Google+

Lontar Usada Kurantobolong 1b – 10b

Lontar Usada Kurantobolong 1b – 10b

[1b] Awighnamastu namasiwayà.
Nihan kàlimo hosàddhà puranta bolong, osaddaning rare, drastining bhàtara wisnu, mangkanà, maha bhàrà kasidya nirà, amnahi sakàla bwana kabeh, ya ta dadihakên kaparipùrnnaning wong rare, tkaning kadirgghàyusàn, lupùti ri lara wyaddi, mwah pati, kramanya hàywa tan prayatnà, hànginaknà tatambaning wong rare.
Iki swadharmma putus, nga. Sang amangku, usaddi ni wong rare. Ta, rare, nguwus, sa, liñjong canging, 11, bidang, padang lêpas, 11, katih, ra, bwang adas. Kàkttrang maka [2a] urùg-ùrug pabahane. Mwah wdaknya ring ràgga, sa, liñjong canging, 7, biddàng, padang lêpas, 7, katih, ra, addas, 7, wiji, wdakna.
Ta, nguwus, sa, kapkàp, tmurose, 3 bidang, rajah kidi iki, Ang Ung Mang, maurùg-ùrug pabahane, mwah wdaknà.
Ta, rare nguwus, sa, liñjong canghing, 3, katih, ckuh lanang, 3, iris, paddang lêpas, 3, katih, pañcung puhaknà.
Ta, rare bolong, sa, càrmmaning tribalus, yuyu batu lanang, wong kuning, rwani kangkàng yuyu, 7, lêmbàr, ikà sammi ginsêng, pet harênge, tampak rinajah gnah i bolong.
Ta, pànguñci [2b] rare, yadya nguwùs, sa, muñcuk nagàsari, sulatri, ring camplung, padda, 7, muñcuk, slasih mrik, padang lêpas, padda, 9, muñcuk, ra, klabêt, 9, wiji, pêngpêng siwàdwarànya, mwah pupuknya, tkaning tatereknya, sa, muñcuk nagghàsari, sulatri, camplung, padda muñcuknya, emben canging, ra, klabêt, 11, wiji, mwah wdaknya ring raggà, sa, krikànan dapdap, ne nguddà, ring gamonga kdis, wdaknà ring sùku, sa, bwah base, ring maswi, wdaknà. Rare kasaban, grah mwang sawan, sa, uku-ukù, 3, muñcuk, puhaknà netranya. Mwah mà-
[3a] ka wdaknya, sa, don dapdap ne kuning, ra, ckuh lanang.
Ta, rare sarab angin, wtêngnya bêngkà, sa, don adas, bawang, sêmbar wtêngnya, sa, mwah tambanya, liñjong canging, bawang ngaddas, sêmbar wtêngnya.
Ta, rare sarab angin, mwah sarab appi, abang rupaning rare, sa, rwaning waluh pahit, rwaning sunti-sunti, don katepeng, rwaning kliki bàng, bawang, jamoknà.
Ta, rare sabahà, mwang mawatuk, sa, càrmmàn gatthep, gulà klàpà, prês saring, tahap. Mwah maka sêmbarnya, sa, don balimbing buluh, nyuh mtunu, tmutis, sêmbar gulu, tkaning daddanya, rauhing ulun hàttinya. [3b]
Ta, rare, watuk kiningan, sa, ulungan don balimbing wsi, ra, kasunà jangu, sêmbar dadanya.
Ta, rare ckehan, sa, rwaning pañcarsonnà, rêb kabeh, urab dening nyuh tunu, bawang bhàng, pes tambus, wus ratêng, damuhin sawngi, beñjangnya prês saring, lolohaknà.
Ta, rare êndêl tur mutah-mutah, tan marênàn, sa, ckuh lanang, pu ning kunir, warangan, ra, majàkling ktumbah, uyah, tambus sammi, wus ratêng, patinya tahap.
Ta, rare mising, tur ngutah-utah, sa, gamongan cili, ra, musi, jamboknà.
Ta, rare mising, sa, [4a] blalang kbo, ginsêng, ra, bawang pêndêm, we iraggan ktan gajih, tahapàknà. Malih arapnya, sa, carmmàn tuwi putih, adas. Mwah apwangkongnya, sa, carmmàn buni tahi, bras àbang, adas, arapaknà.
Ta, rare mising, sa, rwaning balimbing wsi, sakamulan, bawang tambus, ttahap.
Ta, rare mawatuk, sa, wwadding katepeng, akah tampak limàn, sokà natar sakawit, nyuh tunu, bawang mêtambus, tahapàknà. Mwah wwang atuwa mawatuk, wor ring bangle, wàdding kacêmcêm putih, ra, kasunà jangu, sami tambus, tahàpàknà, [4b]
Ta, rare mising, sa, kulit woh dhlimmà, bras bàng, arapaknà, yen krasà grah awaknya, sa, don bulun bawang, usuggàknà, awor ring bawàng ngadhàs, kinlà.
Ta, rare mising, sa, càrmman tuwi putih putih, lunak bakar, ra, àdas, tahap.
Ta, rare pjên, sa, wwadding bintênu, daha tkani lublubnya, bangsing kresek ne ngudà-ngùddà, santên kane, gulà, bwang tambus, tahap, mwah arapnya, sa, don katimun gantung, êntik katimun tahin cicing, ra, adas, arapaknà.
Ta, rare pöjên, sa, rwaning katepeng, adas, arapaknà.
Ta, rare pjên apanês [5a], sa, akah kopok-kopokan, ne pinge, ra, bawang ngadas, arapaknà wtêngnya.
Ta, rare tan kwasà angising angùyuh, sa, lublub tingkih, bawang ngadas, arapaknà.
Ta, rare wtêngnya mangkak, sêbahà mwang jampi, tur tan kwasà amangan, sa, sumanggi gùnung, sak gêgêm, rwaning pepe gunting, hatin kunir, isin tingkih, bawang, yan krasà agrat, pêpêhin mbotthan pandan, tahàp.
Ta, rare caksunya abuh, sa, liñjong canging, bawang, ne barak, adas, arapaknà gigirnya, phalànya ilang raning madà.
Ta, rare soccanya bsêh, tan pasangkàn, [5b] sa, bras mês, bawang mêtah, arapaknà.
Ta, rare soccanya buh, sa, we susu, ne manak wahù apisàn, puh irùng ni rare.
Ta, rare awaknya grah, uyang blangsah, tur ngliyêp, sa, liñjong canging, padang lêpas, kulit taluh syap, pinipis kabeh, wdaknà.
Ta, rare gênit gatêl awaknya, sa, don nangkà kuning-kuning, ra, isen, wdaknà.
Ta, rare gnit gatêl awaknya, sa, don isen, mrica, pinipis, wdaknà, ikinlà sadranà tambà iki.
Ta, rare awàknya gnit bintul-bintul, tur bintul, sa, carmmàn kalimoko, miccà, isen [6a] pinipis, wdàknà.
Ta, rare tan mari anangis, pakàjut-jut awaknya, tur yàngêb, kêsyabin men bajàng, sa, carmman kalimoko, pamor bubuk, minantran, ma, ong kaki dangù, nini dangù, lare ngiwàn lanang wadon, kinasihan, yan hanà ikirà-kirà hala ri anak ingsun, lanang waddon kinasihan, kaki mwak bun, ki bandêng blang ngùyang, tututwin akù saparan-paranku, yan hanà memen bàjang halà paksane, akira-kira àkaki ingsun, lanang wadon kinasihan, tka tulah, 3, siddi mandi mantrankku, wus minantrà, sambêhan ring longan rare aturù, ping, 3.
Ta, rare kakêp men bajàng, sa, rwaning [6b] àmbulu, salêmbar, sêmbàraknà siwwadwaraning rare, ping, 3. Laju tampêlaknà dening liñjong canging, sakambar, rajah kadi iki, A, raring sêmbar ring kasunà jangu, ping, 3.
Ta, rare tan mari anangis, gadhak aturu, kêsyabin men bajàng, tur kêsyab aturù, sa, don bulun bawan, bras mês, kasunà jangù, pinipis, usugaknà raganing rare, grah mwah sarwwan ila denya.
Iti pangraksà jiwà ni lare, kmit tuwùh, iki makà atmà raksà, sa, lontar, rinajah bhàtarà hyang guru, mwah bhàtara wisnu, duràn mantrànya, sinurat lontar ikà. Puput siddà rajah, ma, bhàpa-bhàpa hyang kamulan, [7a] hyang bhàtarà wisnu, sàmpun ko latri, raren tityang nyaluk dalàn àturù, sampurà raren tityang, apang mlah dhuk hirà hanà, hêmpu raren tityang àpang mêlah, haywa wawekkà, hêmpu raren tityange apang mlah, pommà, 3. Lontar ikà gantung luhuring rare aturù. Buntil ring sabuk wnang. Phalanya gêng, larà, wisya, sasàb, mrannà, grubug, tatumpur, ikà sammi paddà singlar, ikà kabeh. Mwang sagunnà ni leyàk kabeh, tuju tluh, tarañjannà, desti, dustà, pêpasàngan, rarajahan, umik-kumikàn, papêndêmàn, acêp-acêpàn, sagunaning wong angleyak, tkà pugpug punah [7b] tan mandi kabeh. Iki pangitaknà, utammà tmên, mantrà iki.
Iti pamùrnnà ning lare, doyanangis rahinà wngi, sa, lontar, tulisi mantrà, ma, hùrjrö upê-upêt, syah ah, 3, sêmbar dening triktukà, blangngin ikang rare, antuk lawe tridatu. Caru pamùrnnaning lare, yanya ngirinyi mlid, doyan nangis rahinà wêngi, carùnya lwir ring kadi sasayut, sgêh bras aceheng, iwaknya ayam ampun angetek-etekkin, madenya, panggang asibak, basanya bawang jahe, grang ngasêm asibak, mwah rakà sagnêp, sarwwa galahan, sampyanya naggàsari, pras pànynêng, byakwon, [8a] tatêbus, mwh sasarinya gnöp, maccarù ring tngahing natàr, ring tngahe bnêr, tujweng kàla tajög suryyane. Kang sinambat kaki kalà dngên, kaki kalà pitungtung, iki taddah sàjinirà, sêgêh adulang, iwaknya ayam pinanggang, mwang grang ngasêm, mwah saranànya gnêp, sasari gnêp, madulurran pras panynêng, mwang byakawonan, iki buktinên sajinirà, wùsirà anadhdah sari, mantuk sirà swàng-swàng, ajà sirànggulgul, lare nengsun, pommà, 3. Pamùrnnaning rare, maccarà, srahinà wngi, tan maring anangis, sa, kluphakàn tiying ptung, tulis mapinda raksasà maglut, ya mlalùng, luh mwani. Labhànyà bantal, 5, [8b] lih, ring bwah mahijêngan, base ambungan, sarêng gantungin luhùr ring rare aturù, mwah carunya, pnêk bang adhanàn, iwaknya ayam wiring pinanggang, àrakà gnêp, askar bàng, alêd sampyanya andong bang, mwang tatbusanya abang, ma, ong indah to hyang kàlà, ulatana tatadàhantà, sajinira, haywa gagêtthi, haywa gagilà akti, paddà patuh, ingkup, 3.
Ta, rare nangis rahinà wngi, sa, katiphat akelan, iwaknya ayam càcakêp agalah, byu kayu bungha baha-bahà, jajà kuskus mahunti maungkus, mwah sahà rakà, canang atanding, dadi awadah, bantênaknà ring plàngkirràn, haywà nyurud, mari denyà nangis. [9a] Rare nangis tan kêneng liwuran, sa, klupakan tiying gading, mrajah lutung maglut, lanàng waddon, gantungin bwah tibah dadwa, talenin bnang tridhatu, sammi ginantung soring rare aturù, ma, ana kitthà, anàku, laba kitthà, àku adwe kittha, druwe aku, si jabhàng bai, ajà sirà ulik sili gawe, ring jabang raren ingsun, ah, ah, siyah, ih, ah. Màri kang rare anàngis. Uan kari masih nangis, wehin caru, sa, ktiphat sirikàn, akelan, bantal lênged, 6, bulih, byu mmàs, 6, bulih, canang buràtwangi lêngàwangi, sasari jinah, 22, rakanya dodol [9b] gti-gti, satuh, bantênakna ring kumbàrà, mari denya nangis.
Nyan pamlas rare, sa, tibah ro, bcah taluh, ne absik, anggon pàlalyan rarene, bhin absik timpuggàn ka tahin sampine, timpugang ngungkulin bawong, haywa nulih, ne absik pjàng ring sàmpinging rarene aturù, ma, ong tkà gilà, 3, tkà sêr, 3, tka snêb, ping tiggà haknà mantra, tan harêp ikang rare ring susu mwah.
Nyan panyêsêh, sa, ktimun uku, rajahnya bwayà apti angulah rare, ma, ong lêbu wong, tka muru rare ring jro wtêng, ong mtu, 3. Katimun ikà pinangan den atlas. Malih panyêsêh rare mati ring jro wtêng, [10a] sa, sente bhàng, rajah liman kum ri banyu anyar, munggwing sibuh cmêng ne masàngket, ma, ong den kadi glisanirà rare, binuru dening liman, mangkanà glisan ni rare ring jro wtêng mtu, lah sêr, 3, inum ikang wwe sesanya turuhin wtêngnya.
Ta, rare mati ring jro wtêng, sa, angkup tinwari ràkta, lênga wijen, pinati, tahap, mtu den àglis, ikang rare.
Pangeger rare ring jro wtêng, tahin subattah, sa, ra, adàs, pinipis, umarêkà ring siksikàn, ma, ong rare cili, banyu kita ring jro lawangan, tka blàs, 3, kedhêp siddi màndi mantranku. [10b]
Pangeger rare ring jro wtêng, sa, we ring tundak, ma, ong sasàno roro, hug-hug, munggwing watu, lêh mtu, 3, turuhin wtêngnya.
Pangeger rare ring jro wtêng, sa, sdah tmurose, mràjah limmàn, mwang banyu tulis, winadahàn dadasar cmêng, mrajah limmàn, ma, ong sang buta limman, pàmburu rare ring jro wtêng, lah den àge mtu, wehin ikàng inum, sdah he sêmbarang ring wtêng.
Pangeger ring jro wtêng mangdà glis rarene mtu, 3, wehin ikà inum, sdah he sêbarang ring watêng.
sumber: Sastra Unud – cakepane.blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar