Google+

Lontar Wrespati Kalpa

Lontar Wrespati Kalpa

TENUNG PEDUKUNAN WRHASPATI KALPA
Berisi : Tenung Kumara Sidi
( mantra-mantra permulaan)
bebayuhan Oton bagi Umat Manusia
Wisada (pengobatan) bisa praktekkan sendiri

Ong Awigenan mastu nama sidem.
Nihan weraspati kalpe, ngaran anut sapte ware keramania :

Yan ana oton watek Redite, dewania sang hyang Indra, Kalania Dore kale, butania catus pati, kayunia kayu putih, manuknia siyung, wayangnia panji, lintang nia tendas marereng, panes wetunia, makuwh geringnie, puruh, langu, gerrah merapah, panes tis, lesu ngibuk, tan arep mangan, kelaran, borok, edan, ngeedo-ngedo gawenie, doyan mati manakan yan luh, yanie lanang doyan mati ngamuk, nagih caru ring sanggah kemulan, suci asoroh, bebeknia tampak taluh, apan oton panes, wnang carunin, beras limang (5) catu, arte 555, benang (5) limang tukel, taluh limang besik biyu limang ijas, nyuh limang bungkul, dadi esok, sesayut adulang, mewaste kesuma jati, nasi putih, siap putih tulus sandeh sangkur, kewase mepanggang, mapecel mice genten, mesasaur sekar putih, limang katih, katur ring kamulan, toyanie limang suan, durmenggale abesik, perayascite, pengambiyan, maruntutan peras asoroh, payuk limang bungkul, ayanie dadua, wenang berahmane sulinggih ngelukat, yantan tawurakang ageng raranie.

Yang ane oton watek somo, dewanie betare Wisnu, kalanie kale jereng, butanie wulu kumbe, kayunie pule, manuknie jangkung, wayangnie togog, mayanie wulan, wintangnie jangkung, ike ngamilaranin, nagih caru ring sanggah kemulan, beras petang catu, nyuh petang bungkul, taluh petang besik, benang petang tukel, biyu petang ijas, dadi asok, duluranie payuk petang besik, toyanie petang suaan, jinah 444 (sesayut adulang, mewste sipte rengge, nasi ineng, mapucuk teleng biru, siap berumbun pinanggang, mapecel mice genten, mapukang-pukang magoreng, malih mewangun urip mesesawur, peresin abu cemeng, sekar ireng petang katih, peras asiki, suci asoroh, katur kesurye, bebeknia tampak taluh, durmenggale asiki, perascite asik, malukat ring sanggar, berahmane sulinggih wenang ngalukat, yan tan tau rakene, geringnie, parang, borok, koreng, anyang-anyangan neke-neke, sule puruh, gendeng-gendengan, menek tuun laranie, ayan, nyakiting awak, ibuk kapejahnie mati ngipi yanie lanang,yanie wadon mati amah tiwang kereng polahnie wirangan.

Yanie oton watek Anggare, dewanie betara Ludera, kalanie durge, butanie banas pati raje, mayaie luang, wayangnie cupak, lintangnie sidemalung, ike amilare, sang kane gering tan tune, sarwe sandi, mewaatuk cekehan, menek tuun laranie, koreng bengke, beku, peceng, rumpuh, rumpuh, geng caranie, doyan bebotoh, laranie suk, nyakitang basang, nagih caru mang kemulan, beras telung catu, arte 333, benang telung tukel, taluh telung besik, nyuh telung bungkul,, biyu telung ijas, genep upekaraning sesantun, dadi asok, sesayutnie adulang, mewaste wirekesume nasi barek sade kuning, masiep biying kuing pinanggang, mapukang- pukang magoreng, malih winangun urip, samsam landep, sekar telung suaan, suci asoroh, katur kasurye, peras asoroh, yan tan tawurakene, kapejahanie mati labuh, yanie luh, doyan mati malabuh er, nyuduk awak.

Yanie oton watek Bude, dewanie betari Ume, kalanei Anggpati, butanie Wulu kumbe, wayangie wirun, mayanie peretiwi, kayunie bunut, manuknie dare, satonie lembu, lintangnie keris, ike amilare, sangkan gering tantune, dening awakie sering kanin, ring sariranie galaking esti, pemali sering kandihan, koreng rase, ngedo-edo gawenie, perajnyan wicaksana, nagih dane upami,kapejahanie ring payudan, yan lanang yan wadon mati mapereng ike nagih caru ring kemulan, bras pitung catu jinah 777 nyuh pitung bungkul, taluh pitung besik, biyu pitung isuke, nasi kuning, mesesaur, samsam daline wante, siap putih kuning mepanggang, peesin tebu ratu, sekar putih 7, sudemale suci asorph, peras cite asiki, bebek tampak taluh, durmenggala asiki peras asoroh , mesiap mebayuan, asiki tirte pitung suaan, payuk pitu. (7)

Ya oton watek Waraspati, dewane betar Guru, Kalanie anggapati, butanie wulu singe kayunie waringigin, manuknie merak, wayangnie semar, mayanie peretiwi, lintangnie malanibng uku, ike amilare, sangkan suewaas, penakitire ibute wulu singe, nyakitang basang rase, tuju, likad, lesu, ngelempuyeng, perot. Jangkel, rumpuh edan, yan tan tawurane ike, kapejahnie ike, doyan mati ayan, mati anyud, mati tepen embidan, bers kutus (8 ) catu, nyuh kutus bungkul , taluh kutus besik, biyu kutus ijas, dadi asok, jinah 888 genep, siap berumbun, peras cite durmenggale, wenang malukat payuknie kutus (8), pengambiyan adulang, suci asoroh, bebek tampak taluh, katur kesurye, pers asoroh masiap, pemaisudania penganang sing penganang bantal, penganang wulan, apan panudaning oton salah ukur, yan tan tawurane, tan pegat geringnie ring awlnie.

Yane oton watek Sukre, dewanie betari Seri, kalanie kalajerang, butanie wulu asu, kayunie ancak, manuknie titiran, wayangnie sangut, mayanie yoh, lintangniekarbutan, ike amilare, nagih caru, ring kemulan, beras nem catu (6) jinah 666 , benang nem tukel, biyu nem ijas, taluh nem besik, nyuh nem bungkul, dadi asok, sesayut adulang mewaste liwet raje kiru, nasi mearu candane, mapucak teleng biru, siap kelawu mepanggang, bunge cempaka kuning suci soroh, katur kesurye, peras cite durmenggale, perasasoroh, malukat payuk nem bungkul, toyanie nem suan, yan ngancuk-ancuk, polor, kepek, nyakitang awak, semutan ngibuk, galakin sato, ngereges, langu kapejahanie doyan engkot sampi, mati amah esti, sering ali leyak, yan tan tawurane ike, makueh laranie teke, berahmane sulinggih wenang ngalukat.

Yan oton watek Saniscara, dewanie betari Durge, kalanie barong, butanie raksase, kayunie kepuh, manuknie calepuk, mayanie biyang layah, wayangnie delem, lintangnie ruhika amilare, penakitire sering nyakitang awak, ngelempuyeng, nyakitang basang, moyo pemalinan, kepek, menek tuun laranie, kuat ngumigil, parang, kongkangan, ike nagih caru, ring kemulan, beras siye (9) catu, nyuh siye bungkul taluh asiye besik, benang siye tukel, jinah 999. Biyu siye ijas, genep upekaraning sesantun, dadi asok sesayut adulang mewaste kesume yude, nasi barak aduking kuning, mepanggang, mesaur mapecel mice genten, samsam bunge kuante peresin tebu ireng, kewangen sisampianie andong, sekar siye katih, suci asoroh , katur ke surye, bebek tampak taluh, maruntutan peras, masiap asiki pepek bayuan asiki, perascita durmenggala, malukat payuknie asia bungkul, berahmane sulinggih wenang ngalukat, yan tan muani, yan luh mati ngareges, kereng polahnia deraman dane upame, telas.

Kliwon ,Iki temung wetoning rare, tuduhakena ale ayunie yane metu keliwon, wiku wateknie, bujangge sange janme sang ngapiturun betare Guru, betare Ume, sire betare Siwa Widiye-darinie sang tunjung biru, widiyadaranie Wang Siwa widiye-darinie sang seri peti, perananie babu kara bapanie bape kerapah, semayanie bisa lumire, lumalu-kumarp, abebeleyan pisan, rebutan semayanie maka saripenie : penek agung abesik, iwak ayam berumbun pinanggang, gerih getem, sorign penek, jinah 88, sahe rake who-wohan, godoh tumpi, tatebasannie anut panc ware, sedah anut wetan, muah sege liwet, mewadah pinggan, iwaknie sawung durung angantelu olah dene sangkep, kuluman, dangdang udung, jangan pepe ingasem, sambel tan tine rasen, tebus macan warne, tupang agung pupukania waringin.

Umanis otoning rare, sang hynag I Suara ngawewehan, betari Suci, betara Indre, Widiye-darinie sang kusumbe, widiye-daranie sang wananganuje, peraknie babu nore babuani bape citregotre, semayanie bisa kumareb, alelungguh, ate lapih, sumiraningangre, rumajeputra, acecoret, kumawekawek, ape nganten, abebelehan, rebutan semayanie, catih pinanggang, soring penek jinah 55, sahe rake woh-wohan, godoh tumpi, tatebus anut panc ware, sedah anut weton, muah egeh liwet mewadah pinggon, iwaknie bawi ji 55 olah dene sangkep, rake woh-wohan, godoh tumpi, tatebus putih, sedah anut weton pupuk niye teleng putih.

Paing otoning rare, metu aken janma, pituruni rebetare yame, betari yami, betara berahma, Widiye darinie, Nilotame, Widiye-daranie, Wang bang wenaje, (wenaje) meranakniebabunore, babu adi, bape citre rahmi, semayanie bise kumareb, bisw ajejongkong, atetapih, weruh anambut gawe, apa penganten, rebutan semayanie, caru make serimpinie : penek agung, iwak ayam biying pinanggang, balung gegending soring penek, jinah 99 olah dene sangkep, jangan kekarahaning asem. Saherake woh-wohan pupuknie jangkitan.

Pon otoning rare, kuku lumiring, kumareb, rumampin lampir, rumangkang, acecawet, apapenganten, bebeleyan, rebutan semayanie, caru make sarimpenie, penek agung. Iwak ayam wiring pinanggang, waduk rerempah, soring penek jinah 77, sahe rake woh-wohan, godoh tumpi tatebasan pance ware, sedah anut oton, muang sege liwet, mewadah pinggan, iwak bawi aji (77) olah dene genep, sahe rake woh-wohan, tetebus kuning.

Wage otoning rare, ulun ajanme, piturunire betare Wisnu, widiye darinire sang Tunjung biru, widiye dare wang bang walipite, dadi ulihanie, babu godel, babu pangguh, semayanie bise lumiring, kumareb alungguh, kumawekawe, atapih, bisa ingutus, rumaje putri, rebutan semaynie, makeserimpenie : tumpeng gurih, atungtung ireng, iwak ayamireng, pinaggang, soring penek jinah 44, sahe rake woh-wohan, godoh tumpi, tatebasan anut panceware, sedah anut oton, muah sege liwet mewadah pinggan iwak bawiaji (44) pupuhnie bungan jangitan, satbat kale peroyoni.

Iki pujaning tenung:
Ong kaki komare gane, Kamare sidi, Komare tambal, Komare paksa, Komare sari, Komare kance, Komare tuntun, Komare jenek, Komare tuduh, tuduhakene, manusanire atenung, yan ale yane becik tuduhakena mangke.
Ong se ba ta he I na ma si we ye [Sire kang juru tenung labe kang pustake jinah, pelelintangan kaki komare jenek].

Iki tenung sapteware ngaran, yane tanye jatiakene ring tenung ring sapte ware.
 • Redite atanye lare : bute ulu asu ngelaranin, ngue dadi sakitinge ye baan butane, sangkan sakitinge ye, ye salah ngaru are ring kayangane, tan pesaksi dinumitise, ring hyang to dadi ye salah, ape anggon nyarunin, penek lelima maiwak babiaji 55 caru ring lebuh, pejati penebuse sesantun, jinah sepe satus, pejatine ring kayangan, maduluran peras panyeneng sayut pengambeyan. Tunasan sinampure ring betarane ring kayangan ring dewe yang guru apang jati.
 • Some atanye lare, betarene ring kayangan duke ring e, kalebangin bute ulu koye, ngude dadi salahange, ape salahne, danda pati, api anggen nebusin iye, penek pepitu, maiwak bawi rinumbah gile, acaru ring setra, saksiang apang jati, ring ibanaspati, panebusan jinah (1100) sesntun dene genep, pesaktine suci asoroh dadi ye gelis waras,
 • Anggare atanye lare, kerangsukan bute ulukuye, kaserahang ring durge dewi, akeh wonge iri ring iye, karebut ban idurge, kenken, dadi ye karebut, ape salahne corah, cau luare kauh umahne, ye salah sanget, nyen ngorahang salahne, ape salahne, sang numitis tuare mapejati to salahne, jani ape anggen naurin iye, carunin dadi, ape anggong nyarunin, carune : penek patpat, maiwak be caleng, rumbah gile, tunggal awadah, pejatine ring yang gurune, suci asoroh, daksina sesantun, panebusnejinah (1800) pejatiang ring betare guru.
 • Bude atanye lare, karebutin ban bute ulu kumbe ngude dadi rebute, apange dadi ye sakit, kangin desaie, nyen ye nunden nyakitin, mesawur sang kawi, ye apang sakit, dewe gurune nyerang ye, kapi di sekale emedeng, jani kudiang ide ring sang kawi, ye tuah gatinye, bes liyu nyakitin iye, sing dadi bayain iye, dadi carunin, baanasi sasaan, iwaknia lelel ukudan melambus, anging apang jati, tunasang tirtha ring sng wiku, pejatine suci, asoroh, ring kamulanasoroh, ring sang ngayunin asoroh, sesantun panebusan kadi arep.
 • Weraspati atanye lare, bah baye ye, karebut baan ibute ulu singe, angelaranin, waye biye desanie, ngude dadi rebute, ape salahne, sumaur dewa gurunnyane, depang ye bakal mayah utang kawitane. Kenken dadi depang, kawitane nautang sesangi, sing dadi bayain butene, dijeye masesangi , ye mesanggup ngodalin, ye celapian, dewan nyane iye nyerahang, ngude ye serahang ide, ye ngadakaken nore, tuare ye nyak dore-dore, jani ape anggen nebusin iye, penek tetelu, iwak bawi rinumbah gile, acaru ring natar, panebusan jinah, (1100) pejatine ring dalem suci asoroh, peras penyeneng, tunasang tirte ring dalem ayab ping solas.
 • Sukra atane lare, sape angelaranin pitare saking wadon angelaranin, ye kene sape saking painuman, pitarene kapintangan, ring kabuyutanie, ape utange ditu, ye mesesangi ring kabuyutane, ape sesangine, ye mesanggup metelah-telah, dadi tan sinauran, bangun butane ring pekarange, ngarebut menyakitin, sarbine nede binuduhe mekasing apang melah, dadi ye ngalih anake maidep, sesantunin apang pepet, pedas ye kesambut pade, nyen ngorahang, salahne, sarwa patik metakonin, ide tau, nyem buin ajak ide tau, betare kale, nagih nadah, yangnie nguakang, yeketo sing dadi baangin, carunin dadi, apa anggen nyarunin, nasi pitung tanding, iwaknie ayam ireng, make telun warasye.
 • Saniscara atanye lare, saumahe ye nyakitin, panes dadalane, sangkanie dadi sakit, ade anak iri ring ye, tanemine tulang penyu, tulang sampi, tunggilanie iri, bahbayeye, pekakasaing apang yatna yede alah menah, mati bayan iye, ape salahne dadi piriyange, duke tong ye mesanggup matelah-telah, asesapuh, dadi ye ngaduang, tuare ye menawur utang, to dadi ye kapeserah, keagal pawere, sing dadi tawurin, carunin dadi, ape anggen nyaruin, penek akutus, maiwak bawi rinumbah gele, acaru ring pasar, nanging apang jati, pesaksine panebusane jinah (1700)

Iki tenung sapte ware jati, wetuning lare ike,
 • Redite, tekaning lare, angelempuyeng, laranie, oren cing kniye,kenken dadi pengeng, ye kesambu pade, nyen ngorahang, ape salahne, tawihe, sang weraspati takonin, ngude dadi sang weraspati takonin, ide tau, nyem buin ajak ide tau, betare kala nagih nadah, yang ne nguakang, yan keto sing dadi baangin, carunin dadi, ape anggon nyaronin, nasi pitung tanding iwaknie ayam ireng, malih kebarengin baan sang bute durge dewi, kaumahne nyakitin, ngude dadi ye garang ajak liyu, sing dadi bayain, carunin baan nasi roras tamas, maiwak ayam ireng maolah, dauh ro carunin, buke telun waras ye, keto orahange baan sang Anggare,
 • Some, teke laranie, kene upas saking painuman, ngelaranin, nyen ngorahang keto, sang bute ring lemah mangenen, kesarenin dening sang durge dewi, umah nyane nareti, ngude dadi garang ajak liyu, sing dadi bayain sang Anggare keme takonin, dadi ke ye bayai dadi, ape anggen mayanin, carunin ban nasi 12 roras tamas, iwak ayam ireng, ingolah, acaru dauh ro, telung wangi warasye.
 • Anggare tekaning lare, saking pengalasan sangkan nie lre, sakite nglempuyeng, sule, walikatan, endon endon ubadine, anti denan, lamun kari maurip tambanin, balik sumpahang, apan ibute yang ngerudeye, nyen ngorahang keto, sang Bude mangorahang, sing dadi tawurin, tebusin ring bute semaye, ape anggen nebusin, tulung urip pepitu iwakniye ay am ireng, ingolah dene genep, limang wengi warasye.
 • Bude tekaning lare, wetengnie lare, bute dengen menge laranin, ngude dadi ye sakitine, ape salahne, sang weraspati takonin, walinire sakit, nyakitang basang, amah idengen, ngude dadi amahe ye, ye matukar, sing dadi bayain, adi carunin, ape carune, tulung urip pepitu, iwaknie ayam ingolah dene genep, mecaru ring lebuh, mewadah suyuk p pepitu, ibute pesesanje wehin, tulung pepitu be sampi acaru dauh pisan limang wangi warasnya.
 • Wraspati tekaning lae, sakit iye bilang sandi bute ring umah ngelaranin, ngude dadi ye sakitnine kapiran ben pemali, dadi ye nyakitin, apa atagiyange, dadi ye nyakitin, nagih caru, caru ape tagihe, tulug pepitu, iwaknie ayam putih siungan, keto saje sang Sukra takonin, ih saje keto sang Sukra, saje.
 • Sukre teka lre, sakit kawisian, anak iri ring ye, ape ye baange dadi ye sakit, dije pejangine wisiya di caratane pejangine, dadi ye buduh jani kudiang, caruyam ireng olah dene genep.
 • Saniscara tekaning lare, bah uli purusnie ngelaranin, wengi ye sinalihaning lare, ajake pemaline, ring umahne nyakitin, nagih caru wehin caru, ape carunie nasi tulung pitu, iwaknie lele mepes, kawitane kema takonin, ye mesesangi laadne malu, tusing ketawuran, dadi pitarane nyakitin, ajake sang bute kale dengen ne nyakitin nyen nyakitin buin, nyen takonin jani, carunin, baangin tulung pepitu, iwaknie ayam ireng, olah denegenep anak iri ring ye medadalan miyegan.

Iki tenung teri ware, bebaye, sang Dore, sang Waye sang Biyangtara :
 • Sang Dore tekaning lare, kesambat dening sang Guru, ide mamirude, muah kalebangan pemali, ring umahnye, toye ngelaranin, ape anggen ngubadin iye, sang waye takonin, saringan, tan side ban nire ngubadin, sang Biyantara takonin, sumaur sang Kawi, mangude je pati ancung metakon, kepangguh sang dore, pemali ring kaarngnie. Rahasia keto.
 • Sang waye tekaning lare, eweh laranie kene teluhye kije laku nakonang jani, dadiye kene teluh, anake iri ring iye, dadi ye iri, ape je baenge, eweh sang waye tong dadi ye aturu, nyen jani nake takonin ubad, sumaur sang Kawi, enggalang carunin, ape anggon nyarunin, nasibarak apangkan, iwaknia asu bungkem, malih nasi gadang maslih atanding, iwaknia ayam biing pinanggang, ye kene sosotan ring taru agung, apang jati ye nyarunin baan nyane neneggel.
 • Sang Biayntara, tekaning lare, kesambut ring bute yaksah, mati wang mangkang kajaring tastre, mangkin kenkenanan ede matiange iye, enggalang nyarunin, ape anggonnyarunin, apange dadi idup, nyen jani takonin, sumaur sng Kawi, wehin enggalang baan nasi selem, iwaknie asu ireng, acaru dauh telune, rahat utangne.

Iki tenung parurupaning wong, anggelehin, rerehakene ring tenung, ring sapteware, ring panceware,
 • Dite, Some, teke sakite, wang lanang, wong wadon angalain juragan, lawang tengen caronakena, bubuh pirate, ktemu diapine.
 • Yening Anggare, teke sakite, wong lanang nyakitin pisagane.
 • Yan Bude, teke sakite, wang matuwe menyakitin, pisagane di kebot.
 • Yan ring Weraspati, teke sakite, wong lanang nyakitin pisagane.

Nian tenung pance ware ngaran.
 • Umanis, atanye lare, sang bute semaye ngalih ngajak mulih ye makite mulih, tundene mapagin, mati sing dadi bayain, tebusin dadi, ring segare, angkid muang ring banyu mili, ape panebusane tumpeng mance warne, iwaknie ayam mance warne, pinanggang anging apang jati, aliang anak nyaksi ang, sesantune dene genep jinah sepe satus (1700) ring keliyon naurin.
 • Paing atanye lare, ye kesambut ring alas agung nyem nyambut ye, sang bute gadih nyambut ye, ngude dadi sambute, ape salahne, ring betare Brahma salahne, ape anggen naurin, caru tumpeng abang abungkul, iwaknia ayam biing pinanggang, tebusin ring alas agung, sambat sang bute gadang, anging apang jati tingkahe naurin, tunasang toyo ring kayangane, suci asoroh ring kayangane katur, sesantun done genep, ajuman katur ring sanggah kamulan.
 • Pon, atenya bha kesambutye ban bute janggitan, tebusin ring pabianie, ngude dadi sambute ditu, ye ketagihan ketipat akelan, pencok kacang, taluh pekasem, aje mamikas, nyen baang kekketo, ibute janggitan baangin, nyen nugere nagih keketo, panugerahan betare yang Mahadewa, ape anggen ngubadin iye, limuridin ban dapdap wong, petang wengi waras ye.
 • Wage atanye lare, sang bute ijo nyambutye, nagih caru ape carune, tumpeng ireng, iwaknie ayam ireng pinanggang, ngude dadi tagihine caru, panugerahan betare Wisnu, dije ide panggihine, ring awan agung, tingkahe amayah utang, carune anging apang jati, ature ring ide detare wisnu, wehin sang bute ijo, dije tongosne sang bute Ijo, Ide betare Wisnu irike maparek, ide magenah marep kidul, yemaliat, iki muninie, mantre, Ong Rudre Mahesuara.
 • Keliyon, atanye lare, kesambut ban sang hyang Kala, ngude dadi sambut ide, sang bute ijo ngeringin, ngude dadi sakitine, salahne bancur, ring sang hyang KALa, jag ade ide, raris teke sang bute ijo nagih caru, dinatahe tumpeng berumbun, iwaknie ayam berumbun, mewadah tunggal, nanging pesaksine ring betara KALe, sampun sang lare naurin, puput meessantun genep, jinah sepe satus pabusanie (1700) puput karyane.

Nian tenung tariware :
 • Yaning Dore atanye lare, pitare anampet ye, kayanganie, makone, angeringin, ape salahne, nore naur utang, mesesangi disanggah nyane, sabdania, dewe ratu lamun titiang sadie ke Bali titiang ngaturang pejati, suci asoroh, nore ketauran kalebangin pemali, dadi ye sakit kekeh, ngancuk-ngancuk, tawurin ajuman putih kuning, mebe taluh pekasem, canang lenge wangi burat wangi, aturan ring sanggah kamulan, santun dene genep, jinah satak selai (225)
 • Yaning waye atanye lare, kene peneluh, keweh geringnie, dije ye amah leyak, ye musuhinge, ape salahne, salah ban ujar-ujar, to dadi carunin, carune nasi apangkon, iwaknia asu bang bungkem, olah dene genep, tumpeng adanan, iwaknia ayam biying pinanggang,acaru ring umah, acaru tengai tepate, malih sesangine saksiang apang jati, sesantune dene genep jinah (1700).
 • Yaning Biyantare, atanye lare, kesambut atmane, ring I bute kala paksa, kajarnie, ape salahne, ye salah mamuku lanjar, sing dadi taurin, dadi carunin, ban nasi ireng, iwaknia asu ireng, dauh telune acaru marep wetan, nanging pesaksine apang jati, sesantun dene genep, jinah (7700) ayua dore-dore, meh matiye, age-age biyane ngedapin.
Nian tenung pati uripning wong, alare muang ayu, pinarin jinah akutus keteng (8), wilang terapi, caritayang ale ayunie, yang terap lime (5) ayu uripnie
Yan terep dadua (2) eweh ye.
Yan terep keteng, kewehye, (matiye) gering dande ye, kapitan mirudeye.
Yan terep enem (6), kedande patiye, sesangi mirudeye, anggid aka\ene ye ring sanggah kemulan,
Pance, Sad, wilang seke patpat.
Sese tunggal (1), yan lanang, suate ye.
Sese due (2) suaste ye.
Sea telu (3) dengen ngeroge ye
Sesa pat (4), kene perih ye, umahe ketaneman, anak iriya pati teke, ane sosot kelawasan, durung tinaur, mati sang mesosot.

Nian tenung Catur Cantaka, ngaran, petanyaning, wanga gering, luwirnie jinah petang dasa (40) pinaro suang kon jinumput, sing kejumput, wilange seke patpat, elingakene sesanie :
 • Yaning sesa besik (1) dewa ngelaranin, ana sesangi wayahnie, kapernah kumpinie saking lanang, ring sanggar kemulan, amangan-anginem merejang tan ketawuran, kaserah ring dewene di puseh, muah ring dewene ring kayangan, tan ketauran, betari durge angelaranin, geringe jalan-jalan teke luas, kaget seger, kaget luyu, gerah merapah, panes menek tuwun, laranie ane ring suku, menek ring suku kebau, kesirah, ring karne, ring tangan, ane dewe genae sewake kurang bakti, ane yang ring gunung agung melakue lungguh, limas catu, raris menagih megotre, muang dewene nagih mapendetan widine, tur dewene nagih mangeed masesapuh, marebuan agung marejang, tur manumadi amane lare, mati ring carik, ring kune durung malukat, lukat tekang numitis, kulit daginie lare, kapernah paman dimisan yate milara, ipah anak balu, utaraning umah umah, naging pangadun, sesangi, ne kebalunan, pengdun dengenin umahe nagih tetadahan, ane wong ngidi adengen wetengnie, kuloning umahnie, anak lanang tunggal, mngerebut penabanane, pancima ungguanie.
 • Sesa, pat, (4 ) katepuk tegah laranie, kabuyutani e ngelaranin, tegah-tegah laranie, dening bute dengen, ring pesesabanie, sangkaning lare, gerah merapah, langu linyud, tur semayanie baye teke, antekene sepuluh wegung kesalusahan, atme katekep dening dewe, olih sesengi ring wayah ring kayanganie, betari durge angelaranin, angatuken bakti, to ye kabuyutanie, kapitan tur ruangnie wau soh bise nengenin, ane sabde sakecap denia lare, ane tetangganie edi, lor umahnie, tur kamulani sabda paras nggenie lare, ane wang rebutie olih karang, wates lurung pepageranie, to merebut kulit daging, tong maan upahnie anyanie, kaponakan masengit, kaget geringe geringe kesiap-kesiap tur kambuh geringnie, pade mengapit-apit, tur apit-pang kung, mangempeg nggoie maumah panes, lebah galintang, ahe kayu ageng ring pekaranganie panes, ungguaning tangan tangan gumantung ring kune, tur kayu paibon perag jamur, tur ane mitre munggah ring ibu, sube weruh ring gune, durung pereside tutug beratanie karyanie, durung ameras putu kumpinia, sangkan geringe suwe ye waras, muah ane wong edi, wetaning umah, ane marebutin karang deruwe wong ngamakerat-keratan pade seleng seluk pengolape, mengapit-keapit, pegaranie seleng suduk, pupug walik sumpahakene.
 • Sesa due (2) dewene di umah ngelaranin, asesa wayahnie, ulian wadon anggeringin, sesangi amangan anginum muang marejang, durung sinawuran, dadia nikel tur pitre munggah nagih, keulangalu, durung pereside, geringnie sarwa mandi, dewa ring umah durung kapereside keperetenan sering mangelenyok ring dewa, geringe suwe ye waras, manggih anggid disanggah angelayung laranie, wenang tebusin ring banyu, tur ane prabunie sawah kidul ungguanie, muang tebusin ring banyu, tur ane perabunie sawah kidul ungguanie, muang nariti, muang lanang tan lanang.
 • Sesa telu (3) mangareges laranie, sang bute dengen mengelaranin, magugu sisie, kadi suduk-suduk, kadi siningati ule laranie, bute banas pati ring pamahanie ngelaranin tur kapitan kakubonie, ring sawah durung medabdab pepageranie saling suduk, pomahanie limuting rurung, tur karngnie, tampakan menagih caru, matemahana dengen pemali bute-buti, banaspati, geringe teke ngetan teke luas, tengah-tengahane laranie, ring suku mulaning lare, keneng papasangan ring umahnie, ring kubon ring carik, muah ane wong ngedi, tan lianperebutine, baan menagih mabutin carik pekarangan, panas tunggak durung binuncal, luang durung-durung rate ring longanie, bale tundung, walang kulit, pemali angelaranin karang genahing wong mati kecarik, kacidre tur mareking pempatan, melaku adagan, ane wong sade adoh, edi anengen sukunie, kene upas warneye.

Nian tening pelakuning wong, tenung ike wali jawa, ngaran.
Serane jinah akutus ( 8 ) pelekentingan, luwirnia :
Yaning terep aketeng mangetan paranis.
Yaning terep telu, mangidul paramie, pancime,
Yanie lirep, papatn mangalor paranie adoh,

Kenken dadi nyak orahange ban tenunge, disastrene sumaur ide sang kawi, apan tuah dini care-cirine disastrene, apan aksare pewangun betare gane, sehananing tenung muang usade, warige\a, kenken dadi ane dadi tuare, dening sastresami, dening sastre dadi lemah dadi peteng, keko pedadiane, wuh bes panjang yan tuturan manire, telas.

Nian tenung cantake, jinah mewadah kelopok. Ikang atanya kone jumput, wilang seke patpat,
 • Sesa besik (1) dewa ngelaranin, kaduluran semaye, muang sesange mangerude.
 • Sesa dua (2), sang guru pitre mangerude, tur kapitan tan kagulangan, tur kesengkale ring pitare, anangis samula sare, margania amiroge, mare nganakpanie, manggo amelaku pereside miringi.
 • Sesa telu (3), kesambet ring pitare, kesambut ring banyu, betari durge angelaranin, empet pegah ngelempuyeng, ungah-angih laraniye, ane wang ngedi sapanie janme, kire-kire ye, pasuguh pebalik sumpah ring banyu.
 • Tanpe sesa, bute banas pati raja angelaranin, bute belantes dengen ring pomahan angelaranin, karang menagih tauring, meweh laranie, patengah-tengahan uripnia ayua tan pereyatne make surupanie, kale wesesa anibanin lare, laranie amepeking sarwa sandi.

Tonye wang ngale kire-kirene :
 • Sesa besik (1), rowangte saumah
 • Sesa due (2), warginie
 • Sesa telu (3) wong aduh
 • Tanpesesa, wang lian.
Tanye sih alaki rabi :
 • Sesa tunggal asih
 • Sesa due tan asih
 • Sesa telu meweh
 • Sesa pat tan sih

Tanye ulun minggat :
 • Sesa tunggal, mangetan parania, katamu tan tuhu mintara, lagi ring miteranie
 • Sesa due, mangidul masisi tune gane jalan
 • Sesa telu, tan lalisia ye lunge, katemuye

Tanye wang ngabuat-buat :
 • Sesa besik, lanang
 • Sesa due, wadon
 • Sesa telu, lanang
 • Tan pasese, wadon

Tenung dedalihan, jinah jinajar, luwirnie :
1. Singe, 2. Meregapati, 3. Some, 4. Uladalid, 5. Julati, 6. Baled
 • Singe kejumpet, atine apanes, turin natan pagut, ale ambeknie tan sareh.
 • Meregepati, kajumput, sesangining wangatua miroge, budine tan rahayu, angudak pade sekarang ale  diatine,
 • Some, kajumput, ane wisaye ring atine, anmemanko sire angelaranin, bute dengen pesaje ngeranjingin sire, mangko siwekene pape bayon ring watek oton.
 • Ulad-alid, kajumput, ane sabde asengit ring ye, tinut ring bute yakse-bute yaksi, tur sesangi wangatuwe kebalunan, ikang ngangsuh sabde tan cala-calu, wak ring perapatan.
 • Julati, kajumput, ane wisayanie ring atinie ening ring weredaye tan kenengagem, peradnyan tan tuhu, kene linolue-lalue, anabehan kerete tan ane tuhu peradnyan, tan gawe kung.
 • Baled, kajumput, awak kerode atinie kadi ngrakse upas, ane gunanie tan patut, akeriye samaning tumu wuh, ale dahat ike.

Manteraning tenung, ………
(Ong Berahmayem). Rudre mesuahe, saresuati premadem, ye ye we namu-namah suahe.

Yanie mabar palintangan, mantre :
Ang Sang Mang Mang Ung Ang, Ong Saresuati rastu ye namah suahe.

Nihan tenung gering kabeh, ring sapteware, jinah jinajar, Redite, kajumput, ana selunglungnie, dewe pitre amiroge, ane sosot wayahnie durung ketauran, ring yang ngiwukir, sot asawungan, widi amigerahaning, muang pemali ring umah, wedus sinebat, ayam ireng, yan tan pahayu sue ye waras, yan pahayu waras ye.
 • Some kajumput, kambenganing pitere asosotan saking wadon, angelaraning, pemali ring umah, angelaraning, bute semaye, bute dengen, caru sate ireng, ebat, sege, roras tandng, muang tabuan ring lawang mecaru.
 • Anggare kejumput, pitre amiroge, sot ring kabuyutan kene saspe derawe, kene teluhye, wetengnie lare, pahayunen, muang bute sanjaya angelaranin, some bang ebot, sampi lan mentah abesik, muang bute ring umah amirude, caru sate ireng, sekul nem tanding, mewadah ruaning abe.
 • Bude kajunput, kene sape kang numadi, ane sot saking wadon, mangerude ye, muang bute pasesanjayan, kene upas ye, dudu sabicariye.
 • Weraspati kajumput lemah sangar pinapasnie, kene perih ye, pemali ring umah ngelaranin, bute ring watesnie ring dagan, kene pegaweye, parek wong ale, bute kale gerahe, buat kateranjaneye, bute lengk rawilawil, caru sate wiring.
 • Sukre, kajumput, hyang amigeranin, ane sot ring kabuyutan, suwe ye waras, mati kene perentah, pupugang malik sumpahang.
 • Saniscara kajumput, umahnie lemah sangar, keranjingang kale dengen, malik sumpahan waras ye, muang sesangi amigeraning, saking wadon angkihakene.

Nihan tenung pati-urip jinah jejumputan :
 • Ersanie kajumput, matiye seye bayanie teke, utangnie disuargan (100) kumbe carat papat, pate lasanie sude male, caru bawi ji (500), ayam mance warne, penek sasai genep, ebat kare jawe.
 • Daksine kajumput, tebusin segare, celeng belang, penek, (5), itik pinge(1), penek lis (3).
 • Genian kejumput, kesambat dening bute kale, caru bawi winangunurip, sege (15), lamak.
 • Baye biye kajumput, tebusin ring kale sesnie, ayam sapelaken, ayam ceneng (1) pinanggang penek (1)
 • Utara, kejumput, pitare pakungkungan mengelaranin, caru ayam telu penek (2) rinancane lis abesik
 • Madie kajumput, kene racun ye, eweh ye, meh kasurupan.
 • Purwe kajumput, kene uphayu, alpe yusan ayu ye lamun pahayu.

Nihan ale ayuning kengetakene, pegeng bayunie, ring banyu aneng beruk (air didalam sibuh) tiniban beras kuning pitung besik (7), deleng dene suwe, 
 • yan katon kubambang (kambang) ikang beras, ayu.
 • Yan katon kelem ikang beras ale.
 • Yan katon kambang ikang beras, kene tunulung ayu urip.

Iti tenung den pereyatne, sampun pati-pati dening angangge mapan mule, namaning tenung, luwire :
 1. Berahmane
 2. Magune
 3. Mandikep
 4. Angin
 5. Maheresi
 6. Mayuge
 7. Marupe
 8. Gane
Serane jinah jajar kutus (8) ayua simpang dene ajumput. Tuduhakene jajumputan dene bener ayu simpang dene jumput, tukang tenung patut waspada ring jajar jinah akutus muang namanie.
 • Yan jumput, Berahmane, tanane ring atine, tanan sarire amiroge, ane mani angelaranin sire numadi, ane ujar ujar sange numadi ayu tan langgengakene, ike sangkaning lare, pahayunen ring guru paduke, anuduse sabidari.
 • Yan jumput, magune ane wisayane, asengit ring atine anemu mangko sire ale, muang ane angumpuh, sire bute dengen pesanjayan, mengelaraning angeranjingi sire, uwakakene, pahayunen ring watek otonne.
 • Yan jumput mandikep, ane sabde masengit, tinuting bute yakse, ane manih mamirogai ye, ane sot wanga tuwe nekebalunan, ike sangkaning lare, pahayuning ring otone, ring wateke ring perampatan. Acaru.
 • Yan jumput, , Angin, duepare sabdane, agewar gewar tesire, sumusuping kale enjer-enjer, amarani rahine-wengi, ngelingakene dedauhan, paha yunen iye ring pasar nggonie ring neriti, elingakene watek otone.
 • Yan jumpur, maresi, taname ring atine, ane manih ngerebedanin, ane sot saking wayahnie, durung sinawan, ike sangkaning lare tinut ibute dengen, ring ukir, aduduse ring luah, pahayuning ring watek otone.
 • Yan jumput, mayuge, ane wisaye ring atine, sang gerrahe aenek ring eredye, tan kene angageme, budi perajnyan tan tuhu, kene linolie-lolie, budi lolie tanembah, aseri ye tan tulus, perajnyanie agawe kung.
 • Yan jumput, Marupe, taname ring atine, dewe yang amilare, ane sot angelaranie, anutin kale kapetengan, pahayunen iye.
 • Yan jumput, Gane, ane wisaye ring atine, apeparentah bare-bare, ane perih-perih ring atine, agewar-gewar atine tan tepet manahnie, sang bute lelengeh angeranjingin pahayunen ring watek otone.

Nihan tenung sapteware, jinah jajar pitu (7).
 • Yan Redite, kajumput, linyun laranie, angeluye, mujahye, ane wong tan ayun ring ye amerih, wong wadon alepolahnie.
 • Yan Some, kajumput, saking ersanie, sangkaning laro kene amahan ring panginunan, muang pitre amige raning, ane sot suku pat, saurane manih, bawi riancane, sate telu pinanggang, caronan ring sanggar manih angelaaranin, ane tunggak ring umah amigeranin.
 • Yan Anggaae, kajumput, tekaning lare, kepapas ring awan nemu ring sabe prane, sule laranie, linyun ye, yang Indre, Bude semaye, amiroge, ane wong ngiri ring iye, yan dauh telu laranie teke bayeye, tan kene tinulung ye iwak banteng, lutung ingbat, arp neriti acaru.
 • Yan bude, kejumput, laranie teke sule, bute pase, sanjayan ngelaranin, caaronane lutung, sapi, ane malih angelaranin, ane tunggak tebe numadie, mangerudeye, ane wong iri ring ye, ale polahnie, ireng rambutnie code pengadegnie, kewangwang pet diumahnie, bayeye doyan idepan buluh awaknie, balut socanie, manis ujarnie aye sukunie tebel lambenie, akiris raganie, semu pite warnanie.
 • Yan Weraspati, kejumput, laranie, teke linyunie dewe yang mengelaraning, ane sot saking yang, ring wukir ring sanakte, iriye wong lanang, semu kuning warnanie, inggil rambutni, dileng socanie, loso baunie, lurus jarijinie, remben gidatnie, tirus sukunie, due umah samonganie, pomahane migeraning, kiduling paon nggonie, pitere dadi detengah denie amigeraning, anete anyide kaken tawurane, mesa sone riancane, caronakene marep daksina.
 • Yan Sukere, kajumput, laranie baunie lare, kene amahan ring panginuman, pitare amigeraning, saking waadon ane sosot saking buyutan, ike sangkaning lare, bute kale ami geraning, pasurudan ring perepatan, bute maliyut amigeraning, carukene sge selamak, iwaknie kadal binendem. Wukudan dokene ring seme muang pekarangan amigeranin, padun karang malih sasot salin busane, durung sinauran, ike sangkaning lare, tan tunggak tebe ring umah, mangerudeye, ane wong amemetan, apaarek, abang, abang rambutnie, lolag lalunie, welu mukanie cendek jarijinie, code sukunie lan but rumpuh ngelaaranin, caru kene itik, sone belang yeriyancane, caaru kene ring umah.
 • Yan saniscara, kajumput, laranie teke, pomahan ane lare, bute dengen ngelaraning, malih ane iri ring iye, suwe ye waras, saking caarune tane becik, rauhing pameremane, wengi laranie teke, wetngnie lare, pitaare angelaraning, ane soting gage sawah durung sinauran, tekanie lare lawas tan waras, ane ale sakeng tanire baye, aduduse bicariye, ane wong iri ring ye, ireng warnanie, inggel rambutnie, sade abang awaknie, kusut mukanie, nipis lambenie, aye sukunie,anemu tukarye.

Iti resi sobawe, elingakene wong atanye, sesola haie ring petayan.
 • Yan angusap rambut, kepalu ring yang, caru saarwe, (sarwe pawitre)
 • Yan angusap mate, widie dari tunjung biru angelaranin, sarwe ireng sajinie linadah dene becik.
 • Yan angusap mate, widie dari tunjung biru angelaranin, sarwe ireng sajinie linadah dene becik
 • Yan angusap irung, sampali wongatue, sate putih sajinie.
 • Yan akukur, bicari angelaranin asu bang bungkem sajinie, tuak aberuk, ring wates denie acaru, yan mulih ayue nolih.
 • Yan asidekep, kisariki kabuyutan torake carunia.
 • Yan angusap kuping, pitare amingeraning, sarwe suci bubur pirate ring umah, ungguanie abanten.
 • Yan angusap cangkem, ane sesangi ring yang.
 • Yan angusap lengen, ane sesangi dodot lawan lancingan busing sajeng apucung, sate linambarang sambat betarre gangge, betari ganggi.
 • Yan angusap cangkem, ane sesangi tan ketawuran suku pat.
 • Yan angusap gulu, pomahante ale, tawurane asu bang bungkem
 • Yan apetik kuku, bute siwah, muang ageni ngelarania saji ayam sakembaran, linambarang , asu bang bungkem, rinumbah gile, saksah mentah.
 • Yan angusap welakang, asakit mati, angeleni tadah celeng.

Atanye ring tanggal lek (sasih)
 • Kase : Serewane, atanye, ingunie, kawitanie kiwe tengen yang durge dewi, mangerudeye, caaru sege, (21) tanding, lamak ruaning gedang, ulam ayam ireng rinatengan, wehin sege maring seme. Tanye polahing wong, seri wili, tan suhe polahnie, tanane singgih denia, sang saye memetu palanie doyan dinalih ale, dudusan ayue asuwe. Tanye rare metu, tanane tur akas ring perih.
 • Karo : Baderwade, atanye bute sasab mangelaranin, tebusan ring sanggar, caru tipat nem (6), iwak ayam putih pinanggang, ring natar caronin, segeselikur tanding lamak ruaning gedang, iwak ayam ireng beras sarwe akulak. Tanye rare metu, punek ati ane skanie.
 • Ketige : Asuji, atanye, sesangi agatitayu tan inguwuaken, tanye polahing wong, ane sukanie. Tanye rare metu, idepanati, tan wikalpe, muang tutur rahayu.
 • Kepat : Kartika, atanye, durge suaye mangerude, caru (21) tanding lamak rauaning gedang, iwak ayam ireng, acaru ring perapatan marge. Yang ye mangerarude wehin caru sege (21) tanding, lamak ruaning gedang, iwaknie itik. Tanye polahing wong, abot suciye, ring ambek abe, kasihan, budinie, suke rahau ine ambek.
 • Kelima : Marge : atanye pemali mangerude ye, suwe ye waras, yang ring gunung mangerudeye, ameresaye aken. Tanye polahing wong, bie ngajeya, atepohanie, subage. Tanye rare metu, toyane, marewanak wong tani, ayusuke.
 • Keenem : Posie, atanye, Indiranie, lan kakinie angelaranin, angambeye. Tanye polahing wong, tani ye tanem, angice cabilak, sukanie subage, Madie sih arerowang-akadang warge. Tanye rare metu, ane sukanie welasan ati mekadang wargi.
 • Kepitu : Mage, atanye, bute kale amigeraning, caru sege (21) tanding, lamakruaning gedang, iwak ayam ireng acaru sande kale ring natar. Tanye polahing wong, kapintuhu sojarnie, aruru ambeknie. Tanye rare metu, tan inget mekadang wangi.
 • Kaulu : Palgune, atanye sesanganie durung tinauran, anggihe tnaye polahing wong, kapintuhu sojarnie, aruru ambeknie. Tanye rare metu, bise angaji, undagi, perajnyan ngucap, sapolahnie ayu. 
 • Kesange: Cetre, atanye, pemali ring alas, pitaro tan pine gaweyaken pengastanan, wehin sege 14 tanding. Lamak ruaning gedang, iwak ayam ireng, sahe lalang segare, acaru areping lawang.
 • Kedase : Wesake, atanye, yang winaye mengelaraning, muang bute dengen, pitare saking lanang, purwe desanie, wehing sege pitung lamak, iwak ayam putih. Tanye polahing wong, kasukan madie ring gawenie lumangge, geringaan , wisaye dialih ale, tubedah putih, tanye rare metu, laleh mar awak, panes sai, tur nore sukanie ane medanie.
 • Deste : Jyeste, atanye, yang pitaare mangerudeye, marasie. Tanye polahing wong, suamah, kasiasih, doyan dinalih, tanye rare metu, panes atine, tukaran, masewake ane sihnie.

Nihan tenung ring wetonie ilang (tenung weton ilang)
Elingakene, dinaming wongatanye, angitung uriping tige, anut uku, lawan dinie, luwirnie :
Panceware, sad ware, sapreware, sinude seke pat.
 • Sesa besik (1), redite, somo.
 • Sesa due (2), Anggare, Bude
 • Sesaa (3), Weraspati, Sukere
 • Tan pesesa, Saniscara
Kerawan dine, ingadu sesanie, kepanggih otoning wong ilang.

Nihan panulak utame,
Serane, yeh, raupakene, muang kurahakena. Mantre :
Ong sang hyang Taye pinake pandusanku, sanghyang Raje pamelah pinaka jamasku, sang hyang mandirakse pinake buratku, sang hyang ayu pinake lenganku, luputa aku ring keriye-upaye, apan aku purusangkare, Ong se-ba-ta-he-i-na-me-si-we-ye.

Iki sang hyang loke nate keding,
Mantre ping pitu (7) dewe sih palanie, muah wong kebutan serana awu, siratakene, sesana pejang batare aturu,
Hyang peremaye, kale meretiyu ring arepku, sing teke pade nembah, yan teke ring arepku, teke teke kulkul dungkul, kolok bege, teke ngalingus-ngalengus, telas.

Pangelebur ipian ale, serane, sekar wangi, sekarang mantre :
Ong indre kesumeye nama suaha, telas.

Tamba weteng lare ring sisikan, angulet-ulet, tiwang nage, ngaran.
Wedaknie, kunyit warangan pamor bubuk, babakan undubng, rogi, isian rong wayah, ulig, dingubdine, mantre :
Ong idepaku sang hyang Tunggal anambanin, teke waras-waras-waras, teke ilang-ilang-ilng, Ong isu iname sue iname (3x)

Tambe wetengnie ngilut-ilut sakitne, serana gedang sabene kameruse lablab apang gebuh, ragi, ginten cemeng, lungid mumenyan madu, ulig, lelohang, arapnyane umbin kayu tawe bawang adas.

Tambe mejen jile buke belah.
Serane don papah iduh, don dapdapne ude, bawang adas, bawang adas, ulig, lengis tanusan, tambelakene silitnie.

Tambe nyakitang basang, angilut-ilut teked ulun tai,anglulu teked kasiksikan, angalintuh, ngaridip, ngelunte, bengke, kaku wetengnie, metu nanah getih ring sarire, mokan ring jero ngaran.
Serene, akah paku jukut, akah kendal batuke, bungsilnyuh gadang, tarotokan nyuh, gule, ampo, temutis, pulesai, bawang tambus, anggon loloh, ampasne anggen uwap.

Tambe weteng laare ngalulu kaulun tingalintuh mailehan, metu nanahgetih mebanyeh, moken bangiang ngaran Serane babakan bangiang,kesune jangu, ulig yeh arak, anggon loloh, ampase anggen boreh.

Tambe bangkiyang juweh (jungkeh) erane isen pamor bubuk, ulig, arapakene.

Tambe tangan maluang, muang rumpuh, erane don pancar sono, kangkang yuyu bawang adas, anggon boreh.

Tambe saluwiring tuju, erane babakn book kunyit, teri katuke, anggon baboreh.

Tambe rumpuh, serana babakan pule, baas barak musi, ulig arapakene.

Tambe rumpuh, serana babakan empag, kesun ajangu : pamor bubuk, yeh arak anggon boreh.

Tambe berung tawunan, serane, lunak, knyit, asaban tembage, kulit terung-trung, kulit pangi ring seme, kulit tingkih ring tembang kesune jangu sami geseng yeh cuke, anggon boreh.

Tambe likad, serane ruanig papah iduhngapit marge, miane cemeng. Selasih merik, temutis, bawang adas, sembarakene, malih don awar-awar, isen teri katuke (sune jangu) sembarakene.

Tambe tiwang berare, awaknie gerah, uyang kumeridip tanganie, serane ruaning (don) base-base kayu toktok. I manggi gunung, bawang, jebug arum, dadah usugakene,
Borehnie kapkap, buah jebug, isen sune jangu, asabang cenana. Boreh batise, erana babakan tibah, babakan cereme, terri katuke, beras bang, yeh arak, wang-wang baonge, bangle gamonngan, kunyit, cekuh, sintok, ulig.

Tambe buyan sangar, busung, ayan, bante, serane wong tain sampi, mice, tabiye bun, injin ligundi lanang, uyahh dadiang besik, ulig apang dekdek, isinin, gule, santen dadah apang lepah, ginawe dodol, pangan sai-sai, palanicdoh ikang lare roge.

Tambe awaknie kekeh, tiwang bantang, ngaran :
Serane keriken bantang, isin rong, terikatuke, anggon boreh. Tutuhnie jebug arum, tain yeh cenana, menyan, yeh juuk, mantre : 
Ong Berahme Wisnu, anambanin, teke muksah waras, teke ilang 3x, kedep sidi mantranku.

Yan lre amance warne awaknie sade ireng mekanten, tiwang buaya, ngaran.
Serane gempong panggal buaya, ragi, sinrong wayah, wededakena (borehang)

Tambe lare awaknia kembang, tiwang banyu ngaran, serana kapkap base, babakab tingulun, ragi, ulig, anggon loloh, ampasne anggon boreh.Mantre :
Ong berahme angelaranin, teke muksah waras, teke ilang 3x, kdep sidi mandi mantranku.

Tanbe yan lare awaknie ngerigis, wetengnie bulat tiwang gandrong, ngaran.
Serane, munck lili gundi telung muncuk, pule telung muncuk suren telung raagi, sinrong wayah, yeh cuke, arak anggon loloh.Sembarne, sinrong, kacang ijo, seembar ring pungsed,Mantre :
Ong idepaku sang hyang surye anambanin, sidiwastu namah suahe,

Tambe tiwang kadi ayan, manelik matanie mangejat, tiwang tojos, ngaran.
Serane, don jempinis, bawang katut akahnie, teri katuke tutuh irungnie. Tambe yan kukul tangan sukunie (dengkur), serana don manuri kuning, jae, apuh bubuk, pusuhanggon boreh ulig. Mantre :
Ong male muksah dening anak 3x, biar apa dang. 
Malih serana dong canging, beras gage, taining uyah, mantre :
Ong sang hynag ulan, amelakene larane, mukangkung, kukul deyog, wiwinge munike metu apanan, sirap-sirap-sirap. Borehang.

Tambe uyang kalaning wengi, serane don suren, don dapdap kuning, katumbah bolong. Ulig borehang

Tambe uyang klaning rahina, serana kakap isen, samitunu, ragi, pulesai, yeh asaban cenanan, anggon boreh.

Tambe awak panes buke orob, serane don bingin kuning, isen, katumbuh, ulig yeh, cuke, anggon boreh.

Tambe lare gering gerat, serane akah bungkak nying-nying, akah danse aye, ragi, gegambiran anom, ulig anggon boreh, sembar sembar basangnie, damuh-damuh, akah paku jukut kepasilan, tingkih, bawang adas, simbuh.

Tambe butuh beseh : serane, asabang cenane, yeh juwuk, bawang tambus, mantre : celak barak manempuh padenye barak, teke siag-siag-siag, nanah mapupul, wat mesambung, kulit kiyem, teke lompor.

Tambe uwing : serane, babakan nage sari, sinrong ulig, arapakene,

Tambe, yan ane wong lare angereges awaknia, amangan kuase, awaknie asemu kuning, mokan, pici-pici ngaran, mokan ring jero, ye magenah ring ati, ring nyali, ring papusuhan, eweh laranie, makuning socanie, yan magenah ring suku, rumpuh temahanie ring wkasan, ayua kurang pereyatne, iki tamnin ; serana bungan belimbing buluh, juwuk mepelut, telung besik, muncuk kecemcem, raris timbung olih tiying tali ngude, wus rateng ulet apang lepah, lantas saring, encebin bahan gamet (kapas) tutuh irungnie, borehnie babakan awar-awar ne ring tembok, beras barang, katumbah, isen ulig, borehang.

Tambe, enged, wong agering tegul ring adegane kelod kauh ring salu wetan, wus mategul tigtig dening lidi sekun(21) katih, rarsi simbuh, serane kapkap temu rose, (watne pade) sembar make ukud, raris lebang, wus lebang ingu dening anyang (lawar) puuh aukud, tingkae ngelawar, karekane adukin tabiye kerenyi, satingkahe ngelawar, pengeternie pamupugan, raris pangan, waras denie.

Tambe tuju tan kene tanambanin, serana tanah legit, usugnie cacing base, nyuh tunu-lengis tanusan, yeh uyang sudang.

Tambe, otot mati, cacing mati, kulit mati, serana jae pait, cekuh, isen pule sai, adas, lengis tanusan, ulig, dadah ban pengorengan waje, oles sai-sai. Tutuhnia yeh buah, carman (babakan) nangke ijo, umbin papasan, pile sai, ulig, peres, yeh madu.

Yan ngetor awaknie, tiweng linuh ngaran, serane umbin base-base, umbin papasan, batu kembung, sampar wantu mice, katumbah, anggon boreh.

Yan beseh kenyat-kenyat ototnie, kauk-kauk, tiwangbaruang ngaran, serane bangun beras, yeh cenane, yuuk, anggon boreh malih serane babakan dadap wong, kasune jangu anggon boreh.

Yan ane wang agering warnanie kembang, mesewang gading, tan kerase larnie, keweh budinie wang mangkane serane kalembak kasturi, saledake,madu kelupe, sampar wantu, katik cengkeh, maje keling, cenane jenggi, sintok masuwi, jebugarum, sarikuning, pule sai, yeh juuk tutuh cunguhne, borehne sarwe ulungan, ragi, sinrong.

Yan ane wang gering tagtag, cekutan, lenlenan peparunie kasusupan dening getih mati. Iki tambahie, serane akah ketepang, akah waluh pait, tasik uku, yeh nyonyo, anggon loloh.

Malih yan ane wang agering taag-taag, pegantungan peparunie misi getih mati, iki ubadnie, serane don waluh pait, don tingulun don nangke ijo, sinrong ngude, ulig anggon loloh.

Iki penyarang gering gumigil, rajah gigirnie dening pamor bubuk, rajak gigir tengen bedawang, rajah gigir kiwe, yuyu, simbuh ban kesune jangu pada ping telu, keperisan. Mantere : 
ih kibedawang, kiyuyu, lamungumigil kibedawang-kiyuyu kiyabangbai, Pakinemnie, 
serane, don tuwungkokak, balulang sampi mabobor, ragi atin bawang, ulig, anggon loloh, papusernie buah tibah ngatut bunganie terikatuke ulig, yeh paos gedubang, seet apang tekek basangnie wedaknie, serane lunak, idu bang, borehang buke ukud, raris angetin.

Bantene peras, tatakan perse don pandan, nasi aji keteng, kinom wang agering amangan, ring umah, raris angbaan kulit peras.

Tembe busul, serane don pepe, bayem luur, babakan, canigare, babakan tingulun, isen, katumbah, menyan, mdu, wedakene.

Tambe mising, serane kunyit warangan, pamor bubuk, yeh juuk, anggon loloh, ampasnie adukin pamor bubuk, puserakene, waras denie.

Yanie mamengke, serana kakap bejek ban uyah umbah peres, ragi, bangle, sembar wetengnie.

Tambe weteng lare, saluwiring lare, ring jero weteng, serane don jerungge dee, sune jangu, aon, ulig, anggon loloh. Ampasnie adukin aon puserekene, waras denie.

Tambe ngelempuyeng, mangurak, serane, bangkit isen yeh juuk, anggon tutuh.

Tambekene moro, ngorek-ngurek sakitnie, serane babakan dalundung sinusur dening paet, kerikan cenane, kerikan patin sinduk, ragi, isin rong, sembarekene (simbuh),

Tmabe lesuserane akepel, iwak uyah areng, pangan, mantre : 
Ong purne jiwe, pari purne jiwe, pade ping telu amantre. 
Malih serane toye minantre, mantre : 
Ong atme tekeye, muang pereatme mulih ong-ang-ah, telas.

Tambe tan polih aturu, serane gandole putih, bawang tambus, adas, ulig, tutuh irungnie.

Tambe ulun ati beseh, sakite mengancuk-ancuk, serana, tain subatah, ulungan don dadap, isen katumbak injin uyah, sembarakene. (simbuh)

Tambe gatel, genit pekenyenyet, serane akah kelor, isep sune jangu, cabe, jae, nmice, kunyit, ulig, yeh lime, pamor bubuk, anggon boreh.

Tambe gering kedalon, ayanmakiris (berag) awahnie muah kasusupan dening candu, muang mewatuk, serane kasels putih, tambus, bangket isen, getih siap, santen kane magoreng, kadi basan kalas, panganakene dening wange gering, weras.

Tambe mutah nanah, tur delu-delu, serane embong pule, temutis nyuh tunu, kasune jangu, terasi bang, goreng kadi mambaning sesate.

Tambe beteg, serane kerikan dadap kuning, musi, sembar tulang giing nie,malih, serane miane cemeng, temulis menyan, cenena tutuh cunguhne.

Tambe tuli (bongol), serana buah bagiang, tembus tutuhang, masih serana, temu conci, tambus yuyah uku, tutuhang, ampasne sembarakene.

Tambe beteg, muang busung, serane don kayu base, mice (21) jae-pait, ulig lolohang, mantre : 
Ong lare ditu tumeraping daging amti, I dukuh putih anambanin, lare budeng waras.

Tambe edan, sakeluwiring edan, (buduh) (gila) = serane, tain mise buduh, tain jaran putih, jaran bang, semut megat marge, tutuh cunguhne, koping, cangkem, soco, mantre : 
Ong angge-angge-anggi-anggi, wini suahe.

Iki yan kite amerih kspe layuaning musuh (bikin musuh takut dan lari). Mantre :
Ong Ang Ung Mang Ong Ung, coate.

Yan kite mayun sirnaning musuh, serane, pucuk bang sekarang. Mantre :
Rakte mbaran darandewi, rakte mesering Saraswati.

Iki maye bang, ayua were, pome, pamiyak sang jate. Serana idu putih (poos putih), puter ider kiwe, wus minantre, usapakene ring sarire kabeh, mantre :
Ong limat-limat, aku amelaku sig, [ucapan tiga kali, gune dahat. ]
Ong Ung rep sigere aku muksah tan katon, den saman samaye manusa, mekadi raje-raje, bute mahe sange, awore-awore-awore, Ong winate-Ong winate- Ong winate, keresene kumusunggi, bek mukse, aku anggagane, silirene, a sang hyang bayu keresene, amoraken ku ring mege ulung, sang hyang nag ulung, bebedane awak sariranku, kak-kak-kak, jeng-jeng-jeng, geker ragumiwang kaperetiwi, semane taye, tan ye ye, keresene taye, meng-meng-meng, Ong, Ung

Iti garude ulung, genahing ring cantiking dade, pome-pome-pome wisesa dahat.
Pangurip mantre lekas mulih ring idep, mantere :
Idep aku angurip sabde bayu idep, idep aku angurio sakuwehing jape mantre, take urip-urip-urip.
Iki panelasaning suaran tastre waya keramanie
Awas busananing tastere :
 • Yan eke dasa (11) yeki suaranie: Ung se-ba-ta-he-i-na-ma-si-wa-ya. 
 • Yan dasa busasnanie, yeki suaranie, Ung akse mara laweye Ong. 
 • Yan sange, yeki suaranie; Ong-Ung-Sang-Bang-Tang-Ing-nang-mang.
 • Yan aste (8), yeki suaranie; Ong-Ang-Mang-Ung-Sing-Bang-Tang-Ing.
 • Yan sapta(7), yeki suarania; Ong-Ang-Ung-Mang-si-wa-ye.
 • Yan sad (6), yeki suaraie; Ih-uh-eh-oh-eh 
 • Yan panceware(5) yeji suarania; Ong-Ang-Mang-Ung-Ong 
 • Yan catur (4) yeki suaranie; A-I-Sa-Ba 
 • Yan ceri (3) yeki suaranie; Ang- Ung-Mang 
 • Yan duwi (2), yeki suaranie; Ang-Ah 
 • Yan tunggal (1), yeki suaranie; Ye. 
 • Suaraning carik, sang 
 • Suaraning windu, ang 
 • Suaraning pemade, Yah 
 • Suaraning angke, Peh
Ayua were pingitakene, ring adnyane ning, yan ane wang kume teresene, wani kelangan wani mati, wenang pajarin, apan tunggal wirase, pati urip, tayan tan mangkana ayua were, tan dadia janme malih, nemu neraka, jahtah semat kene sode denire samuscaye, denire sang hyang surye sewane apan luwih utame, wong lakse roro tan wikan, ye wijil lamun weruha, yan tan pasung betare Masye, suwece nugrahe, yan tan were, tsak denire ngeregep, yoge, sekale nemu sawiyase, alane nemuayu, suarge tinunggal, suke tan pemalih duke palaniye, apan paurupaning tuturing sadrase, sanding pati, mulih ring sang hyang sare samuscaye.

Nihan geni astre.Mantre :
Ang-bang geni astre murub kadi kale rupe, a nyapu awuh duge lidek, teke geseng, aku Sang Hyang Cintie, angeseng geni amelabar geni sejagat, bute geseng, kale geseng, endih kadi teje sumirat, geeng tan pelatulatu, teke geseng-geseng-geseng, jeng telas.

Iki pangengan (pangincepan) petanie (capannya),
Ih aku betare Brahme sakti, asing mapas aku, teke geseng, leyak mapas aku, teke geseng, sang gumatep, gumitip mapas aku, teke geseng, aku betare Brahme sakti, angerangsuk batu oresani, aku teguh mai di buane, asing serana margiang.

Lidah : mantre : Ong dewa manuse
Rajah Dukuh Semeru, Nian Penganduh pemali, muang asrwa durjana,
Mantra :
Ong durgana eroh durganing kerik pemali tonje tumpal girang, enduk dadi telu 3x ucap, idepaku I dukuh Semeru, Alunge aku tan pamilih genah, anandur aku tan pamilih dine, kaku tani kapit, tani lingkuhan, apan aku luput tan upaye, ong reyoh pemali enduh, teke enduh, enduh enduh, pome-pome-pome,
serana toye anyar, muncuk, geirang, metali kupas, injin telung besik, sirate, kene ring angga muah ring pekaryan, iki kaputusanire I Dukuh semeru, kewse anggen manunggu sarirane, yan karng angker, yan carik tenget, iki tanggen anyate-nyaye, camuh punah denie, telas.

Iki pangijeng,
pukulan kaki Anggipati, Merajapait, Banaspati, Banas pati raje, tunggunen awak sarinani-ngulun, yanane anesti aneluh neranjane, sire anyagane, I kaki terune tuwe, enyen mangelah piyanake mangeling ditangu semane tatakin yeh matan, anggon kolo tatula, idih tain nyane anggon kolo makene pangolih-olih, aku anyengke leyak kabeh, aku kedesti kabeh, aku angulih-lih ane durge kabeh I leyak sire, tuju teluh taranjane, ede engko mai angeliwatin pemagerankune, pagumianku gumi tenget, apan payoganire sang hyang Mercu kunde, yan ko peruh angeliwatin pepagrankune, ih kaki terune tuwe, dawutan bicarine kicanolarang muah ke rangdeng jirah, teke kulkul dungkul, rep sirep, tan kuase tumamah maring awak sariranku

iki rajahanie, unggu akene lauring pemereman, iti rajaha kertas, pejang duure sirep, palanie mewedi ikang sarwa mangse, muah seakehhing duste durjane kabeh tan tumamah ring sariranku, ayue were, ayua cauh, palanie tan side......
Ih peremekaat kiri kuku putihku, ih jero nekaad kite ring kuku putih kune.

Nihan pangisap gune, serane mantre:
Sang hyang siweapi angisep gune.
Sang hyang sareswati angisep tastre
Sang hyang kawisuare angisep tatuwe crite, isep 3x ucap.
Sang hyang Guru reke ring idep
Sang hyang Sareswati ring cantiling lidah.
Sang hyang Kerte kundewijaye maserire sakti, melancan sariranku sunie, telas.

Iki mantre reh nagelang lidah, 
Ong dewe manuse, asu ale nemu ale, asu ayu nemuayu 3x ucap. Telas.

Malih pengase betare semare, mantre :
Ih sang hyang ngolang-ngolang, sang hyang uter-uter, norane ingsun angetus atme jiwane sianu, apan ingsun pengawak betare semare sing neleng rupanku teke pade sih, betare sih, dewe sih berahmane sih, sang perabu sih, manuse sih, marep sih, mungkur sih, tumindak sih, kedep sidi mandi mantranku.

Nihan tumbal tiwang.
Serane batun kapas kaput dening don awar-awar, mantre :
Ong sarwa urung, jambe urung tunggal, urung kabeh, urung pondesti, urung pengaji, pakumi, penyawang, pengalah, tan pesaput, tan pesabuk, mantre ananem : nini kemet aku pang tangar, kaki kamiranaku, de baange leyake mai, muang sarwe bute, sarwe buti, saluwiring anggawe gerubug.

Tambe weteng lare, lawut seneb, serane babakan awar-awar nemebulu, santen lolohang.

Tambe basang keyat teked ulun ati, deleg menek ngaranie, serane babakan kendal, dingalihe mabak sungsatang telung babak, lantang babakane sikut linjong, ane ababak anggon simbuh basang pang telu,audan ketebenan.

Tambe weteng lare mesawang padet, tan kuase mangan, serane don jerungke, don juuk, bangle masuwi, simbuh ulun atine.

Iki be-bayaan rare wawu mijil manut ring panceware,
 • Yan isuare wetuning (weton) rare baye kalanie, wenginie, lina leknie (lima bulan ) weruh ajejongkong, weruh amelayu (melaib mejalan), weruh acecawet, ajejake, manak apisan pejah ye, tebasanie tumpeng abungkul, mebe kawisan akawis, sate lembat, calon pade limang katih, rumbah gile atangkih, sasak mentah atangkih, balung ketupang, merake gegodoh, tumpi 5, sambat sang sedaan semaye, nawurin ring sanggar kemulan. Malih nasi telepokan adulang, mebe siap putih, matudag uli di tundu, sudang gerih agung, sambat sangindunging bajang, nawurakene ring bale, malih nasi penek adulang, mebe rumbah gile atangkih kacang komak, sambat bute dohaken, tawurakene ring natah marep kangin.
 • Yan berahme (paing) wetoning rare, baye kalanie siye wengi leknie (siye bulan) weruh acacawet, rumampil-lampil rumaje putre, pejahye, tebusanie, tumpeng adulang, mebe sate sate calon 9 (siye), lembat siye (9), sambat sang sedaan semaye, nawurin ring sanggar kemulan, malih nasi telepokan adulang, mebe balung ketupang agung balung gending, sambat sangindungin bajang nawurin ring bale. Malih nasi penek adulang, mebe siap biing pinanggang sambat bute pangkah, nawurin ring natah marep kelod.
 • Yan Mahadewa (pon) wetoning lare, baye kalanie pitulek (pitu bulan), weruh acecawet tebasanie sekul punjungan akulak, mebe sate calon pitu (7) lembat pitu (7), jajeron magoreng atangkih, mnawurin ring bale, sambat sang ngindungin bajang, malih nasi penek adulang, mebe sate calon pitu, rumbah gile atangkih, nawurin ring natah marep kawuh, sambat sang bute bengawan.
 • Yan wisnu (wage) wetoning rare, baye kalanie wengi niye papat (4), petang lek (pat bulan), tebusanie nasi a amngkok, mebe taluh kacang komak, merake godoh papat, sumping papat, sambat sang sedaan semaye, nawurin ring sanggar kemulan. Malih nasi atelopokan adulang, mebe siap selem, matudag uli di tundu, lele metabus, sambat sang ngindungin bajang, nawurin ring bale, Malih nasi penek adulang mebe siap selem, nawurin ring natah marep kaje, sambat sang bute wiro.
 • Yan siwe (keliyon) wetoning rare, baye kalanie kutus wenginie, kutus leknie (kutus bulan) weruh acacawet, manake pisan, manake putu pejahye, mangelu denie mengelaranin tebusanie tumpeng abungkul, mebe siap berumbun, sudang gerih agung, gerang kepiting, merake godoh kutus (8) sumping kutus, nawurin ring sanggah kemulau, sambat sang sedaan semaye. Malih nasi telepokan adulang, mebe sudang gering agung gerang kepiting, ketupang agung, nawurin ring pedeman (dibalene), sambat sang ngindungin bajang. Malih nasi penek adulang, mebe gerang kepiting, kacang komak, nawurin ring natah marep ketengah, sambat sang kale pereyoni.

Nihan tingkahing wong aduwe putre, pendemakene, ari-ari ike, ring sanggahaning lawang paturon.
Yan wadon ring kiwe, yan lanang ring tengen, banten tumpeng adanan, siap putih pinanggang, mesanggah cucuk, den becik, sangker sanggha ike, yan sampun maketus anake alit wusan mesanggah cucuk, den becik , sengker sanggha, ike, yan sampun maketus anake alit wusan mesanggah, mangkane teresnane ring sanaknie papat, malih sodayang punjung iwak seadane, peras penyeneng, ari-ari ike bekelin surat salembar, kekudanganie mungguwing surat iki, japanie, singih ibu peritiwi, tabe ingsun, anikel tibe werti, diakeng rat, ingsun aminte sesuunan, ring sang hyang ibu peretiwi, apan ibu muktian ningsun, anugerahe mertha ring sanakirekabeh. Malih sesapan memenemuah wayahnie, ngareping sangah, dewe mas titiange papat ne tan katon antuk titiang nemaden I legeperane, ne sukseme pianak, titiange papat, tan bine antuk titiang neesenain dewe I Selabir, I Mekair, I Mokair, mai I dewe meajengan, pade mebedik, ampure meme nispaleng jagat yan sampun sire pade memukti penamiyun memene, luas idewe ngastitiang awak, yaning idewe sadia anugerahe widi luwih sadian kaluwihan, keperajnyanan ring sastre, buke ape ide wa polih petapaan, baang nyamanidewene bareng, empu apang melah, apang de kiyer-kiyer, yan ade upas mandi saking berhme Wisnu isuare, muang pakirye ale manuse, sarwe bute buti ring jagat idewe nawengin, yaning sadie antuk idewe rumakse, urip nyaman idewe,yen sube kelihi dewe mai mulih, kesanggah idewe nongos, sareng ring yang Guru reke, ditu nyaman idewene i legeperane, ngaturin I dewwwe penamiyu, rikale galungan, keto pabesen memene ring edewe petang siki, pome 3 x ucap, asapunike tingkahing ana. Asapinike tingkahing ananem ari-ari, sang mayun utamaning wong, arang wong weruh, apan wekasing pingit, yan tan samangkane peretingkahe, sarbe sato jatinie.
Ari-ari ike wadahin nyuh abungkul, sibak same tengah, kaput olih kemben putih nyuh abungkul , sibak same tengah, kaput olih kemben putih sukele, dagingin isin rong, tatakin batu, sujang misi tuak, genah ring sor, segeh mance warne be bawang, uyak areng, siap berumbun panggang, bungan tuwung apasang, yan lanang sanggah ike tengen, yan wadon ring kiwe, tingkahing mendem susur toyo anyar kang rumuhun japanie, duh ibu peretiwi, tabe ingsun anikel tibe wereti sire muktiang ingsun duk ingsun mati urip. Diaking

Iki kaputusan sang Hyang Nilekanta, palanie sawe satru mawedi denie, yan wong mangeliyak baktiye, palanie, serane lontar , surating mantre gawe juge, duke mekarye, gewekene sesantun, genep tingkahing sesantun, canang lenge wangi,
idepakene sang hyang sapte sunie nirbejane, pengawaku sang hyang Nilekante, alungguh aku ring gambure ngelayang, sang wongkare mule-mulaning wisesa, sarwe dewe ring sariranku, sang Nilekante ring canteling lidah, sang hyang Guru mahe sakti ring siwe duare.
Sang Hyang Cintiye ring tengenku, sang hyng taye ring hyang anile seraye ring netranku, manuse sakti ring dilahning nentranku, sang hyang Berahme ring bau tengen, sang hyang Wisnu ring bau kiwe, saktin aku tan kaukulan, saluwiring mebayu mesabde, maidep, sake sangge ring peretiwi, sake soraning akase, dingkel, sing marep nembah, teke ep : ep. Ep. Ep. Ang-Ung-Mang, Aang Aah, Ang pat.
Malih mantre : seerane lontar tulising mantre-gantungan ring sesuunan, mantre :
Ong bute dengen nembrih perame sakti ye name suahe, ong dewe nembrih perama sakti ye name suahe, Ong manuse nembrih perame sakti ye name suahe.

Nian pamupug, muang ale sengker, muang kene desti, muang kapitan, muang kameranan, muang geneyan, serane tanduk kambing, tebih daddiang ike, tinulis kadi iki, make petang tebih.
Iki tulisnie :
(Weru), (Jah), (Tah), (Wah), (Kah), (Kah), (Nyah),(Suah),(Ah). Tingkahing ngawe pinget (nulis) kehing serane, make tambanie linging (daging) usade saike. 

Demikian isi Lontar Wrespati Kalpa, semoga bermanfaat.

9 komentar:

 1. Yen Wenten terjemahan Indonesianya gih.. suksma jroo.

  BalasHapus
 2. Sukseme pencerahannya sungguh membantu memberikan informasi kepada umat. Rahayu

  BalasHapus
 3. Yen dados uning ring dije numbas buku wrespati kalpa puniki?

  BalasHapus
 4. Nunas info ring dije wenten ngadol buku punike nggih? Suksma

  BalasHapus
 5. Suksma pisan.!.🙏👍🇲🇨

  BalasHapus
 6. Isinya sedikit Beda dengan lontar tyg yg dirumah

  BalasHapus
 7. Ring dije wenten ngadol buku puniki ngih....

  BalasHapus
 8. Becik pisan niki. angge tyang referensi
  izin inggih duaning pacang print tyang tur karyanin tyang buku/jilid tyang. Suksme

  BalasHapus
 9. Kalau buku nya ada di mana kita bisa pesan ini ya

  BalasHapus