kalane, tunggalang dadiang abêsik, susupang ia di nkamane, kamane apang ya dadi manusa, ênto kranane, awanan ia ajak

[33b] sai-sai, yan ilang, ilang ia makêjang, yan têta, têka ia makêjang, yan lêtêh, lêtêh ia makêjang, apan dewa kala atmane, dadi bayu sabda idêp, i manusa dadi umah, umah dewa, umah atma, krana ada pamrastekan rare, tatêlu sane arêpang, pangastawan buta, pangastawan dewa, pangastawan atma, yan twara buka keto, waluya upakara kutang, di têngah margine samania. Nah êda cêning twara ngugu, daging

[34a] katuturan êne, saking paican kawi, duk wau manurunang manusane. Yan manusane, tanpa dewa, tanpa kala, lacur sang manusa, yan ada ênu dewa, kala, tusing ada manusannya, lacur masih dewa kalane, yan manusane tanpa atma, mati ia imanusa, yan dewa kalane tanpa atma, kasasar dewa kalane, sang hyang amala krêta ika, krana sang manusa tangar, jawat ring meme bapane, sêkala ya dadi musuh

[34b] lamun tan patuting tingkah, yadin musuh, yen patut ban nasarin, bisa ia nulungin iraga. ênto awanan sang Rêsi, mangulahang tapa brata, masêdana manah rahayu nirmala ngalih panugrahane. Malih umatur sang putra kakalih, Inggih ratu sang Rêsi, sapunapi palikraman sang nangun brata, saking bau pangawite. Raris ngandika Bagawan Angastiaprana, Nah kene undukne cêning. Pangawitne matur

[35a] piuning ring I Dewa Kamulan, mangda ida manyaksinin, malih ring I Kaki Siwagotra mwah ring Nini Siwagotra, ênto piuningin, apan tingkah manusa ida wnang manyaksinin, Sang Hyang Tiga Wisesa, sahanan kalane ajak ia mabrata, muang sehanan atmane ajak ia mabrata, muah sahanan dewane ajak ia mabrata, wiadin mahêlis matêpung tawar ajak ia makêjang, luas mêdêm madahar ajak ia gêlunin.Yan gunan balyane anggon,

[35b] iraga madan I Kulih. Yan gunana leyake anggon, iraga madan I Bwes. Yan gunan wisesane anggon, iraga madan Manusa sakti. Yan kuranta bolonge anggon, iraga madan Sang Hyang Manontara. Malih umatur sang putra kakalih, Inggih ratu sang Rêsi, sapunapi pangêrêgêpe rikala ngastawa. Nah kene cêning, nini Siwa gotra ring bungkahing rasa nirmala gênahnia. Nini Patning-musti sarêng.

[36a] I Kaki Siwagotra, mwah Bagawan Dwija pada magênah ring tungtunging rasa nirmala gênahnia. Nini Bagawan Panyarikan, ring bungkahing sabda gênahnia, Kaki Bagawan Panyarikan, ring tungtunging sabda lumanglang gênahnia, Nini Bagawan Saksi, ring bungkahing ati gênahnia, Kaki Bagawan Saksi, ring tungtunging ati gênahnia, Sang Hyang Tryodasa-saksi, ring bayu sabda idêp gênahnia, Sang Hyang Jagat-wisesa, ring uriping bayu gênahnia, Sang Hyang Antara-wi

[36b] sesa, ring uriping sabda gênahnia, Sang Hyang Adnyana-wisesa, ring uriping manah gênahnia, trus ring adnyana nirmala, Sang Hyang Hêning ring tungtunging idêp, atmane maraga Sang Hyang Tunggal, ika anggen ngabakti, ngaturang salwir gawene, ngturang bantên, tampi ika dewane, ngastawa pitara, pêdas rawuh tur nampi, yan tan sapunika, nora ana nampi, mabagya bagyaan gawene. Malih umatur Dewi Satiakrêti:

[37a] Inggih ratu yan sapunika, makadi rawos iratu, sami wentên sang ngantêb, saluir babantênan, sumahur sang Rêsi, Uduh cêning yan tuwut kadi linging sastra agamane, sami wentên sasapanipun. Malih matur sang putra, Inggih ratu, yan jadmane alaki rabi, wentên palikramanipun. Raris sumahur sang Rêsi, Wentên sasapanipun cêning, kadi patêmuning kidang manjangane sang manusa, ane sampun trang marabi,

[37b] wentên sasapanipun mangda suka pada suka, yan tan suka sang istri, sampunang marikosane, aweh ujar ala sira, sing kaget sang istri sêbêl ring deweknyane, punika anggen rabi, ika patêmonnya ala, atut dadi ngêlah pianak, pianaknyane ngaba gring, mala gendah, tur ia kual pangpang ring meme bapa, okasan sampun lacur krêng ngalabuhang, keto alania. Nah krana adasa

[38a] parah ayu, malih yan ngidam sang rabi, ada sapania malih, pang urip lama, pang urip manik, ênto sapania. Malih ya nuntun bayu, krana ada weda atma raksa. Malih yan ia nyakit ada sapania malih, panyêsêh pangatêr rare, dilêkad rarene ada ajaknya patpat, yeh nyom, gêtih, ari-ari, luwu-luwunia, lalima ring sang rare. Malih pêndêm tain langlang, punika ngawinang rêgêd sang rare, punika

[38b] brêsihin sami, ika gawenang bantên, tunasang ring sang ngawe bantên, idihang ring manusa, apang ya brêsih, ane ngantêb bantêne apang priksa, ngarad kala ari-arine, ngarad kalan gêtihe, kalan yeh nyome, kalan pêdêmane, kalan tain langlange, ika apang brêsih sami. Malih digumarannyane lêkad, matgêsin sang rare adayang pajati ring Hyang ibu Prêtiwi. Ih atangia ibu Prêtiwi, irare

[39a] bajang mêtu maring jêro wêtêng tiba maring sira, sarêng sanaknia patpat, lalima kalawan irare bajang, tampi den rahayu, wehana kajnêngan tuwuh kajnêngan urip, satkaning sanak ipun kabeh, poma (3x). Malih pasadana ring Hyang Akasa, m: Ong bur bwah swah yanama swaha. Pakulun Sang Hyang Akasa, ibajang rare wus mêtu saking jêro wêtêng, sadulur lawanta, ring arinipun, lugrahana kala ingiris

[39b] dening pring, agawe maka asih ipun ibajang rare, yan sampun palas maring ari maka arinipun satkaning luwunipun mangda suka batara masawitang maring ibu pratiwi, asung ana rahayu, aweh urip, poma (3x). Sapunika parigaman sang manusa, yan sampun sang wruh ring gamaning manusa. Malih matur sang putra, Inggih ratu, yan sampun kêpus nabinipun, wentên prêdana

[40a] malih. Sumahur ida sang Rêsi, Wentên cêning patut parikramania, tunasang pabrêsihan ring Dewa Kamulan, daksina, bantên asoroh, nasi warna apuputa. Tur matampi sang rare, tur tunasang toya, nasi warnane, di jalane manakan asoroh, tur ngutang rêgêd mabajang colong. Malih di luwun mêdêm, bantên nasi warna, punika brêsihin, tunasang ring dewa, idihang ring usada,

[40b] yeh pabrêsihan, yeh pabajangan, sami brêsihin, ring gênahe manakan, meme bapane, anake cênik, bajang colonge, mahêlis matêpung tawar, mabrêsih malukat mahêning-hêning, anging kalan ari-arine, kalan gêtihe, kalan luwune, yeh nyome, sami nika brêsihin, risampunia mabrêsih, tunggalang ring bajang colonge, kutang ring margane, nanging pasawitang ring I Buta

[41a] Brêgenjeng, I Bodo, I Cili-gêndruk, I Cili-mreka: Ingsun mangutang bajang colong, ò, nibajang rare, tampi den abêcik, aja aweh tulak, mangringin irare bajang, anakira Batara Guru, balikana weh rahayu, kajênêngan tuwuh, kajênêngan urip, urip waras dirga yusa, hning, poma (3x). Malih yan manigang sasihin, iki sapania, m: om, ang, mang, pakulun kaki êmpu

[41b] sira, pakulun manusanira angaturakên sarining bantên, tatêbasan, suci sukla, sorohan, miwah pangiring jêrimpên, pras panyênêng, nasi warna, punjung pangkonan, grih gantal, grih kapiting, cêcêpan taluh, sawung nêmbaran, apanyungjung tunjung bang, tunjung pinge, kalih pasucian, pisang kêmbang pisang jati, tadah sukla, payasan, jajanganan, gagodoh, sumping,

[42a] pêncok kacang, gagêcok mirah, gdêng kayu, suruwayu, katur ring paduka batara, paduka batari, mwang ring idewa turunanipun, saking lanang saking wadon, katuran amukti sari, anyumput sari, sarining babantên, pamilakun ipun, nigang sasihin ijabang bayi, yan sampun puput paduka batara amukti sari, angisêp sari, manusa agung amilaku tuwuh, amilaku urip, suka lugra nurunang tirta, tirta

[42b] pabrêsihan, tirta panglukatan, panyuda mala, pangilanganing lara roga, lara ptaka, mwah angilangang sêbêl kandêl ring manusa, satkaning sanak luwuranipun, asung ana ngrajêgang tuwuh ngrajêgang urip, urip waras, brêsih, hning, poma (3x). Raris irika nunas toya panglukatane ring bantên punika. Tlas. Iki pangantêb bantên pawotonan, m: Ong, sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya, tan kabrateng tulah sarik.

[43a] Pakulun Kaki Siwa gotra, Nini Siwa gotra, Kaki Bagawan Panyarikan, Kaki Bagawan Saksi, mwah Sang Hyang Triyodasa-saksi, saksinana punang pakulun, angaturakên sarining bantên, bantên pawotonan ianu, maka luirnia, suci agung suci alit, tatêbasan panyapuh lara, jangan agung ngrangkat hidêngan, sasipat agung sasipat alit, pagêh

[43b] tuwuh pagêh urip, panuntun bayu, panuntun atma, pangulapan pangambean, sorohan pras panyênêng, tumpêng agung tumpêng alit, punjung pangkonan, têgên-têgênan, nasi warna, sorohan, ulam mrêcah ebat patung, punika sami katur ring paduka batara, rawuh ring bala ancangan, bala iringan sami. Malih bantên katur ring paduka batara, sane nurunang ipun, Sang Hyang Kama

[44a] jaya Kama-ratih, suci sorohan taman, hning jati kasundaran, tatêbasan spuh lara, sasayut bantên dadari, ktan manyahnyah gringsing, lêbaran nasi warna, sorohan, suka paduka batara satkaning bala ancangan sami, amukti sari angisêp sari, sarin bantên pawotonan ianu, yan sampun puput, paduka batara mamukti sari, sarin bantên pamrêdanan ipun, manusanira agung pamilakun

[44b] ipun amilaku tirta pabrêsihan, tira panglukatan, panyudamala, pangilanganing lara roga, lara ptaka sêbêl kandêl ring sarira, suka rista paduka batara anurunang tirta maha mrêta, tirta pawitra, tirta udaka sari, mêtu saking sarining bayu, sarining sabsa, sarining idêp, paduka batara, siniratan tirtan paduka batara, punah sahananing papa ptaka kabeh, bungkah kêdas sirna ilang, matêmahan hning

[45a] jati, waras, dirga yusa saking saktining wedan paduka batara, poma (3x). Malih dinoyanin sang kawotonin, iki saspania, m: Ih Kaki Siwagotra, Nini Siwagotra, atag sanakira manusa kabeh, lwir ya maka kalanipun, mwah pada ring dewanipun sakabehnia, tkeng dewa atmanipun, uli lanang uli wadon, akonana kabeh mêtu saking angganipun ianu, ingsun awe

[45b] tirta pabrêsihan, panglukatan, panugrahan Sang Hyang Suksma, poma mêtu sira kabeh, poma (3x). Rikalania ngarêgêpang iki, dewania gênahang ring sirah, kalania gênahang ring cangkêm, atmania gênahang ring rai. Raris toyanin, makêtis, masugi, puput. Malih di nêbusinia, iki sasapania, m: Ih paduka nira Sang Hyang Suntagi Manik, Sang Hyang Kêmit-tuwuh, Sang Hyang Panunggun-urip, sira angamong atma bayun ianu

[46a] maka satus akutus, maka satak solas, satkaning dewa kalanipun, sami, asungakna ring bayu sabda idêp, mwah anyusup maring rasa mengêt, angên-angên ring adnyana sandi, pakulun kaki Among, nini Among, de nêbasin bayu atmanipun ianu, yan hana rawuh manyêngkalen, ring ianu, sira manulakang sahanan durga kabeh. Malih yan rikala natabang bantênia, iki sasapania, m: Ih kaki Siwa

[46b] gotra, nini Siwagotra sira kon amatur kabeh, ring sawatêking dewa kalanipun ianu, katêkaning ring sanak turunanipun sami, uli lanang uli wadon, hana ta pamrêdana bantên pawotonanipun, skarang mabrêsi masasirih kabeh, masagawu matpung tawar mahêlis dêgdêgan, magawe dêgdêg atma bayunipun, amilaku tirta pabrêsihan, panglukatan, ring Sang Guru Siwa, mwang ring I Dewa Batur Kamulan Sakti, ring

[47a] I Dewa Pusêh, Dalêm, Sêgara, sami paduka batara asung, anurunang tirta pabrêsihan, tirta panglukatan, panyudamala, magawe hning brêsih raga dirga sarira katiben tirta dening batara, bungkah kdas ilang sêbêl kandêl ring sarira, matêmahan hning brêsih ikang sarira, poma sira kabeh, pada poma (3x). Malih umatur saang putra kakalih, Yan mangusadanin sapunapi tingkahe. Sumahur sang Rêsi. Kene cêning, yan ngawe

[47b] pamatuh, pangasih, muah piolas, mawang mangrêdana dewa, maswaka, sastra ane pucukang, ang, mêtu ring ati, anrus ring papusuan, matêmu lawan Batara Iswara, Batara matêmu ring papusuan, manrus maring untêk, matêmu lawan Batara Guru, Batara Guru mêtu ring untêk, anrus ring tungtunging grana, macêpol ring srana (3x). Malih yan ngawe tatulak mwang mangêsêng, manesti, mwang pigêmêng, ada cêning sastrane

[48a] mautama, arêpang, Ong, mêtu ring nyali, anrus ring papusuan, angadêg Batara Iswara, mêtu ring papusuan, anrus ring ati, ngadêg Batara Brahma, mêtu ring ati, anrus ring tungtunging lidah, anyipta gêni, angêsêng budi. Têlas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar