Google+

Babad Pande Serongga

Puniki paingetan kayang wekas saking pakardin ipun I Dugdug muah I Gera malih wenten kaponakan ipun mawasta I Marga. Ipun sareng nakenang ring pangodah ipune buat indik Yang-Yang kaluuran ipune ring nguni.

Ananging geng ing ampun ring Yang-Yang kaluuran sami, ulun anambat nama ning lauuran, tan kena ulun ring ila-ila tulah sarik, luput ing upadrawa Sang Tabeya Nama Siwaya, Swastyastu Awignamastu nama sidam. Moga Sang kaluuran aweh nugraha, dirgayusa, paripurna, mangkana pamintasih Sang ngulun ring Sang kaluuran.

Sapuniki critane nguni duk jerih tepi siring Baline kangin, krane jerih nakutin suaran bebende ring prau, katah desane sapunika rarud pacalagcog, kadadosan rauh ring desa Tlepud wengkuan Tegalalang sareng roras kuren. Wenten sakeng Sukadana muah Bugbug, Metra. Sareng roras kuren punika, pinaka prajuru tan len I Nengah Bedil sakeng Sukadana pecak. Sampun kasuen irika wenten manah I Nengah Bedil pacang ngwangun pura pasimpangan Betara ring Gunung Basukih, anut sami, samput puput pura punika, kewanten turus idup tekeng panyengker, puput rauh ring makekelud.


Dados mawetu manah keweh sareng sami reh tan wenten prabot pamacul muah sikepang mayuda. Raris I Nengah Bedil manunas ica ring Pura Tengah punika, budi dena ening tur mawida widana. Yan mungguing pinunas I Nengah Bedil mangde wenten Pande rauh. Critanan ring Desa Srokadan wewengkon ring jagat Bangli, wenten Pande pradnya ring gae. Wireh panitah ing Hyang, jeg kadi kaselir manah ipun, raris mapiorah ring meme bapa muah ring nyama sami, jumah apang becik, tiang ngalih karya ka gunung. Masaur meme bapa tekeng nyama sami, nanging yan saking jati muah nora wenang lali ring tingkah, paweh ipun i bapa. Yen mungguing I Pande punika sampun pisan adung lanang isteri, malih mapanganten wau-wau. Jeg mamargi das rahina lanang isteri, mamakta prabot Pande rangkep tekeng pangububan. Critanan I Nengah Bedil sampun puput rahina panunas icane, taler tan wenten ciri yan pangidep ipun I Nengah Bedil, malih ngawit manunas ica saking rahina tugtug ing wengi, sewusan mapeningan malih ngredana, taler ring Pura Tengah raris mangredana teher swecan Ida Sang Hyang Widi. Sawetara dauh tiga rauh I Pande lanang isteri sregep bebaktane, katah anak mamanggihin, tan wenten metaken, wireh dewek tan bisa ngraos. Gelis rauh ring jaban Pura Tengah punika, raris I Pande mararian. Katah rencangne I Nengah Bedil nyambatin dane mangde wusan mangredana, puniki wenten Pande rauh tur mamakta prabot Pande megenep. 

Irika I Nengah Bedil tumuli wusan, gelis dane ka jaba angenurasa ka lawan Sira Pande; ”Inggih Jero Pande, pidaging titiang nawegan pisan, puniki jerone sakeng dija?. Malih palungane pacang kija?”. 
Masaur I Pande punika: ” Inggih titiang wit saking desa Srokadan, yan mungguing pangungsian titiang wantah desa Tlepud”.
Raris masaur I Nengah Bedil: ”Aduh, sadian tiange, wit tiang saking nunas ica ring Pura isiki, mapinanas mangde wenten Pande rauh, kapinanggen pinunas tiange; Inggih Jero Pande, sampunang panjang raoasan”.
Masaur I Pande: ”Inggih, tiang taler nunasang puniki jerone sapa sira, yan sudra kalawan mabangsa singgih, malih sami-samine?”.
Mangucap I Nengah Bedil: ”yang iriki sami nenten wenten mabangsa singgih, tiang iriki nitah krama desane driki, mungguing tiang mawasta I Nengah Bedil”.
Inggih Jero Nengah , tiang nora tulak ring raos Jero Nengahe”.
Iring Jero Pande mantukan, wih to cai pada aba prabot dane Jero Pande mulihanjumah genahang”. 
Sampun telas kabakta Jero Nengah raris budal sareng Jero Pande lanang isteri. Sampun ngwehang pasaguh, raris ngucap I Nengah Bedil ring bekalane: ”Ne nyanan petenge apang teka ajaka ngraos”. Masinggih bekelane.

Risampune wusan manamiu I Pande, pada teka bekelane.
Mangucap I Nengah Bedil ring I Pande: ”Inggih Jero Pande, sapunapi antuk mapikayun mangkin, mangde nyidayang prabot akeh”.
Manimbal I Pande: ”Yen kapatut atur tiange, besi muah waja, malih kikir tumbas, besi waja apang katah”.
Irika I Nengah Bedil ngengkenang luas ngetak jaran kekalih, sampun mamargi. Wenten nyujukang prapen ring jaban pura punika, gelis puput. Sesampune tigang dina rauh besi waja punika, raris nunas ica ring pura sareng sami, rauhing I Pande ngbakti mangda karayuan pakaryane, raris makarya, mungguing pangayah katah. Sami pada kapitemes makaryane maendahan besine; wenten tipis cengker; tigang dina pupun serampang limolas. 
Pangucap I Nengah Bedil ring I Pande: ”Jero Pande, ane benjang ngiring ngwangunang pajenengan”. 
Masaur I Pande: Inggih Jero Nengah, napi pajenengane kadadosan antuk tiang ngmarginin muah ngmanohin, tiang nora tulak”. Sampun dinane benjang, raris makarya upakara tetep sami, dadi kasarswaten tingkahe makarya. Tigang dina puput.Alit asiki, sampun pinasupati ring pura saha widi widana.
Kadadosan wenten manah pangabih-pangabih I Nengah Bedil punika pacang negarang pajenengane, wenten kanten kedis cangak ring kayune ageng, raris dagingin obat tur kapatitis paksine punika. Wawu masuara wiakti makerug suaran pajenengane, jeg rauh paksi cangake punika ngbetbet, keni kadakep. Yan pangidep I Nengah Bedil muah pangabih sami, tuah nyiriang kasiden pinunase. Sampun mandel pisan sareng sami.

Kadadosan katengger saking desa Timbul muah Kedisan, adung pikayun desa punika pacang mamaling bedil punika, sampun keni kamaling. Dadianya tan purun mangraksa, asing genahin geseng. Malih wenten anak saking timbul kahyangan apang aturan pajenengan Tlepude ka Pura Tengah. Yan tusing enyak ngaturang dinane jani, duka Ida Bhatara ring Pura Tengah apan Ida Bhatara Ring Gunung Basukih rumaga Bhatara ring Pura Tengah. Tan urung basmi denira.Dados kaancuk olih paangan nyuh sudamala madaging api latu, nora karasa kebus, sang katapak punika; dados meweh pangrasane ring Timbul muah Kedisan, nyanan nglingsiran jalan aturang.

Critanan ring Desa Tlepud sami sedih mamangenang reh pajenengan ical, kocapan ring Kedisan, dadi masaur I Pande: ”Inggih Jero Nengah, yan sampun sareng-sareng mapaksa, tiang ngiring”.
Masaur I Nengah Bedil: ”Mangkin dumum yan manah tiang, yan gumati waneh Ida Bhatara Sesuhunan manjaking tiang sareng sami, banggiang, tan surud tiang ngamanahin”.

Risampune lingsir tandua rauh anak saking Timbul muah Kedisan mamakta pajenengane tur kalinggihang ring Pura Tengah. Dadi katah manelokin minakadi I Nengah Bedil muah para pangabih. 
Serauhe ring pura mangucap Ki Prajuru Timbul Kedisan: ”Inggih Jero Nengah pdaging ampura ugi tiang, kadadosan purun prasangsa ring Widi malih ring jerone sami, sapunapi nggih ledang tan ledang?”.
Masaur I Nengah Bedil, alus pangucapne reh marasa kaisian: ”Inggh Jero Wayan Timbul muah Kedisan, wireh tiang ngandel Sesuhunan tiang, punika awinan tiang nenten purun ring Widi. Yan mungguing manah tiang saking liang, makanti ring Jero Wayan”.
Manimabal I Prajuru Timbul muah Kedisan: ”Yan mungguing ane ka Widi, tiang sampun nunas ica pisan, tiang durung puput pinunas ican tiange, ane benjang tiang malih mriki maturan peneduh”. 
Saure I Nengah Bedil: ”Inggih tiang saking liang pisan”.
Raris Prajuru Timbul Kedisan amit budal.

Critanan dinane benjang risampune lingsir rauh banten saking Timbul Kedisan, luire banten peneduh sadulre, majauman solas wadah. Katah Prajuru Tlepude irika minakadi I Nengah Bedil.
Pataken I Prajuru Kedisan: ”Inggih Jero Nengah sapa sira patut sumengun Ida Bhatara iriki?”.
Masaur I Nengah Bedil: ”Inggih tiang puniki Jero Nengah, saksiang aturan tiange, luire banten peneduh malih jauman makaduluran ngantukang Ida Bhatara ka palinggihane mula. Inggih kawenten sareng sampun sami nengga, raris mangredana, sarwi manyaksiang banten punika”.
Risampune puput kaatur, dados wenten raos I Prajuru Timbul muah Kedisan ngajakin prajurune ring Tlepud pada nyaksiang raga, nora dadi mamusuh-musuhan, mangde puput makanti, mangda Ida Bhatara iriki nodya. Puput pada suka.
Mangucap I Nengah Bedil: ”Inggih Jero Wayan, puniki bantene sampun puput prasida kaatur, mrika bakta budal”.
Masaur Prajuru Timbul muah Kedisan: Sapuniki Jero Nengah, yan mungguing aturan tiange, wantah kapatut budal, puniki tiang gumanti ngaturang ring Jero Nengah mangde wenten tunase ring panjake iriki, amunika puput tiang pamit”.
Risampune budal Timbul muah Kedisan, kari lungsuran jauman lelima, wadah ring suci asiki.
Raris mangucap I Nengah Bedil: ”Wih, orahin timpale makejang nunas lungsuran ka Pura. Sami rauh, sami polih lungsuran.
Irika I Nengah Bedil ngraos ring krama desane: ”ne bin mani, ngayah ka Pura lakar makarya pakekeludan di Pura”.
Mungguing krama desane nora tulak, dadi sami mawetu manah liang. Risampune dinane benjang, tedun krama desane makarya banten pakekludan, gelis puput raris kapuja-puja antuk I Pamongmong seantukan ane kaicalan pajenengan, sampun rauh malik.

Ring sampun puput karya pakekeludan, wenten raosne I Nengah Bedil ring krama desane: ”kenken baan jani marep ring dane Jero Pande”.
Sareng sami misarayang raos dane I Prajuru: ”Nah lamun Keto”.
Maucap I Nengah Bedil ring I Pande punika, ”Inggih Jero Pande awinan tiang maumang desane, seantukan Jerone sueca kalangkung-langkung, gumanti Jerone ngicen mreta, Jero Pande maka dadi ramarena desane iriki, ne mangkin wenten ganjaran tiang ring Jero Pande, carik asikut magenah dauh Tlepud punika, jinah limang ringgit, maweweh anak luh asiki”.
Kadadosan masaur I Pande: ”Inggih Jero Nengah, awinan Jerone ngincen carik muah jinah dening tiang sampun puput nyaturateng ring Jero Nengah, yan malih tiang nunas carik mmo kalintang tiang.” Manimbal I Nengah Bedil; ”Jero Pande sampunang asapunika yan punika mawasta ganjarang desa, sakewanten tiang ngraosang, nora wenang tulakang ganjaran punika, malih carik ganjaran punika tan wenang ucah acih, sakewanten Jerone magenah ring wewengkon ing Tegalalang, Jerone nguasa carik punika sinema-sinemu”. Rarais kasaksiang ring Ida Bhatara di Pura Tengah, krama desane sami ngiringan.

Wenten malih raos Prajurune ring I Pande: ”ne benjang pacang ngawitin makarya besi tumbak, inggih”. Sampun dinane benjang raris makarya, tigang dina puput besi tumbake limolas; malih makarya arit caluk, tigang dina puput caluke limolas, dening pangayahe katah, wenten mangebugin, wenten mangikir.
Malih raose I Prajuru ring I Pande: ” Inggih Jero Pande, ane tigang dina punika kocap dewasa becik anggara paing nuju tanggal ping kutus, ayu magae keris”.
Nggih risampun anggara anggara punika epot dane I Prajuru katah makarya banten panunas ican pacang nunasin Ida Bhatara Pajenengan, puput banten punika raris madadaban makarya keris; dadi I Pande kasaraswaten pisan, kalih dina puput keris punika raris pinasupati. Duk punika wenten tambililingan matinggah ring muncuk kerise punika, sing ngantenan pada ngawok, wantah maciri pisan pajenengane.

Risampun kasuen, I Nengah Bedil mawetu budi momo tur ngarah bekelannyane apang sregep magegawan lakar nguug Pujung Anyare; sampun pajenengane kali kaagemang kari ring palinggihan. Raris kauug Pujung muah Kebon Jaka tan purun mapaksa, kaon sepisan. Sampun kagenahang pacek pakukuh ring Pujung. Dadi to wenten manah I Pande dados pacek pakukuh ring Pujung; ledang I Prajuru tur dane ngarah desane ring Tlepud ngembus prapene di jaban purane tur jujukang di Pujung. Critanan gelis puput mungguing kubu muah bale paturon sampun magenep saking patulung dane Jero Nengah muah saking Pujung katah matulung. Sampun ipun I Pande jenek ring Pujung sekurenan, dados wenten manah I Prajurune ring Pujung I Pande punika kawehin anak luh, sampun sami adung. Sampun kasuen magenah ring Pujung, kurenan I Pande makatetiga sampun pada ngelah pianak.
Kurenan mula ngelah pianak paling kelih:
 • I Bongkok,
 • I Bobol,
 • I Bugbug,
 • I Tatak,
 • I Rarud,
 • I Lulu,
 • I Metu.
Kurenan saking Tlepud ngelah pianak
 • I Temelung. 
Kurenan saking Pujung ngelah pianak
 • I Srengga.

Kocapang ring Tlepud ne mangkin, tan len dane I Nengah Bedil wireh jagate empet sami keweh pacang ngaturin pesesiwan, dadi ta dane I Nnegah Bedil ngengkenang luas nades ka Gunung Agung mapinunas pasesiwan; sampun segenep ing upakara critanan mamargi sareng kalih. Serauhe irika raris maturan banten panunas ican, dadi labda karyane wenten panugraan Hyang, kaicen wayang lelima, luir wayang punika;
 • Darmawangsa tembaga,
 • Bima besi,
 • Arjuna emas,
 • Nakula Sahadewa selaka.
Yen mungguing panugrane: ”Ene suba anggon pasesiwan, kewala masedanabanten suci genep, yeh asibuh, wayange ento wangsuh wajikin, puput puput panugraan manirene”.
Raris matur bakti mapamit, kadadosan tan pangitungan pamargine, kamben, sabuk nganti setset serauhe ring Pura Tengah, raris kapendak. Dadi mapikayunan bale palinggih barak sampun kaadnyanin. Irika I Nengah Bedil pacang nyaratang ngaryanin pura.
Raris dane ngonkon bekalan danene karaos ring I Pande punika, serauhe drika tumuli mapajar: Nggih Jero Pande, wenten raos dane Jero Nengah, ne benjang apang makarya patuk apang katah, nggih sapunika”.
Sampun dinane benjang lunga Jero Nengah tur mairingan pangayah Pande, raris makarya. Wenten raos dane I Nengah Bedil: ”Puniki Jero Pande, tiang nunasin Jero patuk selae, yan kari besine Jero ngambil, malih wenten atur tiang mangde Jerone srek nabdabang Pura pasembahan. Tiang ngluputing Jerone ngayah ring krama pura limolas dina”.
Masaur I Pande: ”Bas momo tiang, Jero Nengah uaihin malih wireh desane pacang magetek makarya”.
adasa dina Jero Pande polih luput saking makaryane ring pangawit”.
Nggih”.
Raris budal dane Jero Nengah.Crita makarya patuke tigang dina, puput patuk selae; besine kari masisa akidik, pajar sang ngayahin makaryane; ”puniki Jerone ngambil tiang nguningang ring Jero Nengah”. 
Sampun kauningan. Raris I Pande punika wireh pianake sampun pada kelih , raris makarya patuk, benjangne raris ngandik paras sareng tiga, I Bongkok, I Temelung muah I Srengga, dados tan polih paras telah elung, raris katunasang ring kahyangane, wenten baos ”inan parase penekang malu”. Wireh tan uningin punika malih ngandik paras sareng tiga. Dadi ta I Srengga mamanggihin paras ngempulukan kaki topo tur madaging besi, raris babakta parase punika ka pura, tur kacongcong ngrereh besine punika; keni besi tumbak canggah lima, punika kawastanin bajra mangge pangawin. Sesukat punika ngempug paras nora elung-elung, akeh wenten paraas. Wenten nembok ring panyengker, wenten ngereh paras. Gelis puput panyengkere, pajeneng-pajenengan raris kawangunang katah patulunge, sesampune puput palinggih-palinggih sami.

Critanan mangkin
 • I Bongkok nyuang anak luh ke Jasan, kaluuran I Krupuk.
 • I Bolbol nyuang anak luh ke Bon Jaka, odah I Genyem.
 • I Bugbug nyuang anak luh nyuang anak luh ka Pujung, soroh I Geban.
 • I Tatak nyhuang anak luh ka Belong, odah I Mangku Belong.
 •  I Rarud nyuang anak luh ka Tegal Suci soroh I Bakat.
 • I Lulu nyuang anak luh ka Sapat.
 • I Metu nyuang anak luh di Pujung soroh I Jangkreng. 
Malih nyame len meme,
 • I Temelung nyuang anak luh Pande ka Srokadan. 
Malih len meme,
 • I Srengga nyuang di Pujung Kelodan. 
Sampun pada ngelah pianak, I Bongkok manak
 • I Jering,
 • Ni Badeng. 
I Bolbol manak
 • I Muklu.
I Bugbug ngumbang ka Mawang, katah pianak. 
I Tatak manak
 • I Grundung. 
I Rarud manak luh-luh
 • Ni Gamplek,
 • Ni Rembun,
 • Ni Romplok.
I Lulu manak
 • I Muring.
I Metut tan manak, ngidih Ni Bangking ngelah pianak
 • I Klepus.
Len meme I Temelung manak
 • I Urip.
Saneh meme I Srengga manak
 • I Edeng
 • I Glolok,
 • I Gomong,
 • I Piret.
Critatan Ida Cokorda Anom melinggih ring Tegal Suci pintel baktine ka Gianyar. Dadi Cokorda nyepih nyepih panjakring kuuban Sebatu muah Taro mangda wenten pakandelan satak. Risampune puput raris kauug antuk Gianyar, Ida Cokorda tan purun pamaksa dadi kaon sepisan. Panjake keh kairid pacang kagenahang ring Tohpati. Wau rauh ring Gianyar dados Anak Agung ring Serongga nunas I Pande punika kalugra ring Gianyar. Mungguing I Pande punika I Bongkok, I Tatak, I Rarud malih lian meme I Temelung, punika pecak megenah ring Tegal Suci, ”Inggih titiang seiring magenah ring Serongga Kelod sareng pianak somah”.
Ri sampune mategtegan I Bongkok muah I Temelung nyapnyap ring manah reh pasungsungane sampun mangadeg. Dadi masengketa pajalane ka Pujung apang enu peteng. Risampune mamargi sampun rauh ring Tegalalang tanggu balerne, sampun endag surya. Dados wenten kapanggih tapel tetiga malih keris mawurangka malih pratima emas gampel magelut, makebat kasa anyar, makekereb wastra poleng ring benengan jaban pamrajane. Raris kasambut kapundut sarwi mamargi. 
Dados wenten pangandeg anak saking Tegalalang. ”Jero sampunang mamargi, becik jantos dumun”. 
Gelis anake punika nguningang ka puri. ”Buat pawecanane ring puri, jalan tunasang, pedekang ditu, upakara uli puri”.
Crita gelis puput dedukun rauh raris mamedek. Baos ring papedekan ”tuah tusing ada kapaica dini, tuah kapaica ring sinyambut. Yaning ento tapel Anomane maka tetelu apang aturang ka Pura Tengah. Yan kerise muah emas gampel magelut kapaica di puran Pande-ne wenang dadi panyungsungan Pande. Puput amunika

Raris I Pande sareng kalih mamargi mangungsi ring Pura Sesuhunan ipune. Serauhe drika akeh panyaman ipune ka pura, sami pada matakon apa ene kapundut. Masaur I Bongkok muah I Temelung: ”Ene nyama makejang, kenken ban jani, ene tiang polih nyambut keris muah pratima emas gampel magelut, yan kabaos di pasembuan di Tegalalang tuah Ida mapikayun apang dadi pasembahan I Pande. Yening tapele ene apang aturang di Pura Tengah. Keto raose di pepedekan. Nah yening beneh munyin tiange melah tunasang dini di Pura. Tiang nganginang jani ka Tlepud mamundut tapel Anoman muah Mredah, Twalen”.
Makekereb wastra poleng raris mangojog ka Pura Tengah . Serauhe ring Pura Tengah katah pada manelokin makadi dane Jero Nengah.
Angucap dane Jero Nengah: Ngih Jero Pande, dija keni puniki ?”.
Masaur I Pande sareng kalih: ”Nggih Jero Nengah puniki tapel keni sambut tiang ring jaban merajane tanggun Tegalalange kalerne, kapasembuang ring pamerajan punika wantah kapaica ring Pura Tengah, pdaging Jerone mangkin, yan kapatut atur tiange becik tunasang ring pura iriki. I Nengah Bedil mamatutang pisan gelis dane ngenkenang makarya banten pamendak muah banten pamedek. Sampun puput banten punika raris nunasang, raose ring pepedekan wantah Bhatara ring Gunung Agung mapaica tapel wayang wong,  
nah ene sambungin apang genep”.
Inggih titiang ngiring”.
Wusan mamedek wenten paica panamiu I Pande. I Pande nunas, sarwi mapamit, kaucap I Nengah Bedil:”Nggih mamargi Jero Pande pang becik”.

Serauhe ring Pujung napetang sampun mamedek ring Pura, pateh baose wantah Ida Bhatara ring luhur mapaica pratima apang ada sungsung di kahyangan Pande –ne. Puput punika. 
Dadi mangucap I Pande lingsir: ”nah cai-cai makejang sedeng dabdabang awak caine, I Bongkok tunsang pawintenan, buine yan tuah nyidayang ngaturang sesapuh muah ngenteg linggihang nanging budi astiti anggoang”. 
Dadi ada raos di Pujung: ”Nah beli kemu mulih ka Serongga, itungang jumah, yen nyidayang celeng aukud maji nem tali, baas pada limolas patan, pipise ento beliang bebek aji telung tali, beliang taluh aji siu”. 
Katari sami, ”Nah nyidayang amontone”.

Critayang ring Pujung buat panugrane di Pura Tengah ring purnamaning sasih kapat ayu amuja dewa, mungguing dina punika malih limolas dina. Prareman nyamane jalan saratang buat pangambilang karyane, malik sumpah, mlaspasin malih masesapuh, ngenteg linggih. 
Malih pitung dina karya, wenten paneteg saking Pujung ka Serongga: ”Ken-ken beli-beli pada nyidayang buka raose jumah kaja?”.
Nyidayang amonto”.
Lamon keto apang kemu ngajanang bin pitung dina ngalingsirang luh muani ajak makejang, beli lakar kalahin tiang”. Sampun dina karepang mamargi luh muani saha babaktane, sampun ring dina pacaruane muah mlaspasin, rauh ring karya masesapuhane muah pangenteg linggihan, mungguing bantene kaluur amadya, buat panglungsure asedengan. Dening manahe sareng sami astiti bakti, dadi mawetu liang. Risampune wus manyimpen raris mangepah lungsuran, wenten suaran I Prajuru buat makemite abulan pitung dina ”depang nyamane dini”. Puput punika.

Yan I Pande ane ka Tlepud ring nguni kapernah ka pekak antuk I Krewag, I Rekon, I Dabdab. I Krewag manak I Geger, I Pageh. I Rekon manak i Genjot, I Gejir. I Dabdab manak I Rupet. Ring Pujung I Bolbol manak luh idyange anak muani ka Kebon manak . . . . panak punika I Minyeng, I Mikleng, I Kunyuk, I Puji. I Minyeng manak I Sleseb, I Madel. I Mikleng manak I Alon. I Dabdab. I .... manak I Lauh, Ni Lusih, I Lalai, I Puji ngidih Ni Lusih. I Lulu manak I Muring. I Muring manak I Glimbeng, I Gliwir. I Glimbeng, I Gliwir kesah ke Perean. I Glimbeng manak I Wirya. I Gliwir manak I Krebet. I Metu Metu ngidih kabaneh ngelah pianak I Klepus. I Srengga manak I Edeng, I Glolok, I Gonong, I Piret. Ne ka Serongga I Bongkok manak I Jering, Ni Badeng. I Jering manak Ni Kowat, I Kanta, I Mutran. Ni Kowat kabaneh dani Men Rangkus. I Kanta mana I Redut, I redat, I Pageh, len meme I Pineh, I Silur, I Glebag. I Mutran manak Ni Itep, I Ruma. I Tatak manak I Grandung, Ni Lantas kabaneh dadi Dadong Giret. I Grundung manak I Monggol, I Monggol manak I Mintar, Ni Molog kabaneh dadi Men Londos, muah Ni Remi kabaneh dadi Men Inggihan, malih I Taku. Malih I Monggol nyuang anak luh adin I Linggar, manak Ni Wesni, I Tambun. I Rarud manak luh-luh Ni Gemplek, Ni Rembun, Ni Romplok. Ni Gemplek dadi Men Kowat, Kanta Mutran. I Grundung nyuang anak luh dadua Ni Badeng muah Ni Rembun. Ni Badeng manak Ni Mongkrog, Ni Sasar, Ni Walih, I Tindih. Ni Rembun manak Ni Trembes kajuang baan I Rena dadi bapan Krempiang. Ni Trebes maadi I Monggol manak I Mintar. Ni Romplok kabaneh dadi dadong Ni Minti. Ni Mongkrong dadi Men Lanting. Ni Sasar dadi Men Goyo. Ni Walih kabaneh dadi Men Tempeg ring Pujung. I Tindih manak I Dabdab. I Temelung nyuang ka Srokadan manak I Urip. I Urip manak I Purna manyama ring I Tana muah I Rena, I Sirna. I Purna manak Ni Lanting. I Tana manak I Debrod, I Lesit, I Lengked, I Klanci, I Punduh. I rena manak Ni Krempiang, I Budag. I Sirna manak Ni Kebek, I Padit, I Lembod. Crita sematine I Grundung, luhnyane mamadan Ni Rembun kajuang baneh manak I Krewed, Ni Croring, Ni Nyangkih. Malih balu Ni Rembun malih kajuang baneh manak Ni Ganti, Ni Konong ring Banjar Sangging. Puput amunika. 

Nggih walinin critane malih, duk pintel baktine Ida Anak Agung ring Serongga ka Gianyar. Dados nyepih-nyepih panjak mangda tebel ring Serongga Kaja. I Pande Tegal Suci kasepih sareng kalih I Tatak muah I Rarud nutug pianak somah ipun. Wenten baos anake agung ring Serongga mugbug pangkune dangin puri, malih makarya titi ring jaban Pura Ulun Sui-ne. Gelisan katengger ring Gianyar kadadosan kagebug Serongga punika antuk Gianyar. 
Dados wenten pikayun Ida Anak Agung ring Serongga Ida I Dewa Kapandean, lunga ka Badung sareng putra. I Tatak muah I Rarud jenek ring Serongga Kaja. Sapunika tuture nguni.

PUPUT
Sumber: Les Pande De Bali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar