Google+

Lontar Usada Cukildaki 15a - 23b

Lontar Usada Cukildaki 15a - 23b

Yan katon putih asinang, ilà lungsir, nga, ta, obat putih, sunà jangu, pamor bubuk, jruk linglàng, olesaknà larania.
Yan katon putih masawang dlêk, ila upas paranà, nga, ta, kàng api, sandhawà, tain wêsi, warangan, trikatukà, yeh cukà, olesaknà, laranià.
Yan katon putih masawang bhiru, ilà tatalunàn, nga, ikà tan wnang tambanin.
Yan katon bàng sutejà, ilà brahmà, nga, ta, sa, barak wêsi, jahe pahit, trikatukà, arak perawu, wolesaknà kang larà. Muwah katon bàng matpi kuning, tkeng igania smutan kabeh, ilà gring agùng papasangàn, nga, knà upas bhadhami, nga, yan tan wruh ngusadhanin, dereng tutug tigang sasih, meh pjah jugà ya, apan gring mtu saking papusuhàn, [15a] yan tan wus angêndas gring ikà, matmahàn mtu rah sapanangkànià, ta, sa, isin lungsir, daging raka babhintàng, gintên cmêng, pipisami, yeh candanà jênggi, peh irungnià. Wdhaknia, carmmàn pangi kdi, carmmàn phalà ràja, pinipis, yeh wrak taun, wdaknià sami. Muwah yan katon gringnia smug, tùr bangsêl, lambe tbêl, alis titig, tkeng bulun matanià tlas ikà gring agùng kadalon, nga, ikà mêtu saking jajah, tan wênang tàmbanin, wwàng gêntos ring alas. Muwah yan hanà tangania katon kitig, suku tubug bêdàh, ilà gurithà manghàn ring otot, nga, gring tan yogià tambanin, wwàng gêntos ring sàgarà. Muwah yan katon gringnià smutan, pamêtunia pthak, kadia bulenan matpi bhiru, ilà upas [15b] krayap, nga, ta, sa, akah waluh pahit, wding payà puuh, inggu, srê udang, bwàng pthàk, jruk , puh irungnia. Wdaknià carmmaning kaliasêm, carmman jlawe, sinrong jangkêp, pinipis, wwè wrak, wdhaknià. Panyulêdnià, sa, carmman kalecung pujut, trikatukà, warangan, yeh jêruk, olesaknà kang larà. Malih yan mêtu putih pabrinik, matpi irêng, ilà singgar mangsi, nga, ta, dalwang kretas magsêng, ptolà sutra gsêng, pet arêngnia wor sàndhawà, warangan, terusi, wwè jruk, olesakênà laranià.
Yan katon gring sadà putih tùr kbun, kakabàng kakawà, ilà nyawan, nga, ta, sa, tain kboyos branà gsêng, pet arêngnia worin sandawà, tawas, wwènia er kêras, wor sami, oles kàng lara.[16a] Muwah yan katon gring marùpà bhàng, matpi-tpi putih, ilà buntêk, nga, sa, kulit pangi, masêng sdêng têngah ngwe, arêngnia woring jlawe, trikatukà, warangan, pês bhàng, olesaknà. Muwah yan katon gringnia marùpa bhàng matpi kuning, ila kakarangàn, nga, sa, rwan kayu api, kàng api, katik lanang, sintok, maswi, warangan, arak prahu, olesaknà. Muah yan katon bhàng masawang sbuh, gnit pakêtêltêl, ilà upàs gayaran, nga, sa, apuh, skàr, warangan, gsêng sami, arênge, ba, sinrong sangkêp, warngan, cukà, polesaknà. Muwah yan kuning anggànià, tùr smutan rahinà wngi, ikà bwat panakite, yan tan wruh sang ngusadhanin, meh mtu ka jabà inang gring ikà, nora nganti [16b] 2, sasih, mtu jugà yà, kadiang apà wtunia, rah mtu ring cangkêm irung, kàrnna bhagà, silit, ikà awaning pjah, ikà gring mtu ring dlahan papusuhàn, ring dlahàn ati, upas kapranàn, nga, tan wnang tàmbanin. Muwah yanàna gring mangan ring sarwwà sandhinià, sakit pakànyornyor, rahinà wngi, tur socàne angrah bhàng, anggani sawang sbuh, ibhuh pakàcuh-cuh, krasà masêm, ikà bwat kà pàti-pàti, ilà upas kararàban, nga, yan tan wruh ngusadhanin, mêtu ka jabà inang, kadiangapà wtunià, kêmbàng igania kabeh, pangêncorok ngêmu toyà gtih, gring kapangan ring pàparu ikà, tan wênang usadhanin. Muwah yan katon bhàng kuning, matpi pabrinik kahkah, ilà raràjah dalwàng, nga, ikà pagawen wong wisia, nga, sa, tulang tukang, tulang, [17a] balwàn, tulang macan, magsêng sami, prt arêngnia, mbania trikatukà, warangàn, warirang bhàng, wwè jruk, polesàknà. Muwah yan katon sbuh sadà tbêl, irêng rùpànià, ilà bna, nga, sa, wding manuri putih, wding bàma bhàng, warangan, pamor bubuk, jruk linglàng, olesàknà.
Yan katon kahkah tùr tbêl, pajalancah, sada dawà, ilà upih, nga, ta, bwah padhang ngalià, tkeng wdingnia, carmmàn kelor, trikatukà, warangan, tain wêsi, yeh cukà, olesaknà. Muwah katon paburinik, masawàng tilas, tan pêgat gnit, yan tan wêruh ngusadhanin, matmah bosog sakadi tilas, tan pêgat ngamêtwang toyà, asing knà tibenia matmah gnit, ilà dalwàng babhùtàn, nga, yan tibeng toyà ikà dadià bosog, ta, sa, carmmàn bêngkêl, [17b] talun, rwan jêruk purut, carmmàn jwêt, bêras bhàng, mnyàn madhù, isen kapùr, jahe pahit, sêsêb kabeh, nyahnyah, wus ratêng sêmbar rarania, têlàs kàng rùpàning ilà, ingêtàknà pàng yatnà. Malih tingkàh gring ilà kabeh, sawtunia awasàknà kabeh pàng yatnà, tur pdas, yanàna ilà mtu ring mukania, saluhuring gulu, tùr nàmania katmu, knà upat ning dewà hyang, nga, muwah yan mring soring gulu, rumuhun knà sùpat ning hyang dhalêm kayangan, nga, tùr kasarêngan wisià. Muwah yan mêtu soring madià ring suku rumuhun, knà upath ning sor, nga, katmu sanàk putu buyutnià, kneng gring ikà tùr abot, tan wênang usadhanên. Muwah yan sirà ngusadhanin gring ikà ilà kabeh, wilang panuku ning gring ikà, makà sàsantun panulahnia, ikà nisthà madya utamà, lwiring nisthà, [18a] yan ring luhur gringnia ngamimit, nisthà, nga, santunià, gùng arthà, 4400. Yan ring madyà rumuhun, gringnia madya ikà, santunià, gùng arthà, 15000. Yan ring sor ngamimitin gring, utamà dahat gringnià, santunia gùng artha, 25000. Samangkàna panukunia aywà ngurangin, aywà nglintangin, kalap sami, apan dahating sêngkà, ngusadhanin gring ilà, yan tan waspadhà, ring nàmania jati, aywà laju anukangin, meh mwalik gring ikà ring sang ngusadhanin, tan kneng tinàmbanan dening manusà, mwàng dewà, samangkàna kramania. Muwah yan tan wruh ring katiklaning gênthà pinara pitu, buddhà kcapi, sàstra sangà, tan wnang ngusadhanin gring ilà kabeh, wus tinêmàh denirà sanghyang cukildaki, ring bwanà sarirantà, aywà ngusaden gêring ilà kabeh, gêng [18b] papànià, sang ngusadhanin, iki sùksmàning aksarania kawruhaknà wàng jàti ring sarirantà, iki sàmpun pasuk wtu ring sarirantà, magsêng larà nirà, wnàng sirà ngusadhanin.
Iki mantran tambà sami [19a] [19b], sakwehing gring ilà wnàng iki, ma, ingsun àngidhêpanà sanghyang guru tunggàl, aku ngusadhanin gring ilà, ring kulit ring daging, ring otot kapùrnnàjà tilàh waras, 3. Muwah mantraning tàmbà ring jabà, ma, om sang nagà rùnthik, angusadhanin lara ring jabà jro tkà pupug punàh, 3. Malih mantran tambà, ma, om sang tanjung lathi amilêting larà tuju upas ilà kabeh, upas putih, saking sundhà lêbur punàh, 3, Ang Ung Mang Ang Ah.
Iki pamugpug ring ilà sami, sakwehing ilà, wangunàknà panukuning daksinnà kadiangùni, mugpug ping, 3, bantênia, suci asoroh, ulam bebek, pras ajêngan, lêngà wangi burat wangi, daksinnà, gde, sarwwà, 2, sari gung arthà, anutàknà gringnia madhia utamà nisthà, kadia ngùni, [20a] wwè putrê, wwè pande wsi, wwè sàgara, skàr, 7, warnnà, wadah jun pere anyar, mrajàh cakrê, nàga pasah, makalung wênàng tukêlan, jinàhnia, 225, sàmsàmnia, rwan pugpug, rwan kàyu joh, rwan têmên, muncuk dapdap, kayu sisih, kayu tulak, wijània jijih padi gagà, kakarêcen bantên sami, 226, amùjà arêping hyang, ma, pukulun sanghyang bràhmà, mijil saka wetan, muruba ngarabarab, sanghayng candhra duhuring akasà, miduhurirà si jabang bayi, sidà lêbur kang upha drawà, tkà lêbur, 3, ang brahmà mijil sakà kidul, murub angarabàrab, sanghyang candhra duhuring akasà, miluhurirà si jabang si bayi, sing dlêng lêbur kang upa drawà, tkà lêbur, 3, ang bràhmà mijil sakà kulon, murub angarabàrab, sanghyang candhra duhuring akàsà, amuburang si jabàng bayi [20b] sing dlêng lêbur kang upa drawà, tkà lêbur, 3, ang bràhma mijil sakeng lor, murub angarabàrab, sanghyang candhra duhuring akasà, miluhurira si jabang bayi, sing dlêng tkà lêbur kang upa drawà, tkà lêbur, 3, ang sanghyang bràhma mijil saking sor, saking luhur, angluwarakên, mijil sakeng luhur ngasorakên, mijil sakeng sùnia daksinàn dêrakên si jabang bayi, sing dlêng lêbur, kang upa drawà, tkà lêbur, 3, om ang sanghyang bràhma catùr mukà wisesa, amùrtti sakti, amugpug sakwehing gring ilà kabeh, ala tatàlunàn, ilà bràhma, ilà binthàng, ilà pujut, sarùpaning warnnàning ilà, kapupug denirà bhathara iswarà, ilà kamranàn, kapugpug denirà bhathara bràhma, ilà sasawangàn, kapugpug denira bhathara mahàdewà, ilà kalêbur kapugpug denirà bhatharà wisnù, gring ilà tuju pàpasangan, tuju [21a] sàmpàng kapugpug denirà bhathàrà siwà, sadà siwà, pramà siwà, om om sang sadia ne nàmah swahà, ang ung mang, jöng pomà, 3, tlas anggen pamugpug ring ilà. Muwah usadha nirà, ta, ilà lungsir, sa, carmmàn kayu putih, carmmàn kayu base, sinrong wayah, pipis, wwè wrak tahun, wdaknà. Tutuh, sa, wding tuhung kripit, wding limo, mnyan madhu, sinrong sangkêp, saring, jruk linglàng, puhknà.
Ta, ilà bràhma, sa, carmmàn pangi kdi, carmmàn book, ra, katik cêngkeh, bangle, maswi, phalà kdis, trikatukà, pipis, arak perahu, wdaknà. Muwah tutuh, sa, wding jarak bhàng, wding jruti putih, majà kane, isen kapur, majà kane majà kling, mnyan madhù, warirang bhàng, wwè limo, saring, pehknà.
Ta, ilà kakarangan, sa, carmmàn tinggulun, sinrong [21b] wayah, wwè wrak, wdaknà. Tutuh, sa, wding nasi-nasi, akah badung, warirang pelung, warirang kuning, sàri kuning, wwe jruk, puhknà.
Ta, ilà angegrayàng maswe smug, sa, carmmàn taru phalà. Malih pamugpug, sa, tunggal, ma, om nini guru kaki guru, amugpugàknà ilà ring jabà jro, tkà lwar tekà cabar, pugpug punah, rêp sirêp, om sanghyang kalimosadà, amupug ring ilà bràhma ilà banyu, ilà papasangan, ilà acêp-àcêpàn, kapupug denirà hyang kalimosadhà, pupug larane punànu, om sanghyang kalimosadhà yanamah, muwah sapatùting pamupug gring sanghyang gni nglayàng, malih wnàng isinrong sangkêp, wwè cukà, wdaknà. Tutuhnià, sa, wding base, wding katang-katang putih, kumukus, gadung cinà, warirang bhàng, wwè jruk, puhknà.
Ta, ilà gnit, sa, carmmàn tinggulun, carmmàn kàyu base, trikatukà [22a], wwè banyu, bànyu ning sandhawà, wdaknà. Tutuhnia, sa, majà kane, majà kling, gadung cinà, asab wwè candhanè jênggi, puhknà.
Ta, ilà sakit bilang buku smutan, sa, carmmàn swàkasthi, carmmàn kàyu jadmà, katik lanang, sàmpar wantu, musi, wwè limo, trikatukà, jruk purut, wdaknà. Tutuhnia, sa, layah klêsih, tulang pukang, tain nanipi selan bukit, asab wwè jruk puhknà. Muwah yan gring ilà padah tùr kbun klaskasan, kadia bulenan, ilà upas tatalunan nga, sa, carmmàn pakel, carmmàn poh hini, isen kapur, miccà 1, lalang kdis, apuh bubuk, wdaknà. Tutuhnia, sa, carmmàn tulangkàng, carmmàn bêngkêl kuyuh, carmmàn kayu ancak, sinrong wayah, yeh limo, puhknà. Muwah anggania smug, ngêmbêng yeh, alis tan pahêlàr, [22b] anggà pacêbelbel, ilà banyu malà, nga, sa, carmman kayu tai, carmman kaliasêm, jbugarum, sinrong wayah, wwe wrak, wdakna. Tutuhnia, sa, wding bayêm raja, gandola putih, mnyan madhu, madhu klupa, wwe candhana jenggi, puhakna.
Ta, ila sakalwiring mtu ring jaba, sa, carmman poh gading, carmman sulastri, phala kêdis, sampar wantu, maswi, trikatuka, wwe arak, wdakna. Tutuhnia, sa, bwah base, 33, katih, mica, 11, isen, 3, ris, puhakna. Iti pamunah ila, pangembus ila, yan ana ila wawu mtu, sa, warangan, sandawa, jruk linglang, tain wêsi, olesakna. Muwah pamunah gring ila, krikan larania, rumuhun dening kakul puyung, ring dina, bia, ka, udan, ring carik merajàh [23a] kulit kadi eki, (keh), krikin dumun, raris tambanin. Malih pamunah, sa, jahe pahit, katik lanang, sandawà, trusi, wwè jruk, olesàknà. Mwah pamunah, sa, lênganing kawun bulu, warangan, trikatukà, ngawe lêngis ring, bia, ka, tan wênang katngabaning wwàng len, makaryya, da, canang, skàr pucuk, arthà, 66, wus ratêng olesaknà. Malih pamunah, sa, kàng api, sandhawà irag, wwè er kras, olesaknà. Pamunah, sa, obat pthàk, carmmàning manngên, trikatukà, yeh arak, olesaknà. Pamunah, sa, gtah suruh, kàng api, sandhawà, pamor bubuk, irag sami, wwè limo, olesaknà. Pamunah, sa, gtah awar-awar, gtah gêntawas, blatung gadhà, madhùri, warangan, sunà tunggàl, wwè limo, polesaknà. [23b]
Sumber: Sastra Unud - Cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar